27.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 85/11


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/494

2019 m. kovo 25 d.

dėl tam tikrų aviacijos saugos aspektų, susijusių su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 100 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Sutartys Jungtinei Karalystei nebebus taikomos nuo susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nebus, praėjus dvejiems metams po to pranešimo gavimo, t. y. nuo 2019 m. kovo 30 d., nebent Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, vieningai nuspręstų pratęsti tą terminą;

(2)

pagrindinis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1139 (3) tikslas – užtikrinti ir išlaikyti aukštą ir vienodą aviacijos saugos lygį Sąjungoje. Tuo tikslu sukurta įvairių aviacijos veiklos rūšių pažymėjimų sistema, kuria siekiama užtikrinti reikiamus saugos lygius ir sudaryti sąlygas būtiniems patikrinimams ir abipusiam pažymėjimų pripažinimui;

(3)

aviacijos saugos srityje Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos poveikį pažymėjimams ir patvirtinimams daugelis suinteresuotųjų subjektų gali pašalinti įvairiomis priemonėmis. Tos priemonės – tai, be kita ko, perdavimas vienai iš likusių 27 ES valstybių narių civilinės aviacijos administracijai arba paraiškos dėl Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (toliau – Agentūra) išduodamo pažymėjimo, kuris įsigaliotų tik po išstojimo dienos, taigi, su sąlyga, kad Jungtinė Karalystė taps trečiąja valstybe, pateikimas prieš tą dieną;

(4)

tačiau, kitaip nei kitose Sąjungos teisės srityse, tam tikrais konkrečiais atvejais, kai kitos valstybės narės arba Agentūros pažymėjimo gauti neįmanoma, nes nuo išstojimo dienos Jungtinė Karalystė savo jurisdikcijai priskiriamoje teritorijoje vėl turės atlikti Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijoje nustatytą projektavimo valstybės vaidmenį. Atlikdama tą naująjį vaidmenį Jungtinė Karalystė savo ruožtu galės išduoti pažymėjimus tik tada, kai ji to vaidmens imsis, t. y. kai po išstojimo iš Sąjungos jai nustos būti taikoma Sąjungos teisė;

(5)

todėl būtina nustatyti laikiną mechanizmą, pagal kurį būtų pratęstas tam tikrų aviacijos saugos pažymėjimų galiojimas bei atitinkamiems naudotojams ir Agentūrai būtų skirta pakankamai laiko, kad, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės, kaip trečiosios valstybės, statusą, būtų galima išduoti būtinus pažymėjimus pagal Reglamento (ES) 2018/1139 68 straipsnį;

(6)

tokių pratęstų pažymėjimų galiojimo trukmė neturėtų būti ilgesnė nei tai griežtai būtina siekiant išspręsti klausimus, kilusius Jungtinei Karalystei traukiantis iš Sąjungos aviacijos saugos sistemos;

(7)

kai būtina, būtų galima suteikti papildomo laiko pažymėjimams pagal Reglamento (ES) 2018/1139 68 straipsnį išduoti atitinkamiems naudotojams, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl šio reglamento priedo I skirsnyje nurodytų pažymėjimų galiojimo trukmės pratęsimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (4) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(8)

be to, skirtingai nei daugelio kitų Sąjungos teisės sričių, susijusių su prekėmis, atveju, pažymėjimų galiojimo nutraukimas daro poveikį ne aviacijos gaminių, dalių ir prietaisų pateikimui rinkai, o realiam jų naudojimui Sąjungoje, pvz., dalių ir prietaisų montavimui Sąjungoje naudojamuose Sąjungos orlaiviuose. Jungtinės Karalystės išstojimas neturėtų daryti poveikio tokiam aviacijos gaminių naudojimui Sąjungoje;

(9)

pagal Sąjungos aviacijos saugos sistemą pilotų ir mechanikų mokymas yra griežtai reglamentuojamas, o mokymo moduliai yra suderinti. Asmenys, kurie dalyvauja mokymo modulyje vienoje valstybėje narėje, ne visada to mokymo metu gali persikelti į kitą valstybę narę. Į tą konkrečią situaciją turėtų būti atsižvelgta nustatant nenumatytiems atvejams skirtas Sąjungos priemones;

(10)

šio reglamento nuostatos turėtų įsigalioti skubos tvarka ir iš principo turėtų būti taikomos nuo dienos, einančios po dienos, kurią Sutartys nustoja būti taikomos Jungtinei Karalystei, nebent iki tos dienos įsigaliotų su Jungtine Karalyste sudarytas susitarimas dėl išstojimo. Tačiau tam, kad būtinos administracinės procedūros būtų pradėtos vykdyti kuo anksčiau, tam tikros nuostatos turėtų būti taikomos nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (toliau – Jungtinė Karalystė) išstojimą iš Europos Sąjungos, nustatomos konkrečios nuostatos dėl tam tikrų aviacijos saugos pažymėjimų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 (5) arba Reglamentą (ES) 2018/1139 išduotų fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių pagrindinė verslo vieta yra Jungtinėje Karalystėje, ir dėl tam tikrų su aviacijos mokymu susijusių atvejų.

2.   Šis reglamentas taikomas šio reglamento priede išvardytiems pažymėjimams, kurie galioja dieną prieš šio reglamento taikymo pradžios datą ir kuriuos išdavė:

a)

Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (toliau – Agentūra) fiziniams arba juridiniams asmenims, kurių pagrindinė verslo vieta yra Jungtinėje Karalystėje, kaip nustatyta priedo 1 skirsnyje, arba

b)

fiziniai arba juridiniai asmenys, sertifikuoti kompetentingų Jungtinės Karalystės institucijų, kaip nustatyta priedo 2 skirsnyje.

3.   Be 2 dalyje išvardytų pažymėjimų, šis reglamentas taikomas 5 straipsnyje nurodytiems mokymo moduliams.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šio reglamento tikslais vartojamos atitinkamos terminų apibrėžtys, nustatytos Reglamente (ES) 2018/1139 ir pagal tą reglamentą bei Reglamentą (EB) Nr. 216/2008 priimtuose deleguotuosiuose ir įgyvendinimo aktuose.

3 straipsnis

Pažymėjimai, nurodyti 1 straipsnio 2 dalies a punkte

1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyti pažymėjimai lieka galioti devynis mėnesius nuo šio reglamento taikymo pradžios datos.

Tais atvejais, kai būtinas papildomas laikas, kad naudotojams pažymėjimai galėtų būti išduoti pagal Reglamento (ES) 2018/1139 68 straipsnį, Komisija deleguotais teisės aktais gali pratęsti šio straipsnio pirmoje dalyje nurodytą galiojimo trukmės laikotarpį.

Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

4 straipsnis

Pažymėjimai, nurodyti 1 straipsnio 2 dalies b punkte

1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyti su gaminių, dalių ir prietaisų naudojimu susiję pažymėjimai lieka galioti.

5 straipsnis

Mokymo modulių perkėlimas

Nukrypstant nuo Komisijos reglamentų (ES) Nr. 1178/2011 (6) ir (ES) Nr. 1321/2014 (7), valstybių narių kompetentingos institucijos arba Agentūra, priklausomai nuo to, kas taikytina, egzaminus, išlaikytus mokymo organizacijose, kurių priežiūrą vykdo Jungtinės Karalystės kompetentinga institucija, tačiau po kurių iki šio reglamento 10 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytos taikymo pradžios datos dar neišduota licencija, laiko lygiaverčiais egzaminams, išlaikytiems mokymo organizacijoje, kurios priežiūrą vykdo valstybės narės kompetentinga institucija.

6 straipsnis

Su 3 ar 4 straipsniu reglamentuojamais pažymėjimais susijusios taisyklės ir pareigos

1.   Šio reglamento 3 arba 4 straipsniu reglamentuojamiems pažymėjimams taikomos taisyklės, kurios jiems taikytinos pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 ir pagal jį arba Reglamentą (EB) Nr. 216/2008 priimtus įgyvendinimo ir deleguotuosius aktus. Agentūrai suteikiami Reglamente (ES) 2018/1139 ir pagal tą reglamentą bei Reglamentą (EB) Nr. 216/2008 priimtuose įgyvendinimo ir deleguotuosiuose aktuose nustatyti įgaliojimai dėl subjektų, kurių pagrindinė verslo vieta yra trečiojoje valstybėje.

2.   Agentūros prašymu 3 straipsnyje nurodytų pažymėjimų turėtojai ir 4 straipsnyje nurodytus pažymėjimus išduodantys asmenys pateikia visų su pažymėjimais susijusių audito ataskaitų, išvadų ir taisomųjų veiksmų planų, parengtų per trejus metus iki prašymo pateikimo, kopijas. Jei iki Agentūros prašyme nustatytų terminų tokie dokumentai nepateikiami, Agentūra priklausomai nuo to, kas taikytina, gali atšaukti pagal 3 arba 4 straipsnį įgytos naudos taikymą.

3.   Šio reglamento 3 straipsnyje nurodytų pažymėjimų turėtojai ir 4 straipsnyje nurodytus pažymėjimus išduodantys asmenys nedelsdami informuoja Agentūrą apie bet kokius Jungtinės Karalystės institucijų veiksmus, kurie galėtų prieštarauti jų pareigomis pagal šį reglamentą arba Reglamentą (ES) 2018/1139.

7 straipsnis

Kompetentinga institucija

Šio reglamento taikymo ir šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų pažymėjimų turėtojų ir juos išduodančių asmenų veiklos priežiūros tikslais Agentūra atlieka kompetentingos institucijos, kuri pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 ir pagal tą reglamentą arba Reglamentą (EB) Nr. 216/2008 priimtus įgyvendinimo ir deleguotuosius aktus yra paskirta trečiųjų valstybių subjektams, funkcijas.

8 straipsnis

Komisijos reglamento (ES) Nr. 319/2014 taikymas

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 319/2014 (8) šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus pažymėjimus turintiems ar juos išduodantiems juridiniams ir fiziniams asmenims yra taikomas tomis pačiomis sąlygomis kaip ir trečiųjų valstybių juridiniams ar fiziniams asmenims išduotų atitinkamų pažymėjimų turėtojams.

9 straipsnis

Priimtinos atitikties užtikrinimo priemonės ir rekomendacinė medžiaga

Vadovaudamasi Reglamento (ES) 2018/1139 76 straipsnio 3 dalimi Agentūra gali parengti šiam reglamentui taikyti skirtas priimtinas atitikties užtikrinimo priemones ir rekomendacinę medžiagą.

10 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį Sutartys nustoja būti taikomos Jungtinei Karalystei.

Tačiau 5 straipsnis taikomas nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3.   Šis reglamentas netaikomas, jei pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 2 dalį su Jungtine Karalyste sudarytas susitarimas dėl išstojimo įsigalioja iki šio straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos datos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2019 m. kovo 25 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. CIAMBA


(1)  2019 m. vasario 20 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2019 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (OL L 212, 2018 8 22, p. 1).

(4)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(5)  2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (OL L 79, 2008 3 19, p. 1).

(6)  2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 311, 2011 11 25, p. 1).

(7)  2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (OL L 362, 2014 12 17, p. 1).

(8)  2014 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 319/2014 dėl Europos aviacijos saugos agentūros renkamų mokesčių ir rinkliavų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 593/2007 (OL L 93, 2014 3 28, p. 58).


PRIEDAS

1 STRAIPSNYJE NURODYTŲ PAŽYMĖJIMŲ SĄRAŠAS

1 skirsnis.

Europos aviacijos saugos agentūros (toliau – Agentūra) fiziniams arba juridiniams asmenims, kurių pagrindinė verslo vieta yra Jungtinėje Karalystėje, ir dėl orlaivių išduoti pažymėjimai, nurodyti:

1.1.

Komisijos reglamento (ES) Nr. 748/2012 (1) I priedo 21 dalies A skirsnio B poskyryje (tipo pažymėjimai ir riboto galiojimo tipo pažymėjimai);

1.2.

Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo 21 dalies A skirsnio D poskyryje (tipo pažymėjimų ir riboto galiojimo tipo pažymėjimų pakeitimai);

1.3.

Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo 21 dalies A skirsnio E poskyryje (papildomi tipo pažymėjimai);

1.4.

Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo 21 dalies A skirsnio M poskyryje (remontai);

1.5.

Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo 21 dalies A skirsnio O poskyryje (taikant Europos techninio standarto specifikaciją išduodami leidimai);

1.6.

Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo 21 dalies A skirsnio J poskyryje (projektavimo organizacijos patvirtinimai).

2 skirsnis.

Jungtinės Karalystės kompetentingų institucijų sertifikuotų juridinių arba fizinių asmenų išduoti gaminių, dalių ar prietaisų pažymėjimai, nurodyti:

2.1.

Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo A skirsnio G poskyrio 21.A.163 dalies c punkte (oficialūs gaminių, dalių ir prietaisų išleidimo pažymėjimai);

2.2.

Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 II priedo 145 dalies 145.A.75 dalies e punkte (atlikus techninę priežiūrą išduoti išleidimo eksploatuoti pažymėjimai);

2.3.

Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 II priedo 145 dalies 145.A.75 dalies f punkte (ELA1 kategorijos orlaiviams išduoti tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimai);

2.4.

Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I priedo M dalies A skirsnio F poskyrio M.A.615 dalies d punkte (užbaigus techninę priežiūrą išduoti išleidimo eksploatuoti pažymėjimai);

2.5.

Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I priedo M dalies A skirsnio F poskyrio M.A.615 dalies e punkte (ELA1 kategorijos orlaiviams išduoti tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimai);

2.6.

Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I priedo M dalies A skirsnio G poskyrio M.A.711 dalies a punkto 4 papunktyje arba b punkto 1 papunktyje (tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimai, taip pat su pratęstu galiojimo laikotarpiu);

2.7.

Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I priedo M dalies A skirsnio H poskyrio M.A.801 dalies b punkto 2 ir 3 papunkčiuose ir c punkte (atlikus techninę priežiūrą išduoti išleidimo eksploatuoti pažymėjimai).


(1)  2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės (OL L 224, 2012 8 21, p. 1).