8.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 120/3


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/703

2014 m. spalio 8 d.

dėl protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Kanados ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių susitarimas dėl oro susisiekimo, pasirašymo Sąjungos ir jos valstybių narių vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 100 straipsnio 2 dalį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Kroatijos stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2012 m. rugsėjo 14 d. Taryba įgaliojo Komisiją Sąjungos, jos valstybių narių ir Kroatijos Respublikos vardu pradėti derybas dėl protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Kanados ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių susitarimas dėl oro susisiekimo (1) (toliau – Protokolas), sudarymo;

(2)

tos derybos sėkmingai užbaigtos 2013 m. spalio 16 d.;

(3)

Protokolas turėtų būti pasirašytas Sąjungos ir jos valstybių narių vardu, su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos ir jos valstybių narių vardu leidžiama pasirašyti Protokolą, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Kanados ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių susitarimas dėl oro susisiekimo (2), su sąlyga, kad Protokolas bus sudarytas.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Protokolą Sąjungos ir jos valstybių narių vardu.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2014 m. spalio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. LUPI


(1)  Susitarimo tekstas paskelbtas OL L 207, 2010 8 6, p. 32.

(2)  Susitarimo tekstas bus paskelbtas kartu su sprendimu dėl jo sudarymo.