18.12.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/89


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/2167

2019 m. gruodžio 17 d.

kuriuo patvirtinamas 2020–2029 m. tinklo strateginis planas dėl bendro Europos dangaus oro eismo valdymo tinklo funkcijų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 551/2004 dėl bendro Europos dangaus oro erdvės organizavimo ir naudojimo (Oro erdvės reglamentą) (1), ypač į jo 6 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 677/2011 (2) ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/123 (3) nustatyta, kad pagal tuos reglamentus paskirtas tinklo valdytojas privalo parengti ir nuolat atnaujinti tinklo strateginį planą;

(2)

Reglamente (ES) Nr. 677/2011 ir Įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/123 reikalaujama, kad tinklo strateginį planą patvirtintų tinklo valdyba ir tada jį priimtų Komisija;

(3)

2019 m. birželio 27 d. tinklo valdyba patvirtino 2020–2029 m. tinklo strateginį planą. Šis laikotarpis yra suderintas su atitinkamais ataskaitiniais laikotarpiais ir apima tinklo valdytojo paskyrimo laikotarpį;

(4)

tinklo strateginis planas turėtų būti patvirtintas;

(5)

šis sprendimas turėtų įsigalioti skubos tvarka prieš prasidedant laikotarpiui, kurį apima tinklo strateginis planas;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 549/2004 (4) 5 straipsniu įsteigto Bendro dangaus komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Patvirtinamas 2020–2029 m. tinklo strateginis planas, kurį per savo 2019 m. birželio 27 d. vykusį 25-ąjį posėdį patvirtino tinklo valdyba (5).

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2019 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 20.

(2)  2011 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 677/2011, kuriuo nustatomos išsamios oro eismo valdymo (OEV) tinklo funkcijų vykdymo taisyklės ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 691/2010 (OL L 185, 2011 7 15, p. 1).

(3)  2019 m. sausio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/123, kuriuo nustatomos išsamios oro eismo valdymo (OEV) tinklo funkcijų vykdymo taisyklės ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 677/2011 (OL L 28, 2019 1 31, p. 1).

(4)  2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) (OL L 96, 2004 3 31, p. 1).

(5)  2020–2029 m. tinklo strateginis planas, susijęs su bendro Europos dangaus oro eismo valdymo tinklo funkcijomis (dokumentas NMB/19/25/7), paskelbtas tinklo valdytojo svetainėje https://www.eurocontrol.int/network-manager#key-documents.