1.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 92/11


2019 m. sausio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/235, kuriuo dėl 3 400–3 800 MHz dažnių juostai taikomų techninių sąlygų atnaujinimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/411/EB, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 37, 2019 m. vasario 8 d. )

138 puslapis, priedas, skirsnis „A. Apibrėžtys“, penkta pastraipa:

yra:

Image 1

čia P(θ, φ) – galia, kurią antenos gardelės sistema spinduliuoja kryptimi (θ, φ), apskaičiuojama pagal formulę:

P(θ,φ) = PTxg(θ,φ)

čia PTx – į gardelės sistemą perduodama galia (vatais), o g(θ, φ) – gardelės sistemos kryptinis stiprinimas (θ, φ) kryptimi.“,

turi būti:

Image 2

čia P(Image 3,φ) – galia, kurią antenos gardelės sistema spinduliuoja kryptimi (Image 4,φ), apskaičiuojama pagal formulę:

P(Image 5,φ) = PTxg(Image 6,φ)

čia PTx – į gardelės sistemą perduodama galia (vatais), o g(Image 7,φ) – gardelės sistemos kryptinis stiprinimas (Image 8,φ) kryptimi.“,

139 puslapis, ketvirta pastraipa:

yra:

„3, 4 ir 7 lentelėse galios ribinės vertės nustatomos pagal fiksuotą viršutinę ribą, pasinaudojant formule Min(P Max – A, B), kuria nustatoma mažesnioji (griežtesnė) iš dviejų verčių: 1) (P Max A), reiškiančios didžiausią nešlio galią P Max , iš kurios atimtas santykinis nuokrypis A, ir 2) fiksuotos viršutinės ribos B.“,

turi būti:

„3, 4 ir 7 lentelėse galios ribinės vertės nustatomos pagal fiksuotą viršutinę ribą, pasinaudojant formule Min(P Max – A, B), kuria nustatoma mažesnioji (griežtesnė) iš dviejų verčių: 1) (P Max – A), reiškiančios didžiausią nešlio galią P Max , iš kurios atimtas santykinis nuokrypis A, ir 2) fiksuotos viršutinės ribos B.“