22.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 80/1


EUROPOS VADOVŲ TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/476

priimtas susitarus su Jungtine Karalyste

2019 m. kovo 22 d.

kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį

EUROPOS VADOVŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 50 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį, kuris pagal Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį taikomas Europos atominės energijos bendrijai (toliau – Euratomas), 2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė Europos Vadovų Tarybai apie ketinimą išstoti iš Europos Sąjungos ir Euratomo;

(2)

2017 m. gegužės 22 d. Taryba suteikė įgaliojimus Komisijai pradėti derybas su Jungtine Karalyste dėl susitarimo, kuriame nustatoma jos išstojimo tvarka, atsižvelgiant į pagrindinius būsimų jos santykių su Sąjunga principus;

(3)

derybos vyko remiantis 2017 m. balandžio 29 d. bei gruodžio 15 d. ir 2018 m. kovo 23 d. Europos Vadovų Tarybos pateiktomis gairėmis, ir pagrindinis jų tikslas buvo užtikrinti, kad Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos ir Euratomo būtų tvarkingas;

(4)

2018 m. lapkričio 14 d. Europos Komisijos pirmininkas nusiuntė Europos Vadovų Tarybos pirmininkui Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Susitarimas dėl išstojimo) projektą; Jungtinės Karalystės vyriausybė jį patvirtino. 2018 m. lapkričio 22 d. Europos Komisijos pirmininkas pateikė Europos Vadovų Tarybos pirmininkui Politinės deklaracijos, kuria nustatomi Europos Sąjungos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės būsimų santykių pagrindiniai principai (toliau – Politinė deklaracija), projektą; dėl jo buvo susitarta derybininkų lygmeniu ir iš esmės susitarta politiniu lygmeniu su sąlyga, kad jį patvirtins vadovai;

(5)

2018 m. lapkričio 25 d. Europos Vadovų Taryba patvirtino Susitarimą dėl išstojimo ir Politinę deklaraciją;

(6)

2019 m. kovo 11 d. Europos Komisijos pirmininkas nusiuntė Europos Vadovų Tarybos pirmininkui Dokumentą, susijusį su Susitarimu dėl išstojimo, ir Bendrą pareiškimą, kuriuo papildoma Politinė deklaracija, dėl kurių susitarė Ministrė Pirmininkė T. May ir Europos Komisijos pirmininkas J.-C. Juncker ir kuriuos tą pačią dieną patvirtino Europos Komisija. 2019 m. kovo 21 d. Europos Vadovų Taryba patvirtino abu dokumentus;

(7)

pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį, jei Europos Vadovų Taryba, susitarusi su išstojančia valstybe nare, vieningai nenusprendžia pratęsti termino, Sutartys tai valstybei nustoja būti taikomos nuo Susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nėra, praėjus dvejiems metams po to, kai gaunamas pranešimas;

(8)

2019 m. kovo 20 d. laišku Jungtinė Karalystė pateikė prašymą pratęsti ES sutarties 50 straipsnio 3 dalyje numatytą terminą iki 2019 m. birželio 30 d., siekiant užbaigti Susitarimo dėl išstojimo ratifikavimą;

(9)

2019 m. kovo 21 d. Europos Vadovų Taryba sutiko, kad terminas būtų pratęstas iki 2019 m. gegužės 22 d., su sąlyga, kad Bendruomenių Rūmai kitą savaitę pritars Susitarimui dėl išstojimo. Jeigu tai neįvyktų, Europos Vadovų Taryba sutiko, kad terminas būtų pratęstas iki 2019 m. balandžio 12 d., ir nurodė, jog tikisi, kad Jungtinė Karalystė anksčiau nei 2019 m. balandžio 12 d. nurodys tolesnius veiksmus, kad Europos Vadovų Taryba juos apsvarstytų;

(10)

dėl šio pratęsimo Jungtinė Karalystė liks valstybe nare su visomis Sutartyse ir pagal Sąjungos teisę nustatytomis teisėmis ir pareigomis. Jeigu 2019 m. gegužės 23–26 d. Jungtinė Karalystė vis dar bus valstybe nare, ji privalės surengti rinkimus į Europos Parlamentą pagal Sąjungos teisę. Turi būti pažymėta, kad Jungtinė Karalystė turėtų ne vėliau kaip 2019 m. balandžio 12 d. paskelbti apie rinkimus, kad tokie rinkimai būtų surengti;

(11)

toks pratęsimas nesuteikia jokios galimybės iš naujo derėtis dėl Susitarimo dėl išstojimo. Bet koks Jungtinės Karalystės vienašalis įsipareigojimas, pareiškimas ar kitas veiksmas turėtų būti suderinamas su Susitarimo dėl išstojimo raide ir dvasia;

(12)

kaip nustatyta ES sutarties 50 straipsnio 4 dalyje, Jungtinė Karalystė nedalyvavo Europos Vadovų Taryboje vykusiose diskusijose dėl šio sprendimo arba jį priimant. Tačiau, kaip nurodyta 2019 m. kovo 22 d. JK nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje sero Tim Barrow laiške, pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį ji sutiko, kad būtų pratęstas tame straipsnyje nurodytas terminas, ir pritarė šiam sprendimui,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Jeigu ne vėliau kaip 2019 m. kovo 29 d. Bendruomenių Rūmai patvirtins Susitarimą dėl išstojimo, ES sutarties 50 straipsnio 3 dalyje numatytas terminas bus pratęstas iki 2019 m. gegužės 22 d.

Jeigu ne vėliau kaip 2019 m. kovo 29 d. Bendruomenių Rūmai nepatvirtins Susitarimo dėl išstojimo, ES sutarties 50 straipsnio 3 dalyje numatytas terminas bus pratęstas iki 2019 m. balandžio 12 d. Tuo atveju Jungtinė Karalystė anksčiau nei 2019 m. balandžio 12 d. nurodys tolesnius veiksmus, kad Europos Vadovų Taryba juos apsvarstytų.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 22 d.

Europos Vadovų Tarybos vardu

Pirmininkas

D. TUSK