2.10.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/38


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1664

2019 m. rugsėjo 30 d.

kuriuo Ukrainos laboratorijai suteikiamas leidimas atlikti šunų, kačių ir šeškų pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 6906)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. kovo 20 d. Tarybos sprendimą 2000/258/EB dėl specialios institucijos, atsakingos už kriterijų, būtinų standartizuojant pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus, nustatymą, skyrimo (1), ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Sprendimu 2000/258/EB Nansi (Prancūzija) laboratorija Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) paskirta specialia institucija, atsakinga už kriterijų, būtinų standartizuojant pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus, nustatymą. AFSSA buvo integruota į Prancūzijos laboratoriją Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES);

(2)

be kita ko, Sprendimu 2000/258/EB nustatyta, kad ANSES tikslas – atlikti trečiųjų šalių laboratorijų, kurios pateikė prašymą vykdyti pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus, vertinimą;

(3)

Ukrainos kompetentinga institucija pateikė prašymą patvirtinti Kijevo laboratoriją „NeoVetlab Ukraine Ltd“, o ANSES parengė ir 2018 m. rugsėjo 14 d. pateikė Komisijai palankią šios laboratorijos vertinimo ataskaitą;

(4)

todėl Kijevo laboratorijai „NeoVetlab Ukraine Ltd“ turėtų būti suteiktas leidimas atlikti šunų, kačių ir šeškų pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus;

(5)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Remiantis Sprendimo 2000/258/EB 3 straipsnio 2 dalimi toliau nurodytai laboratorijai suteikiamas leidimas vykdyti šunų, kačių ir šeškų pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus:

NeoVetlab Ukraine Ltd.

11, Akademika Viliamsa str., apt.101

Kyiv, 03191

Ukraina

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2019 m. spalio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. rugsėjo 30 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 79, 2000 3 30, p. 40.