29.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/25


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/517

2019 m. kovo 19 d.

dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu „.eu“, įgyvendinimo ir šio domeno veikimo, kuriuo iš dalies keičiamas ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 733/2002 bei panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 874/2004

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 172 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 733/2002 (3) ir Komisijos reglamentu (EB) Nr. 874/2004 (4) buvo nustatytas aukščiausio lygio domenas (ALD) „.eu“. Nuo tada, kai buvo priimti tie reglamentai, politinis ir teisėkūros kontekstas Sąjungoje, interneto aplinka ir rinka labai pasikeitė;

(2)

sparti ALD rinkos raida ir dinamiška skaitmeninė aplinka reikalauja ateities iššūkiams parengtos ir lanksčios reglamentavimo aplinkos. ALD „.eu“ yra vienas didžiausių valstybės kodu žymimų ALD (vkALD). ALD „.eu“ naudojasi visos Sąjungos institucijos, agentūros ir organai – taip pat ir Europos projektams bei iniciatyvoms vykdyti. ALD „.eu“ tikslas – užtikrinant gerą valdymą padėti stiprinti Sąjungos tapatybę ir skatinti tokias Sąjungos vertybes, kaip daugiakalbystė, naudotojų privatumo ir saugumo užtikrinimas bei pagarba žmogaus teisėms, internete bei konkrečius internetinius prioritetus;

(3)

ALD yra labai svarbus hierarchinės interneto domenų vardų sistemos (DNS) struktūros komponentas, užtikrinantis sąveikią unikaliųjų identifikatorių sistemą, kuria galima naudotis visame pasaulyje, bet kurioje taikomojoje programoje ir bet kuriame tinkle;

(4)

remiantis SESV 170 ir 171 straipsniais, ALD „.eu“ turėtų skatinti naudotis interneto tinklais ir didinti jų prieinamumą, nes leidžiant jame registruotis būtų papildyta galimybė registruotis vkALD ir pasauliniuose bendruosiuose ALD;

(5)

turėtų būti užtikrinta aiški ALD „.eu“ – aiškaus ir nesunkiai atpažįstamo žymens – sąsaja su Sąjunga ir Europos rinka. Juo Sąjungoje esančioms įmonėms, organizacijoms ir fiziniams asmenims turėtų būti sudaryta galimybė užregistruoti domeno vardą ALD „.eu“. Tokio domeno vardo buvimas svarbus norint stiprinti Sąjungos tapatybę internete. Todėl turėtų būti iš dalies pakeistas Reglamentas (EB) Nr. 733/2002, kad Sąjungos piliečiai galėtų registruoti ALD „.eu“ vardą nepriklausomai nuo savo gyvenamosios vietos, nuo 2019 m. spalio 19 d.;

(6)

laisvi domenų vardai ALD „.eu“ turėtų būti skiriami tinkamumo kriterijus atitinkančioms šalims;

(7)

Komisija turėtų skatinti registro, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) ir kitų Sąjungos agentūrų bendradarbiavimą, kad būtų kovojama su spekuliavimu ir piktnaudžiavimu registruojant domenų vardus, įskaitant domenų vardų užgrobimą, ir būtų numatytos paprastos administracinės procedūros, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ);

(8)

siekiant geriau apsaugoti šalių teisę sudaryti sutartis atitinkamai su registru ir registratoriais, ginčus dėl domenų vardų registravimo ALD „.eu“ turėtų spręsti Sąjungoje esančios įstaigos, taikant atitinkamą nacionalinę teisę ir nedarant poveikio valstybių narių arba Sąjungos pripažįstamoms tarptautiniuose dokumentuose nustatytoms teisėms ir pareigoms;

(9)

Komisija, taikydama atvirą, skaidrią ir nediskriminacinę atrankos procedūrą bei atsižvelgdama į išlaidų veiksmingumo ir nesudėtingo administravimo aspektus, turėtų paskirti ALD „.eu“ registrą. Siekiant paremti bendrąją skaitmeninę rinką, formuoti internetinę Europos tapatybę ir skatinti tarpvalstybinę internetinę veiklą, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl tinkamumo ir atrankos kriterijų bei registro paskyrimo procedūros. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (5) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(10)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai tvirtinti valstybių narių rezervuojamų ir blokuojamų domenų vardų sąrašus, nustatyti principus, kurie turi būti įtraukiami į Komisijos ir registro sutartį, ir paskirti registrą, kai yra tinkamai pagrįstų privalomų skubos priežasčių, pirmiausia siekiant užtikrinti, kad paslauga būtų teikiama nenutrūkstamai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (6). Į tokius sąrašus turėtų būti įrašomi tik laisvi domenų vardai, atsižvelgiant į valstybių narių jau užregistruotus arba rezervuotus antrojo lygio domenų vardus;

(11)

Komisija turėtų sudaryti sutartį su paskirtuoju registru, į kurią turėtų būti įtraukti išsamūs registrui taikomi ALD „.eu“ organizavimo, administravimo ir valdymo principai bei procedūros. Sutartis turėtų būti terminuota ir ją turėtų būti galima atnaujinti vieną kartą nereikalaujant rengti naujos atrankos procedūros;

(12)

Komisijos ir paskirtojo registro sutarties priede turėtų būti išdėstyti ALD „.eu“ veikimo principai ir procedūros;

(13)

šiuo reglamentu nedaromas poveikis SESV 101 ir 102 straipsniuose nustatytų konkurencijos taisyklių taikymui;

(14)

registras turėtų laikytis nediskriminavimo ir skaidrumo principų ir, gavęs išankstinį Komisijos leidimą, turėtų taikyti sąžiningos konkurencijos apsaugos priemones, visų pirma tais atvejais, kai registras teikia paslaugas įmonėms, su kuriomis jis konkuruoja galutinės grandies rinkoje;

(15)

Interneto vardų ir numerių paskyrimo korporacija (ICANN) yra šiuo metu atsakinga už kodų, kuriais nurodomi vkALD, suteikimo registrams koordinavimą. Registras turėtų sudaryti su ICANN tinkamą sutartį dėl vkALD kodo „.eu“ suteikimo, kuria būtų atsižvelgiama į atitinkamus Vyriausybinio patariamojo komiteto patvirtintus principus;

(16)

registras turėtų sudaryti tinkamą sąlyginio deponavimo susitarimą, kad užtikrintų paslaugų tęstinumą, visų pirma tai, kad įgaliojimų perdavimo atveju ar susidarius kitoms nenumatytoms aplinkybėms būtų įmanoma toliau teikti paslaugas vietos interneto bendruomenei patiriant kuo mažiau sutrikimų. Registras turėtų kasdien pateikti elektroninę esamo ALD „.eu“ duomenų bazės turinio kopiją sąlyginio deponavimo agentui;

(17)

nustatant alternatyvaus ginčų sprendimo procedūras, turėtų būti laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/11/ES (7) bei atsižvelgiama į geriausią tarptautinę šios srities praktiką ir ypač į atitinkamas Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos rekomendacijas, siekiant užtikrinti, kad, kiek tai įmanoma, būtų išvengiama registracijos spekuliavimo ir piktnaudžiavimo tikslais. Sprendžiant ginčus alternatyvia tvarka, turėtų būti laikomasi būtinųjų vienodų procedūrinių taisyklių, atitinkančių nustatytąsias ICANN patvirtintoje Unifikuotoje domeno vardų ginčų sprendimo politikoje;

(18)

pagal kovos su piktnaudžiavimu registruojant „.eu“ domenų vardus politiką turėtų būti numatyta, kad registras tikrintų gaunamus duomenis, ypač registruotojų tapatybės duomenis, ir kad domenų vardai, kurie galutiniame kurios nors valstybės narės teismo sprendime yra pripažįstami įžeidžiamais, rasistiniais ar kitaip pažeidžiančiais tos valstybės narės teisę, būtų panaikinami ir jų neleidžiama registruoti ateityje. Registras turėtų imtis visų atsargumo priemonių, kad užtikrintų gaunamų ir laikomų duomenų tikslumą. Kai imamasi panaikinimo procedūros, domeno vardo savininkui suteikiama derama galimybė ištaisyti bet kokį tinkamumo kriterijų, registravimo reikalavimų pažeidimą ar padengti nesumokėtas skolas, prieš panaikinant domeno vardą;

(19)

domeno vardas, kuris yra identiškas vardui ar klaidinamai panašus į vardą, teisės į kurį buvo suteiktos pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę ir kuris buvo užregistruotas neturint teisių į vardą ar su juo susijusių teisėtų interesų, iš principo turėtų būti panaikintas ir prireikus perduodamas teisėtam savininkui. Nustačius, kad toks domeno vardas naudojamas nesąžiningai, jis visuomet turėtų būti panaikintas;

(20)

registras turėtų vadovautis aiškia politika, pagal kurią siekiama laiku nustatyti piktnaudžiavimo registruojant domenų vardus atvejus, ir prireikus bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis bei kitomis valdžios institucijomis, svarbiomis kibernetinio saugumo ir informacijos saugumo požiūriais, kurios konkrečiai kovoja su tokia registravimo praktika, pavyzdžiui, su nacionalinėmis kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybomis (CERT);

(21)

registras turėtų padėti teisėsaugos institucijoms kovoti su nusikalstamomis veikomis: jis turėtų įgyvendinti technines ir organizacines priemones, kurių tikslas – suteikti kompetentingoms institucijoms prieigą prie registro duomenų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais, kaip numatyta Sąjungos ar nacionalinėje teisėje;

(22)

šis reglamentas turėtų būti įgyvendinamas laikantis su privatumu ir asmens duomenų apsauga susijusių principų. Registras turėtų laikytis atitinkamų Sąjungos duomenų apsaugos taisyklių, principų ir gairių, visų pirma atitinkamų saugumo reikalavimų ir būtinumo, proporcingumo, tikslų apribojimo ir duomenų saugojimo proporcingą laikotarpį principų. Be to, kuriant ir prižiūrint visas duomenų tvarkymo sistemas ir duomenų bazes, turėtų būti laikomasi integruotosios asmens duomenų apsaugos ir standartizuotosios duomenų apsaugos principų;

(23)

siekiant užtikrinti, kad periodiškai būtų atliekama veiksminga priežiūra, turėtų būti vykdomas registro auditas, kurį paties registro sąskaita bent kas dvejus metus atliktų nepriklausoma įstaiga ir kurio tikslas – parengiant atitikties įvertinimo ataskaitą – būtų patvirtinti, kad registras atitinka šiame reglamente nustatytus reikalavimus. Vadovaudamasis savo sutartimi su Komisija, tą ataskaitą registras turėtų pateikti Komisijai;

(24)

Komisijos ir registro sudarytoje sutartyje turėtų būti numatytos procedūros, taikytinos siekiant gerinti registro vykdomą su ALD „.eu“ susijusią organizavimo, administravimo ir valdymo veiklą, remiantis Komisijos nurodymais, kuriuos Komisija parengia vykdydama šiame reglamente numatytą priežiūros veiklą;

(25)

2014 m. lapkričio 27 d. išvadose dėl interneto valdymo Taryba dar kartą patvirtino Sąjungos įsipareigojimą skatinti kurti įvairių suinteresuotųjų subjektų dalyvavimu grindžiamo valdymo struktūras, pagrįstas nuosekliais visuotiniais interneto valdymo principais. Įtraukus interneto valdymas reiškia tai, kad vyriausybės, privatusis sektorius, pilietinė visuomenė, tarptautinės organizacijos ir technikų bendruomenė (kiekvienas jų atlikdamas savo vaidmenį) kuria ir taiko bendrus principus, normas, taisykles, sprendimų priėmimo procedūras ir programas, kurie daro poveikį interneto raidai ir naudojimui;

(26)

turėtų būti įsteigta „.eu“ įvairių suinteresuotųjų subjektų patariamoji grupė, kurios funkcija būtų konsultuoti Komisiją, kad būtų aktyviau ir daugiau prisidedama prie gero registro valdymo. Grupės sudėtis turėtų atspindėti įvairių suinteresuotųjų subjektų dalyvavimu grindžiamą interneto valdymo modelį, o jos narius – išskyrus atrinktuosius iš valstybių narių institucijų ir tarptautinių organizacijų – turėtų skirti Komisija, laikydamasi atviros, nediskriminacinės ir skaidrios procedūros. Atrinkti valstybių narių institucijų atstovai turėtų būti skiriami rotacinės sistemos pagrindu, užtikrinant pakankamą dalyvavimo grupės veikloje tęstinumą;

(27)

Komisija turėtų atlikti ALD „.eu“ veiksmingumo ir veikimo vertinimą. Atliekant šį vertinimą turėtų būti atsižvelgiama į paskirto registro veiklos metodus ir jo užduočių aktualumą. Komisija taip pat turėtų Europos Parlamentui ir Tarybai teikti reguliarias ataskaitas apie naudojimąsi ALD „.eu“ vardu;

(28)

šiame reglamente paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija) pripažįstamų principų, įtvirtintų Sutartyse, visų pirma susijusių su asmens duomenų apsauga, saviraiškos ir informacijos laisve ir vartotojų apsauga. Užtikrinant, kad nacionalinės teisės nuostatos, darančios poveikį šiam reglamentui, būtų suderinamos su Sąjungos teise ir visų pirma su Chartija, turėtų būti vadovaujamasi reikiamomis Sąjungos procedūromis. Kilus abejonių dėl suderinamumo su Sąjungos teise, registras turėtų kreiptis patarimo į Komisiją;

(29)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. įgyvendinti su visos Europos ALD, kuris veiktų kartu su nacionaliniais vkALD, susijusią veiklą – valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali tvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(30)

siekiant apriboti ALD „.eu“ paslaugų teikimo sutrikdymo riziką naujosios reglamentavimo sistemos įgyvendinimo laikotarpiu, šiame reglamente nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos;

(31)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 733/2002 turėtų būti iš dalies pakeistas ir panaikintas, o Reglamentas (EB) Nr. 874/2004 turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir tikslai

1.   Šiuo reglamentu nustatomas veiklos, susijusios su valstybės kodu žymimu aukščiausio lygio domenu (toliau – vkALD) „.eu“ ir kituose skriptuose prieinamais jo variantais, įgyvendinimas, siekiant paremti bendrąją skaitmeninę rinką, formuoti internetinę Sąjungos tapatybę ir skatinti tarpvalstybinę internetinę veiklą. Jame taip pat nustatomos jo įgyvendinimo sąlygos, įskaitant nuostatas dėl registro paskyrimo ir jo ypatybių. Šiuo reglamentu taip pat nustatoma teisinė sistema ir bendroji politika, kuriomis turi būti grindžiamas paskirto registro veikimas.

2.   Šis reglamentas taikomas nedarant poveikio valstybėse narėse taikomai su nacionaliniais vkALD susijusiai tvarkai.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   registras– subjektas, kuriam pavesta vykdyti su ALD „.eu“ susijusią organizavimo, administravimo ir valdymo veiklą, be kita ko, tvarkyti atitinkamas duomenų bazes ir teikti susijusias viešųjų užklausų paslaugas, registruoti domenų vardus, administruoti domenų vardų registrą, administruoti registro ALD vardų serverius ir skirstyti ALD zonų rinkmenas vardų serveriams;

2)   registratorius– fizinis arba juridinis asmuo, kuris pagal sutartį su registru teikia domenų vardų registracijos paslaugas registruotojams;

3)   internacionalizuotųjų domenų vardų protokolai– standartai ir protokolai, suteikiantys galimybę naudoti domenų vardus, užrašytus ne amerikietiškosios standartinės informacijos mainų koduotės (ASCII) ženklais;

4)   duomenų bazė WHOIS– duomenų rinkinys, į kurį įeina informacija apie techninius ir administracinius ALD „.eu“ užregistruotų domenų vardų aspektus;

5)   ALD „.eu“ veikimo principai ir procedūros– išsamios ALD „.eu“ veikimo ir valdymo taisyklės;

6)   registracija– veiksmai ir procedūriniai žingsniai (nuo inicijavimo iki užbaigimo), kurių fizinio arba juridinio asmens prašymu imasi registratoriai ir registras, kad konkrečiam laikotarpiui būtų užregistruotas domeno vardas.

II SKYRIUS

SU ALD „.eu“ SUSIJUSIOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS

1 SKIRSNIS

Bendrieji principai

3 straipsnis

Tinkamumo kriterijai

Prašyti užregistruoti vieną ar daugiau domenų vardų ALD „.eu“ gali bet kuris iš šių subjektų:

a)

Sąjungos pilietis, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos;

b)

fizinis asmuo, kuris nėra Sąjungos pilietis, bet kuris yra valstybės narės gyventojas;

c)

Sąjungoje įsisteigusi įmonė ir

d)

Sąjungoje įsisteigusi organizacija, nedarant poveikio taikomai nacionalinei teisei.

4 straipsnis

Domenų vardų registravimas ir panaikinimas

1.   Domeno vardas skiriamas tinkamumo kriterijus atitinkančiai šaliai, kurios prašymą registras techniškai tinkamu būdu, nurodytu registracijos prašymų teikimo procedūrose, nustatytose remiantis 11 straipsnio b punktu, gavo pirmiausia.

2.   Užregistruoto domeno vardo dar kartą registruoti negalima iki tol, kol baigiasi ir nėra pratęsiamas registracijos laikotarpis arba kol tas domeno vardas yra panaikinamas.

3.   Registras gali panaikinti domeno vardą savo iniciatyva, neteikdamas nagrinėti ginčo alternatyvaus ginčų sprendimo arba teismine tvarka šiais pagrindais:

a)

esama registrui nesumokėtų skolų;

b)

domeno vardo savininkas neatitinka 3 straipsnyje nustatytų tinkamumo kriterijų;

c)

domeno vardo savininkas nesilaiko registracijos prašymų teikimo reikalavimų, nustatytų remiantis 11 straipsnio b ir c punktais.

4.   Domeno vardas taip pat gali būti panaikintas ir po to prireikus pagal tinkamą alternatyvaus ginčų sprendimo arba teismine tvarką perduotas kitai šaliai, vadovaujantis 11 straipsnyje nustatytais ALD „.eu“ veikimo principais ir procedūromis, tais atvejais, kai tas vardas yra toks pat kaip vardas, į kurį yra nustatyta teisė pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę, arba yra į jį klaidinamai panašus ir kai:

a)

to vardo savininkas jį užregistravo neturėdamas į jį teisių ar teisėtų su juo susijusių interesų arba

b)

jis buvo užregistruotas ar yra naudojamas nesąžiningai.

5.   Jei, valstybės narės teismo sprendimu domeno vardas yra pripažintas kaip įžeidžiantis, rasistinis ar pažeidžiantis viešąją tvarką ar viešąjį saugumą pagal Sąjungos teisę arba Sąjungos teisės nuostatas atitinkančią nacionalinę teisę, registras, gavęs pranešimą apie teismo sprendimą, tokį vardą blokuoja, o gavęs galutinį teismo sprendimą, tą vardą panaikina. Registras neleidžia registruoti domenų vardų, dėl kurių buvo priimti toks teismo sprendimas, tiek laiko, kiek galioja atitinkamas sprendimas.

6.   ALD „.eu“ užregistruoti domenų vardai perduodami tik šalims, kurios atitinka tinkamumo registruoti ALD „.eu“ domenų vardus kriterijus.

5 straipsnis

Kalbos, taikytina teisė ir jurisdikcija

1.   Domenų vardai, laikantis esamų tarptautinių standartų, registruojami bet kuriais oficialiųjų Sąjungos institucijų kalbų ženklais pagal atitinkamų internacionalizuotųjų domenų vardų protokolų teikiamas galimybes.

2.   Nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 1215/2012 (8) ar pripažintoms valstybių narių arba Sąjungos teisėms ir pareigoms, kylančioms pagal tarptautinius dokumentus, registro ir registratorių sutartyse bei registratorių ir domenų vardų registruotojų sutartyse kaip taikytina teisė nenustatoma teisė, kuri nėra vienos iš valstybių narių teisė, ir atitinkama ginčų sprendimo institucija nepaskiriamas ne Sąjungoje esantis teismas, arbitražo teismas ar kita įstaiga.

6 straipsnis

Domenų vardų rezervavimas

1.   Registras gali rezervuoti ar registruoti tam tikrus domenų vardus, kurių, jo manymu, reikia, kad jis galėtų atlikti savo veiklos funkcijas pagal 8 straipsnio 4 dalyje nurodytą sutartį.

2.   Komisija gali nurodyti registrui tiesiogiai ALD „.eu“ rezervuoti ar registruoti Sąjungos institucijoms ir įstaigoms naudoti skirtus domenų vardus.

3.   Nedarydamos poveikio jau rezervuotiems ar užregistruotiems domenų vardams, valstybės narės gali pateikti Komisijai sąrašą, kuriame išvardyti domenų vardai, kurie:

a)

neturi būti registruojami pagal jų nacionalinę teisę arba

b)

gali būti registruojami ar rezervuojami valstybių narių tik antrajame lygyje.

Kalbant apie pirmos pastraipos b punktą, tokie domenų vardai apima tik plačiai pripažintas geografines arba geopolitines sąvokas, turinčias įtakos valstybių narių politinei ar teritorinei struktūrai.

4.   Komisija patvirtina valstybių narių pateiktus sąrašus įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 17 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

7 straipsnis

Registratoriai

1.   Registras akredituoja registratorius laikydamasis iš anksto Komisijos patvirtintų pagrįstų, skaidrių ir nediskriminacinių akreditavimo procedūrų. Registras lengvai prieinama forma viešai skelbia informaciją apie akreditavimo procedūras.

2.   Akredituotiems lygiavertes paslaugas teikiantiems „.eu“ registratoriams registras lygiavertėmis aplinkybėmis taiko lygiavertes sąlygas. Registras tiems registratoriams teikia paslaugas ir informaciją, užtikrindamas tokias pačias sąlygas ir kokybę, kokios yra numatytos lygiavertėms jo paties paslaugoms.

2 SKIRSNIS

Registras

8 straipsnis

Registro paskyrimas

1.   Komisija pagal 18 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant tinkamumo ir atrankos kriterijus ir registro paskyrimo procedūrą.

2.   Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, nustato principus, kurie turi būti įtraukti į Komisijos ir registro sutartį. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 17 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

3.   Užbaigusi 1 ir 2 dalyse nurodytą procedūrą, Komisija subjektą paskiria registru.

4.   Komisija sudaro sutartį su paskirtu registru. Sutartyje nurodomos registro paslaugų teikimo taisyklės, politika ir procedūros, taip pat sąlygos, kurių laikydamasi Komisija turi prižiūrėti registro vykdomą su ALD „.eu“ susijusią organizavimo, administravimo ir valdymo veiklą. Sutartis turi būti terminuota ir ją galima pratęsti vieną kartą nerengiant naujos atrankos procedūros. Sutartyje turi būti nustatomos registro pareigos ir išdėstomi remiantis 10 ir 11 straipsniais nustatyti ALD „.eu“ veikimo principai ir procedūros.

5.   Dėl privalomų skubos priežasčių Komisija, nukrypdama nuo 1, 2 ir 3 dalių, gali paskirti registrą priimdama nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, laikydamasi 17 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.

9 straipsnis

Registro ypatybės

1.   Registras yra ne pelno organizacija. Jo registruotoji būstinė, centrinė administracija ir pagrindinė veiklos vieta yra Sąjungos teritorijoje.

2.   Registras gali taikyti mokesčius. Tie mokesčiai yra tiesiogiai susiję su patirtomis išlaidomis.

10 straipsnis

Registro pareigos

Registras privalo:

a)

propaguoti ALD „.eu“ Sąjungoje ir trečiosiose valstybėse;

b)

laikytis šiame reglamente nustatytų taisyklių, politikos ir procedūrų, 8 straipsnio 4 dalyje nurodytos sutarties ir, visų pirma, Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų;

c)

vykdyti su ALD „.eu“ susijusią organizavimo, administravimo ir valdymo veiklą vadovaudamasis bendruoju viešuoju interesu ir visais su ALD „.eu“ susijusio administravimo ir valdymo aspektais užtikrinti aukštą kokybę, skaidrumą, saugumą, stabilumą, numatomumą, patikimumą, prieinamumą, efektyvumą, nediskriminavimą, sąžiningas konkurencijos sąlygas ir vartotojų apsaugą;

d)

gavus išankstinį Komisijos sutikimą, sudaryti tinkamą sutartį dėl ALD „.eu“ kodo suteikimo;

e)

3 straipsnyje nurodytų tinkamumo kriterijus atitinkančių šalių prašymu registruoti domenų vardus ALD „.eu“;

f)

nedarant poveikio teismo procesui ir taikant tinkamas procedūrines garantijas atitinkamoms šalims, užtikrinti galimybę registratoriams ir registruotojams perduoti spręsti dėl sutarties kilusį ginčą su registru panaudojant alternatyvų ginčų sprendimo būdą;

g)

užtikrinti galimybę naudotis domenų vardų duomenų bazėmis ir jų vientisumą;

h)

gavus Komisijos sutikimą, savo sąskaita sudaryti susitarimą su Sąjungos teritorijoje įsisteigusiu geros reputacijos patikėtiniu ar kitu sąlyginio deponavimo agentu, sąlyginio deponavimo susitarime nurodydamas Komisiją kaip gavėją, ir kasdien tam patikėtiniui arba sąlyginio deponavimo agentui pateikti atnaujintą elektroninę ALD „.eu“ duomenų bazės turinio kopiją;

i)

įgyvendinti 6 straipsnio 3 dalyje nurodytus sąrašus;

j)

propaguoti Sąjungos tikslus interneto valdymo srityje, inter alia, dalyvaujant tarptautiniuose forumuose;

k)

visomis oficialiosiomis Sąjungos institucijų kalbomis skelbti informaciją apie ALD „.eu“ veikimo principus ir procedūras, nustatytus remiantis 11 straipsniu;

l)

savo sąskaita užtikrinti, kad bent kas dvejus metus nepriklausoma įstaiga atliktų jo auditą, kurio tikslas – patvirtinti atitiktį šiam reglamentui, ir išsiųsti tokio audito rezultatus Komisijai;

m)

Komisijos prašymu dalyvauti „.eu“ įvairių suinteresuotųjų subjektų patariamosios grupės darbe ir bendradarbiauti su Komisija, kad būtų gerinamas ALD „.eu“ veikimas ir valdymas.

11 straipsnis

ALD „.eu“ veikimo principai ir procedūros

Pagal 8 straipsnio 4 dalį Komisijos ir paskirto registro sudarytoje sutartyje, laikantis šio reglamento, išdėstomi su ALD „.eu“ veikimu susiję principai ir procedūros, be kita ko:

a)

alternatyvaus ginčų sprendimo politika;

b)

registracijos prašymų teikimo reikalavimai ir procedūros, registracijos kriterijų patikros politika, registruotojų duomenų patikros politika ir su domenų vardų registravimu spekuliavimo tikslais susijusi politika;

c)

su domenų vardų registravimu piktnaudžiavimo tikslais susijusi politika ir savalaikis domenų vardų, kurie buvo užregistruoti ir naudojami nesąžiningai, kaip nurodyta 4 straipsnyje, nustatymas;

d)

domenų vardų panaikinimo politika;

e)

intelektinės nuosavybės teisių traktavimas;

f)

priemonės, kurių tikslas – suteikti kompetentingoms institucijoms prieigą prie registre saugomų duomenų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais, kaip numatyta Sąjungos teisėje ar nacionalinėje teisėje, kuri atitinka Sąjungos teisę, taikant tinkamą stabdžių ir atsvarų sistemą;

g)

išsamios procedūros, kurias taikant galima iš dalies pakeisti sutartį.

12 straipsnis

Duomenų bazė WHOIS

1.   Registras deramai stropiai sudaro ir tvarko duomenų bazę WHOIS, kurios tikslas – užtikrinti ALD „.eu“ saugumą, stabilumą ir atsparumą teikiant tikslią naujausią domenų vardų registravimo ALD „.eu“ informaciją.

2.   Duomenų bazėje WHOIS saugoma aktuali informacija apie kontaktinius asmenis, administruojančius ALD „.eu“ užregistruotus domenų vardus, ir apie domenų vardų savininkus. Duomenų bazėje WHOIS esanti informacija neturi būti pernelyg išsami, atsižvelgiant į duomenų bazės paskirtį. Registras laikosi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (9).

3 SKIRSNIS

Registro priežiūra

13 straipsnis

Priežiūra

1.   Komisija stebi ir prižiūri, kaip registras vykdo su ALD „.eu“ susijusią organizavimo, administravimo ir valdymo veiklą.

2.   Komisija tikrina, ar registras patikimai valdo finansus ir laikosi šio reglamento bei ALD „.eu“ veikimo principų ir procedūrų, kaip nurodyta 11 straipsnyje. Komisija tuo tikslu gali prašyti registro pateikti informacijos.

3.   Vykdydama priežiūros veiklą, Komisija gali pateikti registrui konkrečių nurodymų pašalinti su ALD „.eu“ susijusios organizavimo, administravimo ir valdymo veiklos trūkumus arba ją pagerinti.

4.   Prireikus Komisija gali konsultuotis su „.eu“ įvairių suinteresuotųjų subjektų patariamąja grupe ir kitais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais bei ekspertais dėl šiame straipsnyje numatytos priežiūros veiklos rezultatų ir dėl būdų, kaip registras turi gerinti su ALD „.eu“ susijusią organizavimo, administravimo ir valdymo veiklą.

14 straipsnis

„.eu“ įvairių suinteresuotųjų subjektų patariamoji grupė

1.   Komisija įsteigia „.eu“ įvairių suinteresuotųjų subjektų patariamąją grupę. „.eu“ įvairių suinteresuotųjų subjektų patariamosios grupės užduotys yra šios:

a)

konsultuoti Komisiją dėl šio reglamento įgyvendinimo;

b)

teikti Komisijai nuomones strateginiais su ALD „.eu“ susijusios organizavimo, administravimo ir valdymo veiklos klausimais, įskaitant klausimus, susijusius su kibernetiniu saugumu ir duomenų apsauga;

c)

konsultuoti Komisiją registro stebėjimo ir priežiūros klausimais, visų pirma, klausimais, susijusiais su 10 straipsnio l punkte nurodytu auditu;

d)

konsultuoti Komisiją dėl geriausios praktikos, susijusios su politika ir priemonėmis kovojant su domenų vardų registravimu piktnaudžiavimo tikslais, visų pirma registravimu neturint teisių į vardą ar su juo susijusių teisėtų interesų ir nesąžiningai naudojamų registracijų.

2.   Komisija, įgyvendindama šį reglamentą, atsižvelgia į visus „.eu“ įvairių suinteresuotųjų subjektų patariamosios grupės pateiktus patarimus.

3.   „.eu“ įvairių suinteresuotųjų subjektų patariamąją grupę sudaro Sąjungoje įsisteigusių suinteresuotųjų subjektų atstovai. Tie atstovai yra iš privačiojo sektoriaus, technikų bendruomenės, pilietinės visuomenės ir akademinės bendruomenės, taip pat iš valstybių narių institucijų ir tarptautinių organizacijų. Atstovus, išskyrus valstybių narių institucijų ir tarptautinių organizacijų atstovus, skiria Komisija laikydamasi atviros, nediskriminacinės ir skaidrios procedūros, visų pirma, paisydama lyčių lygybės principo.

4.   Nepaisant 3 dalies, „.eu“ įvairių suinteresuotųjų subjektų patariamoji grupė gali įtraukti vieną už Sąjungos ribų įsisteigusių suinteresuotųjų subjektų atstovą.

5.   „.eu“ įvairių suinteresuotųjų šalių patariamajai grupei pirmininkauja Komisijos atstovas arba Komisijos paskirtas asmuo. Komisija „.eu“ įvairių suinteresuotųjų subjektų patariamajai grupei teikia sekretoriato paslaugas.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15 straipsnis

Teisių išlaikymas

Sąjunga išsaugo visas su ALD „.eu“ susijusias teises, visų pirma, visas intelektinės nuosavybės teises ar kitas teises į registro duomenų bazes, kurių reikia šio reglamento įgyvendinimui užtikrinti, taip pat teisę paskirti naują registrą.

16 straipsnis

Vertinimas ir peržiūra

1.   Ne vėliau kaip 2027 m. spalio 13 d., o vėliau – kas trejus metus Komisija vertina su ALD „.eu“ susijusios veiklos įgyvendinimą ir šio domeno veiksmingumą bei veikimą, visų pirma, remdamasi registro pagal 10 straipsnio l punktą pateikta informacija.

2.   Atsižvelgdama į dabartinę praktiką, ne vėliau kaip 2020 m. birželio 30 d. Komisija įvertina, ar ir kaip registras turi bendradarbiauti su EUIPO ir kitomis Sąjungos agentūromis, kad būtų kovojama su spekuliavimu ir piktnaudžiavimu registruojant domenų vardus, ir ar ir kaip turi būti numatytos paprastos administracinės procedūros, visų pirma, MVĮ. Prireikus Komisija gali pasiūlyti papildomų priemonių šioje srityje.

3.   Ne vėliau kaip 2024 m. spalio 13 d. Komisija įvertina galimybę išplėsti 9 straipsnyje nustatytus kriterijus ir, jei tinkama, gali pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

4.   Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 1 ir 2 dalyse nurodyto vertinimo išvadų ataskaitą.

17 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Ryšių komitetas (COCOM), įsteigtas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1972 (10). Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnis kartu su jo 5 straipsniu.

18 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   8 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2019 m. balandžio 18 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 8 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

19 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Domenų vardus pagal Reglamento (EB) Nr. 733/2002 4 straipsnio 2 dalies b punktą užregistravę domenų vardų savininkai išsaugo teises į tuos esamus užregistruotus domenų vardus.

2.   Ne vėliau kaip 2021 m. spalio 12 d. Komisija imasi būtinų priemonių, kad pagal šį reglamentą paskirtų subjektą registru ir sudarytų su juo sutartį. Sutartis turi įsigalioti nuo 2022 m. spalio 13 d.

3.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 733/2002 3 straipsnio 1 dalies c punktą Komisijos ir registro sudaryta sutartis išlieka galioti iki 2022 m. spalio 12 d.

20 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 733/2002 dalinis pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 733/2002 4 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

registruoja domenų vardus.eu ALD per bet kokį akredituotą.eu registratorių, kai to paprašo:

i)

Sąjungos pilietis, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos;

ii)

fizinis asmuo, kuris nėra Sąjungos pilietis, bet kuris yra valstybės narės gyventojas;

iii)

Sąjungoje įsisteigusi įmonė arba

iv)

Sąjungoje įsisteigusi organizacija, nedarant poveikio taikomai nacionalinei teisei.“

21 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentai (EB) Nr. 733/2002 ir (EB) Nr. 874/2004 panaikinami nuo 2022 m. spalio 13 d.

22 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. spalio 13 d.

Tačiau 20 straipsnis taikomas nuo 2019 m. spalio 19 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 19 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. CIAMBA


(1)  OL C 367, 2018 10 10, p. 112.

(2)  2019 m. sausio 31 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2019 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2002 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 733/2002 dėl .eu Aukščiausio lygio domeno įdiegimo (OL L 113, 2002 4 30, p. 1).

(4)  2004 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 874/2004, nustatantis .eu Aukščiausio lygio domeno įdiegimo ir funkcijų viešosios tvarkos taisykles bei registracijai taikomus principus (OL L 162, 2004 4 30, p. 40).

(5)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(6)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(7)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų AGS) (OL L 165, 2013 6 18, p. 63).

(8)  2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012 12 20, p. 1).

(9)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(10)  2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (OL L 321, 2018 12 17, p. 36).