11.7.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 186/122


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2019/1153

2019 m. birželio 20 d.

kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 87 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

norint užkirsti kelią sunkiems nusikaltimams, juos nustatyti, tirti ar vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už juos, būtina palengvinti finansinės informacijos naudojimą;

(2)

siekiant stiprinti saugumą, gerinti baudžiamąjį persekiojimą už finansinius nusikaltimus, kovoti su pinigų plovimu ir užkirsti kelią mokestiniams nusikaltimams valstybėse narėse ir visoje Sąjungoje, būtina pagerinti finansinės žvalgybos padalinių (toliau – FŽP) ir valdžios institucijų, atsakingų už sunkių nusikaltimų prevenciją, nustatymą, tyrimą arba baudžiamąjį persekiojimą už juos, prieigą prie informacijos, kad būtų sustiprinti jų gebėjimai atlikti finansinius tyrimus ir pagerintas jų tarpusavio bendradarbiavimas;

(3)

pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 4 straipsnio 3 dalį Sąjunga ir valstybės narės privalo viena kitai padėti. Jos taip pat turėtų įsipareigoti bendradarbiauti lojaliai ir operatyviai;

(4)

2016 m. vasario 2 d. komunikate dėl kovos su teroristų finansavimu stiprinimo veiksmų plano Komisija įsipareigojo išnagrinėti galimybę sukurti atskirą savarankišką teisinę priemonę, skirtą valstybių narių institucijų, įskaitant institucijas, kompetentingas vykdyti nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas, turto susigrąžinimo tarnybas, mokesčių administratorius ir kovos su korupcija institucijas, prieigai prie centralizuotų banko ir mokėjimo sąskaitų registrų padidinti. Be to, tame veiksmų plane taip pat raginama nustatyti kliūtis, trukdančias susipažinti su informacija, ja keistis ir naudotis, taip pat trukdančias FŽP operatyviniam bendradarbiavimui;

(5)

kova su sunkiais nusikaltimais, įskaitant finansinį sukčiavimą ir pinigų plovimą, tebėra vienas iš Sąjungos prioritetų;

(6)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/849 (3) reikalaujama, kad valstybės narės įsteigtų centralizuotus banko sąskaitų registrus arba duomenų paieškos sistemas, kad būtų galima laiku nustatyti asmenų, turinčių banko ir mokėjimo sąskaitų bei banko seifų, tapatybę;

(7)

pagal Direktyvą (ES) 2015/849 tokiuose centralizuotuose banko sąskaitų registruose saugoma informacija turi būti tiesiogiai prieinama FŽP ir taip pat prieinama nacionalinėms institucijoms, kompetentingoms vykdyti pinigų plovimo, susijusių pirminių nusikaltimų ir teroristų finansavimo prevenciją;

(8)

dažnai itin svarbu turėti greitą ir tiesioginę prieigą prie centralizuotuose banko sąskaitų registruose saugomos informacijos, norint sėkmingai atlikti nusikalstamų veikų tyrimą arba laiku nustatyti, surasti ir įšaldyti susijusį turtą siekiant jį konfiskuoti. Tiesioginė prieiga yra pati greičiausia prieiga prie centralizuotuose banko sąskaitų registruose saugomos informacijos. Todėl šioje direktyvoje turėtų būti nustatytos taisyklės, kuriomis paskirtosioms valstybių narių institucijoms, kompetentingoms vykdyti nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas, būtų suteikta tiesioginė prieiga prie centralizuotuose banko sąskaitų registruose saugomos informacijos. Jei valstybė narė teikia prieigą prie banko sąskaitos informacijos per centrinę elektroninę duomenų paieškos sistemą, ta valstybė narė turėtų užtikrinti, kad paieškos sistemas tvarkanti institucija nedelsdama pateiktų paskirtosioms kompetentingoms institucijoms nefiltruotus paieškos rezultatus. Šia direktyva neturėtų būti daromas poveikis kompetentingų institucijų keitimosi informacija kanalams arba jų įgaliojimams gauti informaciją iš įpareigotųjų subjektų pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę. Prieiga prie informacijos, kurią nacionalinės institucijos saugo centralizuotuose registruose kitais nei šios direktyvos tikslais arba kuri yra susijusi su kitomis nusikalstamomis veikomis nei tos, kurioms taikoma ši direktyva, nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį;

(9)

kadangi kiekvienoje valstybėje narėje yra daug institucijų arba įstaigų, kurios yra kompetentingos vykdyti nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas, ir siekiant užtikrinti proporcingą prieigą prie finansinės ir kitos informacijos pagal šią direktyvą, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės paskirtų institucijas arba įstaigas, kurioms būtų suteikti prieigos prie centralizuotų banko sąskaitų registrų įgaliojimai ir kurios galėtų prašyti FŽP pateikti informaciją šios direktyvos tikslais. Įgyvendindamos šią direktyvą valstybės narės turėtų atsižvelgti į tokių institucijų ir įstaigų pobūdį, organizacinį statusą, užduotis ir prerogatyvas, kaip nustatyta jų nacionalinėje teisėje, įskaitant esamus finansų sistemų apsaugos nuo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo mechanizmus;

(10)

turto susigrąžinimo tarnybos turėtų būti paskiriamos iš kompetentingų institucijų ir joms turėtų būtų suteikta tiesioginė prieiga prie centralizuotuose banko sąskaitų registruose saugomos informacijos vykdant konkrečios sunkios nusikalstamos veikos prevenciją, nustatymą ar tyrimą arba padedant atlikti konkretų nusikalstamų veikų tyrimą, įskaitant turto nustatymą, paiešką ir įšaldymą;

(11)

tiek, kiek mokesčių administratoriai ir kovos su korupcija agentūros yra kompetentingi vykdyti nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą arba baudžiamąjį persekiojimą už jas pagal nacionalinę teisę, jie taip pat turėtų būti laikomi institucijomis, kurias galima paskirti šios direktyvos tikslais. Ši direktyva neturėtų apimti administracinių tyrimų, kurie nėra FŽP vykdomi tyrimai siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, nustatyti šiuos nusikaltimus ir veiksmingai su jais kovoti;

(12)

nusikalstamų veikų vykdytojai, visų pirma nusikalstamos grupės ir teroristai, dažnai veikia įvairiose valstybėse narėse, o jų turtas, įskaitant banko sąskaitas, paprastai yra kitose valstybėse narėse. Atsižvelgiant į sunkių nusikaltimų, įskaitant terorizmą, ir su jais susijusios finansinės veiklos tarpvalstybinį pobūdį, dažnai vienoje valstybėje narėje nusikalstamų veikų tyrimus atliekančioms kompetentingoms institucijoms reikia gauti informacijos apie kitose valstybėse narėse esančių bankų sąskaitas;

(13)

kompetentingų institucijų iš nacionalinių centralizuotų banko sąskaitų registrų gauta informacija galima keistis su kitoje valstybėje narėje esančiomis kompetentingomis institucijomis pagal Tarybos pamatinį sprendimą 2006/960/TVR (4), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/41/ES (5) ir taikomas duomenų apsaugos taisykles;

(14)

Direktyva (ES) 2015/849 iš esmės sustiprinta Sąjungos teisinė sistema, kuria reglamentuojama FŽP veikla ir bendradarbiavimas, įskaitant Komisijos įvertinimą dėl galimybės sukurti koordinavimo ir paramos mechanizmą. FŽP teisinis statusas įvairiose valstybėse narėse skiriasi nuo administracinio arba teisėsaugos įstaigos statuso iki hibridinio. FŽP įgaliojimai apima teisę susipažinti su finansine, administracine ir teisėsaugos informacija, kurios jiems reikia pinigų plovimo, susijusių pirminių nusikaltimų ir teroristų finansavimo prevencijos, nustatymo ir kovos su jais tikslais. Tačiau Sąjungos teisėje nenustatytos visos konkrečios priemonės ir mechanizmai, kurių FŽP reikėtų, kad jie galėtų susipažinti su tokia informacija ir atlikti savo užduotis. Kadangi už FŽP įsteigimą ir sprendimą dėl jų organizacinės struktūros yra visiškai atsakingos valstybės narės, o skirtingi FŽP turi skirtingų lygių prieigą prie teisės aktais įsteigtų duomenų bazių, todėl teisėsaugos institucijos arba prokuratūros ir FŽP nepakankamai keičiasi informacija;

(15)

siekiant padidinti teisinį tikrumą ir veiklos veiksmingumą, šioje direktyvoje turėtų būti nustatytos taisyklės, kuriomis būtų sustiprintas FŽP gebėjimas dalytis su jų valstybėje narėje esančiomis paskirtosiomis kompetentingomis institucijomis finansine informacija ir finansine analize apie visas sunkias nusikalstamas veikas. Kalbant tiksliau, turėtų būti reikalaujama, kad FŽP bendradarbiautų su savo valstybių narių paskirtosiomis kompetentingomis institucijomis ir galėtų laiku atsakyti į tų paskirtųjų kompetentingų institucijų pagrįstus finansinės informacijos arba finansinės analizės prašymus, jeigu ta finansinė informacija arba finansinė analizė būtina atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį, ir kai tokie prašymai yra grindžiami susirūpinimu dėl sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo arba baudžiamojo persekiojimo už jas, taikant Direktyvos (ES) 2015/849 32 straipsnio 5 dalyje numatytas išimtis. Tas reikalavimas neturėtų kenkti FŽP savarankiškumui pagal Direktyvą (ES) 2015/849. Visų pirma tais atvejais, kai prašoma informacija gaunama iš kitos valstybės narės FŽP, turėtų būti laikomasi visų apribojimų ir sąlygų, kuriuos nustato tas FŽP tos informacijos naudojimo tikslu. Naudoti informaciją bet kokiais kitais nei iš pradžių patvirtintais tikslais turėtų būti galima tik gavus išankstinį to FŽP sutikimą. FŽP turėtų tinkamai paaiškinti atsisakymą atsakyti į informacijos arba analizės prašymą. Šia direktyva neturėtų būti daromas poveikis FŽP veiklos nepriklausomumui ir savarankiškumui, kaip nustatyta Direktyvoje (ES) 2015/849, įskaitant FŽP savarankiškumą savo iniciatyva išplatinti informaciją šios direktyvos tikslais;

(16)

šioje direktyvoje taip pat turėtų būti nustatytas aiškiai apibrėžtas teisinis pagrindas, pagal kurį FŽP galėtų prašyti savo valstybės narės paskirtųjų kompetentingų institucijų pateikti saugomų atitinkamų duomenų, kad jie galėtų veiksmingai užkirsti kelią pinigų plovimui, susijusiems pirminiams nusikaltimams ir teroristų finansavimui, nustatyti šiuos nusikaltimus ir kovoti su jais;

(17)

FŽP išimtiniais ir skubiais atvejais turėtų stengtis nedelsiant keistis finansine informacija arba finansine analize, kai tokia informacija arba analizė yra susijusi su terorizmu arba organizuotu nusikalstamumu, susijusiu su terorizmu;

(18)

toks keitimasis neturėtų varžyti FŽP aktyvaus vaidmens pagal Direktyvą (ES) 2015/849 platinant savo analizę kitiems FŽP, kai ta analize atskleidžiami faktai, elgesys ar įtarimas dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo, kurie yra tiesiogiai svarbūs tiems kitiems FŽP. Finansinė analizė apima veiklos analizę, kurioje daugiausia dėmesio skiriama atskiriems atvejams ir konkretiems tikslams arba atitinkamai pasirinktai informacijai, atsižvelgiant į gautos informacijos rūšį ir apimtį, taip pat į tikėtiną informacijos panaudojimą ją išplatinus ir strateginę analizę, skirtą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tendencijoms bei modeliams. Tačiau šia direktyva neturėtų būti daromas poveikis pagal valstybių narių nacionalinę teisę FŽP suteiktam organizaciniam statusui ir vaidmeniui;

(19)

atsižvelgiant į tai, kad finansiniai duomenys, kuriuos turėtų analizuoti FŽP, yra neskelbtini, ir į būtinas duomenų apsaugos priemones, šioje direktyvoje turėtų būti konkrečiai nustatyta informacijos, kuria tarpusavyje gali keistis FŽP, FŽP ir paskirtosios kompetentingos institucijos bei skirtingų valstybių narių paskirtosios kompetentingos institucijos, rūšis ir apimtis. Ši direktyva neturėtų keisti duomenų rinkimo metodų, dėl kurių šiuo metu jau susitarta. Tačiau valstybės narės turėtų turėti galimybę nuspręsti išplėsti finansinės informacijos ir banko sąskaitos informacijos, kuria gali keistis FŽP ir paskirtosios kompetentingos institucijos, apimtį. Valstybės narės taip pat turėtų turėti galimybę paskirtosioms kompetentingoms institucijoms palengvinti prieigą prie finansinės informacijos ir banko sąskaitos informacijos kitų nei sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais. Šia direktyva neturėtų būti nukrypstama nuo taikomų duomenų apsaugos taisyklių;

(20)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/794 (6) įsteigtos Teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (toliau – Europolas) konkrečias kompetencijas ir uždavinius, Europolas, kaip nustatyta tame reglamente, teikia paramą valstybių narių tarpvalstybiniams tyrimams dėl tarpvalstybinių nusikalstamų susivienijimų pinigų plovimo veiklos. Tuo atžvilgiu Europolas turėtų informuoti valstybes nares apie bet kokią informaciją ir ryšius tarp nusikalstamų veikų, susijusių su tomis valstybėmis narėmis. Pagal tą reglamentą nacionaliniai Europolo padaliniai yra Europolo ir valstybių narių institucijų, kompetentingų tirti nusikalstamas veikas, ryšių palaikymo įstaigos. Kad Europolui būtų suteikta informacija, būtina jo užduotims vykdyti, kiekviena valstybė narė turėtų leisti savo FŽP atsakyti į finansinės informacijos ir finansinės analizės prašymus, kuriuos Europolas teikia per tos valstybės narės nacionalinį Europolo padalinį arba, kai tikslinga, tiesiogiai. Be to, valstybės narės turėtų nustatyti, kad jų nacionaliniai Europolo padaliniai ir, kai tikslinga, jų paskirtosios kompetentingos institucijos turėtų teisę atsakyti į Europolo teikiamus banko sąskaitos informacijos prašymus. Europolo prašymai turėtų būti tinkamai pagrįsti. Jie turėtų būti pateikiami kiekvienu konkrečiu atveju neviršijant Europolo atsakomybės ribų ir būti skirti jo užduotims vykdyti. Neturėtų būti keliamas pavojus FŽP veiklos nepriklausomumui ir savarankiškumui, o sprendimą, ar pateikti prašomą informaciją arba analizę, turėtų ir toliau priimti FŽP. Siekiant užtikrinti greitą ir veiksmingą bendradarbiavimą, FŽP turėtų laiku atsakyti į Europolo prašymus. Pagal Reglamentą (ES) 2016/794 Europolas turėtų tęsti dabartinę praktiką teikti valstybėms narėms grįžtamąją informaciją apie tai, kaip panaudota pagal šią direktyvą suteikta informacija arba analizė;

(21)

šioje direktyvoje taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kad, kai taikytina, pagal Tarybos reglamento (ES) 2017/1939 (7) 43 straipsnį Europos prokuratūros deleguotieji prokurorai yra įgalioti gauti visą svarbią informaciją, saugomą nacionalinėse nusikalstamų veikų tyrimo ir teisėsaugos duomenų bazėse, taip pat kituose atitinkamuose valdžios institucijų registruose, įskaitant centralizuotus banko sąskaitų registrus ir duomenų paieškos sistemas, tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios panašiais atvejais taikomos pagal nacionalinę teisę;

(22)

siekdama stiprinti FŽP bendradarbiavimą, Komisija artimiausiu metu turėtų atlikti poveikio vertinimą, kad įvertintų tokio koordinavimo ir paramos mechanizmo kaip „ES FŽP“ sukūrimo galimybę ir tinkamumą;

(23)

siekiant užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp veiksmingumo ir aukšto duomenų apsaugos lygio, turėtų būti reikalaujama valstybių narių užtikrinti, kad tvarkyti neskelbtiną finansinę informaciją, kuri galėtų atskleisti neskelbiamus duomenis apie asmens rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, ar narystę profesinėse sąjungose arba duomenis apie fizinio asmens sveikatą, lytinį gyvenimą ar seksualinę orientaciją, būtų leidžiama tik specialiai įgaliotiems asmenims ir laikantis taikomų duomenų apsaugos taisyklių;

(24)

šia direktyva gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų ES sutarties 6 straipsnyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma teisės į privatų ir šeimos gyvenimą, teisės į asmens duomenų apsaugą, diskriminacijos draudimo, laisvės užsiimti verslu, teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, nekaltumo prezumpcijos ir teisės į gynybą bei teisėtumo ir nusikalstamos veikos bei bausmės proporcingumo principų, taip pat tarptautinėje teisėje ir tarptautiniuose susitarimuose, kurių šalys yra Sąjunga arba visos valstybės narės, įskaitant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, ir valstybių narių konstitucijose atitinkamose jų taikymo srityse numatytas pagrindines teises ir principus;

(25)

būtina užtikrinti, kad tvarkant asmens duomenis pagal šią direktyvą būtų visiškai paisoma teisės į asmens duomenų apsaugą. Tvarkant tokius duomenis taikomas Reglamentas (ES) 2016/679 (8) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 (9) atsižvelgiant į atitinkamą jų taikymo sritį. Turto susigrąžinimo tarnybų prieigai prie centralizuotų banko sąskaitų registrų ir duomenų paieškos sistemų taikoma Direktyva (ES) 2016/680, o Tarybos sprendimo 2007/845/TVR (10) 5 straipsnio 2 dalis netaikoma. Europolui taikomas Reglamentas (ES) 2016/794. Šioje direktyvoje turėtų būti nustatytos konkrečios papildomos apsaugos priemonės ir sąlygos, kuriomis būtų užtikrinta asmens duomenų apsauga, kiek tai susiję su mechanizmais, kuriais užtikrinamas neskelbtinų duomenų ir informacijos prašymų įrašų tvarkymas;

(26)

visus pagal šią direktyvą gautus asmens duomenis, laikantis taikomų duomenų apsaugos taisyklių, turėtų tvarkyti tik kompetentingos institucijos, kai tai būtina ir proporcinga sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už juos tikslais;

(27)

be to, kad būtų gerbiama teisė į asmens duomenų apsaugą ir teisė į privatumą ir ribojamas prieigos prie centralizuotuose banko sąskaitų registruose ir duomenų paieškos sistemose esančios informacijos poveikis, būtina numatyti tokios prieigos ribojimo sąlygas. Visų pirma valstybės narės turėtų užtikrinti, kad šios direktyvos tikslais kompetentingų institucijų prieigai prie asmens duomenų būtų taikoma tinkama duomenų apsaugos politika ir priemonės. Prieigą prie informacijos, kurioje pateikta asmens duomenų ir kurią galima gauti centralizuotuose banko sąskaitų registruose arba taikant tapatumo nustatymo procedūras, turėtų turėti tik įgalioti darbuotojai. Darbuotojams, kuriems suteikta prieiga prie tokių neskelbtinų duomenų, turėtų būti rengiami mokymai apie saugumo praktiką, susijusią su keitimusi duomenimis ir jų tvarkymu;

(28)

perduoti finansinius duomenis trečiosioms šalims ir tarptautiniams partneriams šios direktyvos tikslais turėtų būti leidžiama tik laikantis Reglamento (ES) 2016/679 V skyriuje arba Direktyvos (ES) 2016/680 V skyriuje nustatytų sąlygų;

(29)

praėjus trejiems metams po šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dienos, o vėliau – kas trejus metus Komisija turėtų pateikti direktyvos įgyvendinimo ataskaitą. Pagal 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros (11) Komisija, siekdama įvertinti tikrąjį direktyvos poveikį ir tolesnių veiksmų poreikį, taip pat turėtų atlikti šios direktyvos vertinimą remdamasi informacija, surinkta taikant specialias stebėsenos priemones;

(30)

šia direktyva siekiama užtikrinti, kad būtų priimtos taisyklės, kuriomis pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 67 straipsnį būtų užtikrintas aukštesnio lygio Sąjungos piliečių saugumas užkertant kelią nusikalstamumui ir su juo kovojant. Dėl savo tarpvalstybinio pobūdžio terorizmo ir nusikalstamumo grėsmės daro poveikį visai Sąjungai, todėl kovoti su jomis reikia visos Sąjungos mastu. Nusikaltėliai galėtų pasinaudoti tuo, kad tam tikroje valstybėje narėje veiksmingai nesinaudojama banko sąskaitos informacija ir finansine informacija, ir jiems tai butų naudinga, o tai galėtų turėti pasekmių kitoje valstybėje narėje.

(31)

kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. pagerinti FŽP ir valdžios institucijų, atsakingų už sunkių nusikaltimų prevenciją, nustatymą, tyrimą arba baudžiamąjį persekiojimą už juos, prieigą prie informacijos, kad būtų sustiprinti jų gebėjimai atlikti finansinius tyrimus ir pagerintas jų tarpusavio bendradarbiavimas, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl veiksmo masto arba poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(32)

siekiant užtikrinti vienodas šios direktyvos įgyvendinimo sąlygas, susijusias su leidimu valstybėms narėms laikinai taikyti ar sudaryti susitarimus su trečiosiomis šalimis, kurios yra Europos ekonominės erdvės susitarimo Susitariančiosios Šalys, dėl klausimų, kurie patenka į šios direktyvos II skyriaus taikymo sritį, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (12);

(33)

Tarybos sprendimas 2000/642/TVR turėtų būti panaikintas, nes jo dalykas yra reglamentuojamas kitais Sąjungos aktais ir jo daugiau nebereikia;

(34)

pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnį Jungtinė Karalystė ir Airija pranešė apie savo pageidavimą dalyvauti priimant ir taikant šią direktyvą;

(35)

pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šią direktyvą ir ji nėra jai privaloma ar taikoma;

(36)

vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (13) 28 straipsnio 2 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos pareigūnu ir jis pateikė nuomonę 2018 m. rugsėjo 10 d.,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

1.   Šioje direktyvoje nustatomos priemonės, kuriomis supaprastinama kompetentingų institucijų prieiga prie finansinės informacijos ir banko sąskaitos informacijos ir jų naudojimasis tokia informacija sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais. Joje taip pat nustatomos priemonės, kuriomis supaprastinama finansinės žvalgybos padalinių (toliau – FŽP) prieiga prie teisėsaugos informacijos, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui, susijusiems pirminiams nusikaltimams ir teroristų finansavimui ir kovoti su šiais nusikaltimais, ir priemonės, kuriomis palengvinamas FŽP tarpusavio bendradarbiavimas.

2.   Šia direktyva nedaromas poveikis:

a)

Direktyvai (ES) 2015/849 ir susijusioms nacionalinės teisės nuostatoms, įskaitant FŽP pagal nacionalinę teisę suteiktą organizacinį statusą, taip pat jų veiklos nepriklausomumą bei savarankiškumą;

b)

kompetentingų institucijų keitimosi informacija kanalams arba kompetentingų institucijų įgaliojimams pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę gauti informaciją iš įpareigotųjų subjektų;

c)

Reglamentui (ES) 2016/794;

d)

pareigoms, susijusioms su Sąjungos savitarpio teisinės pagalbos arba sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo priemonėmis, taip pat su Pamatiniu sprendimu 2006/960/TVR.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

centralizuoti banko sąskaitų registrai – centralizuoti automatizuoti mechanizmai, tokie kaip centriniai registrai arba centrinės elektroninių duomenų paieškos sistemos, įsteigti pagal Direktyvos (ES) 2015/849 32a straipsnio 1 dalį;

2)

turto susigrąžinimo tarnybos – pagal Sprendimą 2007/845/TVR valstybių narių įsteigtos arba paskirtos nacionalinės tarnybos;

3)

finansinės žvalgybos padalinys (FŽP) – pagal Direktyvos (ES) 2015/849 32 straipsnį įsteigtas FŽP;

4)

įpareigotieji subjektai – Direktyvos (ES) 2015/849 2 straipsnio 1 dalyje nustatyti subjektai;

5)

finansinė informacija – bet kokios rūšies informacija arba duomenys, tokie kaip duomenys apie finansinį turtą, lėšų judėjimą arba finansinius verslo santykius, kuriuos jau turi FŽP pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, nustatymo ir veiksmingos kovos su jais tikslais;

6)

teisėsaugos informacija:

i)

bet kokios rūšies informacija arba duomenys, kuriuos kompetentingos institucijos jau turi nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo arba baudžiamojo persekiojimo už jas kontekste;

ii)

bet kokios rūšies informacija arba duomenys, kuriuos nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo arba baudžiamojo persekiojimo už jas kontekste turi valdžios institucijos arba privatūs subjektai ir kurie yra prieinami kompetentingoms institucijoms netaikant prievartos priemonių pagal nacionalinę teisę.

Tokia informacija gali būti, inter alia, informacija apie teistumą, informacija apie tyrimus, informacija apie turto įšaldymą ar areštą arba apie kitas tiriamąsias ar laikinąsias priemones ir informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius bei konfiskacijos atvejus;

7)

banko sąskaitos informacija – centralizuotuose banko sąskaitų registruose laikoma toliau nurodyta informacija apie banko bei mokėjimo sąskaitas ir banko seifus:

i)

kliento sąskaitos turėtojo ir bet kurio asmens, veikiančio kliento vardu, atveju: vardas ir pavardė (pavadinimas), kuriuos papildo arba kiti tapatybės nustatymo duomenys, kurių reikalaujama pagal nacionalines nuostatas, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliamas Direktyvos (ES) 2015/849 13 straipsnio 1 dalies a punktas, arba unikalus identifikavimo numeris;

ii)

kliento sąskaitos turėtojo tikrojo savininko atveju: vardas ir pavardė (pavadinimas), kuriuos papildo arba kiti tapatybės nustatymo duomenys, kurių reikalaujama pagal nacionalines nuostatas, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliamas Direktyvos (ES) 2015/849 13 straipsnio 1 dalies b punktas, arba unikalus identifikavimo numeris;

iii)

banko arba mokėjimo sąskaitos atveju: IBAN numeris ir sąskaitos atidarymo ir uždarymo data;

iv)

banko seifo atveju: nuomininko vardas ir pavardė (pavadinimas), kuriuos papildo kiti tapatybės nustatymo duomenys, kurių reikalaujama pagal nacionalines nuostatas, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyvos (ES) 2015/849 13 straipsnio 1 dalis, arba unikalus identifikavimo numeris ir nuomos laikotarpis;

8)

pinigų plovimas – Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/1673 (14) 3 straipsnyje apibrėžtas elgesys;

9)

susiję pirminiai nusikaltimai – Direktyvos (ES) 2018/1673 2 straipsnio 1 punkte nurodytos nusikalstamos veikos;

10)

teroristų finansavimas – Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/541 (15) 11 straipsnyje apibrėžtas elgesys;

11)

finansinė analizė – FŽP jau atliktos veiklos analizės ir strateginės analizės rezultatai, jiems vykdant savo užduotis pagal Direktyvą (ES) 2015/849;

12)

sunkios nusikalstamos veikos – Reglamento (ES) 2016/794 I priede išvardyti nusikaltimai.

3 straipsnis

Kompetentingų institucijų skyrimas

1.   Kiekviena valstybė narė iš savo institucijų, kompetentingų vykdyti nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas, paskiria kompetentingas institucijas, kurioms suteikiami prieigos prie jos nacionalinio centralizuoto banko sąskaitų registro įgaliojimai ir įgaliojimai atlikti jame paiešką. Tos kompetentingos institucijos apima bent turto susigrąžinimo tarnybas.

2.   Kiekviena valstybė narė iš savo institucijų, kompetentingų vykdyti nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas, paskiria kompetentingas institucijas, kurios gali FŽP prašyti finansinės informacijos arba finansinės analizės ir jas gauti.

3.   Kiekviena valstybė narė praneša Komisijai apie savo kompetentingas institucijas, paskirtas pagal 1 ir 2 dalis, ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 2 d. [keturi mėnesiai nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dienos] ir praneša Komisijai apie visus susijusius pakeitimus. Komisija skelbia pranešimus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

II SKYRIUS

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ PRIEIGA PRIE BANKO SĄSKAITOS INFORMACIJOS

4 straipsnis

Kompetentingų institucijų prieiga prie banko sąskaitos informacijos ir jos paieška

1.   Valstybės narės užtikrina, kad pagal 3 straipsnio 1 dalį paskirtos kompetentingos nacionalinės institucijos turėtų įgaliojimus tiesiogiai ir nedelsiant gauti prieigą prie banko sąskaitos informacijos ir atlikti jos paiešką, kai tai būtina jų užduotims vykdyti sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais arba padedant atlikti sunkių nusikalstamų veikų tyrimą, įskaitant su tokiu tyrimu susijusio turto nustatymą, paiešką ir įšaldymą. Laikoma, kad prieiga suteikiama ir paieška atliekama tiesiogiai ir nedelsiant, kai, inter alia, nacionalinės institucijos, tvarkančios centralizuotus banko sąskaitų registrus, kompetentingoms institucijoms operatyviai perduoda informaciją apie banko sąskaitą naudodamosi automatizuotais mechanizmais su sąlyga, kad jokia tarpinė institucija negali daryti įtakos prašomiems duomenims arba pateiktinai informacijai.

2.   Prieiga prie papildomos informacijos, kurią valstybės narės laiko esmine ir įtraukia į centralizuotus banko sąskaitų registrus pagal Direktyvos (ES) 2015/849/ES 32a straipsnio 4 dalį, kompetentingoms institucijoms nesuteikiama ir jos negali atlikti jos paieškos pagal šią direktyvą.

5 straipsnis

Kompetentingų institucijų prieigos ir jų atliekamos paieškos sąlygos

1.   Prieigą prie banko sąskaitos informacijos turi ir jos paiešką pagal 4 straipsnį atlieka tik tie darbuotojai, kurie yra kiekvienu konkrečiu atveju kiekvienos kompetentingos institucijos konkrečiai paskirti ir įgalioti toms užduotims atlikti.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad paskirtųjų kompetentingų institucijų darbuotojai laikytųsi aukštų profesinių konfidencialumo ir duomenų apsaugos standartų, būtų sąžiningi ir tinkamos kvalifikacijos.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad būtų numatytos techninės ir organizacinės priemonės, skirtos užtikrinti duomenų saugumą laikantis aukštų technologinių standartų, kompetentingoms institucijoms pagal 4 straipsnį naudojantis įgaliojimais gauti prieigą prie banko sąskaitos informacijos ir atlikti jos paiešką.

6 straipsnis

Kompetentingų institucijų prieigos ir jų atliekamos paieškos stebėsena

1.   Valstybės narės nustato, kad centralizuotus banko sąskaitų registrus tvarkančios institucijos užtikrintų, kad kiekvienu atveju būtų išsaugomi registracijos įrašai, kai paskirtosios kompetentingos institucijos gauna prieigą prie banko sąskaitos informacijos ir atlieka jos paiešką. Registracijos įrašuose pateikiama visų pirma tokia informacija:

a)

nacionalinės bylos numeris;

b)

užklausos arba paieškos data ir laikas;

c)

užklausai pateikti arba paieškai pradėti naudotų duomenų rūšis;

d)

unikalūs rezultatų identifikatoriai;

e)

informacijos registre ieškančios paskirtosios kompetentingos institucijos pavadinimas;

f)

užklausą pateikusio arba paiešką atlikusio pareigūno ir, kai taikytina, užklausą ar paiešką užsakiusio pareigūno unikalus naudotojo identifikatorius, taip pat, kiek įmanoma, užklausos arba paieškos rezultatų gavėjo unikalus naudotojo identifikatorius.

2.   Registracijos įrašus reguliariai tikrina centralizuotiems banko sąskaitų registrams skirti duomenų apsaugos pareigūnai. Gavus prašymą, kompetentingai priežiūros institucijai, įsteigtai pagal Direktyvos (ES) 2016/680 41 straipsnį, sudaroma galimybė susipažinti su registracijos įrašais.

3.   Registracijos įrašai naudojami tik duomenų apsaugai stebėti, be kita ko, siekiant patikrinti prašymo priimtinumą ir duomenų tvarkymo teisėtumą, ir duomenų saugumui užtikrinti. Jie tinkamomis priemonėmis apsaugomi nuo neteisėtos prieigos ir ištrinami praėjus penkeriems metams nuo jų sukūrimo, išskyrus atvejus, kai jie reikalingi pradėtoms stebėsenos procedūroms atlikti.

4.   Valstybės narės užtikrina, kad institucijos, tvarkančios centralizuotus banko sąskaitų registrus imtųsi tinkamų priemonių, kad darbuotojai būtų supažindinti su taikoma Sąjungos ir nacionaline teise, įskaitant taikomas duomenų apsaugos taisykles. Tokios priemonės apima specializuotas mokymo programas.

III SKYRIUS

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ IR FŽP BEI FŽP TARPUSAVIO KEITIMASIS INFORMACIJA

7 straipsnis

Kompetentingų institucijų FŽP teikiami informacijos prašymai

1.   Kiekviena valstybė narė, laikydamasi nacionalinių procedūrinių garantijų, užtikrina, kad jos nacionaliniam FŽP būtų taikomas reikalavimas bendradarbiauti su jos paskirtosiomis kompetentingomis institucijomis, nurodytomis 3 straipsnio 2 dalyje, ir jis galėtų laiku atsakyti į savo atitinkamoje valstybėje narėje paskirtųjų kompetentingų institucijų pagrįstus finansinės informacijos arba finansinės analizės prašymus, jeigu ta finansinė informacija arba finansinė analizė yra būtina atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį ir jeigu prašymai yra grindžiami susirūpinimu dėl sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo arba baudžiamojo persekiojimo už jas.

2.   Jeigu yra objektyvių priežasčių daryti prielaidą, kad suteikus tokią informaciją būtų padarytas neigiamas poveikis atliekamiems tyrimams ar analizėms, arba išskirtinėmis aplinkybėmis tais atvejais, kai informacijos atskleidimas būtų aiškiai neproporcingas teisėtiems fizinio ar juridinio asmens interesams arba neatitiktų tikslų, kuriais jos prašoma, FŽP informacijos prašymo patenkinti neprivalo.

3.   Informacija bet kokiais kitais nei iš pradžių patvirtintais tikslais gali būti naudojama tik jei gautas išankstinis to FŽP sutikimas. FŽP tinkamai paaiškina atsisakymą atsakyti į prašymą, pateiktą pagal 1 dalį.

4.   Sprendimą dėl informacijos platinimo vykdymo priima FŽP.

5.   Paskirtosios kompetentingos institucijos gali tvarkyti iš FŽP gautą finansinę informaciją ir finansinę analizę konkrečiais sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais, išskyrus tikslus, kuriais asmens duomenys renkami pagal Direktyvos (ES) 2016/680 4 straipsnio 2 dalį.

8 straipsnis

FŽP kompetentingoms institucijoms teikiami informacijos prašymai

Kiekviena valstybė narė, laikydamasi nacionalinių procedūrinių garantijų, užtikrina ne tik FŽP galimybę susipažinti su informacija, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2015/849 32 straipsnio 4 dalyje, bet ir tai, kad jos paskirtosioms kompetentingoms institucijoms būtų taikomas reikalavimas laiku atsakyti į nacionalinio FŽP pateiktus teisėsaugos informacijos prašymus kiekvienu konkrečiu atveju, kai tos informacijos reikia pinigų plovimo, susijusių pirminių nusikaltimų ir teroristų finansavimo prevencijos, šių nusikaltimų nustatymo ir kovos su jais tikslais.

9 straipsnis

Keitimasis informacija tarp skirtingų valstybių narių FŽP

1.   Valstybės narės užtikrina, kad išimtiniais ir skubiais atvejais jų FŽP turėtų teisę keistis finansine informacija ar finansine analize, kuri gali būti svarbi su terorizmu arba organizuotu nusikalstamumu, susijusiu su terorizmu, susijusiai informacijai tvarkyti ar analizuoti.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodytais atvejais, atsižvelgiant į FŽP veiklos apribojimus, jie stengtųsi skubiai keistis tokia informacija.

10 straipsnis

Keitimasis informacija tarp skirtingų valstybių narių kompetentingų institucijų

1.   Kiekviena valstybė narė, laikydamasi nacionalinių procedūrinių garantijų, užtikrina, kad jos kompetentingos institucijos, paskirtos pagal 3 straipsnio 2 dalį, gavusios prašymą ir kiekvienu konkrečiu atveju, galėtų keistis finansine informacija ar finansine analize, gauta iš jų valstybės narės FŽP, su kitos valstybės narės paskirtąja kompetentinga institucija, kai tos finansinės informacijos ar finansinė analizės reikia pinigų plovimo, susijusių pirminių nusikaltimų ir teroristų finansavimo prevencijos, šių nusikaltimų nustatymo ir kovos su jais tikslais.

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos paskirtosios kompetentingos institucijos naudotųsi finansine informacija ar finansine analize, kuria pasikeista pagal šį straipsnį, tik tuo tikslu, kuriuo jos buvo prašoma ar kuriuo ji buvo pateikta.

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad tais atvejais, kai jos paskirtųjų kompetentingų institucijų iš toje valstybėje narėje esančio FŽP gauta finansinė informacija ar finansinė analizė platinama bet kokiai kitai institucijai, agentūrai ar skyriui arba kai ta informacija naudojama kitais nei iš pradžių patvirtintais tikslais, būtų privaloma gauti išankstinį informaciją suteikusio FŽP sutikimą.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad pagal šį straipsnį pateiktas prašymas ir atsakymas į jį būtų perduodami naudojant tam skirtus saugius elektroninis ryšius, kuriais užtikrinamas aukštas duomenų saugumo lygis.

IV SKYRIUS

KEITIMASIS INFORMACIJA SU EUROPOLU

11 straipsnis

Banko sąskaitos informacijos teikimas Europolui

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos kompetentingos institucijos turėtų teisę per nacionalinį Europolo padalinį arba naudodamosi tiesioginiais ryšiais su Europolu, jei tai leidžia ta valstybė narė, atsakyti į deramai pagrįstus prašymus, susijusius su banko sąskaitos informacija, kuriuos kiekvienu konkrečiu atveju, neviršydamas savo atsakomybės ribų, pateikia Europolas, siekdamas vykdyti savo užduotis. Taikomos Reglamento (ES) 2016/794 7 straipsnio 6 ir 7 dalys.

12 straipsnis

Keitimasis informacija tarp Europolo ir FŽP

1.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos FŽP turėtų teisę atsakyti į deramai pagrįstus prašymus, kuriuos per nacionalinį Europolo padalinį arba naudodamasis tiesioginiais FŽP ir Europolo ryšiais, jei tai leidžia ta valstybė narė, pateikė Europolas. Tokie prašymai turi būti susiję su finansine informacija ir finansine analize, ir teikiami kiekvienu konkrečiu atveju, neviršijant Europolo atsakomybės ribų ir kiek to reikia jo užduotims vykdyti.

2.   Keitimuisi informacija pagal šį straipsnį taikoma Direktyvos (ES) 2015/849 32 straipsnio 5 dalis ir Reglamento (ES) 2016/794 7 straipsnio 6 ir 7 dalys.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad prašymo netenkinimas būtų visada tinkamai paaiškintas.

13 straipsnis

Išsami keitimosi informacija tvarka

1.   Valstybės narės užtikrina, kad pagal šios direktyvos 11 ir 12 straipsnius informacija būtų keičiamasi pagal Reglamentą (ES) 2016/794 elektroniniu būdu per:

a)

SIENA arba ją pakeisiančią programą SIENA taikoma kalba, arba

b)

kai taikytina, per FIU.NET arba jį pakeisiantį tinklą.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad informacija pagal 12 straipsnį būtų keičiamasi laiku ir kad tuo atžvilgiu Europolo pateikti informacijos prašymai būtų vertinami taip, lyg jie būtų pateikti kito FŽP.

14 straipsnis

Duomenų apsaugos reikalavimai

1.   Asmens duomenis, susijusius su šios direktyvos 11 ir 12 straipsniuose nurodyta banko sąskaitos informacija, finansine informacija ir finansine analize, pagal Reglamento (ES) 2016/794 18 straipsnį tvarko tik tie Europolo darbuotojai, kurie yra specialiai paskirti ir įgalioti toms užduotims atlikti.

2.   Europolas praneša pagal Reglamento (ES) 2016/794 41 straipsnį paskirtam duomenų apsaugos pareigūnui apie kiekvieną pagal šios direktyvos 11, 12 ir 13 straipsnius atliekamą keitimąsi informacija.

V SKYRIUS

SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU SUSIJUSIOS PAPILDOMOS NUOSTATOS

15 straipsnis

Taikymo sritis

Šis skyrius taikomas tik paskirtosioms kompetentingoms institucijoms ir FŽP keičiantis informacija pagal III skyrių ir nacionaliniams Europolo padaliniams keičiantis finansine informacija ir finansine analize pagal IV skyrių.

16 straipsnis

Neskelbtinų asmens duomenų tvarkymas

1.   Tvarkyti asmens duomenis, kurie atskleidžia asmens rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, ar narystę profesinėse sąjungose, arba duomenis apie asmens sveikatą, lytinį gyvenimą ar seksualinę orientaciją, leidžiama tik taikant atitinkamas duomenų subjekto teisių ir laisvių apsaugos priemones, laikantis taikomų duomenų apsaugos taisyklių.

2.   Tik darbuotojai, kurie buvo specialiai apmokyti ir buvo specialiai įgalioti duomenų valdytojo, gali susipažinti su 1 dalyje nurodytais duomenimis ir juos tvarkyti, vadovaujami duomenų apsaugos pareigūno.

17 straipsnis

Informacijos prašymų įrašai

Valstybės narės užtikrina, kad įrašai apie informacijos prašymus, pateiktus pagal šią direktyvą, būtų saugomi. Tuose įrašuose pateikiama bent ši informacija:

a)

informacijos prašančios organizacijos ir jos darbuotojo, taip pat, kiek įmanoma, užklausos arba paieškos rezultatų gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir kontaktiniai duomenys;

b)

nacionalinės bylos, dėl kurios prašoma informacijos, numeris;

c)

prašymų dalykas ir

d)

bet kokios tokių prašymų patenkinimo priemonės.

Tie įrašai saugomi penkerius metus nuo jų sukūrimo ir naudojami tik asmens duomenų tvarkymo teisėtumui patikrinti. Atitinkamos institucijos, gavusios prašymą, visus įrašus pateikia nacionalinei priežiūros institucijai.

18 straipsnis

Duomenų subjektų teisių apribojimai

Valstybės narės gali priimti teisėkūros priemones, kuriomis visiškai arba iš dalies apribojama duomenų subjektų teisė susipažinti su pagal šią direktyvą tvarkomais jų asmens duomenimis, laikantis Reglamento (ES) 2016/679 23 straipsnio 1 dalies arba Direktyvos (ES) 2016/680 15 straipsnio 1 dalies, priklausomai nuo to, kas taikoma.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19 straipsnis

Stebėsena

1.   Valstybės narės, naudodamos išsamius statistinius duomenis, peržiūri savo kovos su sunkiomis nusikalstamomis veikomis sistemų veiksmingumą.

2.   Ne vėliau kaip 2020 m. vasario 1 d. Komisija parengia išsamią šia direktyva sukuriamos vertės, jos rezultatų ir poveikio stebėsenos programą.

Toje programoje nustatomos duomenų ir kitų būtinų įrodymų rinkimo priemonės ir periodiškumas. Joje nurodomi veiksmai, kurių turi imtis Komisija ir valstybės narės duomenims bei kitiems įrodymams rinkti ir analizuoti.

Valstybės narės pateikia Komisijai stebėsenai atlikti reikalingus duomenis ir kitus įrodymus.

3.   Bet kuriuo atveju 1 dalyje nurodyti statistiniai duomenys apima šią informaciją:

a)

paskirtųjų kompetentingų institucijų pagal 4 straipsnį atliktų paieškų skaičius;

b)

duomenys, kuriais remiantis nustatomas kiekvienos institucijos pagal šią direktyvą pateiktų prašymų kiekis, veiksmai, kurių imtasi gavus tokius prašymus, tirtų bylų skaičius, asmenų, dėl kurių vykdytas baudžiamasis persekiojimas, skaičius ir už sunkias nusikalstamas veikas nuteistų asmenų skaičius, jei tokių duomenų turima;

c)

duomenys, kuriais remiantis nustatomas laikas, per kurį prašymą gavusi institucija atsako į prašymą;

d)

duomenys, kuriais remiantis nustatomos vidaus ir tarpvalstybiniams prašymams, kuriems taikoma ši direktyva, nagrinėti skirtų žmogiškųjų ar IT išteklių išlaidos, jei tokie duomenys yra.

4.   Valstybės narės organizuoja statistinių duomenų rengimą ir rinkimą ir 3 dalyje nurodytus statistinius duomenis kasmet perduoda Komisijai.

20 straipsnis

Ryšys su kitomis priemonėmis

1.   Šia direktyva neužkertamas kelias valstybėms narėms toliau taikyti arba sudaryti dvišalius ar daugiašalius tarpusavio susitarimus ar sutartis dėl kompetentingų institucijų keitimosi informacija tiek, kiek tokie susitarimai ar sutartys yra suderinami su Sąjungos teise, visų pirma su šia direktyva.

2.   Šia direktyva nedaromas poveikis valstybių narių ar Sąjungos pareigoms ir įsipareigojimams pagal galiojančius dvišalius arba daugiašalius susitarimus su trečiosiomis šalimis.

3.   Nedarant poveikio kompetencijos pasidalijimui tarp Sąjungos ir valstybių narių, remdamosi Sąjungos teise, valstybės narės praneša Komisijai apie savo ketinimą pradėti derybas dėl valstybių narių ir trečiųjų šalių, kurios yra Europos ekonominės erdvės susitarimo Susitariančiosios Šalys, susitarimų dėl dalykų, kurie patenka į šios direktyvos II skyriaus taikymo sritį, ir juos sudaryti.

Jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie valstybės narės ketinimą pradėti pirmoje pastraipoje nurodytas derybas gavimo Komisija padaro išvadą, kad derybomis gali būti pakenkta atitinkamai Sąjungos politikai arba jų metu gali būti pasiektas su Sąjungos teise nesuderinamas susitarimas, ji apie tai informuoja tą valstybę narę.

Valstybės narės reguliariai informuoja Komisiją apie visas tokias derybas ir, kai tikslinga, kviečia Komisiją dalyvauti stebėtojo teisėmis.

Valstybėms narėms leidžiama laikinai taikyti arba sudaryti pirmoje pastraipoje nurodytus susitarimus su sąlyga, kad jie yra suderinami su Sąjungos teise ir nekenkia atitinkamos Sąjungos politikos objektui ir tikslui. Komisija įgyvendinimo aktais priima sprendimus dėl tokio leidimo. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 22 straipsnyje nurodytos patariamosios procedūros.

21 straipsnis

Vertinimas

1.   Ne vėliau kaip 2024 m. rugpjūčio 2 d., o vėliau – kas trejus metus Komisija parengia šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą ir ją pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai. Ataskaita skelbiama viešai.

2.   Remdamasi Direktyvos (ES) 2015/849 65 straipsnio 2 dalimi Komisija įvertina FŽP tarpusavio bendradarbiavimo stiprinimo Sąjungoje kliūtis ir galimybes, įskaitant koordinavimo ir paramos mechanizmo sukūrimo galimybę ir tinkamumą.

3.   Ne vėliau kaip 2024 m. rugpjūčio 2 d. Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje įvertina, ar būtina ir proporcinga išplėsti finansinės informacijos apibrėžtį į ją įtraukiant bet kokios rūšies informaciją ar duomenis, kuriuos turi valdžios institucijos arba įpareigotieji subjektai ir kurie yra prieinami FŽP, netaikant prievartos priemonių pagal nacionalinę teisę, ir, jei tikslinga, pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

4.   Ne vėliau kaip 2024 m. rugpjūčio 2 d. Komisija atlieka galimybių ir iššūkių vertinimą dėl keitimosi finansine informacija ar finansine analize tarp FŽP Sąjungoje išplėtimo įtraukiant sunkias nusikalstamas veikas, kurios nėra terorizmas ar organizuotas nusikalstamumas, susijęs su terorizmu.

5.   Ne anksčiau kaip 2027 m. rugpjūčio 2 d. Komisija atlieka šios direktyvos vertinimą ir jo pagrindinių išvadų ataskaitą pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai. Šioje ataskaitoje, be kita ko, pateikiamas vertinimas, kaip laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintų pagrindinių teisių ir principų.

6.   Šio straipsnio 1–4 dalių taikymo tikslais valstybės narės teikia Komisijai reikalingą informaciją. Komisija atsižvelgia į valstybių narių pagal 19 straipsnį pateiktus statistinius duomenis ir gali paprašyti valstybių narių ir priežiūros institucijų pateikti papildomos informacijos.

22 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

23 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

Valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. rugpjūčio 1 d. užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos apie tai informuoja Komisiją.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

24 straipsnis

Sprendimo 2000/642/TVR panaikinimas

Sprendimas 2000/642/TVR panaikinamas nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d.

25 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

26 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva pagal Sutartis skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. birželio 20 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. CIAMBA


(1)  OL C 367, 2018 10 10, p. 84.

(2)  2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2019 m. birželio 14 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

(4)  2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir žvalgybos informacija tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų supaprastinamo (OL L 386, 2006 12 29, p. 89).

(5)  2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose (OL L 130, 2014 5 1, p. 1).

(6)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).

(7)  2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

(8)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(9)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

(10)  2007 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas 2007/845/TVR dėl valstybių narių turto susigrąžinimo tarnybų bendradarbiavimo nusikalstamu būdu įgytų pajamų bei kito susijusio turto paieškos ir nustatymo srityje (OL L 332, 2007 12 18, p. 103).

(11)  2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1).

(12)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(13)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(14)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1673 dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 284, 2018 11 12, p. 22).

(15)  2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).