12.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/593

2019 m. balandžio 8 d.

dėl Susitarimo, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas, sudarymo Europos Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 209 straipsnio 2 dalį ir 212 straipsnio 1 dalį kartu su 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktu ir 218 straipsnio 8 dalies antra pastraipa,

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

pagal Tarybos sprendimą (ES) 2016/1873 (2), Susitarimas, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas (toliau – Susitarimas), pasirašytas 2016 m. spalio 25 d., su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau;

(2)

Susitarimu bus įsteigiamas ES ir LAK fondas kaip tarptautinė organizacija, turinti juridinio asmens statusą pagal viešąją tarptautinę teisę;

(3)

veikdamos ES ir LAK fondo sistemoje, Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų koordinuoti savo pozicijas atsižvelgdamos į Sutartis ir į lojalaus bendradarbiavimo principą;

(4)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Susitarimas, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas, patvirtinamas Sąjungos vardu.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) įgaliojamas (-i) Sąjungos vardu deponuoti Susitarimo 24 straipsnyje numatytą ratifikavimo dokumentą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2019 m. balandžio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  2017 m. spalio 4 d. pritarimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

(2)  2016 m. spalio 10 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1873 dėl Susitarimo, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas, pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 288, 2016 10 22, p. 1).