29.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/12


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/132

2019 m. sausio 28 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 101/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Tunise

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. vasario 4 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 101/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Tunise (1), ypač į jo 12 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2011 m. vasario 4 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 101/2011;

(2)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 101/2011 I priede pateikto sąrašo peržiūros rezultatais, su vienu asmeniu susijęs įrašas turėtų būti išbrauktas;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 101/2011 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 101/2011 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. sausio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. DAEA


(1)  OL L 31, 2011 2 5, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 101/2011 I priedo 28 įrašas (Mohamed Marwan Ben Ali Ben Mohamed MABROUK) išbraukiamas.