22.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/125


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/364

2018 m. gruodžio 13 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365 nustatomi sandorių duomenų saugyklų registracijos paraiškų ir paraiškų dėl registracijos išplėtimo formos techniniai įgyvendinimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 5 straipsnio 8 dalį,

kadangi:

(1)

naudojant vienodą Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (ESMA) teikiamų sandorių duomenų saugyklų registracijos paraiškų arba paraiškų dėl registracijos išplėtimo formą būtų užtikrinta, kad visa informacija, kurią reikalaujama pateikti pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/359 (2), būtų pateikta ESMA ir ji ją galėtų lengvai identifikuoti;

(2)

kad būtų lengviau identifikuoti sandorių duomenų saugyklos pateiktą informaciją, kiekvienas kartu su paraiška teikiamas dokumentas turėtų būti pažymėtas unikaliu registracijos numeriu;

(3)

pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/359 1 straipsnio 3 dalį, jei paraišką pateikusi sandorių duomenų saugykla mano, kad Deleguotojo reglamento (ES) 2019/359 nustatytas reikalavimas jai netaikomas, ji savo paraiškoje turi aiškiai nurodyti tą reikalavimą ir pateikti paaiškinimą, kodėl toks reikalavimas netaikomas. Tie reikalavimai ir paaiškinimai turėtų būti aiškiai nurodyti registracijos paraiškoje arba paraiškoje dėl registracijos išplėtimo;

(4)

visa informacija, teikiama ESMA sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje arba paraiškoje dėl registracijos išplėtimo, turėtų būti pateikta patvariojoje laikmenoje, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/65/EB (3), kuri leistų šią informaciją išsaugoti, kad ją būtų galima naudoti ir atgaminti ateityje;

(5)

šis reglamentas grindžiamas techninių įgyvendinimo standartų projektais, kuriuos ESMA pateikė Europos Komisijai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (4) 15 straipsnyje nustatytą tvarką;

(6)

ESMA surengė atviras viešas konsultacijas dėl šių techninių įgyvendinimo standartų projektų, išnagrinėjo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Registracijos paraiškos ir paraiškos dėl registracijos išplėtimo forma

1.   Registracijos paraiška arba paraiška dėl registracijos išplėtimo pateikiama priede nustatyta forma.

2.   Kiekvienam pateikiamam dokumentui sandorių duomenų saugykla suteikia unikalų registracijos numerį ir aiškiai nurodo, su kokiu konkrečiu Deleguotojo reglamento (ES) 2019/359 nustatytu reikalavimu dokumentas yra susijęs.

3.   Registracijos paraiškoje arba paraiškoje dėl registracijos išplėtimo aiškiai nurodomos priežastys, kodėl nepateikta su tam tikru reikalavimu susijusi informacija.

4.   Registracijos paraiška arba paraiška dėl registracijos išplėtimo pateikiama patvariojoje laikmenoje, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies m punkte.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 337, 2015 12 23, p. 1.

(2)  2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/359, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškos ir paraiškos dėl registracijos išplėtimo duomenys (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 45).

(3)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

(4)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


PRIEDAS

SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLOS REGISTRACIJOS PARAIŠKOS ARBA PARAIŠKOS DĖL REGISTRACIJOS IŠPLĖTIMO FORMA

BENDROJI INFORMACIJA

Paraiškos data

 

Sandorių duomenų saugyklos pavadinimas

 

Sandorių duomenų saugyklos juridinis adresas

 

Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių rūšys, dėl kurių sandorių duomenų saugykla teikia registracijos paraišką

 

Už paraišką atsakingo asmens vardas ir pavardė

 

Už paraišką atsakingo asmens kontaktiniai duomenys

 

Asmens (-ų), atsakingo (-ų) už sandorių duomenų saugyklos atitiktį reikalavimams arba dalyvaujančio (-ių) atliekant sandorių duomenų saugyklos atitikties vertinimus, vardas ir pavardė

 

Asmens (-ų), atsakingo (-ų) už sandorių duomenų saugyklos atitiktį reikalavimams arba dalyvaujančio (-ių) atliekant sandorių duomenų saugyklos atitikties vertinimus, kontaktiniai duomenys

 

Patronuojančiosios įmonės arba patronuojamųjų įmonių identifikavimo duomenys

 


NUORODOS Į DOKUMENTUS (1)

 

Deleguotojo reglamento (ES) 2019/359 straipsnis

Unikalus dokumento registracijos numeris

Dokumento pavadinimas

Dokumento skyrius / skirsnis / puslapis, kuriame pateikta informacija, arba informacijos nepateikimo priežastis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Visa informacija, kurią reikalaujama pateikti pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/359, išskyrus jo 1 straipsnio a, c ir g punktus.