7.10.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 256/8


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1671

2019 m. spalio 4 d.

dėl Europos Centrinio BankoPriežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo 26 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2013 m. spalio 15 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui (ECB) pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika;

(2)

už ECB pavestų uždavinių planavimą ir vykdymą turėtų visapusiškai atsakyti jo Priežiūros valdyba, kurią sudaro jos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir keturi ECB atstovai, taip pat po vieną kiekvienos dalyvaujančios valstybės narės nacionalinės kompetentingos institucijos atstovą;

(3)

Priežiūros valdyba yra itin svarbus organas ECB vykdant priežiūros užduotis. Todėl Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 Tarybai suteikti įgaliojimai paskirti Priežiūros valdybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją;

(4)

2014 m. vasario 11 d. Įgyvendinimo sprendimu 2014/77/ES (2) Taryba paskyrė pirmąjį Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotoją. Pirmojo Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo kadencija baigėsi 2019 m. vasario 11 d.;

(5)

laikydamasis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 3 dalies, ECB, išklausęs Priežiūros valdybą, Europos Parlamentui turi pateikti pasiūlymą dėl Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo, kuris turi būti renkamas iš ECB vykdomosios valdybos narių, skyrimo. ECB tokį pasiūlymą pateikė 2019 m. balandžio 9 d., o Europos Parlamentas jį patvirtino 2019 m. rugsėjo 17 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Yves MERSCH skiriamas Europos Centrinio Banko Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotoju nuo 2019 m. spalio 7 d. iki 2020 m. gruodžio 14 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Liuksemburge 2020 m. spalio 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

K. MIKKONEN


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  2014 m. vasario 11 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2014/77/ES, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 41, 2014 2 12, p. 19).