22.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/58


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/360

2018 m. gruodžio 13 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas nuostatomis dėl mokesčių, kuriuos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija taiko sandorių duomenų saugykloms

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 11 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (2) 62 straipsnyje numatyta, kad Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) pajamas turėtų sudaryti šiai institucijai Sąjungos teisės aktuose nustatytais atvejais mokami mokesčiai kartu su nacionalinių valdžios institucijų įnašais ir Sąjungos subsidija;

(2)

Sąjungoje įsteigtoms sandorių duomenų saugykloms turėtų būti taikomas registracijos mokestis, kuriuo padengiamos ESMA patiriamos registracijos paraiškos tvarkymo išlaidos;

(3)

ESMA patiriamos registracijos paraiškos tvarkymo išlaidos bus didesnės, jeigu sandorių duomenų saugykla teiks papildomų paslaugų. Tokių papildomų paslaugų teikimas yra tikėtinos didesnės apyvartos ir didesnių išlaidų, susijusių su registracijos paraiškos vertinimu, rodiklis. Todėl nustatant registracijos mokesčius sandorių duomenų saugyklos turėtų būti skirstomos į dvi kategorijas pagal tikėtiną bendrą apyvartą (didesnė ir mažesnė tikėtina bendra apyvarta), kuriai turėtų būti taikomi skirtingi registracijos mokesčiai, priklausomai nuo to, ar saugyklos ketina teikti papildomų paslaugų;

(4)

jeigu sandorių duomenų saugykla, kuri jau yra įregistruota pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 (3), teikia paraišką dėl registracijos išplėtimo, išlaidos, kurių reikia siekiant tiksliai įvertinti ir išnagrinėti paraišką, būtų mažesnės nei naujos registracijos, nes ESMA jau turi svarbios informacijos apie paraišką pateikusią sandorių duomenų saugyklą. Todėl paraišką teikianti sandorių duomenų saugykla turėtų mokėti sumažintą mokestį. Jeigu sandorių duomenų saugykla, kuri dar nėra įregistruota pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, vienu metu teikia paraiškas dėl registracijos ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, ir pagal Reglamentą (ES) 2015/2365, išlaidos, kurių reikia siekiant tiksliai įvertinti ir išnagrinėti paraiškas, taip pat būtų mažesnės dėl sinergijos, kai tų pačių rūšių dokumentai peržiūrimi vieną kartą. Kai paraiškos teikiamos vienu metu, sandorių duomenų saugykla turėtų sumokėti visą mokėtiną registracijos mokestį pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 ir sumažintą registracijos išplėtimo mokestį pagal Reglamentą (ES) 2015/2365;

(5)

jeigu po registracijos sandorių duomenų saugykla pradeda teikti papildomas paslaugas ir dėl to patenka į didesnės tikėtinos bendros apyvartos kategoriją, ta sandorių duomenų saugykla turėtų sumokėti pradinio registracijos mokesčio ir jos didesnės tikėtinos apyvartos kategoriją atitinkančio registracijos mokesčio skirtumą. Tačiau kai sandorių duomenų saugykla nustoja siūlyti papildomas paslaugas po registracijos, ESMA jos išlaidų neturėtų kompensuoti, nes išlaidos, kurių reikia didelės apyvartos sandorių duomenų saugyklos paraiškai įvertinti, jau buvo padarytos registracijos metu;

(6)

siekiant atgrasyti nuo nepagrįstų paraiškų teikimo, registracijos mokestis neturėtų būti grąžinamas nei tada, kai paraiškos teikėjas atsiima paraišką registracijos proceso metu, nei tada, kai registruoti atsisakoma;

(7)

siekiant veiksmingai naudoti ESMA biudžetą ir kartu palengvinti valstybėms narėms ir Sąjungai tenkančią finansinę naštą, reikia užtikrinti, kad sandorių duomenų saugyklos padengtų bent visas su jų priežiūra susijusias išlaidas. Turėtų būti nustatyti tokio dydžio priežiūros mokesčiai, kad nesusidarytų didelio su sandorių duomenų saugyklų veikla susijusio pertekliaus arba deficito. Jeigu susidarytų deficitas, ESMA iš sandorių duomenų saugyklų nesumokėtų mokesčių neturėtų susigrąžinti. Jeigu deficitas būtų didelis, ESMA turėtų išanalizuoti jo priežastis ir iš dalies pakeisti savo orientacines kito biudžeto sudarymo laikotarpio priežiūros išlaidas. Kiek tai susiję su pertekliumi, permokėti mokesčiai sandorių duomenų saugykloms neturėtų būti grąžinami;

(8)

siekiant užtikrinti sąžiningą ir aiškų mokesčių paskirstymą, kuris kartu atspindėtų faktines administravimo pastangas, skirtas kiekvienam prižiūrimam subjektui, priežiūros mokestis turėtų būti skaičiuojamas remiantis sandorių duomenų saugyklos pagrindinės veiklos ir jos papildomų paslaugų apyvarta. Siekiant apskaičiuoti pagrindu imamą apyvartą, būtina atskirti papildomas paslaugas, kurios tiesiogiai susijusios su pagrindinių centralizuoto vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenų rinkimo ir saugojimo paslaugų teikimu pagal Reglamentą (ES) 2015/2365, kaip antai agento vykdomą skolinimą ir užtikrinimo priemonės valdymą, arba paslaugas, susijusias su centralizuotu VPĮFS ir išvestinių finansinių priemonių duomenų rinkimu ir saugojimu, kaip antai sandorių suderinimą, sandorių patvirtinimą, užtikrinimo priemonės vertinimą ir trečiosios šalies vykdomą duomenų teikimą. Sandorių duomenų saugyklai taikomi priežiūros mokesčiai turėtų būti proporcingi tos atskiros sandorių duomenų saugyklos veiklai, palyginti su visų įregistruotų ir prižiūrimų sandorių duomenų saugyklų bendra veikla atitinkamais metais. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad egzistuoja kai kurios fiksuotos sandorių duomenų saugyklų priežiūros administracinės išlaidos, turėtų būti nustatytas minimalus metinis priežiūros mokestis. Pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 mokami priežiūros mokesčiai šiai sumai poveikio neturi;

(9)

siekiant padengti trečiųjų valstybių sandorių duomenų saugyklų pripažinimo ir metines administracines priežiūros išlaidas, turėtų būti nustatytos tokioms duomenų saugykloms, kurios kreipiasi dėl pripažinimo Sąjungoje pagal Reglamentą (ES) 2015/2365, taikomų mokesčių taisyklės. Šiuo atveju pripažinimo mokestį turėtų sudaryti dvi sudedamosios dalys: išlaidos, kurių reikia, kad ESMA sutvarkytų tokių trečiųjų valstybių sandorių duomenų saugyklų paraiškas dėl pripažinimo pagal to reglamento 19 straipsnio 4 dalį, ir išlaidos, kurių reikia bendradarbiavimo susitarimams su kompetentingomis trečiosios valstybės, kurioje paraišką teikianti sandorių duomenų saugykla yra įregistruota, institucijomis sudaryti pagal to reglamento 20 straipsnį. Su bendradarbiavimo susitarimų sudarymu susijusios išlaidos turėtų būti paskirstytos pripažintoms tos pačios trečiosios valstybės sandorių duomenų saugykloms. Be to, trečiųjų valstybių sandorių duomenų saugykloms turėtų būti taikomas metinis priežiūros mokestis;

(10)

jeigu trečiųjų valstybių sandorių duomenų saugykla, kuri jau yra pripažinta pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, teikia paraišką dėl jos pripažinimo registracijos išplėtimo, paraiškos tvarkymo išlaidos turėtų būti mažesnės už naujos paraiškos tvarkymo išlaidas dėl tvarkos pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 ir Reglamentą (ES) 2015/2365 sinergijos. Todėl pripažinimo mokesčio sudedamoji dalis, susijusi su paraiškos tvarkymu, turėtų būti sumažinta. Kita vertus, bendradarbiavimo susitarimo sudarymo išlaidos susijusios su konkrečiomis Reglamento (ES) 2015/2365 laikymosi išlaidomis. Todėl pripažinimo mokesčio sudedamoji dalis, susijusi su bendradarbiavimo susitarimais, neturėtų priklausyti nuo to, ar yra sudarytas bendradarbiavimo susitarimas pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012;

(11)

ESMA vykdomos pripažintų trečiųjų valstybių sandorių duomenų saugyklų priežiūros funkcijos daugiausia susijusios su bendradarbiavimo susitarimų įgyvendinimu, įskaitant veiksmingą atitinkamų institucijų apsikeitimą duomenimis. Šių funkcijų vykdymo išlaidas turėtų padengti metiniai priežiūros mokesčiai, taikomi pripažintoms sandorių duomenų saugykloms. Kadangi šios išlaidos bus daug mažesnės negu ESMA patirtos įregistruotų sandorių duomenų saugyklų tiesioginės priežiūros Sąjungoje išlaidos, pripažintoms sandorių duomenų saugykloms taikomi priežiūros mokesčiai turėtų būti gerokai mažesni negu minimalus priežiūros mokestis, taikomas ESMA tiesiogiai prižiūrimoms įregistruotoms sandorių duomenų saugykloms;

(12)

vykdydamos veiklą pagal Reglamentą (ES) 2015/2365 ir bet kokias užduotis, kurias ESMA paveda nacionalinėms kompetentingoms institucijoms pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 74 straipsnį ir pagal Reglamento (ES) 2015/2365 9 straipsnio 1 dalį, nacionalinės kompetentingos institucijos patiria išlaidų. Šias išlaidas taip pat turėtų padengti ESMA sandorių duomenų saugykloms taikomi mokesčiai. Kad kompetentingos institucijos nepatirtų nuostolių arba negautų pelno už pavestų užduočių vykdymą ar ESMA suteiktą pagalbą, ESMA turėtų kompensuoti faktines tų nacionalinių kompetentingų institucijų patirtas išlaidas;

(13)

kadangi tais metais, kai sandorių duomenų saugykla įregistruojama, apie jos veiklą bus turima nedaug duomenų, tarpinis priežiūros mokestis turėtų būti apskaičiuojamas remiantis tos sandorių duomenų saugyklos priežiūros būtinų išlaidų pirmais metais įverčiu. Tiksliai apskaičiuojant mokestį reikėtų atsižvelgti į sandorių duomenų saugyklos registracijos datą ir pareigos teikti duomenis pagal Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 1 dalį pradžios datą, kad būtų tiksliai atspindėtas priežiūros, kurią ESMA turi vykdyti, mastas. Jeigu pagal teisės aktą sandorių duomenų saugykla pradeda teikti duomenis tik kitais metais po jos registracijos, tarpinis priežiūros mokestis už registracijos metus turėtų būti grindžiamas registracijos mokesčiu. Taip yra dėl to, kad išlaidos, kurių reikia sandorių duomenų saugyklos, kuri dar neteikia duomenų, priežiūrai, yra palyginamos su išlaidomis, kurių reikia registracijos paraiškai įvertinti. Atsižvelgiant į laiką nuo registracijos iki metų pabaigos, suma koreguojama pro rata, darant prielaidą, kad standartinės registracijos procesui reikia 150 darbo dienų. Jeigu pagal teisės aktą sandorių duomenų saugykla pradeda teikti duomenis per pirmuosius šešis jos registracijos metų mėnesius, tarpinis priežiūros mokestis turėtų būti apskaičiuojamas remiantis pagrindu imama apyvarta, kuri atspindi sandorių duomenų saugyklos pirmojo pusmečio pajamas. Jeigu pagal teisės aktą sandorių duomenų saugykla pradeda teikti duomenis per paskutinius šešis jos registracijos metų mėnesius, tarpinis priežiūros mokestis turėtų būti apskaičiuojamas remiantis sandorių duomenų saugyklos registracijos mokesčio dydžiu. Taip yra dėl to, kad pagrindu imamai apyvartai taikyti esama nedaug duomenų;

(14)

2019 m. įregistruotos sandorių duomenų saugyklos nepradės teikti duomenų teikimo paslaugų iki 2019 m. pabaigos ir jų veiklos mastas 2019 m. veikiausiai bus artimas nuliui. Todėl jų 2020 m. metinis priežiūros mokestis turėtų būti apskaičiuojamas remiantis pagrindu imama apyvarta pirmąjį 2020 m. pusmetį;

(15)

šis reglamentas turėtų tapti pagrindu ESMA teisei taikyti mokesčius sandorių duomenų saugykloms,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Visų priežiūros išlaidų kompensavimas

Iš sandorių duomenų saugykloms taikomų mokesčių padengiamos:

a)

visos ESMA patiriamos sandorių duomenų saugyklų registracijos ir priežiūros, vykdomos pagal Reglamentą (ES) 2015/2365, išlaidos, įskaitant išlaidas, susijusias su sandorių duomenų saugyklų pripažinimu, ir išlaidas, susijusias su sandorių duomenų saugyklų, kurios jau buvo įregistruotos arba pripažintos pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, registracijos išplėtimu arba pripažinimo išplėtimu;

b)

visos kompetentingoms institucijoms kompensuojamos išlaidos, patirtos toms institucijoms vykdant veiklą pagal Reglamentą (ES) 2015/2365 ir bet kokias pavestas užduotis pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 74 straipsnį ir pagal Reglamento (ES) 2015/2365 9 straipsnį.

2 straipsnis

Pagrindu imama apyvarta

1.   Tik pagal Reglamentą (ES) 2015/2365 įregistruotos sandorių duomenų saugyklos šio reglamento tikslais saugo audituotas ataskaitas, kuriose atskiriami bent tokie elementai:

a)

pajamos, gautos vykdant pagrindines funkcijas – centralizuotai rinkti ir saugoti VPĮFS duomenis pagal Reglamentą (ES) 2015/2365;

b)

pajamos, gautos teikiant papildomas paslaugas, kurios tiesiogiai susijusios su centralizuotu VPĮFS duomenų rinkimu ir saugojimu pagal Reglamentą (ES) 2015/2365.

Sandorių duomenų saugyklos pagrindu imamos pajamos iš papildomų paslaugų konkrečiais metais (n) yra pajamos iš b punkte nustatytų paslaugų.

2.   Ir pagal Reglamentą (ES) 2015/2365, ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 įregistruotos sandorių duomenų saugyklos šio reglamento tikslais saugo audituotas ataskaitas, kuriose atskiriami bent tokie elementai:

a)

pajamos, gautos vykdant pagrindines funkcijas – centralizuotai rinkti ir saugoti VPĮFS duomenis pagal Reglamentą (ES) 2015/2365;

b)

pajamos, gautos vykdant pagrindines funkcijas – centralizuotai rinkti ir saugoti išvestinių finansinių priemonių duomenis pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012;

c)

pajamos, gautos teikiant papildomas paslaugas, kurios tiesiogiai susijusios su centralizuotu VPĮFS duomenų rinkimu ir saugojimu pagal Reglamentą (ES) 2015/2365;

d)

pajamos, gautos teikiant papildomas paslaugas, kurios tiesiogiai susijusios tiek su centralizuotu VPĮFS duomenų rinkimu ir saugojimu pagal Reglamentą (ES) 2015/2365, tiek su centralizuotu išvestinių finansinių priemonių duomenų rinkimu ir saugojimu pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012.

Sandorių duomenų saugyklos pagrindu imamos pajamos iš papildomų paslaugų konkrečiais metais (n) yra toliau išvardytų elementų suma:

pajamų, nurodytų c punkte, ir

pajamų, nurodytų d punkte, dalies.

Pajamų, nurodytų d punkte, dalis lygi pajamoms, nurodytoms a punkte, padalintoms iš toliau išvardytų elementų sumos:

pajamų, nurodytų a punkte, ir

pajamų, nurodytų b punkte.

3.   Sandorių duomenų saugyklos pagrindu imama apyvarta konkrečiais metais (n) yra toliau išvardytų elementų suma:

jos pajamų, gautų vykdant pagrindines funkcijas – centralizuotai rinkti ir saugoti VPĮFS duomenis pagal Reglamentą (ES) 2015/2365, remiantis ankstesnių metų (n – 1) audituotomis ataskaitomis, ir

jos pagrindu imamų pajamų iš papildomų paslaugų, nustatytų pagal 1 ir 2 dalis, jei taikytina, remiantis ankstesnių metų (n – 1) audituotomis ataskaitomis,

padalinta iš toliau išvardytų elementų sumos:

visų įregistruotų sandorių duomenų saugyklų bendrų pajamų, gautų vykdant pagrindines funkcijas – centralizuotai rinkti ir saugoti VPĮFS duomenis pagal Reglamentą (ES) 2015/2365, remiantis ankstesnių metų (n – 1) audituotomis ataskaitomis, ir

visų įregistruotų sandorių duomenų saugyklų bendrų pagrindu imamų pajamų iš papildomų paslaugų, nustatytų pagal 1 ir 2 dalis, jei taikytina, remiantis ankstesnių metų (n – 1) audituotomis ataskaitomis.

Taigi, konkrečios sandorių duomenų saugyklos pagrindu imama apyvarta (toliau pateiktoje formulėje – SDSi) skaičiuojama taip:

Formula

čia VPĮFS pajamos = pagrindinių VPĮFS paslaugų pajamos + pagrindu imamos papildomų paslaugų pajamos.

4.   Jei sandorių duomenų saugykla veiklą vykdė ne visus ankstesnius metus (n – 1), jos pagrindu imama apyvarta apskaičiuojama pagal 3 dalyje pateiktą formulę ekstrapoliuojant sandorių duomenų saugyklos vertę, apskaičiuotą tam mėnesių skaičiui, kurį sandorių duomenų saugykla vykdė veiklą tais metais (n – 1), visiems metams (n – 1).

3 straipsnis

Mokesčių koregavimas

Nustatomas toks už ESMA veiklą, susijusią su sandorių duomenų saugykloms, taikomų mokesčių dydis, kad nesusidarytų didelis deficitas arba perteklius.

Nuolat pasikartojant dideliam pertekliui arba deficitui, Komisija mokesčių dydį peržiūri.

II SKYRIUS

MOKESČIAI

4 straipsnis

Mokesčių rūšys

1.   Sąjungoje įsteigtoms sandorių duomenų saugykloms, teikiančioms registracijos paraišką pagal Reglamento (ES) 2015/2365 5 straipsnio 1 dalį, taikomi tokių rūšių mokesčiai:

a)

registracijos ir registracijos išplėtimo mokesčiai pagal 5 straipsnį;

b)

metiniai priežiūros mokesčiai pagal 6 straipsnį.

2.   Trečiosiose valstybėse įsteigtoms sandorių duomenų saugykloms, teikiančioms paraišką dėl pripažinimo pagal Reglamento (ES) 2015/2365 19 straipsnio 4 dalį, taikomi tokių rūšių mokesčiai:

a)

pripažinimo arba registracijos išplėtimo mokesčiai pagal 7 straipsnio 1 ir 2 dalis;

b)

pripažintų sandorių duomenų saugyklų metiniai priežiūros mokesčiai pagal 7 straipsnio 3 dalį.

5 straipsnis

Registracijos mokestis ir registracijos išplėtimo mokestis

1.   Atskirų paraišką teikiančių sandorių duomenų saugyklų mokėtinas registracijos mokestis atspindi išlaidas, kurių reikia siekiant tiksliai įvertinti ir išnagrinėti registracijos paraišką arba paraišką dėl registracijos išplėtimo, atsižvelgiant į sandorių duomenų saugyklos teiksimas paslaugas, įskaitant visas papildomas paslaugas.

2.   Bet kurioje iš toliau nurodytų situacijų laikoma, kad sandorių duomenų saugykla teikia papildomas paslaugas:

a)

kai ji teikia tiesiogines papildomas paslaugas;

b)

kai tai pačiai grupei kaip ir sandorių duomenų saugykla priklausantis subjektas teikia papildomas paslaugas;

c)

kai subjektas, su kuriuo sandorių duomenų saugykla sudarė susitarimą dėl bendradarbiavimo teikiant paslaugas prekybos ar poprekybinės grandinės ar verslo linijos kontekste, teikia papildomas paslaugas.

3.   Jeigu sandorių duomenų saugykla neteikia papildomų paslaugų, kaip nurodyta 2 dalyje, laikoma, kad šios sandorių duomenų saugyklos tikėtina bendra apyvarta yra maža ir ji moka 65 000 EUR dydžio registracijos mokestį.

4.   Jeigu sandorių duomenų saugykla teikia papildomas paslaugas, kaip nurodyta 2 dalyje, laikoma, kad šios sandorių duomenų saugyklos tikėtina bendra apyvarta yra didelė ir ji moka 100 000 EUR dydžio registracijos mokestį.

5.   Jeigu sandorių duomenų saugykla teikia registracijos paraišką ir jau buvo įregistruota pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 VI antraštinės dalies 1 skyrių, ta sandorių duomenų saugykla sumoka tokį registracijos išplėtimo mokestį:

a)

50 000 EUR moka sandorių duomenų saugyklos, kurios teikia papildomas paslaugas, kaip nurodyta 2 dalyje;

b)

32 500 EUR moka tikėtiną mažą apyvartą turinčios sandorių duomenų saugyklos, kurios neteikia papildomų paslaugų, kaip nurodyta 2 dalyje.

6.   Jeigu sandorių duomenų saugykla, kuri dar nėra įregistruota pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, vienu metu teikia registracijos paraiškas ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, ir pagal Reglamentą (ES) 2015/2365, ta sandorių duomenų saugykla moka visą mokėtiną registracijos mokestį pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, ir registracijos išplėtimo mokestį pagal 5 straipsnį.

7.   Jeigu iš esmės pasikeičia registracijos sąlygos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2015/2365 5 straipsnio 4 dalyje, ir dėl to pagal 3, 4 ir 5 dalis sandorių duomenų saugykla privalo mokėti didesnį registracijos mokestį negu sumokėtas iš pradžių, ta sandorių duomenų saugykla sumoka iš pradžių sumokėto registracijos mokesčio ir dėl esminio pokyčio taikytino didesnio registracijos mokesčio skirtumą.

6 straipsnis

Registruotų sandorių duomenų saugyklų ir sandorių duomenų saugyklų, kurios išplėtė savo registraciją, metiniai priežiūros mokesčiai

1.   Registruotai sandorių duomenų saugyklai taikomas metinis priežiūros mokestis.

2.   Bendras metinis priežiūros mokestis ir konkrečios sandorių duomenų saugyklos metinis priežiūros mokestis konkrečiais metais (n) apskaičiuojamas taip:

a)

bendras metinis priežiūros mokestis konkrečiais metais (n) yra numatomos išlaidos, susijusios su sandorių duomenų saugyklų veiklos priežiūra pagal Reglamentą (ES) 2015/2365 ir įtrauktos į tų metų ESMA biudžetą;

b)

sandorių duomenų saugyklos metinis priežiūros mokestis konkrečiais metais (n) yra bendras metinis priežiūros mokestis, nustatytas pagal a punktą ir padalytas visoms n – 1 metais įregistruotoms sandorių duomenų saugykloms, proporcingai jų pagrindu imamai apyvartai, apskaičiuotai pagal 2 straipsnio 3 dalį.

3.   Bet kokiu atveju sandorių duomenų saugykla, kuri teikia registracijos paraišką arba paraišką dėl registracijos išplėtimo pagal Reglamento (ES) 2015/2365 5 straipsnio 5 dalį, moka ne mažesnį negu 30 000 EUR dydžio metinį priežiūros mokestį.

7 straipsnis

Trečiųjų valstybių sandorių duomenų saugyklų mokesčiai

1.   Sandorių duomenų saugykla, teikianti paraišką dėl pripažinimo pagal Reglamento (ES) 2015/2365 19 straipsnio 4 dalies a punktą, moka pripažinimo mokestį, apskaičiuojamą sudedant:

a)

20 000 EUR;

b)

sumą, gautą padalinus 35 000 EUR iš bendro sandorių duomenų saugyklų iš tos pačios trečiosios valstybės, kurios yra arba pripažintos ESMA, arba pateikusios paraišką dėl pripažinimo, bet dar nėra pripažintos, skaičiaus.

2.   Sandorių duomenų saugykla, teikianti paraišką dėl registracijos išplėtimo pagal Reglamento (ES) 2015/2365 19 straipsnio 4 dalies b punktą, moka pripažinimo mokestį, apskaičiuotą sudedant 10 000 EUR sumą ir sumą, apskaičiuotą pagal 1 dalies b punktą.

3.   Sandorių duomenų saugykla, pripažinta pagal Reglamento (ES) 2015/2365 19 straipsnio 3 dalį, moka 5 000 EUR dydžio metinį priežiūros mokestį.

III SKYRIUS

MOKĖJIMO IR KOMPENSAVIMO SĄLYGOS

8 straipsnis

Bendra mokėjimo tvarka

1.   Visi mokesčiai mokami eurais. Jų mokėjimo būdai nurodyti 9, 10 ir 11 straipsniuose.

2.   Už vėluojančius mokėjimus kasdien skaičiuojami delspinigiai, lygūs 0,1 % mokėtinos sumos.

9 straipsnis

Registracijos mokesčių mokėjimas

1.   Visas 5 straipsnyje nurodytas registracijos mokestis sumokamas, kai sandorių duomenų saugykla pateikia savo registracijos paraišką pagal Reglamento (ES) 2015/2365 5 straipsnio 5 dalį.

2.   Registracijos mokesčiai negrąžinami, jei sandorių duomenų saugykla atsiima registracijos paraišką prieš ESMA priimant pagrįstą sprendimą registruoti arba atsisakyti registruoti, arba jei registruoti atsisakoma.

10 straipsnis

Metinių priežiūros mokesčių mokėjimas

1.   6 straipsnyje nurodytas metinis priežiūros mokestis už konkrečius metus mokamas dviem įmokomis.

Pirmoji įmoka, lygi penkiems šeštadaliams apskaičiuoto metinio priežiūros mokesčio, sumokama iki tų metų vasario 28 d. Jeigu tuo metu dar nežinoma pagrindu imama apyvarta, apskaičiuojama pagal 2 straipsnį, apyvartos skaičiavimas grindžiamas paskutine pagrindu imama apyvarta pagal 2 straipsnį.

Antroji įmoka sumokama iki spalio 31 d. Antrosios įmokos sumą sudaro pagal 6 straipsnį apskaičiuotas metinis priežiūros mokestis, atėmus pirmosios įmokos sumą.

2.   ESMA siunčia įmokų sąskaitas sandorių duomenų saugykloms ne vėliau kaip 30 dienų iki atitinkamos mokėjimo datos.

11 straipsnis

Trečiųjų valstybių sandorių duomenų saugyklų mokesčių mokėjimas

1.   Visi 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti pripažinimo mokesčiai sumokami sandorių duomenų saugyklai pateikiant savo paraišką dėl pripažinimo pagal Reglamento (ES) 2015/2365 19 straipsnio 4 dalį. Šie mokesčiai negrąžinami.

2.   Kiekvieną kartą pagal Reglamento (ES) 2015/2365 19 straipsnio 4 dalį gavusi naują paraišką dėl trečiosios valstybės sandorių duomenų saugyklos pripažinimo, ESMA iš naujo perskaičiuoja 7 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą sumą.

ESMA vienodomis dalimis grąžina jau pripažintoms tos pačios trečiosios valstybės sandorių duomenų saugykloms pagal 7 straipsnio 1 dalies b punktą apskaičiuotos sumos ir perskaičiavus gautos sumos skirtumą. Šis skirtumas grąžinamas tiesioginiu mokėjimu arba sumažinant kitais metais taikytinus mokesčius.

3.   Pripažinta sandorių duomenų saugykla sumoka metinį priežiūros mokestį iki kiekvienų metų vasario mėn. pabaigos. ESMA nusiunčia mokėjimo sąskaitą pripažintai sandorių duomenų saugyklai ne vėliau kaip 30 dienų iki tos datos.

12 straipsnis

Kompetentingų institucijų išlaidų kompensavimas

1.   Pagal šį reglamentą iš sandorių duomenų saugyklų registracijos, registracijos išplėtimo, priežiūros ir pripažinimo mokesčius renka tik ESMA.

2.   ESMA kompensuoja kompetentingos institucijos faktines išlaidas, patirtas vykdant veiklą pagal Reglamentą (ES) 2015/2365 ir bet kokias pavestas užduotis pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 74 straipsnį ir pagal Reglamento (ES) 2015/2365 9 straipsnio 1 dalį.

IV SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13 straipsnis

Tarpinių priežiūros mokesčių apskaičiavimas

1.   Jeigu pareiga teikti duomenis, nurodyta Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 1 dalyje, pagal to reglamento 33 straipsnio 2 dalies a punktą prasideda metais, einančiais po sandorių duomenų saugyklos registracijos pagal Reglamento (ES) 2015/2365 5 straipsnio 5 dalį, sandorių duomenų saugykla savo registracijos metais sumoka pagal priedo 1 dalį apskaičiuotą tarpinį priežiūros mokestį.

2.   Jeigu pareiga teikti duomenis, nurodyta Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 1 dalyje, pagal to reglamento 33 straipsnio 2 dalies a punktą prasideda per pirmuosius šešis sandorių duomenų saugyklos registracijos pagal Reglamento (ES) 2015/2365 5 straipsnio 5 dalį metų mėnesius, sandorių duomenų saugykla savo registracijos metais sumoka pagal priedo 2 dalį apskaičiuotą tarpinį priežiūros mokestį.

3.   Jeigu pareiga teikti duomenis, nurodyta Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 1 dalyje, pagal to reglamento 33 straipsnio 2 dalies a punktą prasideda per paskutinius šešis sandorių duomenų saugyklos registracijos pagal Reglamento (ES) 2015/2365 5 straipsnio 5 dalį metų mėnesius, sandorių duomenų saugykla savo registracijos metais sumoka pagal priedo 3 dalį apskaičiuotą tarpinį priežiūros mokestį.

14 straipsnis

Registracijos mokesčių ir trečiųjų valstybių sandorių duomenų saugyklų mokesčių mokėjimas 2019 m.

1.   Sandorių duomenų saugyklos, 2019 m. pateikusios registracijos paraiškas pagal Reglamento (ES) 2015/2365 5 straipsnio 5 dalį, sumoka visą 6 straipsnyje nurodytą registracijos mokestį per 30 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo arba registracijos paraiškos pateikimo dieną, priklausomai nuo to, kuri data yra vėlesnė.

2.   Trečiųjų valstybių sandorių duomenų saugyklos, 2019 m. pateikusios paraiškas dėl pripažinimo pagal Reglamento (ES) 2015/2365 19 straipsnio 4 dalį, sumoka visą 7 straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytą pripažinimo mokestį per 30 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo arba paraiškos pateikimo dieną, priklausomai nuo to, kuri data yra vėlesnė.

3.   2019 m. pagal Reglamento (ES) 2015/2365 19 straipsnio 3 dalį pripažintos trečiųjų valstybių sandorių duomenų saugyklos sumoka visą 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą 2019 m. metinį priežiūros mokestį per 60 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo arba 30 dienų nuo tada, kada ESMA praneša sandorių duomenų saugyklai apie sprendimą dėl pripažinimo, nurodytą Reglamento (ES) 2015/2365 19 straipsnio 7 dalyje, priklausomai nuo to, kuri data yra vėlesnė.

15 straipsnis

Sandorių duomenų saugyklų, kurios įregistruotos arba kurios registraciją išplėtė 2019 m., 2020 m. metinis priežiūros mokestis

1.   Sandorių duomenų saugyklos 2020 m. priežiūros mokestis yra bendras metinis priežiūros mokestis, nustatytas pagal 6 straipsnio 2 dalies a punktą ir padalytas visoms 2019 m. įregistruotoms sandorių duomenų saugykloms, proporcingai pagrindu imamai apyvartai, apskaičiuotai pagal 2 straipsnį.

2.   Siekiant apskaičiuoti 2019 m. pagal Reglamento (ES) 2015/2365 5 straipsnio 5 dalį įregistruotos sandorių duomenų saugyklos 2020 m. metinį priežiūros mokestį pagal 6 straipsnį, sandorių duomenų saugyklos pagrindu imama apyvarta yra toliau išvardytų elementų suma:

pajamų, gautų vykdant pagrindines funkcijas – centralizuotai rinkti ir saugoti VPĮFS duomenis laikotarpiu nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d., ir

pagrindu imamų pajamų iš sandorių duomenų saugyklos papildomų paslaugų pagal 2 straipsnio 1 ir 2 dalis laikotarpiu nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d.,

padalinta iš toliau išvardytų elementų sumos:

visų įregistruotų sandorių duomenų saugyklų bendrų pajamų, gautų vykdant pagrindines funkcijas – centralizuotai rinkti ir saugoti VPĮFS duomenis laikotarpiu nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d., ir

visų registruotų sandorių duomenų saugyklų pagrindu imamų pajamų iš papildomų paslaugų pagal 2 straipsnio 1 ir 2 dalis laikotarpiu nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d.

3.   2019 m. įregistruotų sandorių duomenų saugyklų 2020 m. metinis priežiūros mokestis mokamas dviem įmokomis.

Pirmoji įmoka sumokama iki 2020 m. vasario 28 d. ir atitinka registracijos mokestį, kurį sandorių duomenų saugykla pagal 5 straipsnį sumokėjo 2019 m.

Antroji įmoka sumokama iki 2020 m. spalio 31 d. Antrosios įmokos sumą sudaro pagal 1 dalį apskaičiuotas metinis priežiūros mokestis, atėmus pirmosios įmokos sumą.

Kai pirmąja įmoka sandorių duomenų saugyklos sumokėta suma yra didesnė už metinį priežiūros mokestį, apskaičiuotą pagal 1 dalį, ESMA grąžina sandorių duomenų saugyklai pirma įmoka sumokėtos sumos ir metinio priežiūros mokesčio, apskaičiuoto pagal 1 dalį, skirtumą.

4.   2020 m. metinio priežiūros mokesčio įmokų sąskaitas 2019 m. įregistruotoms sandorių duomenų saugykloms ESMA išsiunčia ne vėliau kaip 30 dienų iki mokėjimo dienos.

5.   Gavusios audituotas 2020 m. ataskaitas, 2019 m. įregistruotos sandorių duomenų saugyklos praneša ESMA apie bet kokius pagal 2 dalį apskaičiuotos pagrindu imamos apyvartos, pasikeitimus, kilusius dėl galutinių duomenų laikotarpiu nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. ir apskaičiavimui pagal 2 dalį atlikti naudotų laikinų duomenų skirtumo.

Sandorių duomenų saugyklos turės sumokėti faktiškai sumokėto 2020 m. metinio priežiūros mokesčio pagal 1 dalį ir 2020 m. metinio priežiūros mokesčio, mokėtino pasikeitus pirmoje pastraipoje nurodytai pagrindu imamai apyvartai, skirtumą.

ESMA siunčia bet kokių papildomų ankstesnėje pastraipoje nurodytų įmokų sąskaitas ne vėliau kaip 30 dienų iki atitinkamos mokėjimo datos.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 337, 2015 12 23, p. 1.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(3)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).


PRIEDAS

PIRMŲJŲ METŲ TARPINIAI MOKESČIAI

1 dalis

Sandorių duomenų saugyklos registracijos metų tarpinis priežiūros mokestis, kai pareiga teikti duomenis prasideda kitais metais

1.

Sandorių duomenų saugyklos tarpinis priežiūros mokestis yra mažesnysis iš šių dydžių:

a)

sandorių duomenų saugyklos registracijos mokestis, mokėtinas pagal šio reglamento 5 straipsnį;

b)

sandorių duomenų saugyklos registracijos mokestis, mokėtinas pagal šio reglamento 5 straipsnį, padaugintas iš darbo dienų nuo registracijos dienos iki metų pabaigos skaičiaus ir 150 darbo dienų santykio.

Šis skaičiavimas atliekamas taip:

Sandorių duomenų saugyklos tarpinis priežiūros mokestis = Min (Registracijos mokestis, Registracijos mokestis * Koeficientas)

Formula

2.

Visas tarpinis priežiūros mokestis sumokamas per 60 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo arba 30 dienų po pranešimo, nurodyto Reglamento (ES) 2015/2365 8 straipsnio 1 dalyje, priklausomai nuo to, kuri data yra vėlesnė.

2 dalis

Sandorių duomenų saugyklos registracijos metų tarpinis priežiūros mokestis, kai pareiga teikti duomenis prasideda per pirmuosius šešis tų pačių metų mėnesius

1.

Sandorių duomenų saugyklos tarpinis priežiūros mokestis yra bendras metinis priežiūros mokestis, nustatytas pagal šio reglamento 6 straipsnio 2 dalies a punktą ir padalytas visoms tais metais įregistruotoms sandorių duomenų saugykloms, proporcingai pagrindu imamai apyvartai, apskaičiuotai pagal 2 dalį.

2.

Siekiant apskaičiuoti tarpinį priežiūros mokestį, sandorių duomenų saugyklos pagrindu imama apyvarta yra toliau išvardytų elementų suma:

pajamų, gautų vykdant pagrindines funkcijas – centralizuotai rinkti ir saugoti VPĮFS duomenis – metų, kuriais sandorių duomenų saugykla buvo įregistruota, laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d., ir

pagrindu imamų pajamų iš sandorių duomenų saugyklos papildomų paslaugų pagal šio reglamento 2 straipsnio 1 ir 2 dalis, jeigu taikoma, metų, kuriais sandorių duomenų saugykla buvo įregistruota, laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.,

padalinta iš visų įregistruotų sandorių duomenų saugyklų bendrų pajamų, gautų vykdant pagrindines funkcijas – centralizuotai rinkti ir tvarkyti VPĮFS duomenis, ir iš pagrindu imamų pajamų iš papildomų paslaugų pagal šio reglamento 2 straipsnio 1 ir 2 dalis, jeigu taikoma, tų metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

3.

Tarpinis metinis priežiūros mokestis mokamas dviem įmokomis.

Pirmoji įmoka sumokama per 30 dienų po pranešimo, nurodyto Reglamento (ES) 2015/2365 8 straipsnio 1 dalyje, ir yra lygi sandorių duomenų saugyklos registracijos mokesčiui pagal šio reglamento 5 straipsnį.

Antroji įmoka sumokama iki spalio 31 d. Antrosios įmokos sumą sudaro pagal 1 dalį apskaičiuotas tarpinis priežiūros mokestis, atėmus pirmosios įmokos sumą.

Kai pirmąja įmoka sandorių duomenų saugyklos sumokėta suma yra didesnė už tarpinį priežiūros mokestį, apskaičiuotą pagal 1 dalį, ESMA sandorių duomenų saugyklai grąžina pirmąja įmoka sumokėtos sumos ir tarpinio priežiūros mokesčio, apskaičiuoto pagal 1 dalį, skirtumą.

4.

Gavusios audituotas registracijos metų ataskaitas, sandorių duomenų saugyklos praneša ESMA apie bet kokius pagal 1 dalį apskaičiuotos pagrindu imamos apyvartos pasikeitimus, kilusius dėl galutinių duomenų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. ir apskaičiavimui pagal 1 dalį atlikti naudotų laikinų duomenų skirtumo.

Sandorių duomenų saugyklos turės sumokėti pagal 3 dalį faktiškai sumokėto registracijos metų metinio priežiūros mokesčio ir registracijos metų metinio priežiūros mokesčio, mokėtino pasikeitus pirmoje pastraipoje nurodytai pagrindu imamai apyvartai, skirtumą.

5.

Nedarant poveikio 1 ir 4 dalims, tarpinis priežiūros mokestis yra ne mažesnis kaip 15 000 EUR.

3 dalis

Sandorių duomenų saugyklos registracijos metų tarpinis priežiūros mokestis, kai pareiga teikti duomenis prasideda per paskutinius šešis tų pačių metų mėnesius

1.

Sandorių duomenų saugyklos tarpinis priežiūros mokestis yra bendras priežiūros mokestis, nustatytas pagal šio reglamento 6 straipsnio 2 dalies a punktą ir padalytas visoms sandorių duomenų saugykloms, proporcingai sandorių duomenų saugyklos registracijos mokesčio, mokamo ESMA, ir bendros sandorių duomenų saugyklų visų registracijos mokesčių, mokamų ESMA tais metais, sumos santykiui.

2.

Pagal 1 dalį nustatytas mokestis sumokamas per 30 dienų po pranešimo, nurodyto Reglamento (ES) 2015/2365 8 straipsnio 1 dalyje.