16.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 291/5


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1719

2018 m. lapkričio 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatos dėl lėšų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ir nuostatos dėl investicijoms į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą skiriamų lėšų

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 177 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

pasikonsultavę su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013 (2) nustatytos Europos struktūriniams ir investicijų fondams taikomos bendros ir bendrosios taisyklės;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2305 (3) iš dalies pakeistas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, inter alia, dėl lėšų, skirtų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai;

(3)

2018 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete (4) buvo pakeistas Jaunimo užimtumo iniciatyvos (JUI) finansinis programavimas: specialiam asignavimui JUI skirti įsipareigojimų asignavimai padidinti 116,7 mln. EUR dabartinėmis kainomis ir dėl to bendra JUI skirtų įsipareigojimų asignavimų suma 2018 m. yra 350 mln. EUR galiojančiomis kainomis;

(4)

2020 m. įsipareigojimų asignavimų suma turi būti pakoreguota ją sumažinant paankstinus įsipareigojimus į 2018 m. perkelta atitinkama suma. Todėl Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

kai Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 92 straipsnio 1 dalis buvo iš dalies pakeista Reglamentu (ES) 2017/2305, tam tikri Reglamento (ES) 2017/2305 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyti finansiniai duomenys buvo neteisingi. Tie finansiniai duomenys turėtų būti pakeisti teisingais duomenimis. Todėl Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

atsižvelgiant į tai, kad būtina kuo skubiau iš dalies pakeisti JUI remiančias programas, tikslinga taikyti išimtį prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje nustatytam aštuonių savaičių laikotarpiui;

(7)

atsižvelgiant į tai, kad būtina kuo skubiau iš dalies pakeisti JUI remiančias programas, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 iš dalies keičiamas taip:

1.

91 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Biudžetiniams įsipareigojimams 2014–2020 m. laikotarpiu esamų lėšų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai numatyta 329 982 345 366 EUR 2011 m. kainomis pagal VI priede nustatytą metinį paskirstymą, iš kurių 325 938 694 233 EUR yra ERPF, ESF ir Sanglaudos fondui skirtos visos lėšos, o 4 043 651 133 EUR yra specialus asignavimas JUI. Lėšų programavimo ir vėlesnio jų įtraukimo į Sąjungos biudžetą tikslais lėšų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai suma yra indeksuojama 2 % per metus.“;

2.

92 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Investicijoms į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą skiriama 96,09 % visų lėšų (t. y. iš viso 317 073 545 392 EUR) ir jos paskirstomos taip:

a)

51,52 % (t. y. iš viso 163 359 380 738 EUR) – mažiau išsivysčiusiems regionams;

b)

10,82 % (t. y. iš viso 34 319 221 039 EUR) – pereinamojo laikotarpio regionams;

c)

16,33 % (t. y. iš viso 51 773 321 432 EUR) – labiau išsivysčiusiems regionams;

d)

20,89 % (t. y. iš viso 66 236 030 665 EUR) – iš Sanglaudos fondo remiamoms valstybėms narėms;

e)

0,44 % (t. y. iš viso 1 385 591 518 EUR) – kaip papildomas finansavimas SESV 349 straipsnyje nurodytiems atokiausiems regionams ir NUTS 2 lygio regionams, atitinkantiems 1994 m. stojimo akto Protokolo Nr. 6 2 straipsnyje nustatytus kriterijus.“;

b)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   JUI skiriama 4 043 651 133 EUR lėšų pagal specialų asignavimą JUI ir mažiausiai 4 043 651 133 EUR iš ESF tikslinių investicijų.“;

3.

VI priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateikiamu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2018 m. lapkričio 14 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkė

K. EDTSTADLER


(1)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2018 m. lapkričio 9 d. Tarybos sprendimas.

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

(3)  2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2305, kuriuo dėl lėšų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ir lėšų investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslui ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui pakeitimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 (OL L 335, 2017 12 15, p. 1).

(4)  OL L 57, 2018 2 28.


PRIEDAS

„VI PRIEDAS

METINIS 2014–2020 M. ĮSIPAREIGOJIMŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS

Patikslintos metinės sumos (įskaitant papildomas lėšas Jaunimo užimtumo iniciatyvai)

 

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

EUR, 2011 m. kainomis

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164


 

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso

EUR, 2011 m. kainomis

48 341 984 652

48 712 359 314

49 022 528 894

329 982 345 366 “