3.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1879

2018 m. lapkričio 29 d.

kuriuo dėl konkurso tvarka parduodamų nugriebtų pieno miltelių atvežimo į sandėlį datos iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2080

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1240, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taikymo taisyklės (2), ypač į jo 28 straipsnį,

kadangi:

(1)

kad būtų nustatytas nugriebto pieno miltelių, kuriems taikoma Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/2080 (3) numatyta konkurso tvarka, kiekis, to reglamento 1 straipsnyje nustatytas terminas, iki kurio nugriebto pieno milteliai turėjo būti atvežti į valstybės sandėlius;

(2)

atsižvelgiant į dabartinę padėtį pieno ir pieno produktų rinkoje, susidariusią dėl iki įprasto lygio pakilusių kainų ir didelio intervencinių atsargų kiekio, tikslinga pakeisti atvežimo į sandėlį datą ir pardavimui skirti papildomą nugriebto pieno miltelių kiekį;

(3)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2080 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

siekiant, kad nugriebto pieno miltelius būtų galima nedelsiant parduoti, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/2080 1 straipsnyje data „2016 m. rugpjūčio 1 d.“ pakeičiama data „2018 m. sausio 1 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 206, 2016 7 30, p. 71.

(3)  2016 m. lapkričio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2080, kuriuo pradedamas nugriebto pieno miltelių pardavimas konkurso tvarka (OL L 321, 2016 11 29, p. 45).