30.7.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 201/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1278

2019 m. liepos 29 d.

kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/248/ES dėl Singapūro teisės ir priežiūros sistemos pripažinimo atitinkančia Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų reikalavimus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (1), visų pirma į jo 5 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 5 straipsnio 6 dalį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti lygiavertiškumo sprendimą, kuriuo nustatoma, kad pagal trečiosios valstybės teisės ir priežiūros sistemą užtikrinama, kad toje trečiojoje valstybėje turinčios leidimą ar registruotos kredito reitingų agentūros (toliau – KRA) atitiktų teisiškai privalomus reikalavimus, kurie yra lygiaverčiai tame reglamente nustatytiems reikalavimams ir kurių laikymasis ir taikymas toje trečiojoje valstybėje yra veiksmingai prižiūrimi. Teisės ir priežiūros sistema turi tenkinti bent tris Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas sąlygas, kad ją būtų galima laikyti lygiaverte;

(2)

2014 m. balandžio 28 d. Komisija priėmė Įgyvendinimo sprendimą 2014/248/ES (2), kuriame konstatuota, kad tos trys sąlygos yra tenkinamos, ir pripažinta, kad Singapūro KRA teisės ir priežiūros sistema atitinka Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 reikalavimus, kurie galiojo tuo metu;

(3)

Singapūro teisės ir priežiūros sistema vis dar atitinka visas tris sąlygas, kurios buvo iš pradžių nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 5 straipsnio 6 dalyje. Tačiau Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 462/2013 (3) Sąjungoje registruotoms KRA buvo nustatyta papildomų reikalavimų, kuriais sugriežtinta toms KRA skirta teisės ir priežiūros sistema. Šie papildomi reikalavimai apima kredito reitingų agentūroms teisiškai privalomas reitingų perspektyvų, interesų konfliktų valdymo, konfidencialumo reikalavimų, reitingavimo metodų kokybės, taip pat kredito reitingų teikimo ir atskleidimo taisykles;

(4)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 462/2013 2 straipsnio antros pastraipos 1 punkto b papunkčiu, nuo 2018 m. birželio 1 d. taikomi papildomi reikalavimai siekiant įvertinti trečiosios valstybės teisės ir priežiūros sistemų lygiavertiškumą;

(5)

šiomis aplinkybėmis 2017 m. liepos 13 d. Komisija paprašė Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) pateikti rekomendaciją dėl to, ar, inter alia, Singapūro teisės ir priežiūros sistema atitinka šiuos papildomus Reglamentu (ES) Nr. 462/2013 nustatytus reikalavimus, taip pat nuomonę dėl galimų skirtumų svarbos;

(6)

2017 m. lapkričio 17 d. paskelbtoje techninėje rekomendacijoje ESMA nurodė, kad Singapūro teisės ir priežiūros sistema neapima pakankamų nuostatų, kurios galėtų atitikti Reglamentu (ES) Nr. 462/2013 nustatytų papildomų reikalavimų tikslus;

(7)

Reglamentu (ES) Nr. 462/2013 į Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 3 straipsnio 1 dalies w punktą įtraukiama reitingo perspektyvos apibrėžtis, taip pat nustatoma, kad tam tikri kredito reitingams taikomi reikalavimai taikomi ir reitingo perspektyvoms. Pagal Singapūro teisės ir priežiūros sistemą reitingų perspektyvos nėra pripažįstamos;

(8)

siekiant pabrėžti, kad kredito reitingų agentūros yra nepriklausomos nuo reitinguojamų subjektų, Reglamentu (ES) Nr. 462/2013 į Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 6 straipsnio 4 dalimi, 6a ir 6b straipsniais nustatytas taisykles dėl interesų konfliktų įtraukiami tokie interesų konfliktai, kurie kyla dėl akcininkų ar narių, kredito reitingų agentūroje užimančių svarbias pareigas. Singapūro teisės ir priežiūros sistema nėra tokia išsami ar griežta kaip Sąjungos sistema. Reikalaujama nustatyti vidaus kontrolės funkciją ir interesų konfliktų nustatymo, švelninimo ir prevencijos vidaus procedūras. Tačiau nėra nustatyta aiškaus reikalavimo spręsti su akcininkais susijusius interesų konfliktus. Taigi, nėra draudžiama subjektui suteikti kredito reitingą, jei KRA valdybos narys ar akcininkas, turintis daugiau kaip 10 proc. KRA akcijų arba balsavimo teisių, turi daugiau kaip 10 proc. to reitinguojamo subjekto akcijų. Be to, fiziniam asmeniui ar subjektui, turinčiam daugiau kaip 5 proc. KRA akcijų arba balsavimo teisių, nėra draudžiama teikti konsultacinių arba patariamųjų paslaugų subjektui, kurį ta KRA reitingavo;

(9)

Reglamentu (ES) Nr. 462/2013 nustatyta naujų nuostatų, kuriomis užtikrinama, kad konfidenciali informacija būtų naudojama tik su kredito reitingavimo veikla susijusiais tikslais ir būtų apsaugota nuo sukčiavimo, vagystės ar piktnaudžiavimo. Tuo tikslu Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 10 straipsnio 2a dalyje reikalaujama, kad visus kredito reitingus, reitingų perspektyvas ir su jais susijusią informaciją, kol jie viešai neatskleidžiami, KRA laikytų viešai neatskleista informacija. Singapūro teisės ir priežiūros sistema apima viešai neatskleistos informacijos apibrėžtį, tačiau kredito reitingai ir su jais susijusi informacija nėra automatiškai pripažįstami tokia informacija;

(10)

Reglamentu (ES) Nr. 462/2013 siekiama didinti reitingavimo metodų skaidrumą ir gerinti jų kokybę. Tuo reglamentu Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 I priedo D skirsnio I poskirsnio 3 punkte KRA nustatoma pareiga suteikti reitinguojamam subjektui galimybę nurodyti bet kokias faktines klaidas prieš paskelbiant kredito reitingą ar reitingo perspektyvą. Pagal Singapūro teisės ir priežiūros sistemą nenustatyta jokio aiškaus reikalavimo, kad prieš paskelbdama kredito reitingą KRA turėtų apie tą reitingą informuoti reitinguojamą subjektą. KRA reitinguojamą subjektą turi informuoti tik kai tai įmanoma ir tikslinga;

(11)

Reglamentu (ES) Nr. 462/2013 į Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 8 straipsnio 5a dalį, 6 dalies aa ir ab punktus ir 7 dalį įtraukiamos apsaugos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad dėl jokio reitingavimo metodų pakeitimo tie metodai netaptų ne tokie griežti. Pagal Singapūro teisės ir priežiūros sistemą reikalaujama, kad KRA nustatytų ir vykdytų griežtą ir oficialią peržiūros funkciją, kad reitingavimo metodai būtų periodiškai peržiūrimi. Tačiau nėra nustatyta aiškaus reikalavimo, kad KRA turi ištaisyti klaidas ir konsultuotis dėl bet kokio metodų pakeitimo. Nors KRA privalo viešai atskleisti bet kokius svarbius savo metodų pakeitimus, nėra reikalaujama, kad tokiu atveju būtų informuojama priežiūros institucija arba visi subjektai, kuriems tie pakeitimai turi įtakos;

(12)

Reglamentu (ES) Nr. 462/2013 sugriežtinami reikalavimai, susiję su kredito reitingų teikimu ir atskleidimu. Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 8 straipsnio 2 dalimi ir I priedo D skirsnio I poskirsnio 2a punktu, KRA, atskleisdama reitingavimo metodus, modelius ir pagrindines reitingavimo prielaidas, kartu pateikia aiškias ir lengvai suprantamas gaires, kuriose paaiškinamos prielaidos, parametrai, ribos ir neaiškumai, susiję su modeliais ir reitingavimo metodais, naudojamais kredito reitingams nustatyti. Pagal Singapūro teisės ir priežiūros sistemą nustatytas reikalavimas užtikrinti, kad vykdant kredito reitingavimo veiklą ir atskleidžiant reitingavimo metodus būtų teikiamos tinkamos gairės;

(13)

siekiant KRA sektoriuje stiprinti konkurenciją ir mažinti interesų konfliktų galimybę, Reglamentu (ES) Nr. 462/2013 į Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 I priedo E skirsnio II poskirsnį įtraukiamas reikalavimas, kad kredito reitingų agentūrų taikomi mokesčiai už kredito reitingus ir papildomas paslaugas būtų nediskriminaciniai ir grindžiami faktinėmis išlaidomis. Reikalaujama, kad KRA atskleistų tam tikrą finansinę informaciją. Pagal Singapūro teisės ir priežiūros sistemą nenustatyta jokių sisteminių reikalavimų KRA informaciją apie kainodaros politiką teikti priežiūros institucijai arba reitinguojamiems subjektams, nors priežiūros institucija gali tokios informacijos paprašyti vykdydama priežiūros veiklą. Be to, nereikalaujama, kad klientams taikomi mokesčiai būtų grindžiami išlaidomis ir nediskriminaciniai;

(14)

atsižvelgiant į išnagrinėtus veiksnius, Singapūro KRA teisės ir priežiūros sistema tenkina ne visas Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 5 straipsnio 6 dalies antroje pastraipoje nustatytas lygiavertiškumo sąlygas. Todėl jos negalima laikyti lygiaverte tuo reglamentu nustatytai teisės ir priežiūros sistemai;

(15)

todėl Įgyvendinimo sprendimą 2014/248/ES reikėtų panaikinti;

(16)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Europos vertybinių popierių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas 2014/248/ES panaikinamas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 302, 2009 11 17, p. 1.

(2)  2014 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/248/ES dėl Singapūro teisės ir priežiūros sistemos pripažinimo atitinkančia Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų reikalavimus (OL L 132, 2014 5 3, p. 73).

(3)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 462/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (OL L 146, 2013 5 31, p. 1).