31.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 30/58


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/126

2019 m. sausio 16 d.

kuriuo įsteigiama Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (ES-OSHA) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 153 straipsnio 2 dalies a punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

siekiant prisidėti prie darbo aplinkos aspektų, susijusių su darbuotojų saugos ir sveikatos apsauga, gerinimo, Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2062/94 (3) įsteigta Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (toliau – ES-OSHA), kad būtų kaupiamos ir skleidžiamos žinios šioje srityje;

(2)

nuo 1994 m., kai buvo įsteigta, ES-OSHA atlieka svarbų vaidmenį padėdama gerinti darbuotojų saugą ir sveikatą visoje Sąjungoje. Per tuos metus darbuotojų saugos ir sveikatos srityje atsirado pokyčių ir vyko technologinė plėtra. Todėl reikėtų pakoreguoti terminiją ES-OSHA tikslams ir užduotims aprašyti tam, kad tie pokyčiai būtų atspindėti;

(3)

Reglamentas (EB) Nr. 2062/94 buvo keletą kartų iš dalies keičiamas. Kadangi reikia padaryti naujų pakeitimų, dėl aiškumo tas reglamentas turėtų būti panaikintas ir pakeistas nauju reglamentu;

(4)

ES-OSHA valdymo taisyklės, kiek tai įmanoma ir atsižvelgiant į trišalį jos pobūdį, turėtų būti nustatytos pagal 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendro pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų principus;

(5)

kadangi trys trišalės agentūros, t. y. ES-OSHA, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (toliau – EUROFOUND) ir Europos profesinio mokymo plėtros centras (toliau – CEDEFOP), nagrinėja darbo rinkos, darbo aplinkos, profesinio rengimo bei mokymo ir įgūdžių klausimus, reikia, kad jos tarpusavyje glaudžiai koordinuotų savo veiklą. Taigi ES-OSHA veikla turėtų papildyti EUROFOUND ir CEDEFOP veiklą tais atvejais, kai jų interesų sritys yra panašios, pirmiausia naudojantis gerai veikiančiomis priemonėmis, tokiomis kaip susitarimo memorandumai. ES-OSHA turėtų pasinaudoti būdais didinti efektyvumą ir sinergiją ir turėtų vengti savo veiklos dubliavimosi su EUROFOUND, CEDEFOP ir Komisijos veikla. Be to, kai taikytina, ES-OSHA turėtų stengtis efektyviai bendradarbiauti su Sąjungos institucijų ir išorės specializuotų įstaigų mokslinių tyrimų pajėgomis;

(6)

atlikdama ES-OSHA vertinimą, Komisija turėtų konsultuotis su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais, be kita ko, su Valdančiosios tarybos nariais ir Europos Parlamento nariais;

(7)

trišalis ES-OSHA, EUROFOUND ir CEDEFOP pobūdis yra labai vertinga visaapimančio požiūrio išraiška, grindžiama socialinių partnerių, Sąjungos ir nacionalinių institucijų socialiniu dialogu, kuris yra nepaprastai svarbus siekiant surasti bendrus tvarius socialinius ir ekonominius sprendimus;

(8)

kai šiame reglamente kalbama apie darbuotojų saugą ir sveikatą, kalbama tiek apie fizinę, tiek apie psichinę sveikatą;

(9)

siekiant racionalizuoti ES-OSHA sprendimų priėmimo procesą ir prisidėti prie našumo ir efektyvumo didinimo, turėtų būti nustatyta dviejų lygmenų valdymo struktūra. Tuo tikslu valstybėms narėms, nacionalinėms darbdavių ir darbuotojų organizacijoms ir Komisijai turėtų būti atstovaujama Valdančiojoje taryboje, turinčioje reikiamus įgaliojimus, įskaitant biudžeto priėmimo ir programavimo dokumento tvirtinimo įgaliojimus. Programavimo dokumente, kuriame pateikiama ES-OSHA daugiametė darbo programa ir jos metinė darbo programa, Valdančioji taryba turėtų nustatyti strateginius ES-OSHA veiklos prioritetus. Be to, į Valdančiosios tarybos priimtas interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles turėtų būti įtrauktos priemonės, kurias taikant galima rizika nustatoma ankstyvame etape;

(10)

kad ES-OSHA tinkamai veiktų, valstybės narės, Europos darbdavių ir darbuotojų organizacijos ir Komisija turėtų užtikrinti, kad į Valdančiąją tarybą skiriami asmenys turėtų atitinkamų žinių darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, kad galėtų priimti strateginius sprendimus ir prižiūrėti ES-OSHA veiklą;

(11)

turėtų būti įsteigta Vykdomoji valdyba, kuriai būtų pavesta tinkamai rengti Valdančiosios tarybos posėdžius ir talkinti jai sprendimų priėmimo ir priežiūros procesuose. Padėdama Valdančiajai tarybai, prireikus dėl skubos priežasčių, Vykdomoji valdyba turėtų turėti galimybę priimti tam tikrus laikinus sprendimus Valdančiosios tarybos vardu. Valdančioji taryba turėtų priimti Vykdomosios valdybos darbo tvarkos taisykles;

(12)

už bendrą ES-OSHA valdymą pagal Valdančiosios tarybos nustatytą strateginę kryptį, įskaitant einamosios veiklos administravimą, taip pat finansinių ir žmogiškųjų išteklių valdymą, turėtų būti atsakingas vykdomasis direktorius. Vykdomasis direktorius turėtų vykdyti jam suteiktus įgaliojimus. Turėtų būti galima sustabdyti tuos įgaliojimus išskirtinėmis aplinkybėmis, tokiomis kaip interesų konfliktai arba sunkūs Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatuose (toliau – Tarnybos nuostatai) numatytų pareigų nevykdymo atvejai;

(13)

lygybės principas yra vienas iš pagrindinių Sąjungos teisės principų. Pagal šį principą moterų ir vyrų lygybė turi būti užtikrinta visose srityse, įskaitant įdarbinimą, darbą ir atlyginimą. Visos šalys turėtų siekti, kad Valdančiojoje taryboje ir Vykdomojoje valdyboje būtų proporcingas moterų ir vyrų skaičius. To tikslo Valdančioji taryba turėtų taip pat siekti, rinkdama savo pirmininką ir pirmininko pavaduotojus, o Vyriausybėms ir darbdavių bei darbuotojų organizacijoms atstovaujančios grupės Valdančiojoje taryboje taip pat turėtų to siekti, kai skiriami pakaitiniai nariai, dalyvausiantys Vykdomosios valdybos posėdžiuose;

(14)

ES-OSHA turi ryšių palaikymo biurą Briuselyje. Galimybė toliau turėti tą biurą turėtų išlikti;

(15)

Sąjungoje ir valstybėse narėse jau yra organizacijų, teikiančių tokio paties pobūdžio informaciją ir paslaugas, kokias teikia ES-OSHA. Siekiant, kad tų organizacijų jau atliekamas darbas būtų kuo geriau panaudotas Sąjungos lygmeniu, tikslinga išlaikyti ES-OSHA pagal Reglamentą (EB) Nr. 2062/94 sukurtą gerai veikiantį tinklą, kurį sudaro nacionaliniai pagrindiniai centrai ir valstybių narių trišaliai tinklai. Be to, siekiant užtikrinti gerą koordinavimą ir sinergiją, svarbu, kad ES-OSHA palaikytų labai glaudžius darbinius ryšius su Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamuoju komitetu, įsteigtu 2003 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimu (4);

(16)

su ES-OSHA susijusios finansinės nuostatos ir programavimo bei ataskaitų teikimo nuostatos turėtų būti atnaujintos. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1271/2013 (5) numatyta, kad ES-OSHA turi atlikti tų programų ir veiklos, dėl kurių patiriamos didelės išlaidos, ex ante ir ex post vertinimus. Į tuos vertinimus ES-OSHA turėtų atsižvelgti rengdama savo daugiamečio ir metinio programavimo dokumentus;

(17)

siekiant užtikrinti visišką ES-OSHA savarankiškumą ir nepriklausomumą ir sudaryti jai sąlygas tinkamai siekti savo tikslų ir vykdyti užduotis pagal šį reglamentą, ES-OSHA turėtų būti skirtas pakankamas atskiras biudžetas, kurio pajamas daugiausia sudarytų įnašas iš Sąjungos bendrojo biudžeto. Kalbant apie Sąjungos įnašą ir bet kokias kitas subsidijas, mokėtinas iš Sąjungos bendrojo biudžeto, ES-OSHA turėtų būti taikoma Sąjungos biudžeto procedūra. ES-OSHA finansinių ataskaitų auditą turėtų atlikti Audito Rūmai;

(18)

ES-OSHA veiklai reikalingas vertimo paslaugas turėtų teikti Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (toliau – Vertimo centras). ES-OSHA turėtų bendradarbiauti su Vertimo centru, kad būtų nustatyti kokybės, terminų laikymosi ir konfidencialumo rodikliai, aiškiai nurodyti ES-OSHA poreikiai ir prioritetai ir nustatytos skaidrios ir objektyvios vertimo proceso procedūros;

(19)

nuostatos, susijusios su ES-OSHA darbuotojais, turėtų būti suderintos su Tarnybos nuostatais ir kitų Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygomis (toliau – Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos), nustatytomis Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (6);

(20)

ES-OSHA turėtų imtis būtinų priemonių, kad konfidenciali informacija būtų tvarkoma ir apdorojama saugiai. Kai reikalaujama, ES-OSHA turėtų priimti saugumo taisykles, lygiavertes išdėstytosioms Komisijos sprendimuose (ES, Euratomas) 2015/443 (7) ir (ES, Euratomas) 2015/444 (8);

(21)

siekiant užtikrinti ES-OSHA veiklos tęstinumą, kol bus įgyvendintas šis reglamentas, būtina nustatyti pereinamojo laikotarpio biudžeto nuostatas ir pereinamojo laikotarpio nuostatas dėl Valdančiosios tarybos, vykdomojo direktoriaus ir darbuotojų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

TIKSLAI IR UŽDUOTYS

1 straipsnis

Įsteigimas ir tikslai

1.   Šiuo reglamentu įsteigiama Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (toliau – ES-OSHA) kaip Sąjungos agentūra.

2.   ES-OSHA tikslas – teikti Sąjungos institucijoms ir įstaigoms, valstybėms narėms, socialiniams partneriams ir kitiems su darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais susijusiems subjektams atitinkamą techninę, mokslinę ir ekonominę informaciją ir kvalifikuotą pagalbą šiais klausimais, kad būtų gerinami darbo aplinkos aspektai, susiję su darbuotojų saugos ir sveikatos apsauga.

Tuo tikslu ES-OSHA kaupia ir skleidžia žinias, teikia politikai formuoti reikalingus duomenis ir paslaugas, įskaitant tyrimais grindžiamas išvadas, ir sudaro palankesnes sąlygas žinių mainams tarp Sąjungos ir nacionalinių subjektų.

2 straipsnis

Užduotys

1.   1 straipsnio 2 dalyje nurodytose politikos srityse ES-OSHA, visapusiškai paisydama valstybių narių kompetencijos, vykdo šias užduotis:

a)

renka ir analizuoja techninę, mokslinę ir ekonominę informaciją darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais valstybėse narėse siekdama:

i)

nustatyti riziką ir gerą praktiką, taip pat esamus nacionalinius prioritetus ir programas,

ii)

reikiamai papildyti Sąjungos prioritetus ir programas ir

iii)

skleisti tokią informaciją tarp Sąjungos institucijų ir įstaigų, valstybių narių, socialinių partnerių ir kitų su darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais susijusių subjektų;

b)

kaupia ir analizuoja techninę, mokslinę ir ekonominę informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos mokslinius tyrimus ir kitą tiriamąją veiklą, susijusią su įvairiais darbuotojų saugos ir sveikatos aspektais, ir skleidžia tokių mokslinių tyrimų ir tiriamosios veiklos rezultatus;

c)

skatina ir remia valstybių narių bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija bei patirtimi darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, įskaitant informaciją apie mokymo programas;

d)

organizuoja konferencijas, seminarus ir keitimąsi valstybių narių ekspertinėmis žiniomis darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;

e)

teikia Sąjungos institucijoms bei įstaigoms ir valstybėms narėms turimą objektyvią techninę, mokslinę ir ekonominę informaciją ir kvalifikuotą pagalbą, kurios joms reikia pagrįstai ir veiksmingai darbuotojų saugos ir sveikatos politikai, įskaitant galimų pavojų prevenciją ir numatymą, formuoti ir įgyvendinti, visų pirma, teikdama Komisijai techninę, mokslinę ir ekonominę informaciją ir kvalifikuotą pagalbą, kurios jai reikia, kad galėtų vykdyti savo užduotis nustatyti, rengti ir vertinti darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos teisines ir kitas priemones, ypač tą, kuri susijusi su teisės aktų poveikiu, jų priderinimu prie technikos, mokslo ir reguliavimo srities pažangos bei praktiniu jų įgyvendinimu įmonėse, ypač labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse (toliau – MMVĮ);

f)

rengia forumus, kuriuose Vyriausybės, socialiniai partneriai ir kiti suinteresuotieji subjektai gali nacionaliniu lygmeniu keistis patirtimi ir informacija;

g)

įrodymais pagrįsta informacija, analizėmis ir kt. prisideda prie reformų įgyvendinimo ir politikos nacionaliniu lygmeniu;

h)

kaupia iš trečiųjų valstybių ir tarptautinių organizacijų gaunamą informaciją saugos ir sveikatos klausimais ir ją teikia trečiosioms valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms;

i)

teikia techninę, mokslinę ir ekonominę informaciją apie prevencinės veiklos įgyvendinimo metodus ir priemones, nustato gerą praktiką ir skatina prevencinius veiksmus, ypač atkreipdama dėmesį į specifines MMVĮ problemas, bei, kalbant apie gerą praktiką, ypatingą dėmesį skiria praktikai, kurią sudaro praktinės priemonės naudojamos rengiant darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos vertinimą ir nustatant priemones, kurių turi būti imtasi, siekiant tos rizikos išvengti;

j)

nedarant poveikio Komisijos kompetencijos sričiai, prisideda rengiant Sąjungos strategijas ir veiksmų programas, susijusias su darbuotojų saugos ir sveikatos apsauga;

k)

pagal 30 straipsnį nustato santykių su trečiosiomis valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis strategiją ES-OSHA kompetencijai priklausančiais klausimais;

l)

vykdo informuotumo didinimo ir komunikacijos veiklą ir kampanijas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

2.   Tais atvejais, kai reikalingi nauji analitiniai tyrimai, prieš priimdamos politikos sprendimus, Sąjungos institucijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 (9) atsižvelgia į ES-OSHA ekspertines žinias ir visus atitinkamos srities analitinius tyrimus, kuriuos ji yra atlikusi arba gali atlikti.

3.   ES-OSHA užtikrina, kad skleidžiama informacija ir pateikiamos priemonės būtų pritaikytos numatomiems naudotojams. Siekdama to tikslo, ES-OSHA pagal 12 straipsnio 2 dalį glaudžiai bendradarbiauja su 12 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindiniais nacionaliniais centrais.

4.   ES-OSHA, siekdama palengvinti ir stiprinti bendradarbiavimą su kitomis atitinkamomis Sąjungos agentūromis, gali su jomis sudaryti bendradarbiavimo susitarimus.

5.   Vykdydama jai pavestas užduotis ES-OSHA palaiko glaudžius ryšius visų pirma su specializuotomis valstybinėmis ar privačiomis, nacionalinėmis ar tarptautinėmis įstaigomis, su valdžios institucijomis, su akademinėmis ir tyrimų įstaigomis, su darbuotojų ir darbdavių organizacijomis, taip pat su nacionalinėmis trišalėmis įstaigomis, jeigu jų yra. Nedarant poveikio ES-OSHA tikslams ir uždaviniams, ES-OSHA bendradarbiauja su kitomis Sąjungos agentūromis, visų pirma su EUROFOUND ir CEDEFOP, siekdama savo ir jų veiklos sinergijos ir papildomumo ir sykiu vengdama bet kokio pastangų dubliavimosi.

II SKYRIUS

ES-OSHA VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

3 straipsnis

Administravimo ir valdymo struktūra

ES-OSHA administravimo ir valdymo struktūrą sudaro:

a)

Valdančioji taryba,

b)

Vykdomoji valdyba,

c)

vykdomasis direktorius,

d)

tinklas.

1 SKIRSNIS

Valdančioji taryba

4 straipsnis

Valdančiosios tarybos sudėtis

1.   Į Valdančiosios tarybos sudėtį įeina:

a)

po vieną kiekvienos valstybės narės Vyriausybei atstovaujantį narį,

b)

po vieną kiekvienos valstybės narės darbdavių organizacijoms atstovaujantį narį,

c)

po vieną kiekvienos valstybės narės darbuotojų organizacijoms atstovaujantį narį,

d)

trys Komisijai atstovaujantys nariai,

e)

vienas Europos Parlamento paskirtas nepriklausomas ekspertas.

Visi a–d punktuose nurodyti nariai turi teisę balsuoti.

Narius, nurodytus a, b ir c punktuose, skiria Taryba iš Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto narių ir pakaitinių narių.

Nariai, nurodyti a punkte, skiriami remiantis valstybių narių pasiūlymu. Nariai, nurodyti b ir c punktuose, skiriami remiantis atitinkamų Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto grupių įgaliotinių pasiūlymu.

Pasiūlymai, nurodyti ketvirtoje pastraipoje, pateikiami Tarybai, o Komisijai jie pateikiami susipažinti.

Komisija skiria d punkte nurodytus narius.

Atsakingas Europos Parlamento komitetas skiria e punkte nurodytą ekspertą.

2.   Kiekvienas Valdančiosios tarybos narys turi pakaitinį narį. Nariui nedalyvaujant, jam atstovauja pakaitinis narys. Pakaitiniai nariai skiriami pagal 1 dalį.

3.   Valdančiosios tarybos nariai ir jų pakaitiniai nariai paskiriami kandidatais ir skiriami nariais remiantis jų žiniomis darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, atsižvelgiant į atitinkamus jų įgūdžius, tokius kaip vadybos, administravimo ir biudžeto valdymo įgūdžiai, ir ES-OSHA pagrindinių užduočių srities ekspertines žinias, kad jie galėtų efektyviai atlikti priežiūros vaidmenį. Siekdamos užtikrinti Valdančiosios tarybos darbo tęstinumą, visos joje atstovaujamos šalys deda pastangas, kad jų atstovai keistųsi kuo rečiau. Visos šalys siekia, kad Valdančiojoje taryboje būtų proporcingas moterų ir vyrų skaičius.

4.   Kiekvienas narys ir pakaitinis narys, pradėdamas eiti pareigas, pasirašo rašytinį pareiškimą, kuriuo patvirtina, kad jis nėra interesų konflikto situacijoje. Kiekvienas narys ir pakaitinis narys atnaujina savo pareiškimą, kai pasikeičia su bet kokiu interesų konfliktu susijusios aplinkybės. ES-OSHA pareiškimus ir jų atnaujintą informaciją skelbia savo interneto svetainėje.

5.   Narių ir pakaitinių narių kadencija trunka ketverius metus. Jų kadencija gali būti pratęsta. Kai baigiasi narių ir pakaitinių narių kadencija arba jie atsistatydina, savo pareigas jie eina tol, kol yra paskiriami kitai kadencijai arba pakeičiami.

6.   Vyriausybių, darbdavių organizacijų ir darbuotojų organizacijų atstovai Valdančiojoje taryboje sudaro atitinkamas grupes. Kiekviena grupė paskiria koordinatorių, kad atskirų grupių ir bendri grupių svarstymai vyktų efektyviau. Darbdavių ir darbuotojų atstovų grupių koordinatoriai turi būti atitinkamų Europos organizacijų atstovai ir gali būti skiriami iš paskirtųjų Valdančiosios tarybos narių. Koordinatoriai, kurie nėra paskirti Valdančiosios tarybos nariais pagal 1 dalį, dalyvauja Valdančiosios tarybos posėdžiuose be teisės balsuoti.

5 straipsnis

Valdančiosios tarybos funkcijos

1.   Valdančioji taryba:

a)

teikia strategines ES-OSHA veiklos gaires;

b)

kiekvienais metais dviejų trečdalių teisę balsuoti turinčių narių balsų dauguma pagal 6 straipsnį priima ES-OSHA programavimo dokumentą, kuriame pateikiama ES-OSHA daugiametė darbo programa ir jos metinė kitų metų darbo programa;

c)

dviejų trečdalių teisę balsuoti turinčių narių balsų dauguma priima ES-OSHA metinį biudžetą ir vykdo kitas su tuo biudžetu susijusias funkcijas pagal III skyrių;

d)

priima konsoliduotąją metinę veiklos ataskaitą kartu su ES-OSHA veiklos vertinimu, kasmet iki liepos 1 d. pateikia juos Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir viešai paskelbia konsoliduotąją metinę veiklos ataskaitą;

e)

priima ES-OSHA taikomas finansines taisykles pagal 17 straipsnį;

f)

atsižvelgdama į įgyvendintinų priemonių sąnaudas ir naudą, priima sukčiavimo rizikai proporcingą kovos su sukčiavimu strategiją;

g)

priima savo narių ir nepriklausomų ekspertų, taip pat deleguotųjų nacionalinių ekspertų ir kitų darbuotojų, kurie nėra ES-OSHA įdarbinti, kaip nurodyta 20 straipsnyje, interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles;

h)

remdamasi poreikių analize priima ir reguliariai naujina komunikacijos ir sklaidos planus ir į juos atsižvelgia rengdama ES-OSHA programavimo dokumentą;

i)

priima savo darbo tvarkos taisykles;

j)

vadovaudamasi 2 dalimi, vykdo su ES-OSHA darbuotojais susijusius įgaliojimus, kurie paskyrimų tarnybai suteikti Tarnybos nuostatuose ir kurie tarnybai, įgaliotai sudaryti darbo sutartis, suteikti Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose (toliau – paskyrimų tarnybos įgaliojimai);

k)

vadovaudamasi Tarnybos nuostatų 110 straipsniu, priima atitinkamas Tarnybos nuostatų ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų įgyvendinimo taisykles;

l)

vadovaudamasi 19 straipsniu, skiria vykdomąjį direktorių ir, kai taikytina, pratęsia jo kadenciją arba atleidžia jį iš pareigų;

m)

laikydamasi Tarnybos nuostatų ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų, skiria apskaitos pareigūną, kuris vykdo pareigas visiškai nepriklausomai;

n)

priima Vykdomosios valdybos darbo tvarkos taisykles;

o)

gavusi vidaus ar išorės audito ataskaitas ir vertinimus, taip pat Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (toliau – OLAF) tyrimų išvadas ir rekomendacijas, prižiūri, kad būtų imamasi tinkamų tolesnių veiksmų;

p)

pagal 30 straipsnį įgalioja sudaryti bendradarbiavimo susitarimus su trečiųjų valstybių kompetentingomis institucijomis ir su tarptautinėmis organizacijomis.

2.   Vadovaudamasi Tarnybos nuostatų 110 straipsniu, Valdančioji taryba priima Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 dalimi ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 6 straipsniu grindžiamą sprendimą, kuriuo atitinkami paskyrimų tarnybos įgaliojimai deleguojami vykdomajam direktoriui ir nustatomos tų deleguotų įgaliojimų sustabdymo sąlygos. Vykdomajam direktoriui leidžiama tuos įgaliojimus perdeleguoti.

Prireikus dėl išskirtinių aplinkybių Valdančioji taryba gali laikinai sustabdyti vykdomajam direktoriui deleguotus paskyrimų tarnybos įgaliojimus ir vykdomojo direktoriaus perdeleguotus įgaliojimus. Tokiais atvejais Valdančioji taryba ribotam laikotarpiui deleguoja juos vienam iš paskirtų Komisijos atstovų arba darbuotojui, kuris nėra vykdomasis direktorius.

6 straipsnis

Daugiametis ir metinis programavimas

1.   Vadovaudamasis šio reglamento 11 straipsnio 5 dalies e punktu vykdomasis direktorius kasmet parengia programavimo dokumento projektą, kuriame pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 32 straipsnį pateikiama daugiametė ir metinė darbo programa.

2.   Vykdomasis direktorius pateikia 1 dalyje nurodytą programavimo dokumento projektą Valdančiajai tarybai. Valdančiajai tarybai patvirtinus programavimo dokumento projektą, jis kasmet ne vėliau kaip sausio 31 d. pateikiamas Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai. Vykdomasis direktorius pateikia visas atnaujintas to dokumento versijas pagal tą pačią procedūrą. Valdančioji taryba priima programavimo dokumentą atsižvelgusi į Komisijos nuomonę.

Galutinai priėmus bendrąjį Sąjungos biudžetą programavimo dokumentas prireikus atitinkamai pakoreguojamas ir tampa galutiniu.

3.   Daugiametėje darbo programoje, vengiant programuojamos veiklos dubliavimosi su kitų agentūrų veikla, nustatomas bendras strateginis programavimas, įskaitant tikslus, numatomus rezultatus ir veiklos rezultatų rodiklius. Joje taip pat nustatomas išteklių, įskaitant daugiametį biudžetą ir darbuotojus, programavimas. Į ją įtraukiama santykių su trečiosiomis valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis strategija pagal 30 straipsnį, su šia strategija susiję veiksmai bei nurodomi susiję ištekliai.

4.   Metinė darbo programa turi derėti su 3 dalyje nurodyta daugiamete darbo programa. Joje nustatomi:

a)

išsamūs tikslai ir numatomi rezultatai, įskaitant veiklos rezultatų rodiklius;

b)

finansuotinų veiksmų aprašas, įskaitant planuojamas priemones, kuriomis siekiama didinti efektyvumą;

c)

kiekvienam veiksmui skiriami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, vadovaujantis veikla grindžiamo biudžeto sudarymo ir valdymo principais;

d)

galimi veiksmai palaikant santykius su trečiosiomis valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis pagal 30 straipsnį.

Joje aiškiai nurodoma, kokie veiksmai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, buvo pridėti, pakeisti arba išbraukti.

5.   Jei ES-OSHA pavedama vykdyti naują veiklą, Valdančioji taryba iš dalies pakeičia priimtą metinę darbo programą. Valdančioji taryba gali deleguoti vykdomajam direktoriui įgaliojimus daryti neesminius metinės darbo programos pakeitimus.

Bet kokie esminiai metinės darbo programos pakeitimai priimami laikantis tokios pačios procedūros, kaip priimant pirminę metinę darbo programą.

6.   Išteklių programavimas atnaujinamas kasmet. Strateginis programavimas prireikus atnaujinamas visų pirma atsižvelgiant į 28 straipsnyje nurodyto vertinimo rezultatus.

Jei ES-OSHA pavedama vykdyti naują veiklą tam, kad būtų vykdomos 2 straipsnyje nustatytos užduotys, į tai atsižvelgiama rengiant jos išteklių ir finansinio programavimo dokumentus, nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos (toliau – biudžeto valdymo institucija) įgaliojimams.

7 straipsnis

Valdančiosios tarybos pirmininkas

1.   Valdančioji taryba išsirenka pirmininką ir tris pirmininko pavaduotojus taip:

a)

vieną iš valstybių narių Vyriausybėms atstovaujančių narių,

b)

vieną iš darbdavių organizacijoms atstovaujančių narių,

c)

vieną iš darbuotojų organizacijoms atstovaujančių narių ir

d)

vieną iš Komisijai atstovaujančių narių.

Pirmininkas ir jo pavaduotojai renkami dviejų trečdalių teisę balsuoti turinčių Valdančiosios tarybos narių balsų dauguma.

2.   Pirmininko ir pirmininko pavaduotojų kadencija trunka vienus metus. Jų kadencija gali būti pratęsta. Jei kadencijos metu jie netenka Valdančiosios tarybos nario statuso, tą pačią dieną automatiškai baigiasi ir jų kadencija.

8 straipsnis

Valdančiosios tarybos posėdžiai

1.   Valdančiosios tarybos posėdžius šaukia pirmininkas.

2.   Vykdomasis direktorius dalyvauja svarstymuose be teisės balsuoti.

3.   Valdančiosios tarybos eilinis posėdis vyksta vieną kartą per metus. Be to, Valdančioji taryba susirenka į posėdį pirmininko iniciatyva, Komisijos arba ne mažiau kaip trečdalio Valdančiosios tarybos narių prašymu.

4.   Valdančioji taryba gali pakviesti bet kurį asmenį, kurio nuomonė gali būti svarbi, dalyvauti jos posėdžiuose stebėtojo teisėmis. Europos laisvosios prekybos asociacijos (toliau – ELPA) valstybių, kurios yra Europos ekonominės erdvės susitarimo (toliau – EEE susitarimas) šalys, atstovai Valdančiosios tarybos posėdžiuose gali dalyvauti stebėtojų teisėmis, jeigu jų dalyvavimas ES-OSHA veikloje yra numatytas EEE susitarime.

5.   ES-OSHA teikia Valdančiajai tarybai sekretoriato paslaugas.

9 straipsnis

Valdančiosios tarybos balsavimo taisyklės

1.   Nedarant poveikio 5 straipsnio 1 dalies b ir c punktų, 7 straipsnio 1 dalies antros pastraipos ir 19 straipsnio 7 dalies nuostatų taikymui, Valdančioji taryba sprendimus priima teisę balsuoti turinčių narių balsų dauguma.

Tačiau pagal metinę darbo programą priimant sprendimus, turinčius poveikį pagrindinių nacionalinių centrų biudžetams, reikalingas ir Vyriausybių atstovų grupės narių daugumos pritarimas.

2.   Kiekvienas teisę balsuoti turintis narys turi vieną balsą. Jeigu teisę balsuoti turintis narys nedalyvauja, jo teise balsuoti turi teisę pasinaudoti jo pakaitinis narys.

3.   Pirmininkas balsuoja.

4.   Vykdomasis direktorius dalyvauja svarstymuose be teisės balsuoti.

5.   Valdančiosios tarybos darbo tvarkos taisyklėse nustatoma išsamesnė balsavimo tvarka, visų pirma aplinkybės, kuriomis vienas narys gali veikti kito nario vardu.

2 SKIRSNIS

Vykdomoji valdyba

10 straipsnis

Vykdomoji valdyba

1.   Valdančiajai tarybai padeda Vykdomoji valdyba.

2.   Vykdomoji valdyba:

a)

rengia sprendimus, kuriuos priima Valdančioji taryba;

b)

drauge su Valdančiąja taryba prižiūri, kad būtų imamasi tinkamų tolesnių veiksmų, gavus vidaus ar išorės audito ataskaitas ir vertinimus, taip pat OLAF tyrimų išvadas ir rekomendacijas;

c)

siekdama sustiprinti administracinio ir biudžeto valdymo priežiūrą, bet nedarydama poveikio vykdomojo direktoriaus pareigoms, nustatytoms 11 straipsnyje, prireikus jį konsultuoja Valdančiosios tarybos sprendimų įgyvendinimo klausimais.

3.   Jei būtina dėl skubos priežasčių, Vykdomoji valdyba, laikydamasi 5 straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų, gali Valdančiosios tarybos vardu priimti tam tikrus laikinus sprendimus, įskaitant sprendimą sustabdyti deleguotus paskyrimų tarnybos įgaliojimus ir sprendimus dėl biudžeto klausimų.

4.   Vykdomąją valdybą sudaro Valdančiosios tarybos pirmininkas, trys pirmininko pavaduotojai, 4 straipsnio 6 dalyje nurodytų trijų grupių koordinatoriai ir vienas Komisijos atstovas. Kiekviena 4 straipsnio 6 dalyje nurodyta grupė gali paskirti ne daugiau kaip du pakaitinius narius, kurie gali dalyvauti Vykdomosios valdybos posėdžiuose, jei nedalyvauja atitinkamos grupės paskirtas narys. Valdančiosios tarybos pirmininkas taip pat yra Vykdomosios valdybos pirmininkas. Vykdomasis direktorius dalyvauja Vykdomosios valdybos posėdžiuose be teisės balsuoti.

5.   Vykdomosios valdybos narių kadencija trunka dvejus metus. Jų kadencija gali būti pratęsta. Vykdomosios valdybos nario kadencija baigiasi tą dieną, kai baigiasi jo narystė Valdančiojoje taryboje.

6.   Vykdomoji valdyba susirenka į posėdį tris kartus per metus. Be to, ji susirenka į posėdį pirmininko iniciatyva arba savo narių prašymu. 4 straipsnio 6 dalyje nurodytų trijų grupių koordinatoriai po kiekvieno posėdžio deda kuo didesnes pastangas laiku ir skaidriai informuoti savo grupės narius apie diskusijos turinį.

3 SKIRSNIS

Vykdomasis direktorius

11 straipsnis

Vykdomojo direktoriaus pareigos

1.   Vykdomasis direktorius atsako už ES-OSHA valdymą pagal Valdančiosios tarybos nustatytą strateginę kryptį ir yra atskaitingas Valdančiajai tarybai.

2.   Nedarant poveikio Komisijos, Valdančiosios tarybos ir Vykdomosios valdybos įgaliojimams, vykdomasis direktorius savo pareigas vykdo nepriklausomai ir nesiekia gauti jokios Vyriausybės ar kitos įstaigos nurodymų bei jais nesivadovauja.

3.   Gavęs prašymą, vykdomasis direktorius Europos Parlamentui pateikia savo pareigų vykdymo ataskaitą. Taryba gali paprašyti, kad vykdomasis direktorius pateiktų savo pareigų vykdymo ataskaitą.

4.   Vykdomasis direktorius yra ES-OSHA teisinis atstovas.

5.   Vykdomasis direktorius atsako už ES-OSHA šiuo reglamentu pavestų užduočių įgyvendinimą. Visų pirma vykdomasis direktorius atsako už:

a)

ES-OSHA einamosios veiklos administravimą, įskaitant su darbuotojais susijusių įgaliojimų, kurie jam buvo suteikti pagal 5 straipsnio 2 dalį, vykdymą;

b)

Valdančiosios tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą;

c)

sprendimų dėl žmogiškųjų išteklių valdymo priėmimą, remiantis 5 straipsnio 2 dalyje nurodytu sprendimu;

d)

tai, kad priimant sprendimus dėl ES-OSHA vidaus struktūrų ir prireikus dėl jų pakeitimo būtų atsižvelgta į su ES-OSHA veikla ir patikimu biudžeto valdymu susijusias reikmes;

e)

programavimo dokumento rengimą ir jo pateikimą, pasikonsultavus su Komisija, Valdančiajai tarybai;

f)

programavimo dokumento įgyvendinimą ir atsiskaitymą už jo įgyvendinimą Valdančiajai tarybai;

g)

konsoliduotosios ES-OSHA metinės veiklos ataskaitos rengimą ir jos pateikimą Valdančiajai tarybai vertinti ir priimti;

h)

veiksmingos priežiūros sistemos, kurią taikant būtų galima atlikti 28 straipsnyje nurodytus reguliarius vertinimus, ir ataskaitų teikimo sistemos, kurią taikant būtų apibendrinti tų vertinimų rezultatai, įdiegimą;

i)

ES-OSHA taikytinų finansinių taisyklių projekto rengimą;

j)

ES-OSHA pajamų ir išlaidų sąmatos projekto, įtraukiamo į ES-OSHA programavimo dokumentą, rengimą ir ES-OSHA biudžeto vykdymą;

k)

veiksmų, kurių imamasi gavus vidaus ar išorės audito ataskaitas ir vertinimus, taip pat OLAF tyrimų išvadas, plano rengimą ir pažangos ataskaitų teikimą du kartus per metus Komisijai ir reguliariai – Valdančiajai tarybai ir Vykdomajai valdybai;

l)

pastangas užtikrinti lyčių pusiausvyrą ES-OSHA;

m)

Sąjungos finansinių interesų apsaugą taikant sukčiavimo, korupcijos ir kitos neteisėtos veiklos prevencijos priemones, atliekant veiksmingus patikrinimus, ir, jeigu nustatoma pažeidimų, susigrąžinant netinkamai išmokėtas sumas ir prireikus imantis veiksmingų, proporcingų ir atgrasomųjų administracinių ir finansinių sankcijų;

n)

ES-OSHA kovos su sukčiavimu strategijos rengimą ir jos pateikimą Valdančiajai tarybai tvirtinti;

o)

kai taikytina, bendradarbiavimą su kitomis Sąjungos agentūromis ir bendradarbiavimo susitarimų su jomis sudarymą.

6.   Vykdomasis direktorius taip pat yra atsakingas nuspręsti, ar būtina steigti ryšių palaikymo biurą Briuselyje ES-OSHA bendradarbiavimui su atitinkamomis Sąjungos institucijomis plėtoti, kad ES-OSHA užduotys būtų vykdomos našiai ir efektyviai. Norint priimti tokį sprendimą, turi būti gautas išankstinis Komisijos, Valdančiosios tarybos ir atitinkamos valstybės narės pritarimas. Veiklos, kurią vykdys tas ryšių palaikymo biuras, sritis sprendime nustatoma taip, kad būtų išvengta nebūtinų išlaidų ir bet kokių administracinių ES-OSHA funkcijų dubliavimo.

4 SKIRSNIS

Tinklas

12 straipsnis

Tinklas

1.   ES-OSHA sukuria tinklą, kurį sudaro:

a)

nacionalinių informacijos tinklų pagrindinės sudedamosios dalys, įskaitant nacionalines darbdavių ir darbuotojų organizacijas pagal nacionalinę teisę arba praktiką,

b)

pagrindiniai nacionaliniai centrai.

2.   Valstybės narės reguliariai informuoja ES-OSHA apie savo darbuotojų saugos ir sveikatos nacionalinių informacijos tinklų pagrindines sudedamąsias dalis, įskaitant visas institucijas, kurios, jų nuomone, galėtų prisidėti prie ES-OSHA veiklos, atsižvelgdamos į būtinybę užtikrinti, kad tinklas apimtų kuo didesnę jų teritoriją.

Nacionalinės institucijos arba nacionalinė institucija, valstybės narės paskirta pagrindiniu nacionaliniu centru, koordinuoja ir perduoda informaciją, kurią reikia pateikti ES-OSHA nacionaliniu lygmeniu, pagal kiekvieno pagrindinio centro ir ES-OSHA susitarimą, remiantis ES-OSHA priimta darbo programa.

Nacionalinės institucijos arba nacionalinė institucija konsultuoja nacionalines darbdavių ir darbuotojų organizacijas ir atsižvelgia į jų nuomonę pagal nacionalinę teisę arba praktiką.

3.   Nustatytos ypatingos reikšmės temos įtraukiamos į ES-OSHA metinę darbo programą.

III SKYRIUS

FINANSINĖS NUOSTATOS

13 straipsnis

Biudžetas

1.   Visų ES-OSHA pajamų ir išlaidų sąmata rengiama kiekvienais finansiniais metais ir pateikiama ES-OSHA biudžete. Finansiniai metai atitinka kalendorinius metus.

2.   Turi būti užtikrintas ES-OSHA biudžeto pajamų ir išlaidų balansas.

3.   Nedarant poveikio kitiems ištekliams, ES-OSHA pajamas sudaro:

a)

į Sąjungos bendrąjį biudžetą įtrauktas Sąjungos įnašas;

b)

savanoriški valstybių narių finansiniai įnašai;

c)

mokesčiai už leidinius ir ES-OSHA teikiamas paslaugas;

d)

trečiųjų valstybių, dalyvaujančių ES-OSHA veikloje, kaip nustatyta 30 straipsnyje, įnašas.

4.   ES-OSHA išlaidas sudaro darbuotojų darbo užmokestis, administracinės ir infrastruktūros išlaidos ir veiklos išlaidos.

14 straipsnis

Biudžeto sudarymas

1.   Vykdomasis direktorius kasmet parengia preliminarų kitų finansinių metų ES-OSHA pajamų ir išlaidų sąmatos projektą, į kurį įtraukia ir etatų planą, ir išsiunčia jį Valdančiajai tarybai.

Preliminarus sąmatos projektas grindžiamas 6 straipsnio 1 dalyje nurodyto metinio programavimo dokumento tikslais ir numatomais rezultatais ir jį rengiant atsižvelgiama į finansinius išteklius, būtinus tiems tikslams ir numatomiems rezultatams pasiekti, laikantis rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principo.

2.   Remdamasi preliminariu sąmatos projektu, Valdančioji taryba priima kitų finansinių metų ES-OSHA pajamų ir išlaidų sąmatos projektą ir ne vėliau kaip kiekvienų metų sausio 31 d. išsiunčia jį Komisijai.

3.   Komisija sąmatos projektą kartu su Sąjungos bendrojo biudžeto projektu išsiunčia biudžeto valdymo institucijai. ES-OSHA taip pat gali susipažinti su šiuo sąmatos projektu.

4.   Remdamasi šiuo sąmatos projektu, Komisija į Sąjungos bendrojo biudžeto projektą, kurį Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 313 ir 314 straipsniuose nustatyta tvarka teikia biudžeto valdymo institucijai, įtraukia sąmatą, jos nuomone, reikalingą etatų planui, ir įnašo, kuris bus mokamas iš bendrojo biudžeto, sumą.

5.   Biudžeto valdymo institucija patvirtina ES-OSHA skiriamo įnašo iš Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimus.

6.   Biudžeto valdymo institucija tvirtina ES-OSHA etatų planą.

7.   ES-OSHA biudžetą priima Valdančioji taryba. Jis tampa galutiniu po to, kai galutinai priimamas Sąjungos bendrasis biudžetas, ir prireikus ES-OSHA biudžetas atitinkamai pakoreguojamas. Bet kokie ES-OSHA biudžeto, įskaitant etatų planą, pakeitimai priimami laikantis tos pačios procedūros.

8.   Bet kuriam su statyba susijusiam projektui, kuris gali turėti didelį poveikį ES-OSHA biudžetui, taikomas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013.

15 straipsnis

Biudžeto vykdymas

1.   ES-OSHA biudžetą vykdo vykdomasis direktorius.

2.   Vykdomasis direktorius kasmet išsiunčia biudžeto valdymo institucijai visą informaciją, reikalingą vertinimo procedūrų išvadoms parengti.

16 straipsnis

Finansinių ataskaitų teikimas ir įvykdymo patvirtinimas

1.   ES-OSHA apskaitos pareigūnas išsiunčia Komisijos apskaitos pareigūnui ir Audito Rūmams finansinių metų (N metai) preliminarias finansines ataskaitas ne vėliau kaip kitų finansinių metų kovo 1 d. (N + 1 metai).

2.   Ne vėliau kaip N + 1 metų kovo 31 d. ES-OSHA išsiunčia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams N metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą.

3.   Ne vėliau kaip N + 1 metų kovo 31 d. Komisijos apskaitos pareigūnas išsiunčia Audito Rūmams ES-OSHA N metų preliminarias finansines ataskaitas kartu su Komisijos finansinėmis ataskaitomis.

4.   Gavęs Audito Rūmų pastabas dėl ES-OSHA N metų preliminarių finansinių ataskaitų, laikydamasis Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 246 straipsnio, apskaitos pareigūnas parengia ES-OSHA tų metų galutines finansines ataskaitas. Vykdomasis direktorius pateikia jas Valdančiajai tarybai, kad ji pareikštų savo nuomonę.

5.   Valdančioji taryba pateikia nuomonę dėl ES-OSHA N metų galutinių finansinių ataskaitų.

6.   Ne vėliau kaip N + 1 metų liepos 1 d. ES-OSHA apskaitos pareigūnas N metų galutines finansines ataskaitas kartu su Valdančiosios tarybos nuomone nusiunčia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams.

7.   N metų galutinės finansinės ataskaitos paskelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ne vėliau kaip N + 1 metų lapkričio 15 d.

8.   Ne vėliau kaip N + 1 metų rugsėjo 30 d. vykdomasis direktorius nusiunčia Audito Rūmams atsakymą į jų metinėje ataskaitoje pateiktas pastabas. Atsakymą vykdomasis direktorius taip pat nusiunčia Valdančiajai tarybai.

9.   Europos Parlamento prašymu vykdomasis direktorius pateikia jam visą informaciją, kurios reikia, kad būtų užtikrinta sklandi N metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra, pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 109 straipsnio 3 dalį.

10.   Iki N + 2 metų gegužės 15 d. Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos kvalifikuota balsų dauguma priimta rekomendacija, patvirtina vykdomajam direktoriui, kad N metų biudžetas įvykdytas.

17 straipsnis

Finansinės taisyklės

Pasikonsultavusi su Komisija, Valdančioji taryba priima ES-OSHA taikomas finansines taisykles. Jos negali nukrypti nuo Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013, išskyrus atvejus, kai nukrypti reikia specialiai dėl ES-OSHA veiklos ir yra gautas išankstinis Komisijos pritarimas.

IV SKYRIUS

DARBUOTOJAI

18 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   ES-OSHA darbuotojams taikomi Tarnybos nuostatai ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, taip pat Sąjungos institucijų susitarimu priimtos Tarnybos nuostatų ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų įgyvendinimo taisyklės.

2.   Valdančioji taryba, vadovaudamasi Tarnybos nuostatų 110 straipsniu, priima atitinkamas Tarnybos nuostatų ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų įgyvendinimo taisykles.

19 straipsnis

Vykdomasis direktorius

1.   Vykdomasis direktorius yra vienas iš darbuotojų ir yra įdarbinamas pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a punktą kaip ES-OSHA laikinasis darbuotojas.

2.   Vykdomąjį direktorių skiria Valdančioji taryba iš Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos procedūros.

Atrinktas kandidatas kviečiamas padaryti pareiškimą Europos Parlamente ir atsakyti į Parlamento narių klausimus. Dėl to keitimosi nuomonėmis negali nepagrįstai užtrukti paskyrimo procesas.

Sudarant sutartį su vykdomuoju direktoriumi, ES-OSHA atstovauja Valdančiosios tarybos pirmininkas.

3.   Vykdomojo direktoriaus kadencija trunka penkerius metus. Iki to laikotarpio pabaigos Komisija atlieka vertinimą, kuriame atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus veiklos rezultatų įvertinimą ir būsimas ES-OSHA užduotis bei iššūkius.

4.   Remdamasi 3 dalyje nurodytu vertinimu, Valdančioji taryba gali vykdomojo direktoriaus kadenciją pratęsti vieną kartą ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

5.   Vykdomasis direktorius, kurio kadencija buvo pratęsta, baigiantis visam laikotarpiui nebegali dalyvauti kitoje atrankos į tas pačias pareigas procedūroje.

6.   Vykdomasis direktorius gali būti atleistas iš pareigų tik Valdančiosios tarybos sprendimu. Priimdama tokį sprendimą, Valdančioji taryba atsižvelgia į Komisijos atliktą vykdomojo direktoriaus veiklos rezultatų vertinimą, kaip nurodyta 3 dalyje.

7.   Sprendimus dėl vykdomojo direktoriaus skyrimo, jo kadencijos pratęsimo arba atleidimo iš pareigų Valdančioji taryba priima dviejų trečdalių teisę balsuoti turinčių narių balsų dauguma.

20 straipsnis

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai ir kiti darbuotojai

1.   ES-OSHA gali naudotis deleguotųjų nacionalinių ekspertų ar kitų darbuotojų, neįdarbintų ES-OSHA, paslaugomis.

2.   Valdančioji taryba priima sprendimą, kuriuo nustatomos nacionalinių ekspertų delegavimo į ES-OSHA taisyklės.

V SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

21 straipsnis

Teisinis statusas

1.   ES-OSHA yra Sąjungos agentūra. Ji turi juridinio asmens statusą.

2.   Kiekvienoje valstybėje narėje ES-OSHA naudojasi plačiausiu teisnumu, suteikiamu juridiniams asmenims pagal nacionalinę teisę. Visų pirma ji gali įsigyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, juo disponuoti ir būti šalimi teismo procese.

3.   ES-OSHA būstinė yra Bilbao.

4.   Pagal 11 straipsnio 6 dalį ES-OSHA gali įsteigti ryšių palaikymo biurą Briuselyje savo bendradarbiavimui su atitinkamomis Sąjungos institucijomis plėtoti.

22 straipsnis

Privilegijos ir imunitetai

ES-OSHA ir jos darbuotojams taikomas Protokolas Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų.

23 straipsnis

Kalbų vartojimo tvarka

1.   ES-OSHA taikomos Tarybos reglamento Nr. 1 (10) nuostatos.

2.   ES-OSHA veiklai reikalingas vertimo paslaugas teikia Vertimo centras.

24 straipsnis

Skaidrumas ir duomenų apsauga

1.   ES-OSHA savo veiklą vykdo itin skaidriai.

2.   ES-OSHA turimiems dokumentams taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 (11).

3.   Per šešis mėnesius nuo pirmojo posėdžio dienos Valdančioji taryba priima išsamias Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo taisykles.

4.   ES-OSHA vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 (12). Per šešis mėnesius nuo pirmojo posėdžio dienos Valdančioji taryba nustato priemones, kuriomis ES-OSHA taiko Reglamentą (ES) 2018/1725, įskaitant priemones dėl duomenų apsaugos pareigūno paskyrimo. Tos priemonės nustatomos pasikonsultavus su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu.

25 straipsnis

Kova su sukčiavimu

1.   Siekdama palengvinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 (13) numatytą kovą su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla, ES-OSHA ne vėliau kaip 2019 m. rugpjūčio 21 d. prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų (14) ir priima atitinkamas visiems ES-OSHA darbuotojams taikytinas nuostatas naudodama to susitarimo priede pateiktą šabloną.

2.   Audito Rūmams suteikiami įgaliojimai atlikti visų dotacijų gavėjų, rangovų ir subrangovų, iš ES-OSHA gavusių Sąjungos lėšų, dokumentų auditą ir auditą vietoje.

3.   OLAF gali atlikti tyrimus, įskaitant patikras ir inspektavimus vietoje, laikydamasi Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Tarybos reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 (15) nustatytų nuostatų ir procedūrų, siekdama nustatyti, ar vykdant pagal ES-OSHA finansuojamą dotacijos susitarimą, dotacijos sprendimą ar sutartį, nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejų, darančių poveikį Sąjungos finansiniams interesams.

4.   Nedarant poveikio 1, 2 ir 3 dalims, į ES-OSHA bendradarbiavimo susitarimus su trečiosiomis valstybėmis bei tarptautinėmis organizacijomis, sutartis, dotacijų susitarimus bei dotacijų sprendimus įtraukiamos nuostatos, kuriomis Audito Rūmams ir OLAF aiškiai suteikiami įgaliojamai atlikti tokį auditą ir tyrimus, atsižvelgiant į jų atitinkamą kompetenciją.

26 straipsnis

Įslaptintos informacijos ir neskelbtinos neįslaptintos informacijos apsaugos taisyklės

Prireikus ES-OSHA priima saugumo taisykles, kurios turi būti lygiavertės Komisijos saugumo taisyklėms, kuriomis užtikrinamas Europos Sąjungos įslaptintos informacijos ir neskelbtinos neįslaptintos informacijos saugumas, kaip nustatyta sprendimuose (ES, Euratomas) 2015/443 ir (ES, Euratomas) 2015/444. Kai tikslinga, ES-OSHA apsaugos taisyklės apima, be kita ko, keitimosi tokia informacija, jos tvarkymo ir saugojimo nuostatas.

27 straipsnis

Atsakomybė

1.   ES-OSHA sutartinę atsakomybę reglamentuoja atitinkamai sutarčiai taikoma teisė.

2.   Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) jurisdikcijai priklauso priimti sprendimus pagal bet kurią ES-OSHA sudarytos sutarties arbitražinę išlygą.

3.   Nesutartinės atsakomybės atveju ES-OSHA pagal bendruosius teisės principus, bendrus valstybių narių teisei, atlygina bet kokią žalą, kurią padaro jos padaliniai arba jos darbuotojai vykdydami savo pareigas.

4.   Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso spręsti ginčus dėl 3 dalyje nurodyto žalos atlyginimo.

5.   Asmeninę ES-OSHA darbuotojų atsakomybę ES-OSHA atžvilgiu reglamentuoja Tarnybos nuostatuose ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose išdėstytos nuostatos.

28 straipsnis

Vertinimas

1.   Pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 29 straipsnio 5 dalį ES-OSHA atlieka tų programų ir veiklos, dėl kurių patiriamos didelės išlaidos, ex ante ir ex post vertinimus.

2.   Ne vėliau kaip 2024 m. vasario 21 d. ir po to kas penkerius metus Komisija užtikrina, kad pagal Komisijos gaires būtų atliktas ES-OSHA veiklos rezultatų, susijusių su jos tikslais, įgaliojimais ir užduotimis, vertinimas. Atlikdama vertinimą, Komisija konsultuojasi su Valdančiosios tarybos nariais ir kitais pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais. Visų pirma įvertinamas galimas poreikis iš dalies keisti ES-OSHA įgaliojimus ir tokių pakeitimų finansinės pasekmės.

3.   Komisija vertinimo išvadas pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Valdančiajai tarybai. Vertinimo išvados skelbiamos viešai.

29 straipsnis

Administraciniai tyrimai

Europos ombudsmenas turi teisę vykdyti ES-OSHA veiklos tyrimus pagal SESV 228 straipsnį.

30 straipsnis

Bendradarbiavimas su trečiosiomis valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis

1.   Tiek, kiek būtina šiame reglamente išdėstytiems tikslams pasiekti ir nedarant poveikio atitinkamai valstybių narių ir Sąjungos institucijų kompetencijai, ES-OSHA gali bendradarbiauti su trečiųjų valstybių kompetentingomis institucijomis ir su tarptautinėmis organizacijomis.

Todėl ES-OSHA, gavusi Valdančiosios tarybos leidimą, kurį patvirtina Komisija, gali sudaryti darbo susitarimus su trečiųjų valstybių kompetentingomis institucijomis ir su tarptautinėmis organizacijomis. Dėl tų susitarimų negali atsirasti teisinių įpareigojimų Sąjungai ar valstybėms narėms.

2.   ES-OSHA veikloje gali dalyvauti trečiosios valstybės, kurios tuo tikslu yra sudariusios susitarimus su Sąjunga.

Remiantis atitinkamomis pirmoje pastraipoje nurodytų susitarimų nuostatomis, parengiamos nuostatos, kuriomis konkrečiai įvardijamas tų atitinkamų trečiųjų valstybių dalyvavimo ES-OSHA veikloje pobūdis, mastas ir būdas, be kita ko, su dalyvavimu ES-OSHA vykdomose iniciatyvose, finansiniais įnašais ir darbuotojais susijusios nuostatos. Tų susitarimų nuostatos dėl darbuotojų visais atvejais turi atitikti Tarnybos nuostatus.

3.   Valdančioji taryba priima santykių su trečiosiomis valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis strategiją ES-OSHA kompetencijai priklausančiais klausimais.

31 straipsnis

Susitarimas dėl būstinės ir veiklos sąlygos

1.   Susitarime dėl būstinės, kurį ES-OSHA sudaro su priimančiąja valstybe nare, nustatomos reikiamos nuostatos dėl ES-OSHA įkurdinimo priimančiojoje valstybėje narėje ir patalpų, kurias turi suteikti ta valstybė narė, taip pat specialios taisyklės, ES-OSHA priimančioje valstybėje narėje taikytinos ES-OSHA vykdomajam direktoriui, Valdančiosios tarybos nariams, darbuotojams ir jų šeimų nariams.

2.   ES-OSHA priimančioji valstybė narė sudaro sąlygas, kurių reikia ES-OSHA veikimui užtikrinti, įskaitant daugiakalbį europinį darbuotojų vaikų švietimą ir tinkamą transporto infrastruktūrą.

VI SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

32 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl Valdančiosios tarybos

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2062/94 8 straipsnį įsteigtos Valdybos nariai eina savo pareigas ir vykdo šio reglamento 5 straipsnyje nurodytas Valdančiosios tarybos funkcijas iki tol, kol paskiriami nauji Valdančiosios tarybos nariai ir nepriklausomas ekspertas pagal šio reglamento 4 straipsnio 1 dalį.

33 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl darbuotojų

1.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 2062/94 11 straipsnį paskirtam ES-OSHA direktoriui likusiam jo kadencijos laikotarpiui suteikiami šio reglamento 11 straipsnyje nustatyti vykdomojo direktoriaus įgaliojimai. Kitos jo sutarties sąlygos nesikeičia.

2.   Jeigu šio reglamento įsigaliojimo metu vyksta vykdomojo direktoriaus atrankos ir paskyrimo procedūra, iki tos procedūros pabaigos taikomas Reglamento (EB) Nr. 2062/94 11 straipsnis.

3.   Šis reglamentas nedaro poveikio darbuotojų, įdarbintų pagal Reglamentą (EB) Nr. 2062/94, teisėms ir pareigoms. Jų darbo sutartys gali būti atnaujinamos pagal šį reglamentą laikantis Tarnybos nuostatų ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų.

ES-OSHA ryšių palaikymo biuras, veikiantis šio reglamento įsigaliojimo metu, neuždaromas.

34 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl biudžeto

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2062/94 13 straipsnį patvirtintų biudžetų įvykdymo procedūra atliekama pagal to reglamento 14 straipsnį.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 2062/94 panaikinamas, o visos nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

36 straipsnis

Tolesnis Valdybos priimtų vidaus taisyklių galiojimas

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2062/94 Valdybos priimtos vidaus taisyklės galioja toliau po 2019 m. vasario 20 d., išskyrus atvejus, kai taikydama šį reglamentą Valdančioji taryba nusprendžia kitaip.

37 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2019 m. sausio 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. CIAMBA


(1)  OL C 209, 2017 6 30, p. 49.

(2)  2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2018 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas.

(3)  1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo (OL L 216, 1994 8 20, p. 1).

(4)  2003 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas, įsteigiantis Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamąjį komitetą (OL C 218, 2003 9 13, p. 1).

(5)  2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328, 2013 12 7, p. 42).

(6)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1.

(7)  2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/443 dėl saugumo Komisijoje (OL L 72, 2015 3 17, p. 41).

(8)  2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/444 dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 72, 2015 3 17, p. 53).

(9)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

(10)  Tarybos reglamentas Nr. 1, nustatantis kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje (OL 17, 1958 10 6, p. 385).

(11)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

(12)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

(13)  2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

(14)  OL L 136, 1999 5 31, p. 15.

(15)  1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).