8.10.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 257/21


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1678

2019 m. spalio 4 d.

kuriuo dėl pasienio kontrolės postų ir TRACES veterinarijos padalinių sąrašų iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/821/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 7067)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Sąjungos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (1), ypač į jos 20 straipsnio 1 ir 3 dalis,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančią Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (2), ypač į jos 6 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą ir 6 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinio patikrinimo organizavimą (3), ypač į jos 6 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendime 2009/821/EB (4) nustatytas pagal direktyvas 91/496/EEB ir 97/78/EB patvirtintų pasienio kontrolės postų sąrašas ir centrinių, regioninių ir vietos padalinių, įtrauktų į integruotą kompiuterinę veterinarijos sistemą (TRACES), sąrašas. Tie sąrašai pateikti atitinkamai to sprendimo I ir II prieduose;

(2)

remiantis Belgijos pateiktu pasiūlymu, Antverpeno uosto ir Zebriugės uosto pasienio kontrolės postų patvirtinimas turėtų būti taikomas ir žmonėms vartoti skirtiems nesupakuotiems produktams. Todėl yra tikslinga atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimo 2009/821/EB I priede pateiktą tai valstybei narei skirtų įrašų sąrašą;

(3)

remiantis Danijos pateiktu pasiūlymu, naujas kontrolės centras, patvirtintas šalutiniams gyvūniniams produktams, turėtų būti įtrauktas į Skageno uosto pasienio kontrolės postų sąrašą. Todėl yra tikslinga atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimo 2009/821/EB I priede pateiktą tai valstybei narei skirtų įrašų sąrašą;

(4)

remiantis Ispanijos pateiktu pasiūlymu, naujas Ferolio uosto pasienio kontrolės postas turėtų būti patvirtintas žmonėms vartoti skirtiems supakuotiems produktams. Be to, Santandero uosto pasienio kontrolės posto, skirto žmonėms vartoti neskirtiems produktams, ir vieno iš Vigo uosto pasienio kontrolės posto kontrolės centrų patvirtinimo sustabdymas turėtų būti panaikintas. Todėl yra tikslinga atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimo 2009/821/EB I priede pateiktą tai valstybei narei skirtų įrašų sąrašą;

(5)

remiantis Italijos pateiktu pasiūlymu ir gavus patenkinamus Komisijos atlikto patikrinimo rezultatus, naujas Veronos oro uosto pasienio kontrolės postas turėtų būti patvirtintas žmonėms vartoti skirtiems supakuotiems produktams. Todėl Sprendimo 2009/821/EB I priede pateiktas tai valstybei narei skirtų įrašų sąrašas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

remiantis Suomijos pateikta informacija, Haminos uosto pasienio kontrolės posto įrašas turėtų būti išbrauktas iš Sprendimo 2009/821/EB I priede pateikto sąrašo;

(7)

remiantis Švedijos pateikta informacija, darbuotojams, atsakingiems už patikrinimų atlikimą ir sertifikatų išdavimą Helsingborgo uosto pasienio kontrolės poste, turėtų būti taikoma nukrypti leidžianti nuostata. Todėl yra tikslinga atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimo 2009/821/EB I priede pateiktą tai valstybei narei skirtų įrašų sąrašą;

(8)

Vokietija pranešė Komisijai, kad po administracinės pertvarkos turėtų būti iš dalies pakeistas tos valstybės narės vietos padalinių TRACES sąrašas. Todėl Sprendimo 2009/821/EB II priedą tikslinga atitinkamai iš dalies pakeisti;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2009/821/EB I ir II priedai iš dalies pakeičiami pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. spalio 4 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(2)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56.

(3)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9.

(4)  2009 m. rugsėjo 28 d. Komisijos sprendimas 2009/821/EB sudaryti patvirtintų pasienio kontrolės postų sąrašą, nustatyti tam tikras patikrinimų, kuriuos atlieka Komisijos veterinarijos ekspertai, taisykles ir patvirtinti TRACES veterinarijos padalinius (OL L 296, 2009 11 12, p. 1).


PRIEDAS

Sprendimo 2009/821/EB I ir II priedai iš dalies keičiami taip:

1.

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

specialiosios pastabos papildomos tokia pastaba:

„16) = Išskyrus kanopinių skerdenas.“

b)

Belgijai skirta dalis iš dalies keičiama taip:

i)

Antverpeno uostui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Antwerpen

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(16), NHC

 

Afrulog

HC(2), NHC“

 

ii)

Zebriugės uostui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Zeebrugge

BE ZEE 1

P

 

HC(16), NHC(2)“

 

c)

Danijai skirtoje dalyje Skageno uostui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Skagen

DK SKA 1

P

PKP

HC-(FR)(1)(2)(3), NHC(6)“

 

IC

NHC-NT(4)(6)“

 

d)

Ispanijai skirta dalis iš dalies keičiama taip:

i)

po Siudad Realiui skirto įrašo įterpiamas toks Ferolio uostui skirtas įrašas:

„Ferrol

ES FRO 1

P

 

HC(2)“

 

ii)

Santandero uostui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Santander

ES SDR 1

P

 

NHC-NT“

 

iii)

Vigo uostui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)“

 

e)

Italijai skirtoje dalyje po Venecijai skirtų įrašų įterpiamas Veronos oro uostui skirtas įrašas:

„Verona

IT VRN 4

A

 

HC(2)“

 

f)

Suomijai skirtoje dalyje Haminos uostui skirtas įrašas išbraukiamas.

g)

Švedijai skirtoje dalyje Helsingborgo uostui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Helsingborg

SE HEL 1

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)“

 

2.

II priedas iš dalies keičiamas taip:

Vokietijai skirtoje dalyje, skirsnyje „DE00010 SAARLAND“, įrašai „DE38210 REGIONALSTELLE MITTE“ ir „DE38310 REGIONALSTELLE WEST“ išbraukiami.