15.10.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 262/66


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2019/1722

2019 m. spalio 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2018/1544 dėl ribojamųjų kovos su cheminio ginklo platinimu ir naudojimu priemonių

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į 2018 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/1544 dėl ribojamųjų kovos su cheminio ginklo platinimu ir naudojimu priemonių (1),

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2018 m. spalio 15 d. Taryba priėmė sprendimą (BUSP) 2018/1544;

(2)

Sprendimas (BUSP) 2018/1544 taikomas iki 2019 m. spalio 16 d. Remiantis to sprendimo peržiūros rezultatais, jame nustatytų ribojamųjų priemonių taikymas turėtų būti pratęstas iki 2020 m. spalio 16 d.;

(3)

todėl Sprendimas (BUSP) 2018/1544 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (BUSP) 2018/1544 8 straipsnis pakeičiamas taip:

8 straipsnis

Šis sprendimas taikomas iki 2020 m. spalio 16 d. Šis sprendimas nuolat peržiūrimas. Jis atnaujinamas arba atitinkamai iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jo tikslai nepasiekti.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2019 m. spalio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. MOGHERINI


(1)  OL L 259, 2018 10 16, p. 25