14.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 157/28


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/974

2019 m. birželio 12 d.

kuriuo patvirtinamos valstybių narių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013 pateiktos nacionalinės bitininkystės produktų gamybos ir pardavimo gerinimo programos

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 4177)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 57 straipsnio pirmos pastraipos c punktą,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 55 straipsnį visos valstybės narės Komisijai pateikė trejų (2020, 2021 ir 2022) bitininkystės metų nacionalines bitininkystės produktų gamybos ir pardavimo programas;

(2)

28 programos atitinka Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 tikslus; jose pateikta informacija, kurios reikalaujama pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1368 (2) 4 straipsnį;

(3)

dėl Sąjungos įnašo į kiekvieną nacionalinę programą turėtų būti nuspręsta pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 55 straipsnio 2 dalį ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/1366 (3) 4 straipsnį;

(4)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2020, 2021 ir 2022 bitininkystės metų nacionalinės bitininkystės produktų gamybos ir pardavimo programos, kurias pateikė Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Vokietija, Estija, Airija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Kroatija, Italija, Kipras, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Vengrija, Malta, Nyderlandai, Austrija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Slovakija, Suomija, Švedija ir Jungtinė Karalystė, yra patvirtinamos.

2 straipsnis

2020, 2021 ir 2022 bitininkystės metais Sąjungos įnašas į 1 straipsnyje nurodytas nacionalines programas neviršija didžiausių priede nustatytų sumų.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. birželio 12 d.

Komisijos vardu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2015 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1368, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl pagalbos bitininkystės sektoriuje taikymo taisyklės (OL L 211, 2015 8 8, p. 9).

(3)  2015 m. gegužės 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1366, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl pagalbos bitininkystės sektoriuje (OL L 211, 2015 8 8, p. 3).


PRIEDAS

Sąjungos įnašo į nacionalines bitininkystės programas 2020, 2021 ir 2022 bitininkystės metais dydis

(EUR)

 

2020 bitininkystės metai

2021 bitininkystės metai

2022 bitininkystės metai

Belgija

160 330

160 400

160 255

Bulgarija

1 635 982

1 636 211

1 636 134

Čekija

1 266 168

1 266 168

1 266 168

Danija

175 240

163 641

146 265

Vokietija

1 656 621

1 656 621

1 656 621

Estija

100 000

100 000

100 000

Airija

45 000

45 000

45 000

Graikija

3 235 867

3 237 292

3 234 354

Ispanija

5 634 999

5 635 000

5 634 999

Prancūzija

3 454 130

3 455 651

3 452 515

Kroatija

1 000 850

1 001 291

1 000 382

Italija

3 544 718

3 546 279

3 543 060

Kipras

100 000

100 000

100 000

Latvija

207 500

207 500

248 398

Lietuva

486 900

487 114

486 672

Liuksemburgas

15 337

15 344

15 330

Vengrija

3 120 330

3 121 704

3 118 871

Мalta

8 333

8 333

8 333

Nyderlandai

190 000

190 000

190 000

Austrija

880 301

880 688

879 889

Lenkija

3 937 807

3 939 541

3 935 966

Portugalija

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Rumunija

5 248 731

5 251 043

5 246 276

Slovėnija

380 000

380 000

380 000

Slovakija

734 909

735 232

734 565

Suomija

140 500

140 500

140 500

Švedija

330 857

330 857

330 857

Jungtinė Karalystė

558 590

558 590

558 590

ES 28

40 000 000

40 000 000

40 000 000