11.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 100/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/589

2019 m. balandžio 11 d.

kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir tam tikrų jos Karūnos priklausinių įtraukimo į trečiųjų šalių, teritorijų, zonų arba teritorinių vienetų, iš kurių leidžiama į Europos Sąjungą įvežti akvakultūros gyvūnų siuntas, sąrašą iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1251/2008 III priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. spalio 24 d. Tarybos direktyvą 2006/88/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, ir dėl tam tikrų vandens gyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės (1), ypač į jos 22 straipsnį ir 61 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 50 straipsnį. 2019 m. kovo 22 d. Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, priėmė Sprendimą (ES) 2019/476 (2), kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį. Remiantis tuo sprendimu, jeigu ne vėliau kaip 2019 m. kovo 29 d. Bendruomenių Rūmai nepatvirtina Susitarimo dėl išstojimo, ES sutarties 50 straipsnio 3 dalyje numatytas terminas pratęsiamas iki 2019 m. balandžio 12 d. Kadangi susitarimas dėl išstojimo nebuvo patvirtintas iki 2019 m. kovo 29 d., Sąjungos teisė Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje nebebus taikoma nuo 2019 m. balandžio 13 d. (toliau – išstojimo iš ES diena);

(2)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1251/2008 (3) III priede nustatytas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų arba teritorinių vienetų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti akvakultūros gyvūnus, sąrašas;

(3)

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė pateikė būtinas garantijas, kad ši šalis ir tam tikri jos Karūnos priklausiniai nuo išstojimo iš ES dienos atitiks Reglamente (EB) Nr. 1251/2008 nustatytus reikalavimus, taikomus į Sąjungą įvežant akvakultūros gyvūnų siuntas, nes ne trumpesniu kaip devynių mėnesių pradiniu laikotarpiu toliau laikysis Sąjungos teisės aktų;

(4)

todėl, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pateiktas konkrečias garantijas ir siekiant išvengti nereikalingo prekybos trikdymo po išstojimo iš ES dienos, Jungtinė Karalystė ir tam tikri jos Karūnos priklausiniai turėtų būti įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 1251/2008 III priede nustatytą trečiųjų šalių, teritorijų, zonų arba teritorinių vienetų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti akvakultūros gyvūnų siuntas, sąrašą;

(5)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1251/2008 III priedą reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(6)

šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2019 m. balandžio 13 d., jeigu tą dieną Sąjungos teisė nebebus taikoma Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei ir jos teritorijoje;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1251/2008 III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. balandžio 13 d.

Tačiau jis netaikomas, jeigu tą dieną Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei ir jos teritorijoje toliau taikoma Sąjungos teisė.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 328, 2006 11 24, p. 14.

(2)  2019 m. kovo 22 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas (ES) 2019/476, priimtas susitarus su Jungtine Karalyste, kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį (OL L 80 I, 2019 3 22, p. 1).

(3)  2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1251/2008, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2006/88/EB nuostatos dėl akvakultūros gyvūnų ir jų produktų pateikimo rinkai ir importo į Bendriją reikalavimų bei dėl tokiais atvejais taikomų sertifikavimo reikalavimų ir kuriuo patvirtinamas gyvūnų platintojų rūšių sąrašas (OL L 337, 2008 12 16, p. 41).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1251/2008 III priedo lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

po Kuko saloms skirto įrašo įterpiamos šios eilutės:

„GB

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

X

X

X

 

Visa šalies teritorija

GG

Gernsis

X

X

X

 

Visa šalies teritorija“

b)

po Izraeliui skirto įrašo įterpiamos šios eilutės:

„JE

Džersis

X

X

X

 

Visa šalies teritorija“