20.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 48/41


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/294

2019 m. vasario 18 d.

kuriuo nustatomas teritorijų ir trečiųjų šalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama importuoti šunis, kates ir šeškus, sąrašas ir šių importuojamų gyvūnų veterinarijos sertifikato pavyzdys

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 1059)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (1), ypač į jos 17 straipsnio 2 dalies įžanginį sakinį ir pirmos pastraipos b punktą, 17 straipsnio 3 dalies a punktą ir 19 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyva 92/65/EEB nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, kuriais reglamentuojama prekyba Sąjungoje tam tikrais gyvūnais ir jų importas į Sąjungą. Joje nurodyta, kad šunų, kačių ir šeškų importo sąlygos turi būti bent lygiavertės atitinkamoms sąlygoms, nustatytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 576/2013 (2);

(2)

Reglamente (ES) Nr. 576/2013 nurodyta, kad vienu kartu nekomerciniais tikslais vežant daugiau nei penkis šunis, kates ar šeškus, šie gyvūnai augintiniai turi atitikti tos rūšies gyvūnų sveikatos reikalavimus, nustatytus Direktyvoje 92/65/EEB, išskyrus tam tikrų kategorijų gyvūnus, kuriems Reglamento (ES) Nr. 576/2013 5 straipsnio 2 dalyje numatytos tam tikromis sąlygomis taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos;

(3)

Direktyvoje 92/65/EEB nurodyta, kad šunis, kates ir šeškus leidžiama importuoti į Sąjungą tik iš trečiųjų šalių, įtrauktų į toje direktyvoje nustatyta tvarka sudarytą sąrašą. Be to, minėti gyvūnai importuojami pateikiant veterinarijos sertifikatus, atitinkančius toje direktyvoje nustatyta tvarka surašytus pavyzdžius;

(4)

Komisijos įgyvendinimo sprendime 2013/519/ES (3) nustatytas bendras veterinarijos sertifikato, naudojamo importuojant į Sąjungą šunis, kates ir šeškus, pavyzdys ir nurodyta, kad teritorijos ar trečiosios šalys, iš kurių jie vežami, ir visos teritorijos ar trečiosios šalys, per kurias jie vežami tranzitu, turi būti įtrauktos į Komisijos sprendimo 2004/211/EB (4) I priedą, Komisijos reglamento (ES) Nr. 206/2010 (5) II priedo 1 dalį arba Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 (6) II priedą;

(5)

kadangi 2018 m. spalio 1 d. Sprendimas 2004/211/EB buvo panaikintas ir pakeistas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/659 (7), būtina pateikti nuorodą į to reglamento I priede nustatytą trečiųjų šalių ir trečiųjų šalių teritorijos dalių, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą arklinių šeimos gyvūnų ir jų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų siuntas, sąrašą. Vis dėlto turėtų būti paaiškinta, kad importuoti šunis, kates ir šeškus iš tame priede nurodytų trečiųjų šalių turėtų būti leidžiama tik jei atitinkama trečioji šalis į sąrašą įtraukta netaikant Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/659 I priedo 16 skiltyje nurodyto termino;

(6)

todėl šiame sprendime turėtų būti nustatyta, kad į Sąjungą leidžiama importuoti šunis, kates ar šeškus tik iš teritorijų ir trečiųjų šalių, įtrauktų į Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalį, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedą arba, netaikant termino, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/659 I priedą;

(7)

Reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatyta, kad šunys, katės ir šeškai neturi būti įvežami į valstybę narę iš teritorijos arba trečiosios šalies, kuri nėra įtraukta į Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedą, jeigu nebuvo atliktas jų pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas, atitinkantis Reglamento (ES) Nr. 576/2013 IV priede nustatytus galiojimo reikalavimus;

(8)

pagal minėtus reikalavimus tas tyrimas turi būti atliktas laboratorijoje, patvirtintoje pagal Tarybos sprendimą 2000/258/EB (8), kuriame nurodyta, kad valstybių narių ir trečiųjų šalių laboratorijas dėl leidimo atlikti serologinius tyrimus šunų, kačių ir šeškų pasiutligės vakcinų veiksmingumui stebėti vertina Nansi (Prancūzija) agentūra Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) (nuo 2010 m. liepos 1 d. prijungta prie Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANSES);

(9)

importuojant į Sąjungą šunis, kates ir šeškus naudojamas bendras veterinarijos sertifikato pavyzdys, nustatytas Įgyvendinimo sprendimo 2013/519/ES priedo 1 dalyje, taip pat taikytinas importuojant šunis, kates ir šeškus, skirtus pagal Direktyvą 92/65/EEB patvirtintoms įstaigoms, institutams arba centrams. Kadangi šie gyvūnai gali būti nepaskiepyti nuo pasiutligės, šiame sprendime reikėtų nustatyti, kad pagal Direktyvą 92/65/EEB patvirtintoms įstaigoms, institutams ir centrams skirtus šunis, kates ar šeškus leidžiama importuoti į Sąjungą tik iš teritorijų ir trečiųjų šalių, įtrauktų į Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedą;

(10)

Tarybos direktyvoje 96/93/EB (9) nustatytos taisyklės, kurių turi būti laikomasi išduodant sertifikatus, būtinus pagal veterinarijos teisės aktus, siekiant užkirsti kelią klaidinamam ar nesąžiningam sertifikavimui. Būtina užtikrinti, kad išduodami veterinarijos sertifikatus trečiųjų šalių valstybiniai veterinarijos gydytojai taikytų taisykles ir principus, kurie būtų bent lygiaverčiai nustatytiesiems toje direktyvoje;

(11)

be to, po privalomos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1152/2011 (10) peržiūros Komisija priėmė Deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/772 (11), kuriame, inter alia, nustatytos valstybių narių ar jų dalių skirstymo į kategorijas taisyklės, atsižvelgiant į tai, ar jos turi teisę taikyti prevencines sveikatos priemones tarp šunų plintančiai Echinococcus multilocularis sukeliamai infekcijai kontroliuoti. Minėtu reglamentu Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1152/2011 panaikintas nuo 2018 m. liepos 1 d.;

valstybių narių, kurių visa teritorija arba jos dalis tenkina skirstymo į kategorijas taisykles, nustatytas Deleguotajame reglamente (ES) 2018/772, sąrašas pateikiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/878 (12) priede. Todėl tikslinga pakeisti veterinarijos sertifikato pavyzdyje pateiktas nuorodas į Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1152/2011 nuorodomis į Deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/772 ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/878;

(12)

todėl šiame sprendime turėtų būti nustatytas naujas teritorijų ir trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą importuoti šunis, kates ar šeškus, sąrašas ir bendras veterinarijos sertifikato, naudojamo importuojant į Sąjungą šiuos gyvūnus, pavyzdys. Todėl Sprendimas 2013/519/ES turėtų būti panaikintas;

(13)

siekiant išvengti šunų, kačių ar šeškų siuntų importo į Sąjungą trikdžių, būtina numatyti pereinamąjį laikotarpį iki 2019 m. gruodžio 31 d., kad tam tikromis sąlygomis būtų galima naudoti veterinarijos sertifikatus, išduotus pagal Sąjungos taisykles, taikytinas prieš šio sprendimo taikymo datą;

(14)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Teritorijų ar trečiųjų šalių, iš kurių pagal Direktyvą 92/65/EEB leidžiama importuoti šunis, kates ar šeškus, sąrašas

1.   Šunų, kačių ar šeškų, kuriems taikomos Direktyvos 92/65/EEB nuostatos, siuntas leidžiama importuoti į Sąjungą tik jei jos vežamos iš teritorijų ar trečiųjų šalių, įtrauktų į vieną iš toliau nurodytų sąrašų, arba vežamos tranzitu per tas teritorijas ar trečiąsias šalis:

a)

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalį;

b)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedą;

c)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/659 I priedą, išskyrus trečiąsias šalis, kurioms taikomas to priedo lentelės 16 skiltyje nurodytas terminas.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, pagal Direktyvą 92/65/EEB patvirtintoms įstaigoms, institutams ir centrams skirtos šunų, kačių ar šeškų siuntos importuojamos į Sąjungą tik jei jos vežamos iš teritorijų ar trečiųjų šalių, įtrauktų į 1 dalies b punkte nurodytą sąrašą, arba vežamos tranzitu per tas teritorijas ar trečiąsias šalis.

2 straipsnis

Importuojant iš teritorijų ar trečiųjų šalių naudojamas veterinarijos sertifikatas

Valstybės narės leidžia importuoti tik šias sąlygas tenkinančius šunis, kates ar šeškus:

a)

jie įvežami pateikiant veterinarijos sertifikatą, surašytą pagal priedo 1 dalyje pateiktą pavyzdį ir užpildytą bei pasirašytą valstybinio veterinarijos gydytojo remiantis priedo 2 dalyje pateiktomis aiškinamosiomis pastabomis;

b)

jie tenkina a punkte nurodyto veterinarijos sertifikato reikalavimus, susijusius su teritorijomis ar trečiosiomis šalimis, iš kurių jie vežami arba per kurias jie vežami tranzitu, kaip nurodyta 1 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose.

3 straipsnis

Panaikinimas

Įgyvendinimo sprendimas 2013/519/ES panaikinamas.

Nuorodos į Įgyvendinimo sprendimą 2013/519/ES laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

4 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Pereinamuoju laikotarpiu iki 2019 m. gruodžio 31 d. valstybės narės leidžia į Sąjungą importuoti šunis, kates ir šeškus, vežamus pateikiant veterinarijos sertifikatą, išduotą ne vėliau kaip 2019 m. lapkričio 30 d. pagal Įgyvendinimo sprendimo 2013/519/ES priedo 1 dalyje pateiktą pavyzdį.

5 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas nuo 2019 m. liepos 1 d.

6 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. vasario 18 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54.

(2)  2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 998/2003 (OL L 178, 2013 6 28, p. 1).

(3)  2013 m. spalio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/519/ES, kuriuo nustatomas teritorijų ir trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama importuoti šunis, kates ir šeškus, sąrašas ir šių importuojamų gyvūnų sveikatos sertifikato pavyzdys (OL L 281, 2013 10 23, p. 20).

(4)  2004 m. sausio 6 d. Komisijos sprendimas 2004/211/EB, nustatantis trečiųjų šalių ir jų teritorijos dalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti gyvus arklinių šeimos gyvūnus ir arklių rūšių spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąrašą ir iš dalies pakeičiantis Sprendimus 93/195/EEB ir 94/63/EB (OL L 73, 2004 3 11, p. 1).

(5)  2010 m. kovo 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 206/2010, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus gyvūnus ir šviežią mėsą, sąrašai ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL L 73, 2010 3 20, p. 1).

(6)  2013 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 577/2013 dėl nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių ir šeškų identifikavimo dokumentų pavyzdžių, teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašo sudarymo ir deklaracijų, kuriomis patvirtinama, kad įvykdytos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatytos sąlygos, formato, išdėstymo ir kalbos reikalavimų (OL L 178, 2013 6 28, p. 109).

(7)  2018 m. balandžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/659 dėl arklinių šeimos gyvūnų ir arklinių šeimos gyvūnų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų įvežimo į Sąjungą sąlygų (OL L 110, 2018 4 30, p. 1).

(8)  2000 m. kovo 20 d. Tarybos sprendimas 2000/258/EB dėl specialios institucijos, atsakingos už kriterijų, būtinų standartizuojant pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus, nustatymą, skyrimo (OL L 79, 2000 3 30, p. 40).

(9)  1996 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 96/93/EB dėl gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų sertifikavimo (OL L 13, 1997 1 16, p. 28).

(10)  2011 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1152/2011 dėl prevencinių sveikatos priemonių siekiant kontroliuoti tarp šunų plintančią Echinococcus multilocularis sukeltą infekciją, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 998/2003 (OL L 296, 2011 11 15, p. 6).

(11)  2017 m. lapkričio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/772, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 576/2013 nuostatos dėl prevencinių sveikatos priemonių tarp šunų plintančiai Echinococcus multilocularis sukeliamai infekcijai kontroliuoti ir kuriuo panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1152/2011 (OL L 130, 2018 5 28, p. 1).

(12)  2018 m. birželio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/878, kuriuo patvirtinamas sąrašas valstybių narių arba valstybių narių teritorijų dalių, kurios atitinka skirstymo į kategorijas taisykles, nustatytas Deleguotojo reglamento (ES) 2018/772 dėl prevencinių sveikatos priemonių taikymo tarp šunų plintančiai Echinococcus multilocular sukeliamai infekcijai kontroliuoti 2 straipsnio 2 ir 3 dalyse (OL L 155, 2018 6 19, p. 1).


PRIEDAS

1 DALIS

Į Sąjungą importuojamų šunų, kačių ir šeškų veterinarijos sertifikato pavyzdys

Image 1 Tekstas paveikslėlio Image 2 Tekstas paveikslėlio Image 3 Tekstas paveikslėlio Image 4 Tekstas paveikslėlio Image 5 Tekstas paveikslėlio

2 DALIS

Veterinarijos sertifikatų pildymo aiškinamosios pastabos

a)

Jei sertifikate nurodoma, kad reikia palikti tinkamą tam tikrų teiginių variantą, nebūtini teiginiai gali būti perbraukti, paženklinant valstybinio veterinarijos gydytojo inicialais ir antspaudu, arba juos galima visiškai išbraukti iš sertifikato.

b)

Kiekvieno sertifikato originalą sudaro vienas popieriaus lapas arba, jei būtino teksto yra daugiau, visi būtini popieriaus lapai turi sudaryti bendrą nedalomą visumą.

c)

Sertifikatas surašomas bent viena oficialia valstybės narės, pro kurios pasienio postą siunta įvežama į Sąjungą, kalba ir paskirties valstybės narės kalba. Tačiau šios valstybės narės gali leisti parengti sertifikatą oficialia (-omis) kitos valstybės narės kalba (-omis), prireikus kartu pateikiant oficialų vertimą.

d)

Kai siuntos prekėms identifikuoti (veterinarijos sertifikato pavyzdžio I.28 langelis) prie sertifikato pridedami papildomi popieriaus lapai ar patvirtinamieji dokumentai, jie taip pat laikomi sertifikato originalo dalimi, jei valstybinis veterinarijos gydytojas kiekviename lape pasirašo ir uždeda antspaudą.

e)

Kai sertifikatas, įskaitant d punkte minimus papildomus lapus ar dokumentus, sudaro daugiau negu vieną lapą, visi puslapiai apačioje numeruojami (puslapio numeris ir bendras puslapių skaičius), o puslapių viršuje užrašomas kompetentingos institucijos priskirtas sertifikato numeris.

f)

Sertifikato originalą užpildo ir pasirašo eksportuojančios teritorijos ar trečiosios šalies valstybinis veterinarijos gydytojas. Eksportuojančios teritorijos arba trečiosios šalies kompetentinga institucija užtikrina, kad būtų laikomasi sertifikavimo taisyklių ir principų, lygiaverčių nustatytiesiems Direktyvoje 96/93/EB.

g)

Parašo spalva turi skirtis nuo teksto spalvos. Šis reikalavimas taip pat taikomas ir antspaudams, išskyrus iškiliuosius arba su vandens ženklais.

h)

I.2 ir II.a langeliuose nurodytus sertifikatų numerius priskiria eksportuojančios teritorijos ar trečiosios šalies kompetentinga valdžios institucija.