28.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 24/12


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/117

2019 m. sausio 21 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimu įsteigtoje Jungtinėje taryboje dėl Ginčų vengimo ir sprendimo tvarkos taisyklių ir Arbitrų bei tarpininkų elgesio kodekso priėmimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2016 m. birželio 10 d. Sąjunga ir jos valstybės narės pasirašė Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimą (1) (toliau – Susitarimas). Susitarimas tarp Sąjungos ir Botsvanos, Esvatinio, Lesoto, Namibijos ir Pietų Afrikos laikinai taikomas nuo 2016 m. spalio 10 d., o tarp Sąjungos ir Mozambiko – nuo 2018 m. vasario 4 d.;

(2)

pagal Susitarimo 102 straipsnio 1 dalį Jungtinė taryba turi įgaliojimus priimti sprendimus visais Susitarime aptariamais klausimais;

(3)

pagal Susitarimo 89 straipsnio 1 dalį Jungtinė taryba turi priimti Ginčų vengimo ir sprendimo tvarkos taisykles ir Arbitrų bei tarpininkų elgesio kodeksą. Todėl, veikdama pagal Susitarimo III dalį, Jungtinė taryba savo pirmajame posėdyje turi priimti sprendimus dėl Ginčų vengimo ir sprendimo tvarkos taisyklių ir Arbitrų bei tarpininkų elgesio kodekso;

(4)

tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtinėje taryboje dėl Ginčų vengimo ir sprendimo tvarkos taisyklių ir Arbitrų bei tarpininkų elgesio kodekso priėmimo;

(5)

todėl Sąjungos pozicija Jungtinėje taryboje turėtų būti grindžiama pridedamu sprendimo projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtinėje taryboje dėl Ginčų vengimo ir sprendimo tvarkos taisyklių ir Arbitrų bei tarpininkų elgesio kodekso priėmimo, grindžiama prie šio sprendimo pridedamu Jungtinės tarybos sprendimo projektu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. sausio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  OL L 250, 2016 9 16, p. 3.


PROJEKTAS

JUNGTINĖS TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 2/2019

… m. … … d.

dėl Ginčų vengimo ir sprendimo tvarkos taisyklių ir Arbitrų bei tarpininkų elgesio kodekso priėmimo

JUNGTINĖ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 89 straipsnio 1 dalį bei 100, 101 ir 102 straipsnius,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priimamos Ginčų vengimo ir sprendimo tvarkos taisyklės, išdėstytos šio sprendimo I priede.

2 straipsnis

Priimamas Arbitrų ir tarpininkų elgesio kodeksas, išdėstytas šio sprendimo II priede.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta … (data) …

Jungtinės tarybos vardu

… prekybos ministras

ES atstovas


I PRIEDAS

Ginčų vengimo ir sprendimo tvarkos taisyklės

1 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiose taisyklėse ir pagal Susitarimo III dalį (Ginčų vengimas ir sprendimas):

a)   administracijos personalas– arbitro vadovaujami ir kontroliuojami asmenys, išskyrus padėjėjus;

b)   patarėjas– asmuo, Šalies pasamdytas patarti arba padėti tai Šaliai klausimais, susijusiais su arbitražo procedūra;

c)   Susitarimas– 2016 m. birželio 10 d. pasirašytas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimas;

d)   arbitras– arbitražo kolegijos narys;

e)   arbitražo kolegija– pagal Susitarimo 80 straipsnį (sudaryta kolegija;

f)   padėjėjas– arbitro vadovaujamas ir kontroliuojamas asmuo, kuris arbitro nustatytomis sąlygomis atlieka tyrimus arba padeda tam arbitrui;

g)   Šalis ieškovė– Šalis, kuri prašo sudaryti arbitražo kolegiją pagal Susitarimo 80 straipsnį;

h)   diena– kalendorinė diena;

i)   Šalis– ginčo šalis;

j)   Šalis atsakovė– Šalis, kuriai pateikti kaltinimai dėl tariamo pagal Susitarimo 76 straipsnį taikytinų nuostatų pažeidimo, ir

k)   Šalies atstovas– darbuotojas arba kitas Šalies Vyriausybės departamento, įstaigos ar kitos valstybinės institucijos paskirtas asmuo, atstovaujantis Šaliai sprendžiant ginčą pagal Susitarimą.

2 straipsnis

Pranešimai

1.   Visi prašymai, pranešimai, rašytiniai pareiškimai ar kiti dokumentai, kuriuos pateikė arbitražo kolegija, siunčiami abiem Šalims tuo pačiu metu.

Visi prašymai, pranešimai, rašytiniai pareiškimai ar kiti dokumentai, kuriuos pateikė Šalis arbitražo kolegijai (jų kopijos), siunčiami kitai Šaliai tuo pačiu metu.

Visi prašymai, pranešimai, rašytiniai pareiškimai ar kiti dokumentai, kuriuos pateikė Šalis kitai Šaliai (jų kopijos), siunčiami, atitinkamais atvejais, arbitražo kolegijai tuo pačiu metu.

2.   Visi 1 dalyje nurodyti pranešimai siunčiami el. paštu arba, atitinkamais atvejais, bet kokiomis kitomis ryšio priemonėmis, kurias naudojant yra numatytas išsiunčiamų dokumentų registravimas. Jei neįrodyta kitaip, toks pranešimas laikomas pateiktu jo išsiuntimo dieną.

3.   Visi pranešimai siunčiami Europos Sąjungos Europos Komisijos Prekybos generaliniam direktoratui ir PAVB EPS valstybių koordinatoriui, kaip nurodyta Susitarimo 105 straipsnyje.

4.   Prašyme, pranešime, rašytiniame pareiškime ar kitame su arbitražo kolegijos procedūromis susijusiame dokumente rastos smulkios korektūros klaidos gali būti ištaisytos atsiunčiant naują dokumentą, kuriame aiškiai nurodyti pakeitimai.

5.   Jeigu paskutinė diena, kurią galima įteikti dokumentą, sutampa su Europos Komisijos arba atitinkamos PAVB EPS valstybės ar valstybių valstybine švente, laikoma, kad dokumentas įteiktas pirmą darbo dieną po jos.

6.   Atsižvelgiant į ginčo pobūdį, visų Prekybos ir vystymosi komitetui adresuotų prašymų ir pranešimų kopijos pateikiamos kitiems atitinkamiems pagal Susitarimą įsteigtiems susijusiems pakomitečiams.

3 straipsnis

Arbitrų skyrimas

1.   Jeigu pagal Susitarimo 80 straipsnį arbitras renkamas traukiant burtus, Prekybos ir vystymosi komiteto pirmininkas nedelsdamas informuoja Šalis apie burtų traukimo datą, laiką ir vietą.

2.   Šalys gali dalyvauti traukiant burtus ir burtai traukiami dalyvaujant atvykusiai Šaliai ar Šalims.

3.   Prekybos ir vystymosi komiteto pirmininkas raštu informuoja kiekvieną asmenį, kuris buvo išrinktas arbitru, apie jo paskyrimą. Kiekvienas asmuo per penkias dienas nuo tos datos, kai jis buvo informuotas apie jo paskyrimą, abiem Šalims patvirtina, kad gali eiti šias pareigas.

4.   Jeigu Susitarimo 94 straipsnyje nurodytas sąrašas nėra sudarytas arba jame nėra pakankamai asmenų tuo metu, kai pagal Susitarimo 80 straipsnio 3 dalį pateikiamas prašymas, arbitrai išrenkami burtų keliu iš asmenų, kuriuos oficialiai pasiūlė viena Šalis arba abi Šalys.

4 straipsnis

Organizacinis posėdis

1.   Jei Šalys nesusitaria kitaip, per 10 dienų nuo arbitražo kolegijos sudarymo jos susitinka su arbitražo kolegija, kad išspręstų klausimus, kuriuos, Šalių arba arbitražo kolegijos nuomone, reikia išspręsti, įskaitant:

a)

klausimus dėl arbitrams mokėtino atlygio ir jų išlaidų pagal Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) standartus;

b)

klausimus dėl padėjėjui (-ams) mokėtino atlygio, kurio bendra suma neturi viršyti 50 % arbitrui (-ams) mokamo atlygio, arba

c)

procedūrų tvarkaraštį.

2.   Arbitrai ir Šalių atstovai gali dalyvauti 1 dalyje nurodytame posėdyje telefonu ar per vaizdo konferenciją.

5 straipsnis

Įgaliojimai

1.   Jei per septynias dienas nuo arbitražo kolegijos sudarymo dienos Šalys nesusitaria kitaip, arbitražo kolegijos įgaliojimai yra šie:

a)

atsižvelgiant į atitinkamas Šalių nurodytas Susitarimo nuostatas, nagrinėti prašyme dėl arbitražo kolegijos sudarymo pateiktą klausimą;

b)

rengti išvadas dėl nagrinėjamos priemonės atitikties pagal Susitarimo 76 straipsnį taikytinoms nuostatoms, ir

c)

pateikti ataskaitą pagal Susitarimo 81 ir 82 straipsnius.

2.   Jeigu Šalys sutaria dėl kitų įgaliojimų, jos informuoja arbitražo kolegiją apie įgaliojimus, dėl kurių sutarė, per 1 dalyje nustatytą laikotarpį.

6 straipsnis

Rašytiniai pareiškimai

Šalis ieškovė ne vėliau kaip per 20 dienų nuo arbitražo kolegijos sudarymo dienos pateikia rašytinį pareiškimą. Šalis atsakovė rašytinį pareiškimą pateikia ne vėliau kaip per 20 dienų nuo Šalies ieškovės rašytinio pareiškimo pateikimo dienos.

7 straipsnis

Arbitražo kolegijos darbas

1.   Visiems posėdžiams pirmininkauja arbitražo kolegijos pirmininkas. Arbitražo kolegija gali įgalioti pirmininką priimti administracinius ir procedūrinius sprendimus.

2.   Jei Susitarimo III dalyje ar šiose taisyklėse nenumatyta kitaip, arbitražo kolegija veiklą gali vykdyti naudodama bet kokias priemones, įskaitant telefoninį, faksimilinį ar kompiuterinį ryšį.

3.   Arbitražo kolegijos svarstymuose gali dalyvauti tik arbitrai, tačiau arbitražo kolegija gali leisti, kad tokiuose svarstymuose dalyvautų ir arbitrų padėjėjai.

4.   Visų sprendimų ar ataskaitų rengimas yra išskirtinė arbitražo kolegijos pareiga ir ji negali būti perleidžiama.

5.   Kilus procedūriniam klausimui, kuris nepatenka į Susitarimo III dalies ir jo priedų taikymo sritį, arbitražo kolegija, pasikonsultavusi su Šalimis, gali taikyti atitinkamą procedūrą, kuri atitinka minėtas nuostatas.

6.   Jei arbitražo kolegija mano, kad reikia pakeisti jos darbo procedūroms taikomus laiko terminus, išskyrus nustatytus Susitarimo III dalyje, arba atlikti kitus procedūrinius ar administracinius koregavimus, ji, pasikonsultavusi su Šalimis, raštu informuoja jas apie pakeitimų ar koregavimų priežastis ir reikiamą naują terminą ar koregavimą.

8 straipsnis

Keitimas

1.   Jei arbitras negali dalyvauti ginčų nagrinėjimuose, pasitraukia iš pareigų arba jį reikia pakeisti, jį pakeisiantis asmuo išrenkamas pagal Susitarimo 80 straipsnio 3 dalį.

2.   Kai Šalis mano, kad arbitras neatitinka II priede (Arbitrų ir tarpininkų elgesio kodeksas) nustatytų reikalavimų ir dėl šios priežasties turėtų būti pakeistas, ta šalis informuoja kitą Šalį per 15 dienų nuo tos datos, kai ji gavo pakankamai įrodymų, kad arbitras tariamai neatitinka tame priede nustatytų reikalavimų.

3.   Kiekviena Šalis per 15 dienų nuo pranešimo gavimo konsultuojasi su kita Šalimi.

4.   Šalys informuoja arbitrą apie jo tariamą reikalavimų nesilaikymą ir gali paprašyti arbitrą imtis veiksmų, kad užtikrintų geresnį reikalavimų laikymąsi. Jos taip pat, jei susitaria, gali nušalinti arbitrą ir pasirinkti naują arbitrą pagal Susitarimo 80 straipsnį.

5.   Jei Šalys nesutaria, ar reikia pakeisti arbitrą, išskyrus arbitražo kolegijos pirmininką, bet kuri Šalis gali prašyti šį klausimą perduoti spręsti arbitražo kolegijos pirmininkui, kurio sprendimas yra galutinis.

6.   Jeigu arbitražo kolegijos pirmininkas nustato, kad arbitras neatitinka II priede (Arbitrų ir tarpininkų elgesio kodeksas) nustatytų reikalavimų, išrenkamas naujas arbitras pagal Susitarimo 80 straipsnį.

7.   Jei Šalys nesusitaria dėl būtinybės keisti pirmininką, bet kuri Šalis gali prašyti, kad šis klausimas būtų perduotas spręsti vienam iš sąraše likusių narių, pagal Susitarimo 94 straipsnį išrinktų eiti arbitražo kolegijos pirmininko pareigas. Jo ar jos vardą ir pavardę burtų keliu ištraukia Prekybos ir vystymosi komiteto pirmininkas. Taip išrinktas asmuo nusprendžia, ar pirmininkas atitinka II priede (Arbitrų ir tarpininkų elgesio kodeksas) nustatytus reikalavimus. Jo sprendimas yra galutinis.

Jeigu nusprendžiama, kad pirmininkas neatitinka II priede (Arbitrų ir tarpininkų elgesio kodeksas) nustatytų reikalavimų, išrenkamas naujas pirmininkas pagal Susitarimo 80 straipsnį.

9 straipsnis

Posėdžiai

1.   Laikydamasis 4 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyto tvarkaraščio, pasikonsultavęs su Šalimis ir kitais arbitrais, arbitražo kolegijos pirmininkas informuoja Šalis apie posėdžio datą, laiką ir vietą. Jei posėdis nėra uždaras, Šalis, kurios teritorijoje vyksta posėdis, šią informaciją paskelbia viešai.

2.   Jei Šalys nesusitaria kitaip, kai Šalis ieškovė yra PAVB EPS valstybė arba, atitinkamais atvejais, – Pietų Afrikos muitų sąjunga, posėdžiai rengiami Briuselyje, o kai Šalis ieškovė yra Europos Sąjunga, posėdžiai rengiami PAVB EPS valstybių teritorijoje. Kilus ginčui dėl PAVB EPS valstybės taikomos priemonės, posėdis rengiamas tos valstybės teritorijoje, išskyrus atvejus, kai ta valstybė arbitražo kolegijai per 10 dienų nuo jos sudarymo pateikia rašytinį pranešimą, kad posėdį reikėtų rengti kitoje vietoje.

3.   Šaliai atsakovei tenka su logistiniu posėdžio administravimu susijusios išlaidos, įskaitant išlaidas, susijusias su posėdžio vietos nuoma. Į tas išlaidas nėra įtraukiamos jokios vertimo raštu ar žodžiu išlaidos, taip pat su patarėjais, arbitrais, arbitrų administracijos personalu ar padėjėju (-ais) susijusios bei jiems mokėtinos išlaidos.

4.   Šalims susitarus arbitražo kolegija gali sušaukti papildomus posėdžius.

5.   Visi arbitrai dalyvauja visame posėdyje.

6.   Jei Šalys nesusitaria kitaip, nepaisant to, ar procesas yra viešas, ar ne, posėdyje gali dalyvauti šie asmenys:

a)

Šalies atstovai;

b)

patarėjai;

c)

padėjėjai ir administracijos personalas;

d)

vertėjai žodžiu ir raštu ir arbitražo kolegijos teismo referentai, ir

e)

ekspertai arbitražo kolegijos sprendimu pagal Susitarimo 90 straipsnį.

7.   Ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki posėdžio dienos kiekviena Šalis įteikia arbitražo kolegijai ir kitai Šaliai asmenų, kurie posėdyje tos Šalies vardu pateiks žodinių argumentų ar paaiškinimų, ir kitų atstovų ar patarėjų, kurie dalyvaus posėdyje, pavardžių sąrašą.

8.   Pagal Susitarimo 89 straipsnio 2 dalį arbitražo kolegijos posėdžiai yra vieši, jeigu arbitražo kolegija savo iniciatyva arba Šalių prašymu nenusprendžia kitaip.

9.   Konsultuodamasi su Šalimis arbitražo kolegija nusprendžia imtis atitinkamų logistinių priemonių ir procedūrų, skirtų užtikrinti, kad vieši posėdžiai būtų rengiami tinkamai. Šios procedūros galėtų apimti tiesioginę transliaciją internetu arba uždarosios grandinės televizijos sistemas.

10.   Užtikrindama, kad Šaliai ieškovei ir Šaliai atsakovei pateikiant argumentus ir priešinius argumentus būtų skirta tiek pat laiko, arbitražo kolegija posėdžius rengia taip:

 

Argumentavimas

a)

Šalies ieškovės argumentai;

b)

Šalies atsakovės argumentai.

 

Priešiniai argumentai

a)

Šalies ieškovės atsakymas;

b)

Šalies atsakovės prieštaravimas.

11.   Arbitražo kolegija gali pateikti klausimus bet kuriai Šaliai bet kuriuo posėdžio metu.

12.   Arbitražo kolegija pasirūpina, kad posėdžio protokolas būtų parengtas ir įteiktas Šalims per pagrįstą laiko tarpą po posėdžio. Šalys gali pateikti pastabų dėl protokolo, o arbitražo kolegija gali į tas pastabas atsižvelgti.

13.   Per 10 dienų nuo posėdžio dienos kiekviena Šalis gali pateikti papildomą rašytinį pareiškimą dėl bet kuriuo posėdžio metu kilusio klausimo.

10 straipsnis

Klausimai raštu

1.   Arbitražo kolegija bet kuriuo proceso metu gali vienai ar abiem Šalims pateikti klausimus raštu. Visų vienai Šaliai pateiktų klausimų kopijos pateikiamos kitai Šaliai.

2.   Atsakymo į arbitražo kolegijos pateiktus klausimus kopiją kiekviena Šalis pateikia kitai Šaliai. Kita Šalis turi galimybę per septynias dienas nuo tos kopijos gavimo raštu pateikti pastabas dėl kitos Šalies atsakymų.

11 straipsnis

Konfidencialumas

1.   Kiekviena Šalis ir arbitražo kolegija konfidencialia laiko informaciją, kurią kita Šalis pateikė arbitražo kolegijai ir nurodė ją esant konfidencialią. Kai Šalis arbitražo kolegijai pateikia rašytinį pareiškimą, kuriame yra konfidencialios informacijos, ji taip pat per 15 dienų pateikia pareiškimą be konfidencialios informacijos, kuris gali būti skelbiamas viešai.

2.   Jokia šių taisyklių nuostata Šaliai netrukdo viešai atskleisti savo pozicijos tiek, kiek kalbant apie kitos Šalies pateiktą informaciją neatskleidžiama ta informacija, kurią kita Šalis nurodė esant konfidencialią.

3.   Jei Šalies pareiškimuose ir argumentuose yra konfidencialios verslo informacijos, arbitražo kolegija susirenka į uždarus posėdžius. Jei posėdžiaujama uždarai, Šalys užtikrina arbitražo kolegijos posėdžių konfidencialumą.

12 straipsnis

Ex parte ryšiai

1.   Arbitražo kolegija nesusitinka ar nesusisiekia su Šalimi, jeigu nedalyvauja kita Šalis.

2.   Arbitras su viena Šalimi arba abiem Šalimis neaptarinėja jokio su proceso dalyku susijusio aspekto, jeigu nedalyvauja kiti arbitrai.

13 straipsnis

Amicus curiae pareiškimai

1.   Jei Šalys nesusitaria kitaip, per penkias dienas nuo arbitražo kolegijos sudarymo datos arbitražo kolegija gali priimti neprašytus Šalies fizinių asmenų arba Šalies teritorijoje įsisteigusių juridinių asmenų, kurie yra nepriklausomi nuo Šalių Vyriausybių, rašytinius pareiškimus, jeigu:

a)

jie pateikiami arbitražo kolegijai per 10 dienų nuo arbitražo kolegijos sudarymo datos;

b)

jie tiesiogiai susiję su arbitražo kolegijos svarstomu faktiniu ar teisiniu ginču;

c)

juose pateikiamas pareiškimą pateikusio asmens aprašymas; fizinio asmens atveju nurodomas jo ar jos pilietybė, o juridinio asmens atveju – jo įsisteigimo vieta, veiklos pobūdis, teisinis statusas, bendrieji tikslai ir jo finansavimo šaltinis;

d)

juose nurodomas asmens interesų arbitražo procese pobūdis ir

e)

pareiškimai yra parengti Šalių pasirinkta kalba pagal šių taisyklių 15 straipsnio 1 ir 2 dalis.

2.   Tie pareiškimai pateikiami Šalims, kad šios galėtų pateikti pastabų. Šalys gali pateikti arbitražo kolegijai pastabų per 10 dienų nuo jų gavimo.

3.   Arbitražo kolegija savo ataskaitoje išvardija visus gautus pareiškimus pagal šio straipsnio 1 dalį. Arbitražo kolegija neprivalo savo ataskaitoje atsižvelgti į tokiuose pareiškimuose pateiktus argumentus, tačiau jeigu ji į juos atsižvelgia, ji taip pat atsižvelgia į visas Šalių pastabas, pateiktas pagal šio straipsnio 2 dalį.

14 straipsnis

Skubūs atvejai

Susitarimo III dalyje nurodytais skubiais atvejais arbitražo kolegija, pasikonsultavusi su Šalimis, prireikus pakoreguoja šiose taisyklėse nustatytus terminus. Arbitražo kolegija apie tokius pakeitimus praneša Šalims.

15 straipsnis

Vertimas raštu ir žodžiu

1.   Vykstant Susitarimo 77 straipsnyje nurodytoms konsultacijoms ir ne vėliau, nei įvyksta šių taisyklių 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas posėdis, Šalys siekia susitarti dėl bendros darbo kalbos ginčo nagrinėjimo arbitrų kolegijoje metu.

2.   Šalims nepavykus susitarti dėl bendros darbo kalbos, taikomos Susitarimo 91 straipsnio 2 dalyje išdėstytos taisyklės.

3.   Šalis atsakovė pasirūpina žodinių pareiškimų vertimu žodžiu į Šalių pasirinktas kalbas.

4.   Arbitražo kolegijos ataskaitos ir sprendimai skelbiami Šalių pasirinkta (-omis) kalba (-omis). Jeigu Šalys nėra sutarusios dėl bendros darbo kalbos, arbitražo kolegijos tarpinė ir galutinė ataskaitos turi būti parengtos viena iš PPO darbo kalbų.

5.   Šalis gali pareikšti pastabų dėl pagal šias taisykles parengto dokumento išverstos redakcijos vertimo tikslumo.

6.   Kiekviena Šalis padengia savo rašytinių pareiškimų vertimo išlaidas. Sprendimo vertimo išlaidas Šalys pasidalija po lygiai.

16 straipsnis

Kitos procedūros

Šiose taisyklėse nustatyti terminai koreguojami pagal specialius terminus, numatytus arbitražo kolegijos ataskaitai ar sprendimui priimti atliekant procedūras pagal Susitarimo 84, 85, 86 ir 87 straipsnius.


II PRIEDAS

Arbitrų ir tarpininkų elgesio kodeksas

1 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame elgesio kodekse:

a)   administracijos personalas– arbitro vadovaujami ir kontroliuojami asmenys, išskyrus padėjėjus;

b)   padėjėjas– arbitro vadovaujamas ir kontroliuojamas asmuo, kuris arbitro nustatytomis sąlygomis atlieka tyrimus arba padeda tam arbitrui;

c)   kandidatas– asmuo, kurio pavardė yra šio susitarimo 94 straipsnyje nurodytame arbitrų sąraše ir kurio išrinkimas arbitru yra svarstomas pagal Susitarimo 80 straipsnį;

d)   tarpininkas– asmuo, kuris išrinktas tarpininku pagal Susitarimo 78 straipsnį;

e)   narys arba arbitras– pagal Susitarimo 80 straipsnį sudarytos arbitražo kolegijos narys.

2 straipsnis

Svarbiausi principai

1.   Kad ginčų sprendimo mechanizmas išliktų sąžiningas ir nešališkas, kiekvienas kandidatas ir arbitras:

a)

susipažįsta su šiuo elgesio kodeksu;

b)

yra nepriklausomas ir nešališkas;

c)

vengia tiesioginių ir netiesioginių interesų konfliktų;

d)

vengia netinkamo elgesio ir neleidžia pasireikšti tendencingumui;

e)

griežtai laikosi gero elgesio normų ir

f)

jam nedaro įtakos asmeniniai interesai, spaudimas iš išorės, politinės aplinkybės, vieši protestai, lojalumas Šaliai arba kritikos baimė.

2.   Arbitras nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neprisiima jokių prievolių ir nesiekia jokios naudos, jeigu tai kokiu nors būdu trukdo arba gali trukdyti tinkamai vykdyti pareigas.

3.   Arbitras nesinaudoja priklausymu arbitražo kolegijai, kad patenkintų asmeninius ar privačius interesus. Arbitras vengia veiksmų, kurie galėtų sukelti įspūdį, kad kiti asmenys gali jį ar ją kaip nors paveikti.

4.   Arbitras neleidžia, kad buvę ar esami finansiniai, verslo, profesiniai, asmeniniai ar socialiniai ryšiai ar įsipareigojimai paveiktų jo elgesį arba nuomonę.

5.   Arbitras vengia užmegzti ryšius ar įgyti finansinių interesų, kurie gali paveikti jo nešališkumą arba dėl kurių gali kilti pagrįstų abejonių dėl jo elgesio arba tendencingumo.

6.   Arbitras atlieka savo funkcijas nesilaikydamas ir nepriimdamas jokios Vyriausybės, jokios tarptautinės Vyriausybinės organizacijos arba tarptautinės nevyriausybinės organizacijos ar privačių subjektų nurodymų, ir jis nedalyvavo jokiame ankstesniame jam paskirto ginčo nagrinėjimo etape.

3 straipsnis

Prievolė atskleisti informaciją

1.   Prieš sutikdamas būti paskirtas arbitražo kolegijos nariu pagal Susitarimo 80 straipsnį, kandidatas atskleidžia informaciją apie interesus, ryšius ar dalykus, kurie gali paveikti jo nepriklausomumą ar nešališkumą arba pagrįstai sukelti netinkamo elgesio ar tendencingumo įspūdį procesų metu.

2.   Todėl kandidatas deda visas pagrįstas pastangas, kad išsiaiškintų minėtus interesus, ryšius ir dalykus, įskaitant finansinius interesus, profesinius interesus arba darbo ar šeimos interesus.

3.   Prievolė atskleisti informaciją pagal 1 dalį yra nuolatinė arbitro pareiga atskleisti visus tokius interesus, ryšius ar dalykus, kurie gali iškilti bet kuriame procedūros etape.

4.   Kandidatas arba arbitras informuoja Prekybos ir vystymosi komitetą apie bet kokius dalykus, susijusius su faktiniais arba galimais šio elgesio kodekso pažeidimais, kai tik apie juos sužino, kad Šalys galėtų juos apsvarstyti.

4 straipsnis

Arbitrų pareigos

1.   Sutikęs būti paskirtas, arbitras sutinka atlikti savo pareigas ir jas visos procedūros metu vykdo kruopščiai, greitai, sąžiningai ir stropiai.

2.   Arbitras nagrinėja tik per procedūrą iškeltus ir sprendimui priimti reikalingus klausimus ir šios pareigos neperleidžia jokiam kitam asmeniui.

3.   Arbitras imasi visų tinkamų priemonių užtikrinti, kad jo padėjėjai ir administracijos personalas būtų susipažinę su šio elgesio kodekso 2, 3, 4 ir 6 straipsniuose arbitrams nustatytomis prievolėmis ir jų laikytųsi.

5 straipsnis

Buvusių arbitrų prievolės

1.   Kiekvienas buvęs arbitras vengia veiksmų, kurie gali daryti įspūdį, jog vykdydamas pareigas jis buvo tendencingas arba galėjo turėti naudos dėl arbitražo kolegijos sprendimo.

2.   Kiekvienas buvęs arbitras laikosi šio elgesio kodekso 6 straipsnyje nustatytų prievolių.

6 straipsnis

Konfidencialumas

1.   Arbitras niekada neatskleidžia jokios neviešos informacijos, kuri yra susijusi su procedūra arba buvo gauta per procedūrą, kuriai vykdyti jis buvo paskirtas. Arbitras niekada neatskleidžia šios informacijos arba ja nesinaudoja, kad įgytų asmeninės naudos, suteiktų naudos kitiems arba pakenktų kitų asmenų interesams.

2.   Arbitras neatskleidžia arbitražo kolegijos sprendimų arba jų dalių anksčiau, nei jie paskelbiami.

3.   Arbitras niekada neatskleidžia arbitražo kolegijos svarstymų detalių ar kurio nors iš arbitrų nuomonės ir nedaro jokių pareiškimų dėl procedūrų, kurioms vykdyti jis buvo paskirtas, ar dėl per procedūras nagrinėjamų ginčo klausimų.

7 straipsnis

Išlaidos

Kiekvienas arbitras registruoja procedūroms skirtą laiką ir savo išlaidas, savo padėjėjų ir administracijos personalo laiką bei išlaidas ir pateikia galutinę jų ataskaitą.

8 straipsnis

Tarpininkai

Šis elgesio kodeksas mutatis mutandis taikomas tarpininkams.