21.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/19


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/813

2019 m. gegužės 17 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje javų taryboje, dėl 1995 m. Prekybos javais konvencijos galiojimo pratęsimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos sprendimu 96/88/EB (1) Sąjunga priėmė 1995 m. Prekybos javais konvenciją (toliau – Konvencija), kuri įsigaliojo 1995 m. liepos 1 d.; Konvencija buvo sudaryta trejiems metams;

(2)

pagal Konvencijos 33 straipsnį Tarptautinė javų taryba kiekvieną kartą gali pratęsti Konvencijos galiojimą ne ilgesniu kaip dvejų metų laikotarpiu. Nuo Konvencijos priėmimo ji buvo reguliariai pratęsiama papildomais dvejų metų laikotarpiais. Paskutinį kartą Konvencija buvo pratęsta 2017 m. birželio 5 d. Tarptautinės javų tarybos sprendimu (2), ir galioja iki 2019 m. birželio 30 d.;

(3)

savo 49-ojoje sesijoje, įvyksiančioje 2019 m. birželio 10 d., Tarptautinė grūdų taryba spręs dėl Konvencijos galiojimo pratęsimo nuo 2019 m. liepos 1 d. dar vienu ne ilgesniu kaip dvejų metų laikotarpiu;

(4)

Konvencijos galiojimo pratęsimas atitinka Sąjungos interesus, todėl tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi 49-ojoje Tarptautinės grūdų tarybos sesijoje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi 49-ojoje Tarptautinės grūdų tarybos sesijoje, yra balsuoti už 1995 m. Prekybos javais konvencijos galiojimo pratęsimą nuo 2019 m. liepos 1 d. dar vienu ne ilgesniu kaip dvejų metų laikotarpiu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E.O. TEODOROVICI


(1)  1995 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 96/88/ΕΒ dėl Europos bendrijos Prekybos javais konvencijos ir Pagalbos maistu konvencijos, sudarančių 1995 m. Tarptautinį susitarimą dėl javų, patvirtinimo (OL L 21, 1996 1 27, p. 47).

(2)  Informacija dėl 1995 m. Prekybos javais konvencijos galiojimo pratęsimo (OL L 12, 2018 1 17, p. 1).