27.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 85/7


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES, Euratomas) 2019/493

2019 m. kovo 25 d.

kuriuo dėl patikrinimo procedūros, susijusios su asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimais per rinkimus į Europos Parlamentą, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 224 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 (3) nustatytas konkretus Europos politinių partijų ir politinių fondų Europos teisinis statusas ir numatytas jų finansavimas iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. Juo taip pat įsteigta Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija (toliau – Institucija);

(2)

siekiant Institucijai sudaryti sąlygas visapusiškai vykdyti funkcijas, įskaitant šiame reglamente numatytas naujas funkcijas, ir jai sudaryti sąlygas tai daryti nepriklausomai, jai būtina skirti nuolatinių darbuotojų ir Institucijos direktoriui suteikti paskyrimų tarnybos įgaliojimus;

(3)

pastarojo meto įvykiai parodė, kad riziką rinkimų procesui ir demokratijai gali kelti neteisėtas asmens duomenų naudojimas. Todėl būtina apsaugoti Europos demokratinio proceso neliečiamumą numatant finansines sankcijas tais atvejais, kai Europos politinės partijos ar Europos politiniai fondai pasinaudoja tuo, kad padaryta asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimų, siekdami daryti įtaką rinkimų į Europos Parlamentą rezultatams;

(4)

tuo tikslu turėtų būti nustatyta patikrinimo procedūra, pagal kurią Institucija tam tikromis aplinkybėmis privalėtų prašyti Reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 įsteigto nepriklausomų žymių asmenų komiteto įvertinti, ar Europos politinė partija arba Europos politinis fondas, pasinaudodami tuo, kad padarytas taikytinų asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimas, tyčia darė arba mėgino daryti įtaką rinkimų į Europos Parlamentą rezultatams. Jei atlikus patikrinimo procedūrą nustatoma, kad taip yra, Institucija turėtų taikyti sankcijas pagal Reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 nustatytą veiksmingų, proporcingų ir atgrasomų sankcijų sistemą;

(5)

kai Institucija, remdamasi patikrinimo procedūra, nustato sankciją Europos politinei partijai ar fondui, ji turėtų deramai atsižvelgti į principą ne bis in idem, pagal kurį sankcijos už tą patį pažeidimą negali būti taikomos du kartus. Institucija taip pat turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi teisinio tikrumo principo ir kad atitinkamai Europos politinei partijai arba Europos politiniam fondui būtų suteikta galimybė būti išklausytiems;

(6)

nauja procedūra turėtų veikti šalia dabartinių procedūrų, taikomų siekiant patikrinti registracijos sąlygų laikymąsi, taip pat akivaizdaus ir šiurkštaus vertybių, kuriomis grindžiama Sąjunga, pažeidimo atvejais. Tačiau naujai procedūrai neturėtų būti taikomi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 10 straipsnyje nustatyti registracijos sąlygų ir reikalavimų laikymosi patikrinimo terminai;

(7)

kadangi nauja procedūra pradedama kompetentingos nacionalinės duomenų apsaugos priežiūros institucijos sprendimu, Europos politinei partijai arba Europos politiniam fondui turėtų būti suteikta galimybė prašyti peržiūrėti sankciją, jei tos nacionalinės priežiūros institucijos sprendimas panaikintas arba skundas dėl to sprendimo patenkintas su sąlyga, kad buvo pasinaudota visomis nacionalinėmis teisių gynimo priemonėmis;

(8)

siekdama užtikrinti, kad rinkimai į Europos Parlamentą 2019 metais vyktų laikantis griežtų demokratijos taisyklių ir užtikrinant visapusišką pagarbą tokioms Europos vertybėms, kaip demokratija, teisinė valstybė ir pagarba pagrindinėms teisėms, svarbu, kad naujos patikrinimo procedūros nuostatos įsigaliotų laiku ir procedūra būtų taikoma kuo anksčiau. Tuo tikslu šiame reglamente išdėstyti Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 daliniai pakeitimai turėtų įsigalioti šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(9)

todėl Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 iš dalies keičiamas taip:

1.

6 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Institucijos direktoriui padeda darbuotojai, kurių atžvilgiu jis naudojasi įgaliojimais, kurie pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus suteikiami paskyrimų tarnybai, ir įgaliojimais, kurie pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, nustatytas Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, suteikiami tarnybai, įgaliotai sudaryti darbo sutartis su kitais tarnautojais (toliau – Paskyrimų tarnybos įgaliojimai). Bet kurioje savo veiklos srityje Institucija gali pasitelkti kitus deleguotuosius nacionalinius ekspertus arba kitus darbuotojus, kurie neįdarbinti Institucijoje.

Institucijos darbuotojams taikomi Tarnybos nuostatai ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, taip pat Sąjungos institucijų susitarimu priimtos taisyklės, kuriomis įgyvendinami tie Tarnybos nuostatai ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

Atrenkant darbuotojus negali atsirasti interesų konflikto dėl jų pareigų Institucijoje ir kitų tarnybinių pareigų ir jie susilaiko nuo bet kokio veiksmo, kuris yra nesuderinamas su jų pareigų pobūdžiu.“;

2.

10 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Pirmoje ir antroje pastraipoje nustatytos procedūros nepradedamos dviejų mėnesių laikotarpiu iki rinkimų į Europos Parlamentą. Tas terminas netaikomas 10a straipsnyje nustatytai procedūrai.“;

3.

įterpiamas šis straipsnis:

„10a straipsnis

Patikrinimo procedūra, susijusi su asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimais

1.   Europos politinė partija arba Europos politinis fondas negali tyčia daryti įtakos arba mėginti daryti įtaką rinkimų į Europos Parlamentą rezultatams, pasinaudodami tuo, kad fizinis arba juridinis asmuo pažeidė taikytinas asmens duomenų apsaugos taisykles.

2.   Jei Institucija sužino apie nacionalinės priežiūros institucijos, kaip ji apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (*1) 4 straipsnio 21 punkte, sprendimą, kuriuo pripažįstama, kad fizinis ar juridinis asmuo pažeidė taikytinas asmens duomenų apsaugos taisykles, ir jei iš to sprendimo matyti arba jei yra kitų pagrįstų priežasčių manyti, kad pažeidimas yra susijęs su Europos politinės partijos arba Europos politinio fondo politine veikla per rinkimus į Europos Parlamentą, Institucija perduoda šį klausimą nagrinėti šio reglamento 11 straipsniu įsteigtam nepriklausomų žymių asmenų komitetui. Prireikus Institucija palaiko ryšį su atitinkama nacionaline priežiūros institucija.

3.   2 dalyje nurodytas komitetas pateikia nuomonę, ar atitinkama Europos politinė partija arba Europos politinis fondas, pasinaudodami tuo, kad padarytas tas pažeidimas, tyčia darė arba mėgino daryti įtaką rinkimų į Europos Parlamentą rezultatams. Institucija nepagrįstai nedelsdama ir ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo dienos, kurią ji sužinojo apie nacionalinės priežiūros institucijos priimtą sprendimą, paprašo pateikti nuomonę. Institucija komitetui nustato trumpą, pagrįstą terminą nuomonei pateikti. Komitetas laikosi to termino.

4.   Institucija, atsižvelgusi į komiteto nuomonę, pagal 27 straipsnio 2 dalies a punkto vii papunktį nusprendžia, ar atitinkamai Europos politinei partijai arba atitinkamam Europos politiniam fondui skirti finansines sankcijas. Institucijos sprendimas, visų pirma dėl komiteto nuomonės, turi būti tinkamai pagrįstas ir nedelsiant paskelbtas.

5.   Šiame straipsnyje nustatyta procedūra nedaro poveikio 10 straipsnyje nustatytai procedūrai.

(*1)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).“"

4.

11 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Institucijai paprašius, komitetas pateikia nuomonę apie:

a)

bet kokį galimą Europos politinės partijos ar Europos politinio fondo padarytą akivaizdų ir šiurkštų vertybių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalies c punkte ir 3 straipsnio 2 dalies c punkte, pažeidimą;

b)

tai, ar Europos politinė partija arba Europos politinis fondas, pasinaudodami tuo, kad padarytas taikytinų asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimas, tyčia darė arba mėgino daryti įtaką rinkimų į Europos Parlamentą rezultatams.

Pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytais atvejais komitetas gali prašyti Institucijos, Europos Parlamento, Europos politinės partijos ar Europos politinio fondo, kitų politinių partijų, politinių fondų ar kitų suinteresuotųjų subjektų pateikti bet kurį reikiamą dokumentą ar įrodymą, taip pat prašyti leisti išklausyti jų atstovus. Pirmos pastraipos b punkte nurodytu atveju 10a straipsnyje nurodyta nacionalinė priežiūros institucija bendradarbiauja su komitetu pagal taikytiną teisę.“;

5.

18 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Europos politinė partija ir Europos politinis fondas savo prašymo teikimo metu turi vykdyti 23 straipsnyje išvardytas pareigas, o nuo jų prašymo pateikimo dienos iki finansinių metų arba veiksmų, kuriems skirti įnašas arba dotacija, pabaigos – nebūti išbraukti iš registro ir jiems neturi būti skirta bet kuri iš sankcijų, numatytų 27 straipsnio 1 dalyje ir 27 straipsnio 2 dalies a punkto v, vi ir vii papunkčiuose.“;

6.

27 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies a punktas papildomas šiuo papunkčiu:

„vii)

kai atlikus 10a straipsnyje numatytą patikrinimo procedūrą nustatoma, kad Europos politinė partija arba Europos politinis fondas, pasinaudodami tuo, kad padarytas taikytinų asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimas, tyčia darė arba mėgino daryti įtaką rinkimų į Europos Parlamentą rezultatams;“;

b)

įterpiama ši dalis:

„7.   Jei 10a straipsnyje nurodytas nacionalinės priežiūros institucijos sprendimas panaikintas arba skundas dėl tokio sprendimo patenkintas su sąlyga, kad buvo pasinaudota visomis nacionalinėmis teisių gynimo priemonėmis, atitinkamos Europos politinės partijos arba Europos politinio fondo prašymu Institucija peržiūri bet kokią pagal 2 dalies a punkto vii papunktį paskirtą sankciją.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2019 m. kovo 25 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. CIAMBA


(1)  2018 m. gruodžio 12 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2019 m. kovo 12 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2019 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (OL L 317, 2014 11 4, p. 1).