16.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 291/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1717

2018 m. lapkričio 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 nuostatos dėl Europos bankininkystės institucijos būstinės vietos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

pasikonsultavę su Europos Centriniu Banku,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinei Karalystei pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 50 straipsnį pranešus apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos, kitos 27 valstybės narės 2017 m. lapkričio 20 d. Tarybos posėdžio metu naujai Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos) (toliau – Institucija) būstinei pasirinko Paryžių, Prancūziją;

(2)

atsižvelgiant į 2017 m. gruodžio 8 d. Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės Vyriausybės derybininkų bendrą ataskaitą dėl pažangos, padarytos per pirmąjį derybų pagal ES sutarties 50 straipsnį dėl tvarkingo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos etapą, ypač į jos skyrių dėl finansinio susitarimo, ir į Jungtinės Karalystės įsipareigojimą įnešti įnašą į Sąjungos 2019 ir 2020 finansinių metų bendrąjį biudžetą, lyg ji liktų Sąjungoje, ir prisidėti prie jai priklausančios dalies įsipareigojimų, neįvykdytų iki 2020 m. gruodžio 31 d., finansavimo, Institucijos būstinės perkėlimo išlaidas, atsirandančias dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Sąjungos, turi padengti visi Sąjungos mokesčių mokėtojai iš Sąjungos bendrojo biudžeto. Jungtinė Karalystė pasiūlė su Londone įsikūrusiomis Sąjungos agentūromis aptarti, kaip jos galėtų sumažinti savo su išstojimu susijusias išlaidas;

(3)

atsižvelgiant į ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį, Institucija į savo naująją būstinę turėtų persikelti nuo 2019 m. kovo 30 d.;

(4)

siekiant užtikrinti tinkamą Institucijos veikimą jos naujoje vietoje, Institucijos ir Prancūzijos susitarimas dėl būstinės turėtų būti sudarytas ir pastato projektas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 (3) 88 straipsnį turėtų būti patvirtintas prieš Institucijai persikeliant į naująją būstinę. Naujosios patalpos turėtų būti paruoštos ir tinkamai įrengtos, kad Institucija galėtų galutinai persikelti, ne vėliau kaip 2019 m. kovo 30 d. Susitarime dėl būstinės turėtų atsispindėti Prancūzijos valdžios institucijų pareiga sudaryti tinkamiausias sąlygas, siekiant užtikrinti tinkamą Institucijos veikimą jai persikeliant;

(5)

perkeliant Institucijos būstinę nekeliama klausimų nei dėl etatų plano, kurį patvirtino Europos Parlamentas ir Taryba, nei dėl Tarnybos nuostatų taikymo pareigūnams ar kitiems tarnautojams, kurie dirba Institucijoje;

(6)

Institucijos perkėlimas neturėtų turėti jokių pasekmių Europos priežiūros institucijų atskirų įgaliojimų vykdymui ar jų atskiro teisinio statuso išlaikymui. Po perkėlimo, jei taikytina, Sąjungos agentūros gali bendrai naudotis administracinės paramos paslaugomis ir infrastruktūros administravimo paslaugomis, kurios nėra susijusios su jų pagrindine veikla;

(7)

Sąjungos institucijos santykius turi palaikyti lojaliai tarpusavyje bendradarbiaudamos, kiekvienai iš institucijų veikiant, neviršijant joms ES sutartimi ir Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo suteiktų įgaliojimų, ir laikantis tose sutartyse nustatytų procedūrų, sąlygų ir tikslų;

(8)

kad Institucija turėtų pakankamai laiko persikelti, šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka, kai tik bus priimtas, laikantis įprastos teisėkūros procedūros;

(9)

todėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (4) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

Būstinė

Institucijos būstinė yra Paryžiuje, Prancūzijoje.

Institucijos būstinės vieta nedaro poveikio Institucijos užduočių ir įgaliojimų vykdymui, valdymo struktūros organizavimui, pagrindinės organizacijos veiklai ar pagrindiniam jos veiklos finansavimui, sudarant sąlygas, kai taikytina, bendrai su Sąjungos agentūromis naudotis administracinės paramos paslaugomis ir infrastruktūros administravimo paslaugomis, kurios nėra susijusios su Institucijos pagrindine veikla. Ne vėliau kaip 2019 m. kovo 30 d., o vėliau – kas 12 mėnesių Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl to, kaip Europos priežiūros institucijos laikosi to reikalavimo.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas taikomas nuo 2019 m. kovo 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2018 m. lapkričio 14 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkė

K. EDTSTADLER


(1)  OL C 197, 2018 6 8, p. 72.

(2)  2018 m. spalio 25 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2018 m. lapkričio 9 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328, 2013 12 7, p. 42).

(4)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).