19.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/66


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/430

2019 m. kovo 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 nuostatos dėl naudojimosi ribotomis teisėmis be priežiūros iki lengvojo orlaivio piloto licencijos išdavimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (1), ypač į jo 23 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011 (2) I priedo (FCL dalies) B skyriuje nustatyti lengvojo orlaivio piloto licencijos (LAPL) išdavimo reikalavimai;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 12 straipsnio 2a dalies 3 punktą valstybės narės iki 2020 m. balandžio 8 d. gali taikyti nacionalines licencijavimo taisykles, pagal kurias kai kuriomis piloto teisėmis leidžiama pradėti naudotis anksčiau, nei numatyta LAPL išdavimo tvarkoje. Pagal tas nacionalines licencijavimo taisykles taip pat rengiamas modulinis LAPL mokymas: baigus tam tikrus LAPL mokymo modulius, kai kuriomis teisėmis galima pradėti naudotis anksčiau, dar negavus LAPL;

(3)

tokį modulinį LAPL mokymą rengiančios valstybės narės pranešė Komisijai ir Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūrai (toliau – Agentūra), kad jis padeda populiarinti aviacijos sporto šakas ir skraidymą turint laisvalaikio piloto licenciją. Tai atitinka Bendrųjų aviacijos gairių, kuriomis siekiama sukurti proporcingesnę, lankstesnę ir dinamiškesnę reglamentavimo sistemą, tikslus (3);

(4)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 4 straipsnio 7 dalį valstybės narės gali leisti pilotams mokiniams, laikantis tam tikrų sąlygų, be priežiūros skraidyti vieno stūmoklinio variklio lėktuvais, kurių didžiausia kilimo masė neviršija 2 000 kg, iki LAPL išdavimo;

(5)

siekiant padidinti bendrosios aviacijos reglamentavimo sistemos lankstumą, Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 4 straipsnio 7 dalis turėtų būti iš dalies pakeista, kad valstybėms narėms būtų suteikta galimybė, atsižvelgiant į mokymo, kuris būtinas norimo lygio piloto kompetencijai įgyti, mastą, leisti LAPL mokymo kurse dalyvaujantiems pilotams mokiniams, baigusiems tam tikrus mokymo modulius, be priežiūros naudotis ribotomis teisėmis, kol jie įvykdys visus LAPL, skirtos skraidyti orlaiviais, sraigtasparniais, sklandytuvais ar oro balionais, išdavimo reikalavimus;

(6)

valstybės narės turėtų periodiškai informuoti Komisiją ir Agentūrą, ar jos pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 4 straipsnio 7 dalį suteikia tokius leidimus pilotams mokiniams, ir turėtų vykdyti tokių leidimų stebėseną, kad išlaikytų priimtiną aviacijos saugos lygį;

(7)

be to, Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 4 straipsnio 8 dalis turėtų būti iš dalies pakeista siekiant pratęsti laikotarpį, kuriuo valstybės narės gali leisti naudotis nustatytomis ribotomis teisėmis skraidyti lėktuvais pagal skrydžių pagal prietaisus taisykles, kol pilotas įvykdo visus reikalavimus, būtinus skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijai gauti. Šis pratęsimas būtinas, kol dar nepradėta taikyti bazinė skrydžio pagal prietaisus kvalifikacija;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės pasiūlytos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 216/2008 (4) 19 straipsnio 1 dalį Agentūros pateiktoje nuomonėje Nr. 08/2017;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2018/1139 127 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(1)

7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Valstybė narė pilotams mokiniams, kurie dalyvauja LAPL mokymo kurse, gali leisti be priežiūros naudotis ribotomis teisėmis toliau nurodytomis sąlygomis, kol jie įvykdys visus LAPL išdavimo reikalavimus:

a)

teisių aprėptis grindžiama valstybės narės atliktu saugos rizikos vertinimu, atsižvelgiant į mokymo, kuris būtinas norimo lygio piloto kompetencijai įgyti, mastą;

b)

teisėmis turi būti naudojamasi tik:

i)

visoje nacionalinėje leidimą suteikusios valstybės narės teritorijoje arba jos dalyje;

ii)

skraidant leidimą suteikusioje valstybėje narėje įregistruotais orlaiviais;

iii)

skraidant lėktuvais ir sraigtasparniais – vieno stūmoklinio variklio orlaiviais, kurių didžiausia kilimo masė neviršija 2 000 kg, sklandytuvais ir oro balionais;

c)

per mokymo kursą, surengtą laikantis leidimo sąlygų, įgyta tokio leidimo turėtojo, kuris pateikia prašymą išduoti LAPL, patirtis įskaitoma – ją valstybė narė nustato remdamasi ATO arba DTO rekomendacija;

d)

valstybė narė kas 3 metus pateikia Komisijai ir Agentūrai periodines ataskaitas ir saugos rizikos vertinimus;

e)

valstybės narės stebi pagal šią dalį išduotų leidimų naudojimą, kad užtikrintų priimtiną aviacijos saugos lygį ir imtųsi atitinkamų veiksmų, jei būtų nustatyta didesnė saugos rizika ar kitos saugos problemos.“;

(2)

8 dalies įžanginiame sakinyje žodžiai „2019 m. balandžio 8 d.“ pakeičiami žodžiais „2021 m. balandžio 8 d.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 212, 2018 8 22, p. 1.

(2)  2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 311, 2011 11 25, p. 1).

(3)  https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map

(4)  2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (OL L 79, 2008 3 19, p. 1).