30.7.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 201/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1274

2019 m. liepos 29 d.

dėl lyginamiesiems indeksams Australijoje taikomos teisinės ir priežiūros sistemos lygiavertiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kuriuo iš dalies keičiami direktyvos 2008/48/EB ir 2014/17/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 (1), ypač į jo 30 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2016/1011 nustatoma bendra sistema, skirta užtikrinti indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai Sąjungoje naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, tikslumą ir teisingumą;

(2)

tas reglamentas taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d., o ne Sąjungos administratoriams taikomas pereinamasis laikotarpis, sudarant galimybę Sąjungoje naudoti trečiųjų šalių lyginamuosius indeksus. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, trečiojoje šalyje esančio administratoriaus teikiamas lyginamasis indeksas arba lyginamųjų indeksų derinys Sąjungoje gali būti naudojamas tik jei lyginamasis indeksas ir administratorius yra įtraukti į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (toliau – ESMA) tvarkomą registrą po to, kai priimamas Komisijos sprendimas dėl lygiavertiškumo arba kai kompetentingos institucijos jį pripažįsta arba patvirtina;

(3)

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo sprendimus, kuriais nustatoma, kad konkretiems administratoriams arba konkretiems lyginamiesiems indeksams ar lyginamųjų indeksų grupėms trečiojoje šalyje taikoma teisinė ir priežiūros sistema yra lygiavertė Reglamento (ES) 2016/1011 reikalavimams. Vertindama tokį lygiavertiškumą, Komisija atsižvelgia į tai, ar taikant trečiosios šalies teisinę sistemą ir priežiūros praktiką užtikrinama, kad būtų laikomasi IOSCO finansinių lyginamųjų indeksų principų arba, kai taikoma, IOSCO naftos kainas nurodančių agentūrų (NKNA) principų ir kad tokie konkretūs administratoriai arba konkretūs lyginamieji indeksai arba lyginamųjų indeksų grupės toje trečiojoje šalyje būtų nuolat veiksmingai prižiūrimi ir veiksmingai užtikrinamas reikalavimų laikymasis;

(4)

tokie lyginamieji indeksai kaip Australian Bank Bill Swap Rate ir S&P/ASX 200 Index yra administruojami Australijoje, o Sąjungoje juos naudoja ne vienas prižiūrimas subjektas. Todėl Komisija atliko Australijoje lyginamiesiems indeksams taikomos tvarkos vertinimą;

(5)

lyginamųjų indeksų nustatymo, priežiūros ir administravimo teisės aktų sistemą Australijoje sudaro licencijų išdavimo schema, o įgaliojimai suteikti Australijos vertybinių popierių ir investicijų komisijai (angl. Australian Securities and Investments Commission, ASIC). Pagal sistemą taip pat reikalaujama, kad svarbių lyginamųjų indeksų administratoriai iš ASIC gautų lyginamojo indekso administratoriaus licenciją. Lyginamųjų indeksų, kurių ASIC nepaskelbė svarbiais, atveju pagal Australijos teisės aktų sistemą administratoriams leidžiama, pagal Bendrovių įstatymo 908BD skirsnį pateikus ASIC prašymą išduoti licenciją, pasirinkti nacionalinę reguliavimo sistemą ir dėl to jiems būtų taikomos administratoriams ir duomenų teikėjams skirtos ASIC taisyklės;

(6)

ASIC licencijų savininkams taikomos licencijos išdavimo sąlygos ir įvairūs teisės aktuose nustatyti reikalavimai. Teisiškai privalomi reikalavimai administratoriams yra nustatyti 2001 m. Bendrovių įstatyme (toliau – Bendrovių įstatymas), 2018 m. ASIC finansinių lyginamųjų indeksų (administravimo) taisyklėse ir 2018 m. ASIC finansinių lyginamųjų indeksų (privalomose) taisyklėse. ASIC reguliavimo gairėse Nr. 268 „Licencijų išdavimo finansinių lyginamųjų indeksų administratoriams tvarka“ (angl. Licensing regime for financial benchmark administrators) (toliau – RG Nr. 268) pateikiama daugiau rekomendacijų lyginamųjų indeksų administratoriams. Bendrovių įstatymo (su pakeitimais, padarytais 2018 m. Iždo įstatymų pakeitimo aktu (2017 m. priemonės Nr. 5)) 7.5B dalimi įgyvendinama teisės aktų sistema, skirta finansiniams lyginamiesiems indeksams reguliuoti;

(7)

pagal Bendrovių įstatymo 908AC skirsnį ASIC gali, priimdama teisės aktą, finansinį lyginamąjį indeksą paskelbti svarbiu lyginamuoju indeksu. Tik Įstatyme nustatytus kriterijus atitinkantys lyginamieji indeksai gali būti priskirti prie svarbių lyginamųjų indeksų. ASIC turi būti įsitikinusi, kad: i) lyginamasis indeksas yra sisteminės svarbos Australijos finansų sistemai arba ii) Australijoje atsirastų reikšminga finansinių problemų išplitimo arba sisteminio nestabilumo rizika, jei būtų sutrikdytas lyginamojo indekso prieinamumas arba teisingumas; arba iii) neprofesionalieji arba didmeniniai investuotojai Australijoje patirtų reikšmingą poveikį, jei būtų sutrikdytas lyginamojo indekso prieinamumas arba teisingumas;

(8)

kelis finansinius lyginamuosius indeksus ASIC paskelbė svarbiais lyginamaisiais indeksais ASIC bendrovių (svarbių finansinių lyginamųjų indeksų) teisės akte 2018/420. Šis sprendimas taikomas tik tų lyginamųjų indeksų, kurie išvardyti naujausioje taikomoje ASIC bendrovių (svarbių finansinių lyginamųjų indeksų) teisės akto 2018/420 redakcijoje, administratoriams. Šis sprendimas netaikomas finansinių lyginamųjų indeksų administratoriams, kuriems pagal Reglamento (ES) 2016/1011 2 straipsnio 2 dalį tas reglamentas netaikomas;

(9)

ASIC lyginamojo indekso administratoriui gali išduoti licenciją dėl vieno ar kelių finansinių lyginamųjų indeksų. Spręsdama, ar išduoti licenciją, nustatyti, pakeisti arba atšaukti licencijos sąlygas, pakeisti, laikinai sustabdyti arba panaikinti licenciją, ASIC turi atsižvelgti į Bendrovių įstatymo 908BO skirsnio 2 dalyje nustatytus veiksnius. Laikoma, kad asmuo vykdo nusikaltimą, jeigu jis administruoja (arba tvirtina, kad administruoja) svarbų lyginamąjį indeksą, tačiau neturi lyginamojo indekso administratoriaus licencijos, kurioje būtų nurodytas tas finansinis lyginamasis indeksas;

(10)

pagal Bendrovių įstatymo 908CA skirsnį ASIC priėmė 2018 m. ASIC finansinių lyginamųjų indeksų (administravimo) taisykles (toliau – administravimo taisyklės), o pagal jo 908CD skirsnį – 2018 m. ASIC finansinių lyginamųjų indeksų (privalomas) taisykles (toliau – privalomos taisyklės). Administravimo taisyklėse nustatyti reikalavimai lyginamųjų indeksų administratoriaus licencijų savininkams ir duomenų teikėjams, įskaitant valdymo ir priežiūros reikalavimus, užsakomosioms paslaugoms taikomus reikalavimus, reikalavimus vengti interesų konfliktų, lyginamųjų indeksų kūrimo ir metodų bei pradinių duomenų reikalavimus. Privalomomis taisyklėmis reguliuojamas privalomas svarbaus lyginamojo indekso generavimas ar administravimas arba privalomas svarbaus lyginamojo indekso duomenų teikimas;

(11)

rengdama administravimo taisykles, ASIC atsižvelgė į IOSCO finansinių lyginamųjų indeksų principus, kaip reikalaujama Bendrovių įstatymo 908CK skirsnyje. Be to, ASIC apsvarstė teisines ir priežiūros sistemas, susijusias su trečiųjų šalių lyginamaisiais indeksais, įskaitant Reglamentą (ES) 2016/1011, taip pat kitas Australijos finansinių licencijų išdavimo tvarkas;

(12)

administravimo taisyklių aiškinamojoje dalyje apibūdinama, kaip ASIC administravimo taisyklėse ir privalomose taisyklėse atsižvelgiama į IOSCO principus. Kalbant konkrečiau, administravimo taisyklėse nustatyta, kad 2.1.2 taisyklė atitinka IOSCO finansinių lyginamųjų indeksų valdymo priemonių principus. 2.1.3 taisyklė atitinka IOSCO trečiųjų asmenų, dalyvaujančių generuojant ar administruojant kiekvieną finansinį lyginamąjį indeksą, nurodytą licencijos savininko lyginamojo indekso administratoriaus licencijoje, priežiūros principus. 2.1.4 taisyklė atitinka IOSCO finansinių lyginamųjų indeksų administratorių interesų konfliktų principus. 2.2.1 taisyklė atitinka IOSCO lyginamųjų indeksų kūrimo principus. 2.2.2 taisyklė atitinka IOSCO duomenų pakankamumo ir duomenų rinkimo vidaus kontrolės principus. 2.2.3 taisyklė atitinka IOSCO finansinių lyginamųjų indeksų nustatymo metodikos turinio principus. 2.2.4 taisyklės 1 punktas atitinka IOSCO finansinių lyginamųjų indeksų nustatymo metodikos keitimo principus. 2.3.1 taisyklė atitinka IOSCO administratoriams taikomos kontrolės sistemos principus, nes ji susijusi su rizikos valdymu, taip pat su pagrindiniais kitų Australijos licencijų išdavimo tvarkų reikalavimais. 2.4.1 taisyklė atitinka IOSCO lyginamojo indekso, dėl kurio išduota licencija, perdavimo arba jo teikimo nutraukimo planavimo principus. 2.5.1 taisyklė atitinka IOSCO duomenis teikiančių asmenų elgesio kodekso principus. Galiausiai, 2.6.1 taisyklė atitinka IOSCO lyginamųjų indeksų nustatymo skaidrumo principus;

(13)

be to, subjektams, kuriems taikomos administravimo taisyklės ir privalomos taisyklės, ASIC teikia reguliavimo gaires (RG Nr. 268). Jose išdėstoma, kaip ASIC aiškina teisės aktus, ir pateikiamos praktinės gairės, kaip subjektai gali vykdyti savo prievoles pagal teisės aktus;

(14)

todėl Komisija daro išvadą, kad ASIC bendrovių (svarbių finansinių lyginamųjų indeksų) teisės akte 2018/420 nustatytų svarbių lyginamųjų indeksų administratoriams taikomi privalomi reikalavimai yra lygiaverčiai atitinkamiems Reglamento (ES) 2016/1011 reikalavimams;

(15)

Reglamento (ES) 2016/1011 30 straipsniu taip pat reikalaujama, kad reikalavimų laikymasis trečiojoje šalyje būtų nuolat veiksmingai prižiūrimas ir užtikrinamas;

(16)

ASIC nuolatos prižiūri Australijoje licenciją gavusius lyginamųjų indeksų administratorius. Bendrovių įstatymo 908AF skirsnyje nustatyta, kad ASIC yra atsakinga už finansinių lyginamųjų indeksų, dėl kurių išduotos licencijos, priežiūrą. ASIC taip pat atsako už užtikrinimą, kad lyginamųjų indeksų administratoriai laikytųsi Bendrovių įstatyme, administravimo taisyklėse ir privalomose taisyklėse jiems nustatytų prievolių, ir šiuo atžvilgiu periodiškai atlieka vertinimus, ar lyginamųjų indeksų administratoriai laikosi jiems išduotos licencijos prievolių;

(17)

Bendrovių įstatymo 908BQ skirsnyje ir pagal administravimo taisyklių 2.8.1 taisyklę reikalaujama, kad lyginamųjų indeksų administratoriai informuotų ASIC apie tam tikrus dalykus, įskaitant atvejus, kai licencijos savininkas nesilaikė arba nebegali toliau laikytis kurios nors jiems nustatytos reguliavimo prievolės. Vadovaudamasi Bendrovių įstatymo 908BR ir 908BS skirsniais ir 2.8.2 ir 2.8.3 administravimo taisyklėmis ASIC gali įvertinti, ar licencijų savininkai laikosi Bendrovių įstatymo ir administravimo taisyklių. ASIC taip pat gali pagal Bendrovių įstatymo 908BV skirsnį paprašyti pateikti ataskaitą bet kokiu klausimu ir audito ataskaitą dėl licencijos savininko ataskaitos šiais klausimais. Bendrovių įstatymo 908BW skirsnyje ASIC suteikiami įgaliojimai rengti vertinimo ataskaitas, prireikus dalytis tomis ataskaitomis su tam tikromis Australijos vyriausybinėmis agentūromis ir jas skelbti;

(18)

jei lyginamojo indekso administratorius nesilaiko jam nustatytų reguliavimo prievolių, ASIC gali pagal Bendrovių įstatymo 908BT skirsnį licencijos savininkui pateikti rašytinį nurodymą imtis konkrečių veiksmų, kuriais, ASIC manymu, būtų užtikrinta, kad licencijos savininkas tų prievolių laikytųsi. Jei licencijos savininkas nesilaiko to rašytinio nurodymo, ASIC gali perduoti tą klausimą teismui, o šis tuomet gali nurodyti, kad licencijos savininkas laikytųsi ASIC gairių. Pagal Bendrovių įstatymo 908CH ir 908CI skirsnius ASIC gali pateikti įspėjimus dėl pažeidimų arba priimti administratorių, kurie nesilaikė jiems nustatytų reguliavimo reikalavimų, įsipareigojimus. Bendrovių įstatymo 908CG skirsnyje nustatyta sistema, pagal kurią administratorius, kuris, kaip įtariama, nesilaikė administravimo taisyklių, gali vietoj civilinio proceso sumokėti baudą, imtis taisomųjų priemonių (įskaitant švietimo programas) arba priimti kitokias sankcijas nei baudos mokėjimas. Be to, ASIC licenciją gali laikinai sustabdyti arba panaikinti esant tam tikroms Bendrovių įstatymo 908BI ir 908BJ skirsniuose išdėstytoms aplinkybėms;

(19)

privalomomis taisyklėmis suteikiama galimybė ASIC, jei ji mano, kad tai atitinka viešąjį interesą, priversti licencijos savininką toliau generuoti ar administruoti svarbų lyginamąjį indeksą arba jį generuoti ar administruoti konkrečiu būdu, be kita ko, pakeičiant svarbaus lyginamojo indekso generavimo ar administravimo metodą. Privalomomis taisyklėmis taip pat suteikiama galimybė ASIC priversti duomenų teikėją duomenis ar informaciją teikti licencijos savininkui svarbaus lyginamojo indekso generavimo ar administravimo tikslais arba pačiai ASIC, siekiant tikslų, susijusių su svarbaus lyginamojo indekso generavimu ar administravimu;

(20)

todėl Komisija daro išvadą, kad bet kurio ASIC bendrovių (svarbių finansinių lyginamųjų indeksų) teisės akte 2018/420 svarbiu paskelbto lyginamojo indekso administratoriams taikomų privalomų reikalavimų laikymasis nuolat veiksmingai prižiūrimas ir užtikrinamas;

(21)

ES lyginamųjų indeksų administratoriams nereikia gauti licencijos, kad jų lyginamieji indeksai galėtų būti naudojami Australijoje, išskyrus atvejus, kai ASIC lyginamąjį indeksą priskiria prie svarbių lyginamųjų indeksų arba kai lyginamojo indekso administratorius savo noru siekia gauti licenciją Australijoje. ASIC informavo Komisiją, kad neketina ES lyginamųjų indeksų priskirti prie svarbių lyginamųjų indeksų;

(22)

šis sprendimas bus papildytas bendradarbiavimo susitarimais siekiant užtikrinti veiksmingą keitimąsi informacija ir priežiūros veiklos koordinavimą tarp ESMA ir ASIC;

(23)

šis sprendimas pagrįstas jo priėmimo metu lyginamiesiems indeksams Australijoje taikytų teisiškai privalomų reikalavimų vertinimu. Komisija toliau reguliariai stebės rinkos pokyčius, lyginamiesiems indeksams taikomos teisinės ir priežiūros sistemos raidą ir bendradarbiavimo tų reikalavimų laikymosi stebėsenos ir užtikrinimo priežiūros srityje, siekiant užtikrinti nuolatinį reikalavimų, kuriais remiantis priimtas šis sprendimas, vykdymą, veiksmingumą;

(24)

šiuo sprendimu nedaromas poveikis Komisijos įgaliojimui bet kuriuo metu atlikti specialią peržiūrą, kai dėl atitinkamų pokyčių Komisijai būtina iš naujo įvertinti šį sprendimą;

(25)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Europos vertybinių popierių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Taikant Reglamento (ES) 2016/1011 30 straipsnį, finansinių lyginamųjų indeksų, kurie svarbiais lyginamaisiais indeksais yra paskelbti naujausioje taikomoje ASIC bendrovių (svarbių finansinių lyginamųjų indeksų) teisės akto 2018/420 redakcijoje, administratoriams taikoma Australijos teisinė ir priežiūros sistema yra laikoma lygiaverte Reglamente (ES) 2016/1011 nustatytiems reikalavimams ir jos laikymasis yra nuolat veiksmingai prižiūrimas ir užtikrinamas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja praėjus 20 dienų nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 171, 2016 6 29, p. 1.