14.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 11/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/2

2018 m. gruodžio 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 100 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 (3) įtrauktos nuostatos, pagal kurias leidžiama sudaryti trečiosiose šalyse registruotų orlaivių nuomos, visų pirma nuomos su įgula, sutartis;

(2)

tas sutartis leidžiama sudaryti ypatingomis aplinkybėmis, pavyzdžiui, tuo atveju, jei Sąjungos rinkoje nėra tinkamo orlaivio. Jas turėtų būti leidžiama sudaryti tik griežtai ribotam laikotarpiui ir jomis turėtų būti laikomasi saugos standartų, lygiaverčių Sąjungos ir nacionalinėje teisėje nustatytoms saugos taisyklėms;

(3)

Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl oro susisiekimo (4) (toliau – ATA) pasirašytas 2007 m. balandžio 25 d. ir vėliau iš dalies pakeistas 2010 m. birželio 24 d. protokolu. ATA įtvirtintas jo šalių įsipareigojimas siekti bendro tikslo toliau šalinti patekimo į rinką kliūtis, kad būtų suteikta didžiausia nauda vartotojams, oro susisiekimo bendrovėms, darbo jėgai ir bendruomenėms abejose Atlanto pusėse;

(4)

ATA numatytas jo šalims taikytinas atviras nuomos su įgula režimas. Pagal atitinkamas nuostatas, įtrauktas į ATA 10 straipsnį, leidžiama sudaryti nuomos su įgula sutartis tarptautinio oro susisiekimo paslaugoms teikti su sąlyga, kad visos tokių sutarčių šalys turi atitinkamus įgaliojimus ir tos sutartys atitinka įstatymais ir kitais teisės aktais numatytas ATA šalių paprastai taikomas sąlygas;

(5)

svarbūs pokyčiai ir pagal ATA įsteigtame Jungtiniame komitete pastaruoju metu vykusios diskusijos rodo, kad ATA šalims būtų naudinga speciali nuomos su įgula sutartis, kuria būtų patikslintos atitinkamos ATA nuostatos;

(6)

kadangi tokia nuomos su įgula sutartimi būtų nukrypstama nuo galiojančių terminų apribojimų, ji darytų tolesnį poveikį Reglamentui (EB) Nr. 1008/2008, kuriame tais atvejais, kai Sąjungos vežėjai iš trečiųjų šalių vežėjų nuomojasi orlaivius su įgula, nustatyti terminų apribojimai;

(7)

todėl Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 reikia iš dalies pakeisti, kad Sąjungos ir trečiųjų šalių sudarysimuose tarptautiniuose susitarimuose būtų galima susitarti dėl nuomai su įgula taikomų terminų apribojimų nukrypimų;

(8)

atsižvelgiant į tai, kad Komisija šiuo metu peržiūri Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008, įskaitant jo nuostatas dėl nuomos su įgula ir jų galimo poveikio darbuotojams ir vartotojams, ir tai, kad Komisijos peržiūra galėtų būti pagrindas bendrai Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 peržiūrai, šis reglamentas turėtų apsiriboti tik Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 suderinimu su atitinkamais tarptautiniais įsipareigojimais. Į tarptautinę sutartį dėl nuomos su įgula turėtų būti įtrauktos sutarties šalių abipusės teisės ir pareigos ir ji turėtų būti grindžiama galiojančiu susitarimu dėl oro susisiekimo;

(9)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 13 straipsnio 3 dalies b punkto įžanginė frazė pakeičiama taip:

„jei Sąjungos pasirašytoje tarptautinėje sutartyje dėl nuomos su įgula, kuri grindžiama susitarimu dėl oro susisiekimo, kurio šalis yra Sąjunga, ir kuri buvo pasirašyta anksčiau nei 2008 m. sausio 1 d., nenumatyta kitaip, yra įvykdyta viena iš šių sąlygų:“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2018 m. gruodžio 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkė

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  OL C 345, 2017 10 13, p. 126.

(2)  2018 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2018 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (OL L 293, 2008 10 31, p. 3).

(4)  OL L 134, 2007 5 25, p. 4.