24.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/90


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2019/847

2019 m. gegužės 15 d.

dėl pasiūlytos piliečių iniciatyvos „Gelbėkime bites! Biologinės įvairovės apsauga ir vabzdžių buveinių gerinimas Europoje“

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 3800)

(Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos (1), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

pasiūlytos piliečių iniciatyvos „Gelbėkime bites! Biologinės įvairovės apsauga ir vabzdžių buveinių gerinimas Europoje“ dalykas yra toks: vabzdžių reikia mūsų ekosistemoms ir siekiant užtikrinti apsirūpinimą maistu. Komisija turi priimti teisės aktus, kad būtų saugomos ir gerinamos vabzdžių, kurie yra nepažeistos aplinkos rodiklis, buveinės;

(2)

pasiūlytos piliečių iniciatyvos tikslai yra tokie: kad akivaizdžiai pagerėtų būtinos natūralios gyvenimo sąlygos, raginame nustatyti privalomus tikslus: siekti, kad biologinės įvairovės skatinimas taptų bendru BŽŪP tikslu; iš esmės sumažinti pesticidų naudojimą, uždrausti visus be išimčių kenksmingus pesticidus ir reformuoti tinkamumo kriterijus; skatinti struktūrinę žemės ūkio kraštovaizdžio įvairovę; veiksmingai mažinti maistinių medžiagų kiekį (pvz., „Natura 2000“); veiksmingai kurti saugomas teritorijas (pvz., VPD); intensyvinti mokslinius tyrimus ir stebėseną ir gerinti švietimą;

(3)

Europos Sąjungos sutartimi (toliau – ES sutartis) sustiprinama Sąjungos pilietybė ir dar labiau sutvirtinamas demokratinis Sąjungos veikimas, be kita ko, nustatant, kad kiekvienas pilietis turi turėti teisę, teikdamas Europos piliečių iniciatyvą, dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime;

(4)

todėl piliečių iniciatyvos teikimo procedūros ir sąlygos turėtų būti aiškios, paprastos, patogios ir atitikti piliečių iniciatyvos pobūdį, kad būtų skatinamas piliečių dalyvavimas, o Sąjunga taptų prieinamesnė;

(5)

gali būti priimami Sutartims įgyvendinti reikalingi Sąjungos teisės aktai, kuriais:

remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 43 straipsnio 2 dalimi, nustatoma bendro žemės ūkio rinkų organizavimo forma ir kitos nuostatos, kurių reikia bendros žemės ūkio politikos tikslams pasiekti;

remiantis SESV 114 straipsniu, suderinamos valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatos, skirtos vidaus rinkai sukurti ir jos veikimui užtikrinti;

remiantis SESV 168 straipsnio 4 dalies b punktu, nustatomos priemonės veterinarijos ir fitosanitarijos srityse, kuriomis tiesiogiai siekiama apsaugoti visuomenės sveikatą,

remiantis SESV 182 straipsnio 1 dalimi, priimama daugiametė pamatinė programa, kurioje nustatomos visos Sąjungos veiklos kryptys mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje,

remiantis SESV 192 straipsnio 1 dalimi kartu su SESV 191 straipsnio 1 dalies pirma ir trečia įtraukomis, nustatomi veiksmai, kurių reikia imtis siekiant išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę ir apdairiai bei racionaliai naudoti gamtos išteklius;

(6)

dėl šių priežasčių pagal reglamento 4 straipsnio 2 dalies b punktą nėra taip, kad pasiūlyta piliečių iniciatyva akivaizdžiai nepatektų į Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant įgyvendinti Sutartis;

(7)

be to, pagal reglamento 3 straipsnio 2 dalį buvo sudarytas piliečių komitetas ir paskirti kontaktiniai asmenys, o pasiūlyta piliečių iniciatyva nėra aiškiai siekiama piktnaudžiauti, ji nėra lengvabūdiška, nepagrįsta ar akivaizdžiai prieštaraujanti ES sutarties 2 straipsnyje išdėstytoms Sąjungos vertybėms;

(8)

todėl pasiūlyta piliečių iniciatyva „Gelbėkime bites! Biologinės įvairovės apsauga ir vabzdžių buveinių gerinimas Europoje“ turėtų būti užregistruota,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pasiūlyta piliečių iniciatyva „Gelbėkime bites! Biologinės įvairovės apsauga ir vabzdžių buveinių gerinimas Europoje“ užregistruojama.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2019 m. gegužės 27 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas pasiūlytos piliečių iniciatyvos „Gelbėkime bites! Biologinės įvairovės apsauga ir vabzdžių buveinių gerinimas Europoje“ organizatoriams (piliečių komiteto nariams), kuriems kaip kontaktiniai asmenys atstovauja Manuela RIPA ir Clara BORASIO.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 15 d.

Komisijos vardu

Frans TIMMERMANS

Pirmininko pirmasis pavaduotojas


(1)  OL L 65, 2011 3 11, p. 1.