14.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 286/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1710

2018 m. lapkričio 13 d.

kuriuo patikslinamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 nustatytas 2018 kalendorinių metų tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/866

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/866 (2) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 nustatytas 2018 kalendorinių metų tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas. Šis koregavimo koeficientas nustatytas remiantis informacija, turėta rengiant 2019 m. biudžeto projektą, visų pirma atsižvelgiant į 468,7 mln. EUR sumą, pagal finansinės drausmės mechanizmą skirtą Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 25 straipsnyje nurodytam Žemės ūkio sektoriaus krizių rezervui;

(2)

poreikis toliau taikyti 468,7 mln. EUR dydžio finansinės drausmės mechanizmą Žemės ūkio sektoriaus krizių rezervui išlieka, tačiau iš informacijos, pateiktos 2019 m. biudžeto projekto Komisijos taisomajame rašte Nr. 1 dėl tiesioginių išmokų ir su rinka susijusių išlaidų prognozės, matyti, kad Įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/866 nustatytą koeficientą pagal finansinės drausmės mechanizmą reikia patikslinti;

(3)

todėl, remiantis nauja Komisijos turima informacija, koregavimo koeficientas pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 4 dalį turėtų būti patikslintas iki kalendorinių metų, kuriais jis taikomas, gruodžio 1 d.;

(4)

paprastai ūkininkui, pateikusiam paraišką gauti tiesiogines išmokas už vienus kalendorinius metus (N), parama išmokama per nustatytą finansinių metų (N + 1) mokėjimo laikotarpį. Tačiau valstybės narės su tam tikrais apribojimais išmokas ūkininkams gali mokėti vėliau, pasibaigus tam mokėjimo laikotarpiui. Tokie pavėluoti mokėjimai gali būti atlikti kitais finansiniais metais. Kai finansinės drausmės mechanizmas taikomas konkretiems kalendoriniams metams, koregavimo koeficientas neturėtų būti taikomas išmokoms, dėl kurių paramos paraiškos buvo pateiktos kitais kalendoriniais metais nei tie, kuriais taikomas finansinės drausmės mechanizmas. Todėl siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams, reikėtų nustatyti, kad koregavimo koeficientas būtų taikomas tik išmokoms, dėl kurių paramos paraiškos buvo pateiktos tais kalendoriniais metais, kuriais taikomas finansinės drausmės mechanizmas, nepriklausomai nuo to, kada parama išmokama ūkininkams;

(5)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 (3) 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnį nustatytas tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas taikomas tik 2 000 EUR viršijančioms tiesioginėms išmokoms, kurios turi būti skiriamos ūkininkams atitinkamais kalendoriniais metais. Be to, Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad dėl laipsniško tiesioginių išmokų įvedimo koregavimo koeficientas Kroatijai taikomas tik nuo 2022 m. sausio 1 d. Todėl koregavimo koeficientas, kuris turi būti nustatytas šiuo reglamentu, neturėtų būti taikomas tos valstybės narės ūkininkams skiriamoms išmokoms;

(6)

patikslintas koregavimo koeficientas turėtų būti taikomas apskaičiuojant visas išmokas, skiriamas ūkininkui pagal paramos paraiškas, pateiktas už 2018 kalendorinius metus. Todėl, siekiant aiškumo, Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/866 turėtų būti panaikintas;

(7)

siekiant užtikrinti, kad patikslintas koregavimo koeficientas būtų taikomas nuo dienos, kurią pagal Reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 pradedamos mokėti išmokos ūkininkams, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2018 m. gruodžio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 25 ir 26 straipsniuose numatyto koregavimo koeficiento nustatymo tikslu ir laikantis Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 8 straipsnio 1 dalies, Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 I priede išvardytų paramos schemų tiesioginių išmokų, skiriamų ūkininkams pagal paramos paraiškas, pateiktas už 2018 kalendorinius metus, sumos, viršijančios 2 000 EUR, mažinamos 1,411917 % koregavimo koeficientu.

2.   1 dalyje nustatytas sumažinimas netaikomas Kroatijai.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/866 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(2)  2018 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/866, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 nustatomas 2018 kalendorinių metų tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas (OL L 149, 2018 6 14, p. 1).

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).