11.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/241

2019 m. vasario 6 d.

kuriuo dėl leidimo turėtojo atstovo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/703/EB ir įgyvendinimo sprendimai (ES) 2017/2452 ir (ES) 2018/1109

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 748)

(Tekstas autentiškas tik nyderlandų, prancūzų ir anglų kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį ir 21 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Jungtinėje Karalystėje įsisteigusios bendrovės „Dow AgroSciences Ltd.“ ir „Dow AgroSciences Europe Ltd.“ genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų, kuriems taikomas Komisijos sprendimas 2007/703/EB (2) ir Komisijos įgyvendinimo sprendimai (ES) 2017/2452 (3) ir (ES) 2018/1109 (4), klausimais Sąjungoje atstovauja atitinkamai bendrovei „Dow AgroSciences LLC“ ir bendrovei „Mycogen Seeds“. Dėl tais sprendimais suteiktų leidimų Belgijoje įsisteigusi „Pioneer Overseas Corporation“ Sąjungoje atstovauja „Pioneer Hi-Bred International Inc.“;

(2)

atsižvelgdama į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos, 2018 m. rugsėjo 13 d. raštu „Dow AgroSciences Europe“ paprašė Komisijos pakeisti jos atstovą susijusio genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų klausimais – vietoj „Dow AgroSciences Ltd.“ ir „Dow AgroSciences Europe Ltd.“ atstovu paskirti Prancūzijoje įsisteigusią „Dow AgroSciences Distribution S.A.S.“2018 m. spalio 12 d.„Dow AgroSciences LLC“ patikslino, kad „Dow AgroSciences Europe“, „Dow AgroSciences Ltd.“ ir „Dow AgroSciences Europe Ltd.“ yra tas pats juridinis asmuo. 2018 m. rugsėjo 7 d. raštu „Dow AgroSciences Distribution S.A.S.“ patvirtino sutinkanti su atstovo pakeitimu;

(3)

prašomi pakeitimai yra grynai administracinio pobūdžio, todėl susijusių produktų nereikia iš naujo įvertinti. Tas pats taikytina ir susijusių sprendimų suteikti leidimą adresatams, kurie taip pat turėtų būti atitinkamai pakeisti;

(4)

todėl Sprendimas 2007/703/EB ir Įgyvendinimo sprendimai (ES) 2017/2452 ir (ES) 2018/1109 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(5)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2007/703/EB pakeitimai

Sprendimas 2007/703/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

6 straipsnio 1 dalies b punkto tekstas pakeičiamas taip: „Dow AgroSciences Distribution S.A.S.“, Prancūzija, atstovaujanti „Mycogen Seeds“, Jungtinės Amerikos Valstijos“;

2)

8 straipsnio b punkto tekstas pakeičiamas taip: „Dow AgroSciences Distribution S.A.S.“, 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Prancūzija“;

3)

priedo a punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas „Dow AgroSciences Europe Ltd.“ pakeičiamas pavadinimu „Dow AgroSciences Distribution S.A.S.“;

b)

adresas „European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Jungtinė Karalystė“ pakeičiamas adresu „6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Prancūzija“.

2 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/2452 pakeitimai

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2452 iš dalies keičiamas taip:

1)

7 straipsnio 1 dalies b punkto tekstas pakeičiamas taip: „Dow AgroSciences Distribution S.A.S.“, Prancūzija, atstovaujanti „Dow AgroSciences LLC“, Jungtinės Amerikos Valstijos“;

2)

9 straipsnio b punkto tekstas pakeičiamas taip: „Dow AgroSciences Distribution S.A.S.“, 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Prancūzija“;

3)

priedo a punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas „Dow AgroSciences Europe Ltd.“ pakeičiamas pavadinimu „Dow AgroSciences Distribution S.A.S.“;

b)

adresas „European Development Centre, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Jungtinė Karalystė“ pakeičiamas adresu „6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Prancūzija“.

3 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2018/1109 pakeitimai

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1109 iš dalies keičiamas taip:

1)

7 straipsnio 1 dalies b punkto tekstas pakeičiamas taip: „Dow AgroSciences Distribution S.A.S.“, Prancūzija, atstovaujanti „Dow AgroSciences LLC“, Jungtinės Amerikos Valstijos“;

2)

9 straipsnio b punkto tekstas pakeičiamas taip: „Dow AgroSciences Distribution S.A.S.“, 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Prancūzija“;

3)

priedo a punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas „Dow AgroSciences Europe Ltd.“ pakeičiamas pavadinimu „Dow AgroSciences Distribution S.A.S.“;

b)

adresas „European Development Centre, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Jungtinė Karalystė“ pakeičiamas adresu „6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Prancūzija“.

4 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas:

a)

„Dow AgroSciences Distribution S.A.S.“, 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Prancūzija, ir

b)

„Pioneer Overseas Corporation“, Avenue des Arts 44, 1040 Briuselis, Belgija.

Priimta Briuselyje 2019 m. vasario 6 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

(2)  2007 m. spalio 24 d. Komisijos sprendimas 2007/703/EB dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507×NK603 (DAS-Ø15Ø7-1×MON-ØØ6Ø3-6), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (OL L 285, 2007 10 31, p. 47).

(3)  2017 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2452, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 pratęsiamas leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), kurie iš jų sudaryti arba pagaminti (OL L 346, 2017 12 28, p. 25).

(4)  2018 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1109, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 pratęsiamas leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 59122 (DAS-59122-7), kurie iš jų sudaryti arba pagaminti (OL L 203, 2018 8 10, p. 7).