12.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/35


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/600

2019 m. balandžio 11 d.

kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir jos Karūnos priklausinių pateiktų planų patvirtinimo pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/163/ES

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2831)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 96/23/EB dėl kai kurių medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose monitoringo priemonių, panaikinančią Direktyvas 85/358/EEB ir 86/469/EEB bei Sprendimus 89/187/EEB ir 91/664/EEB (1), ypač į jos 29 straipsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 50 straipsnį. 2019 m. kovo 22 d. Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, priėmė Sprendimą (ES) 2019/476 (2), kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį. Remiantis tuo sprendimu, jeigu ne vėliau kaip 2019 m. kovo 29 d. Bendruomenių Rūmai nepatvirtina Susitarimo dėl išstojimo, ES sutarties 50 straipsnio 3 dalyje numatytas terminas pratęsiamas iki 2019 m. balandžio 12 d. Kadangi susitarimas dėl išstojimo nebuvo patvirtintas iki 2019 m. kovo 29 d., Sąjungos teisė Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje nebebus taikoma nuo 2019 m. balandžio 13 d. (toliau – išstojimo iš ES diena);

(2)

Direktyvos 96/23/EB 29 straipsniu reikalaujama, kad trečiosios šalys, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti toje direktyvoje reglamentuojamus gyvūnus ir gyvūninius produktus, pateiktų liekanų stebėsenos planus, kuriuose būtų nurodytos būtinos garantijos (toliau – planai). Į tuos planus reikėtų įtraukti bent jau tos direktyvos I priede išvardytų liekanų ir medžiagų grupes;

(3)

Komisijos sprendimu 2011/163/ES (3) patvirtinti tam tikrų trečiųjų šalių pateikti planai dėl nurodytų į to sprendimo priedo sąrašą įtrauktų gyvūnų ir gyvūninių produktų;

(4)

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė pateikė Komisijai tos šalies ir jos Karūnos priklausinių planus dėl galvijų, avių / ožkų, kiaulių, arklinių šeimos gyvūnų, naminių paukščių, akvakultūros gyvūnų, pieno, kiaušinių, triušių, laukinių medžiojamųjų gyvūnų, ūkiuose auginamų medžiojamųjų gyvūnų ir medaus. Tuose planuose pateikiamos pakankamos garantijos ir jie turėtų būti patvirtinti;

(5)

todėl, siekiant išvengti nereikalingo prekybos trikdymo po išstojimo iš ES dienos, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ir jos Karūnos priklausiniai turėtų būti įtraukti į Sprendime 2011/163/ES nustatytą trečiųjų šalių, kurių planai patvirtinti, sąrašą. Todėl Sprendimo 2011/163/ES priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2019 m. balandžio 13 d., jeigu tą dieną Sąjungos teisė nebebus taikoma Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei ir jos teritorijoje;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2011/163/ES priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2019 m. balandžio 13 d.

Tačiau jis netaikomas, jeigu tą dieną Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei ir jos teritorijoje toliau taikoma Sąjungos teisė.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Jyrki KATAINEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 125, 1996 5 23, p. 10.

(2)  2019 m. kovo 22 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas (ES) 2019/476, priimtas susitarus su Jungtine Karalyste, kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį (OL L 80 I, 2019 3 22, p. 1).

(3)  2011 m. kovo 16 d. Komisijos sprendimas 2011/163/ES dėl trečiųjų šalių pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį pateiktų planų patvirtinimo (OL L 70, 2011 3 17, p. 40).


PRIEDAS

Sprendimo 2011/163/ES priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

tarp Farerų Saloms ir Gruzijai skirtų įrašų įterpiamas šis įrašas:

„GB

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

2)

tarp Gruzijai ir Ganai skirtų įrašų įterpiamas šis įrašas:

„GG

Gernsis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

3)

tarp Izraeliui ir Indijai skirtų įrašų įterpiamas šis įrašas:

„IM

Meno Sala

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

4)

tarp Iranui ir Jamaikai skirtų įrašų įterpiamas šis įrašas:

„JE

Džersis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“