27.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 300/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1848

2018 m. lapkričio 26 d.

dėl asignavimų, perkeltų iš 2018 finansinių metų, kompensavimo remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 5 dalimi

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (1), ypač į jo 26 straipsnio 6 dalį,

pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu,

kadangi:

(1)

remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 (2) 12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktu, nepaskirtus asignavimus, susijusius su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) finansuojamais veiksmais, nurodytais Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 4 straipsnio 1 dalyje, galima perkelti į kitus finansinius metus. Taip perkeliamų asignavimų suma negali viršyti 2 % pradinių asignavimų, kuriuos balsavimu patvirtino Europos Parlamentas ir Taryba, ir negali būti didesnė už Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 (3) 8 straipsnyje nurodyto tiesioginių išmokų koregavimo sumą, taikytą praėjusiais finansiniais metais;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 5 dalį, nukrypdamos nuo Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 12 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos, valstybės narės turi kompensuoti Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte nurodytus perkeltus asignavimus galutiniams gavėjams, kuriems koregavimo koeficientas taikomas tais finansiniais metais, į kuriuos perkeliami asignavimai. Šis kompensavimas taikomas tik valstybių narių, kuriose praėjusiais finansiniais metais taikytas finansinės drausmės mechanizmas (4), galutiniams gavėjams;

(3)

nustatant kompensuotiną perkeliamų asignavimų sumą, pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 7 dalį turi būti atsižvelgiama į to reglamento 25 straipsnyje nurodytą žemės ūkio sektoriaus krizių rezervui skirtą, tačiau iki finansinių metų pabaigos kovos su krize priemonėms nepaskirtą sumą;

(4)

pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2017/1236 (5) 1 straipsnio 1 dalį finansinės drausmės mechanizmas taikomas tiesioginėms už 2017 kalendorinius metus skiriamoms išmokoms siekiant sukurti krizių rezervą. 2018 finansiniais metais krizių rezervu nepasinaudota;

(5)

siekiant užtikrinti, kad dėl finansinės drausmės taikymo nepanaudoti asignavimai galutiniams gavėjams būtų kompensuoti proporcingai pagal finansinės drausmės mechanizmą taikyto koregavimo sumai, Komisija turėtų nustatyti sumas, kurias valstybės narės gali panaudoti kompensacijoms išmokėti. Tačiau Rumunijos atveju reikia papildomų paaiškinimų atsižvelgiant į 2 000 EUR ribą, taikomą finansinei drausmei pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 8 straipsnio 1 dalį. Todėl siekiant patikimo finansų valdymo, šiame etape Rumunijai nepriklauso jokia kompensacijos suma;

(6)

siekiant, kad nereikėtų raginti valstybių narių atlikti papildomo tokios kompensacijos mokėjimo, šis reglamentas turi būti taikomas nuo 2018 m. gruodžio 1 d. Taigi šiame reglamente nustatytos sumos yra galutinės ir, nedarant poveikio sumažinimų taikymui pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 41 straipsnį, taikomos kitiems koregavimams, į kuriuos atsižvelgiama sprendime dėl mėnesio išmokos, susijusiame su valstybių narių mokėjimo agentūrų 2018 m. spalio mėn. išlaidomis, pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 18 straipsnio 3 dalį ir išskaitymams bei papildomoms išmokoms pagal to reglamento 18 straipsnio 4 dalį arba sprendimams, kurie bus priimti pagal sąskaitų atitikties patvirtinimo procedūrą;

(7)

pagal Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 12 straipsnio 2 dalies įvadinį sakinį nepaskirtus asignavimus galima perkelti tik į kitus finansinius metus. Todėl Komisija turėtų nustatyti valstybių narių išlaidų, kompensuotinų pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 5 dalį, tinkamumo finansuoti datas, atsižvelgdama į finansinius žemės ūkio metus, apibrėžtus to reglamento 39 straipsnyje;

(8)

siekiant atsižvelgti į trumpą laikotarpį nuo pranešimo apie tai, kaip valstybės narės pagal pasidalijamąjį valdymą 2017 m. spalio 16 d.–2018 m. spalio 15 d. įvykdė 2018 m. EŽŪGF asignavimų biudžetą, ir į tai, kad šis reglamentas turi būti taikomas nuo 2018 m. gruodžio 1 d., šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Asignavimų sumos, kurios pagal Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktą ir trečią pastraipą bus perkeltos iš 2018 finansinių metų ir kurios pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 5 dalį bus valstybėms narėms skirtos išmokėti kompensacijoms galutiniams gavėjams, kuriems 2019 finansiniais metais bus taikomas koregavimo koeficientas, nustatomos šio reglamento priede.

Perkeliamoms sumoms taikomas Komisijos sprendimas dėl asignavimų perkėlimo pagal Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 12 straipsnio 3 dalį.

2 straipsnis

Valstybių narių išlaidos, susijusios su perkeltų asignavimų kompensavimu, gali būti finansuojamos iš Sąjungos lėšų, tik jei atitinkamos sumos gavėjams buvo išmokėtos iki 2019 m. spalio 16 d.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2018 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Generalinis direktorius

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(2)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).

(4)  Pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 8 straipsnio 2 dalį 2018 finansiniais metais finansinės drausmės mechanizmas netaikytas Kroatijoje.

(5)  2017 m. liepos 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1236, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 nustatomas 2017 kalendorinių metų tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas (OL L 177, 2017 7 8, p. 34).


PRIEDAS

Sumos, skirtos perkeltiems asignavimams kompensuoti

(sumos eurais)

Belgija

6 161 684

Bulgarija

9 587 009

Čekijos Respublika

10 987 702

Danija

10 546 883

Vokietija

59 193 541

Estija

1 447 227

Airija

13 388 758

Graikija

17 000 938

Ispanija

56 644 658

Prancūzija

89 984 293

Italija

37 174 980

Kipras

361 986

Latvija

2 320 276

Lietuva

4 395 876

Liuksemburgas

414 189

Vengrija

15 304 215

Мalta

35 723

Nyderlandai

8 806 769

Austrija

7 072 660

Lenkija

25 830 473

Portugalija

6 760 101

Slovėnija

930 229

Slovakija

5 782 443

Suomija

5 996 258

Švedija

8 136 646

Jungtinė Karalystė

39 617 734