17.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 15/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA (ES) 2019/68

2019 m. sausio 16 d.

kuria pagal Tarybos direktyvą 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės nustatomos techninės šaunamųjų ginklų ir jų pagrindinių dalių žymėjimo specifikacijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1991 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvą 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (1), ypač į jos 4 straipsnio 2a dalį,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvos 91/477/EEB 4 straipsnio 1 dalį valstybės narės įpareigojamos užtikrinti, kad rinkai pateikti šaunamieji ginklai ir jų pagrindinės dalys (ir integruotos į ginklą, ir atskiros) būtų pažymėti aiškiu, nenusitrinančiu ir unikaliu žymeniu. Tos direktyvos 4 straipsnio 2 dalyje apibrėžiama, kokia informacija turi būti įtraukta į žymenį, siekiant padidinti šaunamųjų ginklų ir jų pagrindinių dalių atsekamumą ir palengvinti jų laisvą judėjimą. Kai pagrindinė dalis yra labai maža, ji žymima tik serijos numeriu arba raidiniu–skaitiniu ar skaitmeniniu kodu. Pagal tos direktyvos 4 straipsnio 4 dalį reikalaujama, kad valstybės narės tvarkytų duomenų kaupimo sistemą, kurioje būtų registruojama visa informacija, kurios reikia šaunamiesiems ginklams atsekti ir identifikuoti, įskaitant informaciją apie šaunamųjų ginklų ir pagrindinių dalių žymėjimą ir informaciją apie bet kokį šaunamojo ginklo perdarymą ar pakeitimą, kurį atlikus keičiasi jo kategorija ar pakategorė, pavyzdžiui, informacija apie pagrindinę dalį pakeitusį ar perdariusį subjektą;

(2)

jeigu įvyksta perdavimas iš valstybinių atsargų nuolatiniam civiliniam naudojimui, žymenyje taip pat turi būti nurodyta perduodančiojo subjekto tapatybė. Išskyrus atvejus, kai tapatybė jau yra nurodyta esamame žymenyje, ji turi būti nurodoma, kai įvyksta perdavimas civiliniam naudojimui;

(3)

pagal Direktyvą 91/477/EEB valstybės narės taip pat įpareigojamos užtikrinti, kad kiekvienos elementarios sukomplektuotų šaudmenų pakuotės žymenyje būtų nurodytas gamintojo pavadinimas, partijos identifikacinis numeris, kalibras ir šaudmenų tipas. Atsižvelgiant į dabartinę rinkos praktiką dėl šaudmenų pakuočių ir į dabartines technologijas, šiuo metu nėra būtina nustatyti tokio žymėjimo techninių specifikacijų. Todėl ši direktyva turėtų būti taikoma tik šaunamųjų ginklų ir jų pagrindinių dalių (įskaitant labai mažas pagrindines dalis) žymėjimui;

(4)

siekiant padidinti šaunamųjų ginklų ir jų pagrindinių dalių atsekamumą, labai svarbu nustatyti žymenų šrifto dydį. Todėl techninėse specifikacijose turėtų būti nustatytas šrifto dydžio reikalavimas, kurio valstybės narės turėtų laikytis nustatydamos šrifto dydį nacionalinėje teisėje;

(5)

atsižvelgiant į Jungtinių Tautų tarptautinį šaulių ginklų kontrolės standartą (ISACS) dėl žymėjimo ir įrašų saugojimo, turėtų būti reikalaujama, kad rėmai ir uoksai, pagaminti iš nemetalinių medžiagų, dėl kurių žymenys gali tapti neryškiais arba nusitrinti (pavyzdžiui, iš tam tikrų kategorijų polimerų pagaminti rėmai arba uoksai), būtų žymimi metalinėje plokštelėje, kuri yra visam laikui pritvirtinta prie rėmo arba uokso medžiagos. Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama naudoti ir kitus metodus, pavyzdžiui, giluminį lazerinį graviravimą, kuriais būtų užtikrinta, kad iš nemetalinių medžiagų pagamintų rėmų ir uoksų žymenys būtų atitinkamai aiškūs ir nenutrinami;

(6)

tam, kad šaunamuosius ginklus ir jų sudėtines dalis būtų lengviau atsekti valstybių narių duomenų kaupimo sistemose, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės, spręsdamos dėl šaunamiesiems ginklams ir jų sudėtinėms dalims žymėti naudotinos abėcėlės ar abėcėlių, pasirinktų tik lotynų, kirilicos arba graikų abėcėlę. Kalbant apie skaitmenų sistemas šaunamiesiems ginklams ir jų sudėtinėms dalims žymėti, valstybių narių pasirinkimas turėtų būti apribotas arabiškąja ir romėniškąja skaitmenų sistema;

(7)

ši direktyva nepažeidžia Direktyvos 91/477/EEB 3 straipsnio;

(8)

remiantis 2011 m. rugsėjo 28 d. bendru valstybių narių ir Komisijos politiniu pareiškimu dėl aiškinamųjų dokumentų (2), valstybės narės įsipareigojo pagrįstais atvejais prie pranešimų apie perkėlimo į nacionalinę teisę priemones pridėti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose paaiškinamos direktyvos sudėtinių dalių ir nacionalinių perkėlimo priemonių atitinkamų dalių sąsajos;

(9)

šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Direktyvos 91/477/EEB 13b straipsnio 1 dalimi įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Ši direktyva taikoma šaunamiesiems ginklams ir jų pagrindinėms dalims, tačiau ji netaikoma elementarioms sukomplektuotų šaudmenų pakuotėms.

2 straipsnis

Techninės šaunamųjų ginklų ir jų sudėtinių dalių žymėjimo specifikacijos

Valstybės narės užtikrina, kad pagal Direktyvos 91/477/EEB 4 straipsnį reikalaujamas žymėjimas atitiktų šios direktyvos priede nustatytas technines specifikacijas.

3 straipsnis

Nuostatos dėl perkėlimo į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2020 m. sausio 17 d. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. sausio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 256, 1991 9 13, p. 51.

(2)  OL C 369, 2011 12 17, p. 14.


PRIEDAS

Techninės šaunamųjų ginklų ir jų pagrindinių dalių žymėjimo specifikacijos

1.

Žymenyje naudojamas valstybės narės nustatytas šrifto dydis. Kiekvienos valstybės narės nustatytas dydis arba mažiausias dydis yra bent 1,6 mm. Prireikus gali būti naudojamas mažesnis šrifto dydis pagrindinėms dalims, kurios yra per mažos, kad būtų pažymėtos laikantis Direktyvos 91/477/EEB 4 straipsnio reikalavimų, žymėti.

2.

Rėmai arba uoksai, pagaminti iš valstybės narės nurodytos nemetalinės medžiagos, žymimi metalinėje plokštelėje, kuri yra visam laikui pritvirtinta prie rėmo arba uokso medžiagos taip, kad:

a)

plokštelės nebūtų galima lengvai arba iš karto nuimti ir

b)

pašalinus plokštelę būtų suardyta rėmo arba uokso dalis.

Valstybės narės taip pat gali leisti naudoti kitus tokių rėmų ar uoksų žymėjimo metodus, jeigu jais užtikrinama, kad žymenys būtų atitinkamai ryškūs ir nenutrinami.

Spręsdamos, kurias nemetalines medžiagas nurodyti šios specifikacijos tikslais, valstybės narės atsižvelgia į tai, kiek dėl tos medžiagos gali rizika, kad žymuo taps neryškiu arba nusitrins.

3.

Žymenyje naudojama valstybės narės nustatyta abėcėlė. Valstybės narės nustatyta abėcėlė ar abėcėlės yra lotynų, kirilicos arba graikų abėcėlė.

4.

Žymenyje naudojama valstybės narės nustatyta skaitmenų sistema. Valstybės narės nustatyta skaitmenų sistema yra arabiškoji arba romėniškoji.