18.11.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 297/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/1915

2019 m. spalio 14 d.

dėl Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo pasirašymo Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalies a punktą kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2011 m. vasario 28 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Baltarusijos Respublika dėl Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo (toliau – Susitarimas) drauge su derybomis dėl susitarimo dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos. Derybos sėkmingai užbaigtos ir Susitarimas parafuotas 2019 m. birželio 17 d. pasikeičiant elektroniniais laiškais;

(2)

2009 m. gegužės 7 d. Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo deklaracijoje Sąjunga ir šalys partnerės pareiškė politiškai remiančios vizų režimo liberalizavimą saugioje ir patikimoje aplinkoje ir dar kartą patvirtino ketinančios imtis laipsniškų priemonių, kad nustatytu laiku viena kitos piliečiams pradėtų taikyti bevizį režimą;

(3)

Susitarimo tikslas – abipusiškumo pagrindu supaprastinti vizų ne ilgesniam kaip 90 dienų per 180 dienų buvimo laikotarpiui išdavimo tvarką Sąjungos ir Baltarusijos piliečiams;

(4)

šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2000/365/EB (1); todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(5)

šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2002/192/EB (2); todėl Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(6)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(7)

Taryba turėtų nuspręsti dėl Susitarimo sudarymo atsižvelgdama į Komisijos atliktą Baltarusijos biometrinių diplomatinių pasų išdavimo sistemos saugumo ir vientisumo ir jų techninių specifikacijų įvertinimą;

(8)

Susitarimas turėtų būti pasirašytas ir turėtų būti patvirtintos prie Susitarimo pridėtos bendros deklaracijos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgaliojama Sąjungos vardu pasirašyti Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimą dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo, su sąlyga, kad minėtas Susitarimas bus sudarytas (3).

2 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamos prie Susitarimo pridėtos bendros deklaracijos.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Susitarimą Sąjungos vardu.

4 straipsnis

Komisija įvertina Baltarusijos biometrinių diplomatinių pasų išdavimo sistemos saugumą ir vientisumą bei jų technines specifikacijas ir pateikia savo atliktą įvertinimą Tarybai. Atsižvelgdama į tokį įvertinimą, Taryba nusprendžia dėl Susitarimo sudarymo.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2019 m. spalio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LEPPÄ


(1)  2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 131, 2000 6 1, p. 43).

(2)  2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 64, 2002 3 7, p. 20).

(3)  Susitarimo tekstas bus paskelbtas kartu su sprendimu dėl jo sudarymo.