7.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 277/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1624

2018 m. spalio 23 d.

kuriuo nustatomi kredito įstaigų ir investicinių įmonių pertvarkymo planams rengti skirtos informacijos teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/59/ES tvarkos, standartinių formų ir šablonų techniniai įgyvendinimo standartai ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1066

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jos 11 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1066 (2) nustatoma kredito įstaigų ar investicinių įmonių (toliau – įstaigos) pertvarkymo planams parengti ir įgyvendinti skirtos informacijos teikimo pertvarkymo institucijoms tvarka ir minimalus šablonų rinkinys. Nuo tada, kai buvo priimtas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1066, pertvarkymo institucijos įgijo pertvarkymo planavimo srities patirties. Atsižvelgiant į tą patirtį, būtina atnaujinti minimalų pertvarkymui planuoti skirtos informacijos rinkimo šablonų rinkinį;

(2)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1066 taip pat siekiama įstaigų informacijos teikimo pertvarkymo institucijoms tvarką ir minimalų šablonų rinkinį parengti taip, kad pertvarkymo institucijos galėtų nuosekliai rinkti tą informaciją visoje Sąjungoje, o atitinkamoms institucijoms būtų sudarytos sąlygos keistis informacija paprasčiau. Vis dėlto patirtis parodė, kad vienodą požiūrį į tos informacijos rinkimą pavyko užtikrinti tik iš dalies. Todėl būtina užtikrinti, kad pertvarkymo institucijos visoje Sąjungoje reguliariai rinktų minimalią pagrindinę informaciją, susijusią su įstaiga arba grupe. Tai netrukdo pertvarkymo institucijoms rinkti papildomos informacijos, kuri, jų manymu, yra reikalinga pertvarkymo planams parengti ir įgyvendinti arba Direktyvos 2014/59/ES 4 straipsnyje išdėstytoms supaprastintoms informacijos teikimo pareigoms nustatyti;

(3)

siekiant užtikrinti, kad pertvarkymo planai būtų grindžiami minimaliu nuolat labai kokybiškų ir tikslių domenų rinkiniu, Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1066 nustatytuose informacijos teikimo šablonuose pateikti duomenų straipsniai turėtų būti pakeisti bendru duomenų vienetų modeliu, paprastai naudojamu teikiant informaciją priežiūros institucijoms. Bendrą duomenų vienetų modelį turėtų sudaryti struktūriškai pateikti duomenų straipsniai, jame turėtų būti nustatyti visi pertvarkymo planavimo tikslais teikiamų ataskaitų vienodumui užtikrinti aktualūs veiklos aspektai ir jis turėtų apimti visas atitinkamas specifikacijas, būtinas siekiant toliau plėtoti vienodus ataskaitų teikimo IT sprendimus;

(4)

siekiant užtikrinti įstaigų teikiamų duomenų straipsnių kokybę, nuoseklumą ir tikslumą, duomenų straipsniams turėtų būti taikomos bendros patvirtinimo taisyklės;

(5)

dėl savo pobūdžio patvirtinimo taisyklės ir duomenų vienetų apibrėžtys yra reguliariai atnaujinamos siekiant užtikrinti, kad jos visuomet atitiktų taikomus reguliavimo, analitinius ir informacinių technologijų reikalavimus. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kiek laiko šiuo metu reikia išsamiam bendram duomenų vienetų modeliui ir patvirtinimo taisyklėms priimti ir paskelbti, nėra galimybės pakankamai greitai ir laiku padaryti būtinų pakeitimų, kad būtų užtikrinta, kad Sąjungoje nuolat būtų teikiama vienoda informacija apie pertvarkymo planus. Todėl išsamiam bendram duomenų vienetų modeliui ir išsamioms bendroms patvirtinimo taisyklėms turėtų būti nustatyti griežti kokybiniai kriterijai, kuriuos Europos bankininkystės institucija (EBI) paskelbs elektroniniu būdu savo interneto svetainėje;

(6)

pagal Direktyvos 2014/59/ES 11 straipsnio 2 dalį kompetentingos institucijos ir pertvarkymo institucijos turėtų bendradarbiauti, kad kuo labiau sumažintų reikalavimus teikti tą pačią informaciją. Tuo tikslu Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1066 nustatyta kompetentingų institucijų ir pertvarkymo institucijų bendradarbiavimo tvarka ir ji turėtų būti išlaikyta, kad kompetentingos institucijos ir pertvarkymo institucijos kartu galėtų patikrinti, ar kompetentinga institucija dar nėra gavusi kai kurios ar visos reikiamos informacijos. Jei kompetentinga institucija tą informaciją jau turi, ji turėtų ją tiesiogiai persiųsti pertvarkymo institucijai;

(7)

atsižvelgiant į būtinų Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1066 pakeitimų mastą, teisinio tikrumo ir aiškumo sumetimais pageidautina priimti naują įgyvendinimo reglamentą ir dėl to panaikinti Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1066;

(8)

šis reglamentas grindžiamas EBI Komisijai pateiktais techniniais įgyvendinimo standartais;

(9)

EBI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių įgyvendinimo standartų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas susijusias sąnaudas ir naudą bei paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (3) 37 straipsnį, nuomonės,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, kuriais nustatoma individualiems pertvarkymo planams pagal Direktyvos 2014/59/ES 11 straipsnį ir grupių pertvarkymo planams pagal tos direktyvos 13 straipsnį parengti ir įgyvendinti būtinos informacijos teikimo pertvarkymo institucijoms tvarka ir minimalus standartinių šablonų rinkinys.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   pertvarkytinas subjektas– vienas iš šių subjektų:

a)

Sąjungoje įsteigtas subjektas, kurį pertvarkymo institucija pagal Direktyvos 2014/59/ES 12 straipsnį nurodė kaip subjektą, dėl kurio pertvarkymo plane numatomi pertvarkymo veiksmai, arba

b)

grupei, kuriai taikoma konsoliduota priežiūra pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES (4) 111 ir 112 straipsnius, nepriklausanti įstaiga, dėl kurios pagal Direktyvos 2014/59/ES 10 straipsnį parengtame pertvarkymo plane numatomi pertvarkymo veiksmai;

2)   pertvarkytina grupė– vienas iš šių subjektų:

a)

pertvarkytinas subjektas ir jo patronuojamosios įmonės, kurios nėra:

i)

pertvarkytini subjektai, arba

ii)

kitų pertvarkytinų subjektų patronuojamosios įmonės, arba

iii)

trečiojoje valstybėje įsteigti subjektai, pagal pertvarkymo planą neįtraukti į pertvarkytiną grupę, ir jų patronuojamosios įmonės;

b)

centrinės įstaigos nuolat kontroliuojamos kredito įstaigos, centrinė įstaiga ir visos centrinės įstaigos kontroliuojamos įstaigos, kai viena iš tų įstaigų yra pertvarkytinas subjektas;

3)   grupės įstaiga– grupei priklausantis subjektas, kuris yra kredito įstaiga arba investicinė įmonė;

4)   atitinkamas juridinis asmuo– grupei priklausantis subjektas, kuris arba

a)

atlieka ypatingos svarbos funkcijas, arba

b)

atitinka ar teikia daugiau kaip 5 % bet kurio iš šių elementų:

i)

grupės bendros rizikos pozicijos sumos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (5) 92 straipsnio 3 dalyje,

ii)

grupės sverto koeficiento bendro pozicijų mato, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 4 dalyje,

iii)

konsoliduotų grupės veiklos pajamų.

3 straipsnis

Individualiems ir grupės pertvarkymo planams rengti skirtos pagrindinės informacijos teikimas

1.   Įstaigos ir, grupių atveju, Sąjungos patronuojančiosios įmonės pertvarkymo institucijoms tiesiogiai arba per kompetentingą instituciją teikia I priede nustatytuose šablonuose nurodytą informaciją laikydamosi informacijos konsolidavimo lygmens, dažnumo ir formato reikalavimų, atitinkamai nustatytų 4, 5 ir 6 straipsniuose, ir II priede išdėstytų nurodymų.

2.   Jeigu pertvarkymo institucija arba, grupių atveju, grupės lygmens pertvarkymo institucija pagal Direktyvos 2014/59/ES 4 straipsnį taiko supaprastintas pareigas, ji susijusioms įstaigoms arba Sąjungos patronuojančiajai įmonei praneša, kokios informacijos teikiant šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją nereikia įtraukti. Tą informaciją ji įvardija darydama nuorodą į I priede pateiktus šablonus.

4 straipsnis

Informacijos konsolidavimo lygis

1.   Grupei nepriklausančios įstaigos individualiai teikia 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, išskyrus informaciją, nurodytą I priedo Z 07.02 ir Z 04.00 šablonuose.

2.   Grupių atveju Sąjungos patronuojančiosios įmonės teikia 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją pagal šiuos nurodymus:

a)

I priedo Z 01.00 šablone nurodytą informaciją, susijusią su:

i)

grupės subjektais, įtrauktais į jos konsoliduotąsias finansines ataskaitas, atitinkančiais daugiau nei 0,5 % grupės viso turto arba visų įsipareigojimų;

ii)

grupės įstaigomis, atitinkančiomis daugiau nei 0,5 % grupės bendros rizikos pozicijos sumos arba 0,5 % grupės viso bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, remiantis Sąjungos patronuojančiosios įmonės konsoliduota būkle;

iii)

grupės subjektais, atliekančiais ypatingos svarbos funkcijas;

b)

I priedo Z 02.00 ir Z 03.00 šablonuose nurodytą informaciją:

i)

Sąjungos patronuojančiosios įmonės lygmeniu arba, kitu atveju, individualiai kiekvieno pertvarkytino subjekto lygmeniu;

ii)

individualiai kiekvienos grupės įstaigos, kuri yra atitinkamas juridinis asmuo ir kuriai netaikomas i papunktis, lygmeniu, išskyrus atvejus, kai pertvarkymo institucija pagal Direktyvos 2014/59/ES 45 straipsnio 11 arba 12 dalį tą įstaigą visiškai atleido nuo individualaus minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo taikymo;

iii)

konsoliduotai Sąjungos patronuojančiosios įmonės lygmeniu arba, kitu atveju, kiekvieno pertvarkytino subjekto lygmeniu, remiantis pertvarkytinos grupės konsoliduota būkle;

c)

I priedo Z 04.00 šablone nurodytą informaciją, susijusią su visų atitinkamų juridinių asmenų finansiniais tarpusavio ryšiais;

d)

I priedo Z 05.01 ir Z 05.02 šablonuose nurodytą informaciją:

i)

Sąjungos patronuojančiosios įmonės lygmeniu arba, kitu atveju, individualiai kiekvieno pertvarkytino subjekto lygmeniu;

ii)

konsoliduotai Sąjungos patronuojančiosios įmonės lygmeniu arba, kitu atveju, kiekvieno pertvarkytino subjekto lygmeniu, remiantis pertvarkytinos grupės konsoliduota būkle;

e)

I priedo Z 06.00 šablone nurodytą konsoliduotą informaciją Sąjungos patronuojančiosios įmonės lygmeniu, susijusią su visomis kredito įstaigomis, kurios yra atitinkami juridiniai asmenys;

f)

I priedo Z 07.01 šablone nurodytą informaciją, atskirai pagal kiekvieną valstybę narę, kurioje grupė vykdo veiklą;

g)

I priedo Z 07.02, Z 07.03 ir Z 07.04 šablonuose nurodytą informaciją, susijusią su bet kurio grupės subjekto atliekamomis ypatingos svarbos funkcijomis ir pagrindinėmis verslo linijomis;

h)

I priedo Z 08.00 šablone nurodytą informaciją, susijusią su bet kuriam į I priedo Z 01.00 šabloną įtrauktam grupės subjektui teikiamomis ypatingos svarbos paslaugomis;

i)

I priedo Z 09.00 šablone nurodytą informaciją, susijusią su visomis finansų rinkos infrastruktūromis, kurių veiklai sutrikus būtų labai sukliudytas arba sutrikdytas bet kurios Z 07 02 šablone nurodytos ypatingos svarbos funkcijos atlikimas;

j)

I priedo Z 10.01 ir Z 10.02 šablonuose nurodytą informaciją, susijusią su visomis grupės ypatingos svarbos informacinėmis sistemomis.

5 straipsnis

Informacijos teikimo dažnumas, ataskaitinės datos ir pateikimo datos

1.   3 straipsnio 1 dalyje nurodytą praėjusių kalendorinių metų arba atitinkamų finansinių metų paskutinės dienos informaciją įstaigos pateikia vėliausiai iki kiekvienų metų balandžio 30 d. Jeigu balandžio 30 d. yra nedarbo diena, informacija pateikiama kitą darbo dieną.

2.   Pertvarkymo institucijos pateikia reikiamus asmenų, kuriems pertvarkymo institucijoje arba atitinkamais atvejais kompetentingoje institucijoje reikia pateikti informaciją, kontaktinius duomenis.

3.   Įstaigos gali pateikti neaudituotus duomenis. Jeigu audituoti duomenys skiriasi nuo pateiktų neaudituotų duomenų, nedelsiant pateikiami patikslinti audituoti duomenys. Neaudituoti duomenys – duomenys, dėl kurių negauta išorės auditoriaus nuomonės, o audituoti duomenys – duomenys, kuriuos auditavo išorės auditorius ir pareiškė audito nuomonę.

4.   Pateiktų ataskaitų pataisyti duomenys pateikiami nedelsiant.

6 straipsnis

Informacijos pateikimo formatas

1.   Įstaigos arba, grupių atveju, Sąjungos patronuojančiosios įmonės 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją pateikia pertvarkymo institucijų nustatytas keitimosi duomenimis formatais ir pateikimo būdais, laikydamosi duomenų vienetų apibrėžčių, įtrauktų į III priede nurodytą bendrą duomenų vienetų modelį, ir IV priede nurodytų patvirtinimo taisyklių, taip pat atsižvelgdamos į šiuos nurodymus:

a)

į pateikiamus duomenis nereikalaujama arba neaktuali informacija nėra įtraukiama;

b)

skaitinės vertės pateikiamos kaip faktai remiantis šiais nurodymais:

i)

duomenų vienetai, kurių duomenų rūšis yra „pinigų suma“, nurodomi mažiausiai tūkstančių vienetų tikslumu;

ii)

duomenų vienetai, kurių duomenų rūšis yra „procentinė dalis“, nurodomi vienetais mažiausiai dešimttūkstantųjų tikslumu;

iii)

duomenų vienetai, kurių duomenų rūšis yra „sveikasis skaičius“, nurodomi nenaudojant dešimtainių skaičių, vienetų tikslumu.

2.   Įstaigų arba, grupių atveju, Sąjungos patronuojančiųjų įmonių pateikti duomenys siejami su šia informacija:

a)

teikiamos informacijos ataskaitine data;

b)

ataskaitose nurodoma valiuta;

c)

taikomais apskaitos standartais;

d)

informaciją teikiančio subjekto identifikatoriumi;

e)

informacijos konsolidavimo lygmeniu pagal 4 straipsnį.

7 straipsnis

Individualiems arba grupės pertvarkymo planams rengti skirtos papildomos informacijos teikimas

1.   Jeigu pertvarkymo institucija arba grupės lygmens pertvarkymo institucija mano, kad informacija, neįtraukta nė į vieną I priede nustatytą šabloną, yra būtina pertvarkymo planams parengti ir įgyvendinti, arba jeigu kompetentingos institucijos pagal 8 straipsnio 2 dalį teikiamos papildomos informacijos formatas nėra tinkamas pertvarkymo planams parengti ar įgyvendinti, pertvarkymo institucija paprašo, kad įstaiga arba Sąjungos patronuojančioji įmonė pateiktų tokią informaciją.

2.   Teikdama prašymą pagal 1 dalį pertvarkymo institucija:

a)

nurodo, kokia papildoma informacija turi būti pateikta;

b)

atsižvelgdama į reikiamos informacijos apimtį ir sudėtingumą nurodo tinkamą laikotarpį, per kurį įstaiga arba, grupių atveju, Sąjungos patronuojančioji įmonė turi pateikti informaciją pertvarkymo institucijai;

c)

nurodo formatą, kurį naudodamos įstaigos arba, grupių atveju, Sąjungos patronuojančiosios įmonės turi pateikti informaciją pertvarkymo institucijai;

d)

nurodo, ar informacija turi būti surinkta individualiu ar grupės lygmeniu ir ar jos aprėptis yra vietos, Sąjungos ar pasaulinio masto;

e)

pateikia reikiamus asmenų, kuriems reikia pateikti papildomą informaciją, kontaktinius duomenis.

8 straipsnis

Kompetentingų institucijų ir pertvarkymo institucijų bendradarbiavimas

1.   Kompetentingos institucijos ir pertvarkymo institucijos kartu patikrina, ar kompetentinga institucija dar nėra gavusi dalies arba visos informacijos, pertvarkymo institucijai teiktinos pagal 3 straipsnio 1 dalį ir 7 straipsnį.

2.   Jei kompetentinga institucija jau turi visą informaciją ar jos dalį, ji tą informaciją laiku pateikia pertvarkymo institucijai.

3.   2 dalyje nurodytu atveju pertvarkymo institucijos užtikrina, kad įstaigos arba, grupių atveju, Sąjungos patronuojančiosios įmonės būtų informuotos apie tai, kokią informaciją reikia įtraukti teikiant informaciją pagal 3 straipsnio 1 dalį. Tą informaciją jos įvardija darydamos nuorodą į I priede pateiktus šablonus.

9 straipsnis

Pereinamasis laikotarpis

1.   Nukrypstant nuo 5 straipsnio 1 dalies, finansinių metų, pasibaigiančių 2018 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d., informacijos pateikimo data yra vėliausiai 2019 m. gegužės 31 d.

2.   Nukrypstant nuo 5 straipsnio 1 dalies, finansinių metų, pasibaigiančių 2019 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d., informacijos pateikimo data yra vėliausiai 2020 m. balandžio 30 d.

10 straipsnis

Panaikinimas

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1066 panaikinamas.

11 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. spalio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 190.

(2)  2016 m. birželio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1066, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su kredito įstaigų ir investicinių įmonių pertvarkymo planams parengti skirtos informacijos teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/59/ES tvarka, standartinėmis formomis ir šablonais (OL L 181, 2016 7 6, p. 1).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(4)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(5)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).


I PRIEDAS

PERTVARKYMO INFORMACIJOS ŠABLONAI

Šablono numeris

Šablono kodas

Šablono (šablonų grupės) pavadinimas

Trumpasis pavadinimas

 

 

INFORMACIJA APIE SUBJEKTĄ, GRUPĖS STRUKTŪRA IR PRIKLAUSOMYBĖ

 

1

Z 01.00

Organizacinė struktūra

ORG

 

 

INFORMACIJA APIE BALANSINIUS IR NEBALANSINIUS STRAIPSNIUS

 

2

Z 02.00

Įsipareigojimų struktūra

LIAB

3

Z 03.00

Nuosavų lėšų reikalavimai

OWN

4

Z 04.00

Grupės vidaus finansiniai tarpusavio ryšiai

IFC

5.1

Z 05.01

Didžiausios sandorio šalys (Įsipareigojimai)

MCP 1

5.2

Z 05.02

Didžiausios sandorio šalys (neįtrauktos į balansą)

MCP 2

6

Z 06.00

Indėlių draudimas

DIS

 

 

PAGRINDINĖS VERSLO LINIJOS, YPATINGOS SVARBOS FUNKCIJOS BEI SUSIJUSIOS INFORMACINĖS SISTEMOS IR FINANSŲ RINKOS INFRASTRUKTŪROS

 

 

 

Ypatingos svarbos funkcijos ir pagrindinės verslo linijos

 

7.1

Z 07.01

Ekonominių funkcijų ypatingos svarbos vertinimas

FUNC 1

7.2

Z 07.02

Ypatingos svarbos funkcijų susiejimas su juridiniais asmenimis

FUNC 2

7.3

Z 07.03

Pagrindinių verslo linijų susiejimas su juridiniais asmenimis

FUNC 3

7.4

Z 07.04

Ypatingos svarbos funkcijų susiejimas su pagrindinėmis verslo linijomis

FUNC 4

8

Z 08.00

Ypatingos svarbos paslaugos

SERV

 

 

Finansų rinkos infrastruktūros paslaugos: teikėjai ir naudotojai

 

9

Z 09.00

Finansų rinkos infrastruktūros paslaugos: teikėjai ir naudotojai. Susiejimas su ypatingos svarbos funkcijomis (FMI)

FMI 1

 

 

Informacinės sistemos

 

10.1

Z 10.01

Ypatingos svarbos informacinės sistemos (bendroji informacija)

CIS 1

10.2

Z 10.02

Informacinių sistemų susiejimas

CIS 2


Z 01.00. Organizacinė struktūra (ORG)

Subjektas

Tiesioginė patronuojančioji įmonė

Pavadinimas

Kodas

LEI kodas

Subjekto rūšis

Šalis

Įtraukta į rizikos ribojimu pagrįstą konsolidavimą

Reikalavimų netaikymas pagal KRR 7 straipsnį

Reikalavimų netaikymas pagal KRR 10 straipsnį

Visas turtas

Bendra rizikos pozicijos suma

Sverto koeficiento pozicija

Apskaitos standartas

Indėlis į visą konsoliduotąjį turtą

Indėlis į bendrą konsoliduotąją rizikos pozicijos sumą

Indėlis į konsoliduotąją sverto koeficiento poziciją

Atitinkamas juridinis asmuo

Pavadinimas

Kodas

LEI kodas

Akcinis kapitalas

Turimos subjekto balsavimo teisės

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 02.00. Įsipareigojimų struktūra (LIAB)

 

Sandorio šalis

IŠ VISO

 

Namų ūkiai

Ne finansų bendrovės (MVĮ)

Ne finansų bendrovės (ne MVĮ)

Kredito įstaigos

Kitos finansų bendrovės

Valdžios sektoriaus institucijos ir centriniai bankai

Neidentifikuota, kotiruojama prekybos vietoje

Neidentifikuota, nekotiruojama prekybos vietoje

iš jų: grupės vidaus įsipareigojimai

iš jų: įsipareigojimai, reglamentuojami trečiosios valstybės teisės, išskyrus grupės vidaus įsipareigojimus

Eilutė

Straipsnis

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0100

ĮSIPAREIGOJIMAI, KURIEMS NETAIKOMA GELBĖJIMO PRIVAČIOMIS LĖŠOMIS PRIEMONĖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Apdraustieji indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Užtikrintieji įsipareigojimai: įkaitu užtikrinta dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Įsipareigojimai klientams, jeigu apsaugoti bankroto atveju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Patikėjimo įsipareigojimai, jeigu apsaugoti bankroto atveju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Įsipareigojimai įstaigoms < 7 dienos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Įsipareigojimai sistemoms (sistemų valdytojams) < 7 dienos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Įsipareigojimai darbuotojams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Įsipareigojimai, kurie yra ypatingos svarbos kasdienei veiklai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Įsipareigojimai mokesčių ir socialinės apsaugos institucijoms, jeigu jiems teikiama pirmenybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Įsipareigojimai indėlių garantijų sistemoms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

ĮSIPAREIGOJIMAI, KURIEMS TAIKOMA GELBĖJIMO PRIVAČIOMIS LĖŠOMIS PRIEMONĖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Neapdrausti, tačiau pirmenybiniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0311

iš jų: likutinis terminas <= 1 mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0312

iš jų: likutinis terminas > 1 mėn. < 1 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0313

iš jų: likutinis terminas >= 1 metai ir < 2 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0314

iš jų: likutinis terminas >= 2 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Neapdrausti nepirmenybiniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0321

iš jų: likutinis terminas <= 1 mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0322

iš jų: likutinis terminas > 1 mėn. < 1 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0323

iš jų: likutinis terminas >= 1 metai ir < 2 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0324

iš jų: likutinis terminas >= 2 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Balansiniai įsipareigojimai, atsirandantys dėl išvestinių finansinių priemonių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0331

Grynųjų įsipareigojimų pozicijų suma, atsižvelgiant į sutartinės užskaitos grupes, pakoregavus pagal rinkos vertę, prieš įskaitant užtikrinimo priemonę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0332

Grynųjų įsipareigojimų pozicijų suma, atsižvelgiant į sutartinės užskaitos grupes, pakoregavus pagal rinkos vertę, įskaičius užtikrinimo priemonę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0333

Grynųjų įsipareigojimų pozicijų suma, atsižvelgiant į sutartinės užskaitos grupes, pakoregavus pagal rinkos vertę, įskaičius užtikrinimo priemonę, įtraukiant apskaičiuotas užbaigimo sumas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0334

Grynųjų įsipareigojimų pozicijų suma, atsižvelgiant į prudencinės užskaitos taisykles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Įkaitu neužtikrinti užtikrintieji įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0341

iš jų: likutinis terminas <= 1 mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0342

iš jų: likutinis terminas > 1 mėn. < 1 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0343

iš jų: likutinis terminas >= 1 metai ir < 2 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0344

iš jų: likutinis terminas >= 2 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Struktūrizuoti vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0351

iš jų: likutinis terminas <= 1 mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0352

iš jų: likutinis terminas > 1 mėn. < 1 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0353

iš jų: likutinis terminas >= 1 metai ir < 2 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0354

iš jų: likutinis terminas >= 2 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Pirmaeiliai neužtikrinti įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0361

iš jų: likutinis terminas <= 1 mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0362

iš jų: likutinis terminas > 1 mėn. < 1 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0363

iš jų: likutinis terminas >= 1 metai ir < 2 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0364

iš jų: likutinis terminas >= 2 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0365

Pirmaeiliai nepirmenybiniai įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0366

iš jų: likutinis terminas <= 1 mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0367

iš jų: likutinis terminas > 1 mėn. < 1 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368

iš jų: likutinis terminas >= 1 metai ir < 2 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0369

iš jų: likutinis terminas >= 2 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Subordinuotieji įsipareigojimai (nepripažįstami kaip nuosavos lėšos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0371

iš jų: likutinis terminas <= 1 mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0372

iš jų: likutinis terminas > 1 mėn. < 1 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0373

iš jų: likutinis terminas >= 1 metai ir < 2 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0374

iš jų: likutinis terminas >= 2 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Kiti MREL reikalavimus atitinkantys įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0381

iš jų: likutinis terminas >= 1 metai ir < 2 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0382

iš jų: likutinis terminas >= 2 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

Nefinansiniai įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Likutiniai įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

NUOSAVOS LĖŠOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0511

iš jo: kapitalo priemonės / akcinis kapitalas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0512

iš jo: priemonės, kurių prioritetas toks pats (pari passu) kaip paprastųjų akcijų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Papildomas 1 lygio kapitalas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0521

iš jo: subordinuotieji įsipareigojimai, pripažįstami kaip nuosavos lėšos (jų dalis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

2 lygio kapitalas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0531

iš jo: subordinuotieji įsipareigojimai, pripažįstami kaip nuosavos lėšos (jų dalis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ IR NUOSAVŲ LĖŠŲ, ISKAITANT IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ ĮSIPAREIGOJIMUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 03.00. Nuosavų lėšų reikalavimai (OWN)

 

Suma arba procentinė dalis

0010

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA

0100

 

Indėlis į bendrą konsoliduotąją rizikos pozicijos sumą

0110

 

PRADINIS KAPITALAS IR SVERTO KOEFICIENTO REIKALAVIMAS

 

 

Pradinis kapitalas

0210

 

Sverto koeficiento reikalavimas

0220

 

BENDRO SREP KAPITALO REIKALAVIMO (TSCR) KOEFICIENTAS

0300

 

TSCR: sudarytinas iš CET1 kapitalo

0310

 

TSCR: sudarytinas iš 1 lygio kapitalo

0320

 

JUNGTINIO REZERVO REIKALAVIMAI

0400

 

Kapitalo apsaugos rezervas

0410

 

Apsaugos rezervas, sudarytas dėl valstybės narės lygmeniu nustatytos makroprudencinės rizikos arba sisteminės rizikos

0420

 

Įstaigos specialus anticiklinis rezervas

0430

 

Sisteminės rizikos rezervas

0440

 

Pasaulinės sisteminės svarbos įstaigos rezervas

0450

 

Kitos sisteminės svarbos įstaigos rezervas

0460

 

Bendro kapitalo reikalavimo (OCR) koeficientas

0500

 

OCR: sudarytinas iš CET1 kapitalo

0510

 

OCR: sudarytinas iš 1 lygio kapitalo

0520

 

OCR ir II ramsčio gairės (P2G)

0600

 

OCR ir P2G: sudarytinas iš CET1 kapitalo

0610

 

OCR ir P2G: sudarytinas iš 1 lygio kapitalo

0620

 


Z 04.00. Grupės vidaus finansiniai tarpusavio ryšiai (IFC)

Emitentas arba garantiją gaunantis subjektas

Kreditorius, priemonės turėtojas arba garantijos teikėjas

Finansinis tarpusavio ryšys

Subjekto pavadinimas

Kodas

Subjekto pavadinimas

Kodas

Rūšis

Neapmokėta suma

 

iš jos išleista pagal trečiosios valstybės įstatymus

iš jos atitinka MREL reikalavimus

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 05.01. Didžiausios su įsipareigojimais susijusios sandorio šalys (MCP 1)

Sandorio šalis

Rūšis

Neapmokėta suma

Subjekto pavadinimas

Kodas

Grupė ar atskiras klientas

Šalis

Sektorius

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


Z 05.02. Didžiausios į balansą neįtrauktos sandorio šalys (MCP 2)

Sandorio šalis

Rūšis

Suma

Subjekto pavadinimas

Kodas

Grupė ar atskiras klientas

Šalis

Sektorius

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


Z 06.00. Indėlių draudimas (DIS)

Juridinis asmuo

Narystė IGS

Institucinė užtikrinimo sistema

Papildoma apsauga pagal sutartinę sistemą

Subjekto pavadinimas

Kodas

IGS

Apdraustųjų indėlių suma

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


Z 07.01. Ekonominių funkcijų ypatingos svarbos vertinimas (FUNC 1)

Šalis:

 

 

 

Eilutė

Ekonominės funkcijos

Kiekybiniai duomenys

Ypatingos svarbos vertinimas

Identifikatorius

Ekonominė funkcija

Ekonominės funkcijos aprašymas

Rinkos dalis

Pinigų suma

Skaitinis rodiklis

Poveikis rinkai

Pakeičiamumas

Ypatingos svarbos funkcija

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

1

Indėliai

0010

1.1

Namų ūkiai

 

 

 

 

 

 

 

0020

1.2

Ne finansų bendrovės: MVĮ

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.3

Ne finansų bendrovės: ne MVĮ

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.4

Valdžios sektoriaus institucijos

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.5

Kiti sektoriai / sandorio šalys (1)

 

 

 

 

 

 

 

0060

1.6

Kiti sektoriai / sandorio šalys (2)

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.7

Kiti sektoriai / sandorio šalys (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Skolinimas

0080

2.1

Namų ūkiai: paskolos būstui pirkti

 

 

 

 

 

 

 

0090

2.2

Namų ūkiai: kitos paskolos

 

 

 

 

 

 

 

0100

2.3

Ne finansų bendrovės: MVĮ

 

 

 

 

 

 

 

0110

2.4

Ne finansų bendrovės: ne MVĮ

 

 

 

 

 

 

 

0120

2.5

Valdžios sektoriaus institucijos

 

 

 

 

 

 

 

0130

2.6

Kiti sektoriai / sandorio šalys (1)

 

 

 

 

 

 

 

0140

2.7

Kiti sektoriai / sandorio šalys (2)

 

 

 

 

 

 

 

0150

2.8

Kiti sektoriai / sandorio šalys (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Mokėjimų, grynųjų pinigų, atsiskaitymo, tarpuskaitos, saugojimo paslaugos

0160

3.1

Mokėjimo paslaugos PFĮ

 

 

 

 

 

 

 

0170

3.2

Mokėjimo paslaugos ne PFĮ

 

 

 

 

 

 

 

0180

3.3

Grynųjų pinigų paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

0190

3.4

Vertybinių popierių atsiskaitymo paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

0200

3.5

PSŠ tarpuskaitos paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

0210

3.6

Saugojimo paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

0220

3.7

Kitos paslaugos / veikla / funkcijos (1)

 

 

 

 

 

 

 

0230

3.8

Kitos paslaugos / veikla / funkcijos (2)

 

 

 

 

 

 

 

0240

3.9

Kitos paslaugos / veikla / funkcijos (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Kapitalo rinkos

0250

4.1

Prekybai laikomos išvestinės finansinės priemonės: nebiržinės

 

 

 

 

 

 

 

0260

4.2

Prekybai laikomos išvestinės finansinės priemonės, kurios nėra nebiržinės

 

 

 

 

 

 

 

0270

4.3

Antrinės rinkos / prekyba (laikomos tik prekybai)

 

 

 

 

 

 

 

0280

4.4

Pirminės rinkos / platinimas

 

 

 

 

 

 

 

0290

4.5

Kitos paslaugos / veikla / funkcijos (1)

 

 

 

 

 

 

 

0300

4.6

Kitos paslaugos / veikla / funkcijos (2)

 

 

 

 

 

 

 

0310

4.7

Kitos paslaugos / veikla / funkcijos (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Didmeninis finansavimas

0320

5.1

Skolinimasis

 

 

 

 

 

 

 

0330

5.2

Išvestinės finansinės priemonės (turtas)

 

 

 

 

 

 

 

0340

5.3

Skolinimas

 

 

 

 

 

 

 

0350

5.4

Išvestinės finansinės priemonės (įsipareigojimai)

 

 

 

 

 

 

 

0360

5.5

Kitų rūšių produktai (1)

 

 

 

 

 

 

 

0370

5.6

Kitų rūšių produktai (2)

 

 

 

 

 

 

 

0380

5.7

Kitų rūšių produktai (3)

 

 

 

 

 

 

 


Z 07.02. Ypatingos svarbos funkcijų susiejimas su juridiniais asmenimis (FUNC 2)

Ypatingos svarbos funkcijos

Juridinis asmuo

Svarba pinigine išraiška

Šalis

Identifikatorius

Subjekto pavadinimas

Kodas

Pinigų suma

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 


Z 07.03. Pagrindinių verslo linijų susiejimas su juridiniais asmenimis (FUNC 3)

Pagrindinė verslo linija

Juridinis asmuo

Pagrindinė verslo linija

Verslo linijos identifikatorius

Aprašymas

Subjekto pavadinimas

Kodas

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 


Z 07.04. Ypatingos svarbos funkcijų susiejimas su pagrindinėmis verslo linijomis (FUNC 4)

Ypatingos svarbos funkcijos

Pagrindinė verslo linija

Šalis

Funkcijos identifikatorius

Pagrindinė verslo linija

Verslo linijos identifikatorius

0010

0020

0030

0040

 

 

 

 


Z 08.00. Ypatingos svarbos paslaugos (SERV)

Identifikatorius

Paslaugos rūšis

Paslaugos gavėjas

Paslaugos teikėjas

Ypatingos svarbos funkcija

Apytikris pakeitimo laikas

Apytikris prieigos prie sutarčių laikas

Taikoma teisė

Pertvarkant nekeičiama sutartis

Subjekto pavadinimas

Kodas

Subjekto pavadinimas

Kodas

Grupės dalis

Šalis

Identifikatorius

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 09.00. Finansų rinkos infrastruktūros paslaugos: teikėjai ir naudotojai. Susiejimas su ypatingos svarbos funkcijomis (FMI)

Naudotojas

Ypatingos svarbos funkcija

Teikėjas

Taikoma teisė

Subjekto pavadinimas

Kodas

Šalis

Identifikatorius

Finansų rinkos infrastruktūra

Dalyvavimo būdas

Tarpininkas

Paslaugos aprašymas

Sistemos rūšis

Pavadinimas

Finansų rinkos infrastruktūros kodas

Pavadinimas

Kodas

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 10.01. Ypatingos svarbos informacinės sistemos (bendroji informacija) (CIS 1)

Ypatingos svarbos informacinė sistema

Už sistemą atsakingas grupės subjektas

Sistemos identifikavimo kodas

Pavadinimas

Rūšis

Aprašymas

Subjekto pavadinimas

Kodas

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


Z 10.02. Informacinių sistemų susiejimas (CIS 2)

Sistemos identifikavimo kodas

Sistemą naudojantis grupės subjektas

Ypatingos svarbos paslauga

Ypatingos svarbos funkcija

Subjekto pavadinimas

Kodas

Identifikatorius

Šalis

Identifikatorius

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


II PRIEDAS

Nurodymai

I.

Bendrieji nurodymai 24

I.1

Struktūra 24

I.2

Nuorodos 25

I.3

Apskaitos standartai 25

I.4

Konsolidavimo apimtis 25

I.5

Numeravimo ir su kitais aspektais susijusi tvarka 26

II.

Su šablonu susiję nurodymai 26

II.1

Z 01.00. Organizacinė struktūra (ORG) 26

II.2

Z 02.00. Įsipareigojimų struktūra (LIAB) 29

II.3

Z 03.00. Nuosavų lėšų reikalavimai (OWN) 36

II.4

Z 04.00. Grupės vidaus finansiniai tarpusavio ryšiai (IFC) 39

II.5

Z 05.01 ir Z 05.02. Didžiausios sandorio šalys (MCP) 41

II.6

Z 06.00. Indėlių draudimas (DIS) 44

II.7

Ypatingos svarbos funkcijos ir pagrindinės verslo linijos 47

II.8

Z 08.00. Ypatingos svarbos paslaugos (SERV) 55

II.9

Z 09.00. Finansų rinkos infrastruktūros paslaugos: teikėjai ir naudotojai. Susiejimas su ypatingos svarbos funkcijomis 59

II.10

Ypatingos svarbos informacinės sistemos 61

I.   Bendrieji nurodymai

I.1   Struktūra

1.

Sistemą sudaro 15 šablonų, suskirstytų į 3 grupes:

(1)

grupės „Bendroji informacija“ šablonuose apžvelgiama grupės ir jos subjektų organizacinė struktūra, turto paskirstymas ir rizikos pozicijos sumos. Šią grupę sudaro šablonas „Z 01.00. Organizacinė struktūra (ORG)“;

(2)

grupės „Informacija apie balansinius ir nebalansinius straipsnius“ šablonuose pateikiama finansinė informacija apie įsipareigojimus, nuosavas lėšas, grupės subjektų finansinius ryšius, įsipareigojimus didžiausioms sandorio šalims ir gautus nebalansinius straipsnius iš didžiausių sandorio šalių, taip pat indėlių draudimą. Šią grupę sudaro 6 šablonai:

a)

„Z 02.00. Įsipareigojimų struktūra (LIAB)“;

b)

„Z 03.00. Nuosavų lėšų reikalavimai (OWN)“;

c)

„Z 04.00. Grupės vidaus finansiniai tarpusavio ryšiai“;

d)

du didžiausioms sandorio šalims skirti šablonai – „Z 05.01. Įsipareigojimai didžiausioms sandorio šalims (Z-MCP 1)“ ir „Z 05.02. Didžiausios į balansą neįtrauktos sandorio šalys (Z-MCP 2)“;

e)

„Z 06.00. Indėlių draudimas (Z-DIS)“;

(3)

grupės „Ypatingos svarbos funkcijos“ šablonuose apžvelgiamos ypatingos svarbos funkcijos ir jos susiejamos su juridiniais asmenimis, pagrindinėmis verslo linijomis, finansų rinkos infrastruktūromis ir informacinėmis sistemomis. Šią grupę sudaro 7 šablonai:

4 šablonai, skirti ypatingos svarbos funkcijoms nurodyti ir susieti su pagrindinėmis verslo linijomis ir grupės subjektais: „Z 07.01. Ekonominių funkcijų ypatingos svarbos vertinimas (Z-FUNC 1)“, „Z 07.02. Ypatingos svarbos funkcijų susiejimas su juridiniais asmenimis (Z-FUNC 2)“, „Z 07.03. Pagrindinių verslo linijų susiejimas su juridiniais asmenimis (Z-FUNC 3)“ ir „Z 07.04 Ypatingos svarbos funkcijų susiejimas su pagrindinėmis verslo linijomis (Z- FUNC 4)“;

„Z 08.00. Ypatingos svarbos paslaugos (Z-SERV)“;

„Z 09.00. Finansų rinkos infrastruktūros paslaugos: teikėjai ir naudotojai. Susiejimas su ypatingos svarbos funkcijomis (Z-FMI)“;

2 šablonai, skirti ypatingos svarbos informacinėms sistemoms: „Z 10.01. Ypatingos svarbos informacinės sistemos (bendroji informacija) (Z-CIS 1)“ ir „Z 10.02. Informacinių sistemų susiejimas (Z-CIS 2)“.

I.2   Nuorodos

2.

Šiame priede vartojamos šios santrumpos:

a)   BBPK– Tarptautinių atsiskaitymų banko Bazelio bankų priežiūros komitetas;

b)   CPMI– Tarptautinių atsiskaitymų banko Mokėjimo ir rinkos infrastruktūros komitetas;

c)   FINREP– Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 (1) III ir IV prieduose pateiktos finansinės informacijos teikimo formos ir V priede pateikti papildomi nurodymai;

d)   COREP (OF)– Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 I priedas (informacijos teikimo formos) ir II priedas (nurodymai);

e)   COREP (LR)– Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 X priedas (informacijos teikimo formos) ir XI priedas (nurodymai);

f)   FST– Finansinio stabilumo taryba;

g)   TAS– tarptautiniai apskaitos standartai, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1606/2002 (2) 2 straipsnyje;

h)   TFAS– tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai (TFAS), apibrėžti Europos Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 (2) 2 straipsnyje;

i)   LEI kodas– juridinio asmens identifikatorius – Finansinio stabilumo tarybos pasiūlytas ir Didžiojo dvidešimtuko patvirtintas nuorodos kodas, skirtas unikaliai identifikuoti finansinių operacijų šalims visame pasaulyje. Kol pasaulinė LEI sistema pradės visapusiškai veikti, išankstinius LEI kodus sandorio šalims suteikia vietos veiklos padalinys, patvirtintas Reguliavimo priežiūros komiteto (ROC, išsamios informacijos galima rasti šioje svetainėje: www.leiroc.org). Jeigu konkreti sandorio šalis turi juridinio asmens identifikatorių (LEI kodą), jis naudojamas tai sandorio šaliai identifikuoti.

j)   nacionaliniai BAP arba nacionaliniai bendrieji apskaitos principai– pagal Direktyvą 86/635/EEB (3) parengtos nacionalinės apskaitos sistemos.

I.3   Apskaitos standartai

3.

Jeigu šiuose nurodymuose nenurodyta kitaip, įstaigos visas sumas pateikia pagal apskaitos sistemą, kurią jos taiko teikdamos finansinę informaciją pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 9–11 straipsnius. Įstaigos, kurioms nereikia teikti finansinės informacijos pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014, taiko savo atitinkamų apskaitos sistemų taisykles.

4.

Įstaigoms, kurios teikia ataskaitas pagal TFAS, pateikiamos nuorodos į atitinkamus TFAS.

I.4   Konsolidavimo apimtis

5.

Šioje sistemoje, priklausomai nuo šablono, daroma nuoroda į:

apskaitos konsolidavimu pagrįstą konsolidavimą (subjektai, į konsoliduotąsias finansines ataskaitas įtraukti remiantis taikoma apskaitos sistema);

rizikos ribojimu pagrįstą konsolidavimą (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (4) pirmos dalies II antraštinės dalies 2 skyrių konsoliduojami subjektai) Sąjungos patronuojančiosios įmonės lygmeniu;

konsolidavimą pertvarkytino subjekto lygmeniu pertvarkytinos grupės atveju.

6.

Teikdamos informaciją pagal kiekvieną šabloną įstaigos vadovaujasi konsolidavimo pagrindu arba pagrindais pagal šio reglamento 4 straipsnį.

I.5   Numeravimo ir su kitais aspektais susijusi tvarka

7.

Šiuose nurodymuose darant nuorodą į šablonų skiltis, eilutes ir laukelius laikomasi toliau nurodytos žymėjimo tvarkos. Šie skaitiniai kodai plačiai naudojami patvirtinimo taisyklėse.

8.

Šiuose nurodymuose darant nuorodą į šablono skiltis, eilutes ir laukelius laikomasi šios bendros žymėjimo tvarkos: {šablonas;eilutė;skiltis}.

9.

Kai tvirtinimas atliekamas šablone ir naudojami tik to šablono duomenų vienetai, šablonas nenurodomas: {eilutė;skiltis}.

10.

Kai šabloną sudaro tik viena skiltis, nurodomos tik eilutės: {šablonas;eilutė}.

11.

Žvaigždutės ženklas naudojamas, kai norima pažymėti, kad tvirtinamos anksčiau nurodytos eilutės arba skiltys.

12.

Jeigu informacijos elementas netaikomas subjektams, apie kuriuos teikiama ataskaita, atitinkamas laukelis paliekamas tuščias.

13.

Kai šiuose nurodymuose minimas pirminis raktas, tai reiškia, kad daroma nuoroda į skiltį arba skiltis, kurių paskirtis – vienareikšmiškai identifikuoti visas šablono eilutes. Pirminį raktą sudaro kiekvienai šablono eilutei skirta unikali vertė. Ta vertė negali būti nulinė.

II.   Su šablonu susiję nurodymai

II.1   Z 01.00. Organizacinė struktūra (ORG)

II.1.1   Bendrosios pastabos

14.

Šiame šablone pateikiama grupės teisinės ir nuosavybės struktūros apžvalga. Dėl visų grupės subjektų, kurie atitinka šio reglamento 4 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytą minimalią ribą, teikiamas vienas bendras šablonas. Šiame šablone nurodomi tik juridiniai asmenys.

II.1.2   Nurodymai dėl konkrečių pozicijų

Skiltys

Nurodymai

0010–0160

Subjektas

0010

Pavadinimas

Subjekto pavadinimas. Oficialus pavadinimas, nurodytas steigimo dokumentuose, įskaitant teisinę formą.

0020

Kodas

Subjekto kodas. Įstaigų kodas yra 20-ies raidinių skaitinių ženklų LEI kodas. Kitų subjektų kodas yra 20-ies raidinių skaitinių ženklų LEI kodas arba, jei jo nėra, pagal Sąjungoje taikomą vienodą kodų sistemą sudarytas kodas, arba, jei jo nėra – nacionalinis kodas.

Kodas yra unikalus ir nuosekliai naudojamas visuose šablonuose. Kodas visuomet yra išreikštas tam tikra verte.

0030

LEI kodas

Subjekto 20-ies raidinių skaitinių ženklų LEI kodas.

0040

Subjekto rūšis

Subjekto rūšis eilės tvarka yra viena iš šių:

a)

„kredito įstaiga“

prie šios kategorijos priskiriamos kredito įstaigos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, išskyrus Direktyvos 2013/36/ES (5) 2 straipsnio 5 dalyje nurodytus subjektus;

b)

„investicinė įmonė, kuriai taikomas pradinio kapitalo reikalavimas, nustatytas Direktyvos 2013/36/ES 28 straipsnio 2 dalyje“

prie šios kategorijos priskiriamos investicinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte, kurioms taikomas Direktyvos 2013/36/ES 28 straipsnio 2 dalyje nustatytas pradinio kapitalo reikalavimas;

c)

„investicinė įmonė, kuriai netaikomas pradinio kapitalo reikalavimas, nustatytas Direktyvos 2013/36/ES 28 straipsnio 2 dalyje“;

d)

„finansų įstaiga“

prie šios kategorijos priskiriamos finansų įstaigos, apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 26 punkte, išskyrus tas, kurios priskiriamos prie kontroliuojančiųjų bendrovių, aprašytų e punkte toliau;

e)

„kontroliuojančioji bendrovė“

prie šios kategorijos priskiriama bet kuri iš šių bendrovių:

finansų kontroliuojančioji bendrovė, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 20 punkte;

mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 21 punkte;

mišrią veiklą vykdanti kontroliuojančioji bendrovė, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 22 punkte;

patronuojančiosios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 30 punkte;

Sąjungos patronuojančioji finansų kontroliuojančioji bendrovė, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 31 punkte;

patronuojančioji mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 32 punkte;

Sąjungos patronuojančioji mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 33 punkte;

f)

„draudimo įmonė“

prie šios kategorijos priskiriamos draudimo įmonės, apibrėžtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB (6) 13 straipsnyje;

g)

„kitos rūšies subjektas“, jeigu subjektas neįtrauktas nė į vieną iš pirmiau nurodytų kategorijų.

0050

Šalis

Subjekto įsisteigimo šalies (valstybės narės arba trečiosios valstybės) ISO 3166–1 dviraidis kodas.

0060

Įtraukta į rizikos ribojimu pagrįstą konsolidavimą

Reikia nurodyti šias santrumpas:

 

„Y“ – taip;

 

„N“ – ne.

0070

Reikalavimų netaikymas pagal KRR 7 straipsnį

Reikia nurodyti šias santrumpas:

 

„Y“ – jeigu kompetentinga institucija pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 7 straipsnį leido netaikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 6 straipsnio 1 dalies;

 

„N“ – priešingu atveju.

0080

Reikalavimų netaikymas pagal KRR 10 straipsnį

Reikia nurodyti šias santrumpas:

 

„Y“ – jeigu kompetentinga institucija pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 10 straipsnį leido netaikyti reikalavimų.

 

„N“ – priešingu atveju.

0090

Visas turtas

Visas turtas, kaip apibrėžta FINREP {F 01.01;380,010}.

0100

Bendra rizikos pozicijos suma

Bendra rizikos pozicijos suma, kaip apibrėžta COREP (OF): {C 02.00;010;010}.

Dėl subjektų, kurie nėra įstaigos, ir subjektų, kuriems leista netaikyti reikalavimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 7 arba 10 straipsnį, šis straipsnis nenurodomas.

0110

Sverto koeficiento pozicija

Bendra sverto koeficiento pozicija, kaip apibrėžta COREP (LR): {C 47.00;290;010}.

Dėl subjektų, kurie nėra įstaigos, ir subjektų, kuriems leista netaikyti reikalavimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 7 arba 10 straipsnį, šis straipsnis nenurodomas.

0120

Apskaitos standartas

Subjekto taikomi apskaitos standartai. Reikia nurodyti šias santrumpas:

TFAS

nacionaliniai BAP

0130

Indėlis į visą konsoliduotąjį turtą

Suma, kuria subjektas prisideda prie viso konsoliduotojo grupės, nurodytos ataskaitoje, turto.

0140

Indėlis į bendrą konsoliduotąją rizikos pozicijos sumą

Suma, kuria subjektas prisideda prie grupės, nurodytos ataskaitoje, bendros konsoliduotosios rizikos pozicijos sumos.

0150

Indėlis į konsoliduotąją sverto koeficiento poziciją

Suma, kuria subjektas prisideda prie grupės, nurodytos ataskaitoje, bendros konsoliduotosios sverto koeficiento pozicijos.

0160

Atitinkamas juridinis asmuo

Nurodyti, ar subjektas yra atitinkamas juridinis asmuo pagal šio reglamento 2 straipsnyje pateiktą apibrėžtį.

0170–0210

Tiesioginė patronuojančioji įmonė

Subjekto tiesioginė patronuojančioji įmonė. Nurodoma tik tiesioginė patronuojančioji įmonė, turinti daugiau kaip 5 % subjekto balsavimo teisių.

Jeigu subjektas turi daugiau nei vieną patronuojančiąją įmonę, nurodoma tik ta patronuojančioji įmonė, kurios kapitalo dalis (arba, jei tinkama, balsavimo teisių dalis) yra didžiausia.

0140

Pavadinimas

Subjekto tiesioginės patronuojančiosios įmonės pavadinimas.

0150

Kodas

Tiesioginės patronuojančiosios įmonės kodas. Įstaigų kodas yra 20-ies raidinių skaitinių ženklų LEI kodas. Kitų subjektų kodas yra 20-ies raidinių skaitinių ženklų LEI kodas arba, jei jo nėra, pagal Sąjungoje taikomą vienodą kodų sistemą sudarytas kodas, arba, jei jo nėra – nacionalinis kodas.

Kodas yra unikalus ir nuosekliai naudojamas visuose šablonuose. Kodas visuomet yra išreikštas tam tikra verte.

0160

LEI kodas

Subjekto 20-ies raidinių skaitinių ženklų LEI kodas.

0170

Akcinis kapitalas

Tiesioginės patronuojančiosios įmonės turimo subjekto akcinio kapitalo suma, neįskaitant rezervų.

0180

Turimos subjekto balsavimo teisės

Tiesioginės patronuojančiosios įmonės turimos subjekto balsavimo teisės procentais.

Šią informaciją reikia nurodyti, tik jeigu viena akcija neprilyginama vienam balsui (taigi balsavimo teisės nėra lygios akciniam kapitalui).

II.2   Z 02.00. Įsipareigojimų struktūra (LIAB)

II.2.1   Bendrosios pastabos

15.

Šiame šablone pateikiama išsami informacija apie subjekto arba grupės įsipareigojimų struktūrą. Įsipareigojimai suskirstyti pagal įsipareigojimus, kuriems netaikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, ir įsipareigojimus, kuriems gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė taikoma. Toliau informacija suskirstoma pagal įsipareigojimų klases, sandorio šalių klases ir terminą.

16.

Kai šiame šablone pateikiamas termino suskirstymas, likutinis terminas yra laikas, likęs iki sutartyje nustatyto termino arba, jeigu priemonės turėtojas turi aiškią arba numanomą, sutartyje arba teisės aktuose nustatytą teisę į atlyginimą nesuėjus terminui – anksčiausia tokios teisės atsiradimo diena. Tarpiniai pagrindinės sumos mokėjimai suskirstomi pagal atitinkamus terminų intervalus. Kai taikoma, terminas nurodomas atskirai tiek pagrindinei sumai, tiek sukauptoms palūkanoms.

17.

Šiame šablone paprastai nurodomos neapmokėtos sumos. Neapmokėta reikalavimo arba priemonės suma yra reikalavimo arba priemonės pagrindinės sumos ir sukauptų palūkanų suma. Mokėtina neapmokėta suma yra lygi reikalavimo, kurį kreditorius galėtų pateikti bankroto byloje, vertei.

18.

Nukrypstant nuo pirmesnės pastraipos, balansiniai įsipareigojimai, atsirandantys dėl išvestinių finansinių priemonių (nurodomi 0330 eilutėje) nurodomi kaip balansinės vertės. Balansinė vertė yra FINREP tikslais pagal TFAS arba nacionalinius BAP (priklausomai nuo to, kas taikoma) apibrėžta balansinė vertė. Kitu atveju naudojami duomenys pagal nacionalinių BAP ataskaitų teikimo sistemas.

II.2.2   Nurodymai dėl konkrečių pozicijų

Skiltys

Nurodymai

0010

Namų ūkiai

FINREP V priedo 1 dalies 42 punkto f papunktis.

Pavieniai asmenys arba asmenų grupės kaip vartotojai, vien tik savo galutiniam vartojimui skirtų prekių gamintojai ir nefinansinių paslaugų teikėjai, ir rinkos prekių gamintojai bei nefinansinių ir finansinių paslaugų teikėjai, jeigu jų veikla nėra kvazikorporacijų veikla. Šiam sektoriui priskiriamos namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos, kurių pagrindinė veikla yra konkrečioms namų ūkių grupėms skirtų ne rinkos prekių gamyba ir paslaugų teikimas.

0020

Ne finansų bendrovės (MVĮ)

2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijos (7) I priedo I antraštinės dalies 2 straipsnio 1 dalis; FINREP V priedo 1 dalies 5 punkto i papunktis.

Įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 250 asmenų ir kurių metinė apyvarta neviršija 50 mln. EUR ir (arba) metinė balanso suma neviršija 43 mln. EUR.

0030

Ne finansų bendrovės (ne MVĮ)

FINREP V priedo 1 dalies 42 punkto e papunktis.

Finansiniu tarpininkavimu nesiverčiančios bendrovės ir kvazikorporacijos, kurių pagrindinė veikla yra rinkos prekių gamyba ir nefinansinių paslaugų teikimas pagal Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 (8);

Neįskaitant MVĮ, apie kurias pranešta 0020 skiltyje.

0040

Kredito įstaigos

FINREP V priedo 1 dalies 42 punkto c papunktis.

Kredito įstaigos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, ir daugiašaliai plėtros bankai.

0050

Kitos finansų bendrovės

FINREP V priedo 1 dalies 42 punkto d papunktis.

Visos finansų bendrovės ir kvazikorporacijos, išskyrus kredito įstaigas, pvz., investicinės įmonės, investicijų fondai, draudimo bendrovės, pensijų fondai, kolektyvinio investavimo subjektai ir tarpuskaitos namai, taip pat likę finansiniai tarpininkai ir finansų pagalbinės įmonės ir priklausomos finansų įstaigos bei pinigų skolintojai.

0060

Valdžios sektoriaus institucijos ir centriniai bankai

FINREP V priedo 1 dalies 42 punkto a ir b papunkčiai.

Centriniai bankai ir centrinės valdžios institucijos, valstybės arba regioninės valdžios institucijos ir vietos valdžios institucijos, įskaitant administracines įstaigas ir nekomercines įmones, bet neįskaitant šioms administracijoms priklausančių viešųjų ir privačiųjų bendrovių, kurios vykdo komercinę veiklą (apie kurias pranešama skirsniuose „kredito įstaigos“, „kitos finansų bendrovės“ arba „ne finansų bendrovės“ priklausomai nuo jų vykdomos veiklos); socialinės apsaugos fondai ir tarptautinės organizacijos, pvz., Europos Sąjunga, Tarptautinis valiutos fondas ir Tarptautinių atsiskaitymų bankas.

0070

Neidentifikuota, kotiruojama prekybos vietoje

Jeigu vertybinio popieriaus turėtojo tapatybė nežinoma dėl to, kad priemonės kotiruojamos prekybos vietoje, apibrėžtoje 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, sumos nurodomos šioje skiltyje.

0080

Neidentifikuota, nekotiruojama prekybos vietoje

Jeigu vertybinio popieriaus turėtojo tapatybė nežinoma ir priemonės nėra kotiruojamos prekybos vietoje, sumos nurodomos šioje skiltyje, neskirstant pagal sandorio šalis. Subjektai deda visas pastangas, kad identifikuotų sandorio šalis ir šią skiltį naudotų kuo mažiau.

0090

Iš viso

0100

Iš jų: grupės vidaus įsipareigojimai

Įsipareigojimai į pagrindinės patronuojančiosios įmonės konsoliduotąsias finansines ataskaitas įtrauktiems subjektams (palyginti su reguliuojamąja konsolidavimo apimtimi).

0110

Iš jų: įsipareigojimai, reglamentuojami trečiosios valstybės teisės, išskyrus grupės vidaus įsipareigojimus

Jie apima įsipareigojimų, kurie yra reglamentuojami trečiosios valstybės teisės ir (arba) kuriuos išleidžia trečiosiose valstybėse įsisteigę grupės subjektai, bendrąsias sumas. Grupės vidaus įsipareigojimai neįtraukiami.

Jeigu pertvarkymo institucija patvirtino, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES (9) 45 straipsnio 5 dalį ji įsitikino, kad visi pertvarkymo institucijos sprendimai nurašyti arba konvertuoti tą įsipareigojimą būtų vykdytini pagal tos trečiosios valstybės teisę, tas įsipareigojimas šioje dalyje nenurodomas.


Eilutės

Nurodymai

0100

Įsipareigojimai, kuriems netaikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė

Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „[p]ertvarkymo institucijos nesinaudoja nurašymo ir konvertavimo įgaliojimais šių pagal valstybės narės arba trečiosios valstybės teisę reglamentuojamų įsipareigojimų atžvilgiu“.

0110

Apdraustieji indėliai

Apdraustųjų indėlių, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/49/ES (10) 2 straipsnio 1 dalies 5 punkte, suma, išskyrus laikinas dideles sumas, kaip nustatyta tos direktyvos 6 straipsnio 2 dalyje.

0120

Užtikrintieji įsipareigojimai: įkaitu užtikrinta dalis

Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 2 dalies b punktas.

Užtikrintieji įsipareigojimų, įskaitant atpirkimo sandorius, padengtąsias obligacijas ir įsipareigojimus, kurie yra finansinių priemonių, sudarančių neatskiriamą užstato fondo dalį ir pagal nacionalinę teisę užtikrintų panašiu būdu kaip ir padengtosios obligacijos, formos.

Nei reikalavimu užtikrinti, kad visas užtikrintas turtas, susijęs su padengtųjų obligacijų užstato fondu, būtų nepaliestas bei atskirtas ir kad jam pakaktų finansavimo, nei Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyta išimtimi neužkertamas kelias pertvarkymo institucijoms, kai tikslinga, naudotis tais įgaliojimais bet kurios užtikrintojo įsipareigojimo arba įsipareigojimo, kuris garantuojamas įkeistu įkaitu, dalies, kuri viršija turto, įkaito, sulaikymo teisės ar užtikrinimo priemonės, kuriais jis užtikrinamas, vertę, atžvilgiu. Tokia nepadengta šių užtikrintųjų įsipareigojimų dalis nurodoma ne šioje eilutėje, bet 0340 eilutėje, papildomai suskirstant.

Įsipareigojimai centriniam bankui, padengti užtikrinimo priemonių grupe (pavyzdžiui, pagrindinės refinansavimo operacijos, ilgalaikės refinansavimo operacijos, tikslinės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos ir kt.), laikomi užtikrintaisiais įsipareigojimais.

Speciali įsipareigojimų rūšis – gautos ir į balansą įtrauktos įkaito pozicijos (pvz., piniginės užtikrinimo priemonės). Jeigu tokios įkaito pozicijos yra teisiškai susietos su turto pozicija, jos šioje ataskaitoje yra laikomos užtikrintaisiais įsipareigojimais.

0130

Įsipareigojimai klientams, jeigu apsaugoti bankroto atveju

Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 2 dalies c punktas.

Bet kokie įsipareigojimai, atsirandantys įstaigai arba Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c ar d punkte nurodytam subjektui laikant klientų turtą arba klientų pinigus, įskaitant klientų turtą ar klientų pinigus, laikomus KIPVPS, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB (11) 1 straipsnio 2 dalyje, arba AIF, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES (12) 4 straipsnio 1 dalies a punkte, vardu, su sąlyga, kad tokie klientai yra apsaugoti pagal taikomą bankroto teisę.

0140

Patikėjimo įsipareigojimai, jeigu apsaugoti bankroto atveju

Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 2 dalies d punktas.

Bet kokie įsipareigojimai, atsirandantys dėl patikėjimo santykių tarp įstaigos arba Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c ar d punkte nurodyto subjekto (kaip patikėtinio) ir kito asmens (kaip naudos gavėjo), su sąlyga, kad toks naudos gavėjas yra apsaugotas pagal taikomą bankroto arba civilinę teisę.

0150

Įsipareigojimai kredito įstaigoms < 7 dienos

Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 2 dalies e punktas.

Įsipareigojimai kredito įstaigoms, išskyrus tai pačiai grupei pagal apskaitos reikalavimus priklausančius subjektus, kurių pradinis terminas yra trumpesnis nei septynios dienos.

0160

Įsipareigojimai sistemoms (sistemų valdytojams) < 7 dienos

Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 2 dalies f punktas.

Įsipareigojimai, kurių likęs terminas yra trumpesnis nei septynios dienos, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/26/EB (13) paskirtoms sistemoms ar jų valdytojams arba dalyviams, atsirandantys dėl dalyvavimo tokioje sistemoje.

0170

Įsipareigojimai darbuotojams

Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 2 dalies g punkto i papunktis.

Įsipareigojimai darbuotojui, susiję su sukauptu atlyginimu, pensijos išmokomis ar kitu fiksuotuoju atlygiu, išskyrus kintamąją atlygio dalį, nereglamentuojamą kolektyvine sutartimi. Tačiau tai netaikoma didelę riziką prisiimančių darbuotojų kintamajai atlygio daliai, nustatytai Direktyvos 2013/36/ES 92 straipsnio 2 dalyje.

0180

Įsipareigojimai, kurie yra ypatingos svarbos kasdienei veiklai

Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 2 dalies g punkto ii papunktis.

Įsipareigojimai komerciniam arba prekybos kreditoriui, atsirandantys dėl įstaigai arba Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c ar d punkte nurodytam subjektui teikiamų prekių ar paslaugų, kurios yra ypatingos svarbos paslaugos kasdienei jų veiklai, įskaitant IT paslaugas, komunalines paslaugas ir patalpų nuomą, tvarkymą ir priežiūrą.

0190

Įsipareigojimai mokesčių ir socialinės apsaugos institucijoms, jeigu jiems teikiama pirmenybė

Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 2 dalies g punkto iii papunktis.

Įsipareigojimai mokesčių ir socialinės apsaugos institucijoms, su sąlyga, kad tokiems įsipareigojimams teikiama pirmenybė pagal taikomą teisę.

0200

Įsipareigojimai indėlių garantijų sistemoms

Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 2 dalies g punkto iv papunktis.

Įsipareigojimai indėlių garantijų sistemoms, atsirandantys dėl privalomų sumokėti įnašų pagal Direktyvą 2014/49/ES.

0300

Įsipareigojimai, kuriems taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė

Tai yra 0310, 0320, 0334, 0340, 0350, 0360, 0365, 0370, 0380, 0390 ir 0400 eilučių suma.

0310

Neapdrausti pirmenybiniai indėliai

Direktyvos 2014/59/ES 108 straipsnis.

Direktyvos 2014/49/ES 2 straipsnio 1 dalies 3 punkte apibrėžti indėliai, kurie negali būti neįtraukti į gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės taikymo sritį (Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 2 dalies a punktas), tačiau kuriems pagal Direktyvos 2014/59/ES 108 straipsnį numatyta taikyti lengvatinę tvarką.

0320

Neapdrausti nepirmenybiniai indėliai

Direktyvos 2014/49/ES 2 straipsnio 1 dalies 3 punkte apibrėžti indėliai, kurie negali būti neįtraukti į gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės arba lengvatinės tvarkos taikymo sritį taikant Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 2 dalies a punktą arba 108 straipsnį.

0330

Balansiniai įsipareigojimai, atsirandantys dėl išvestinių finansinių priemonių

Įsipareigojimų, atsirandančių dėl išvestinių finansinių priemonių, apskaitinė vertė, susijusi su visa suma, atitinkančia FINREP: {F 01.02;020;010) + {F 01.02;150;010}.

0331

Grynųjų įsipareigojimų pozicijų suma, atsižvelgiant į sutartinės užskaitos grupes, pakoregavus pagal rinkos vertę, prieš įskaitant užtikrinimo priemonę

Paprastai nurodoma išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimų visų grynųjų rinkos verčių suma pagal sutartinės užskaitos grupę. Užskaitos grupė nurodoma, tik jeigu grynoji užskaitos grupės rinkos vertė yra įsipareigojimas. Šiuo tikslu išvestinės finansinės priemonės, kurioms netaikomi užskaitos susitarimai, laikomi vienu sandoriu, t. y. tarsi užskaitos grupę sudarytų tik viena išvestinė finansinė priemonė.

0332

Grynųjų įsipareigojimų pozicijų suma, atsižvelgiant į sutartinės užskaitos grupes, pakoregavus pagal rinkos vertę, įskaičius užtikrinimo priemonę

0331 eilutėje pateiktas vertinimas koreguojamas atsižvelgiant į užtikrinimo priemonę, pateiktą šiai pozicijai užtikrinti; rezultatas – šių grynųjų rinkos verčių suma įskaičius užtikrinimo priemonę jos rinkos verte.

0333

Grynųjų įsipareigojimų pozicijų suma, atsižvelgiant į sutartinės užskaitos grupes, pakoregavus pagal rinkos vertę, įskaičius užtikrinimo priemonę, įtraukiant apskaičiuotas užbaigimo sumas

Pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą 2016/1401 (14) dėl įsipareigojimų, kurių atsiranda dėl išvestinių finansinių priemonių, vertinimo papildoma užbaigimo suma, kuria padengiama išvestinių finansinių priemonių sandorio šalių patirtų nuostolių ar išlaidų suma arba jų gauto pelno suma, susidariusi pakeičiant ar užsitikrinant nutrauktų sutarčių sąlygoms ekonomiškai lygiavertes esmines sutarčių sąlygas ir ekonomiškai lygiavertes šalių pasirinkimo teises.

Atskirus įverčius, kurių reikia užbaigimo sumai nustatyti pagal minėtą Reglamentą, gali būti gana sunku apskaičiuoti. Todėl vietoje jų gali būti naudojamos pakaitinės vertės, kurios gali būti grindžiamos turimais duomenimis, pavyzdžiui, prudenciniais reikalavimais rinkos rizikai. Jeigu išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimų užbaigimo sumos apskaičiuoti neįmanoma, nurodoma suma yra lygi 0332 eilutėje nurodytai sumai.

0334

Grynųjų įsipareigojimų pozicijų suma, atsižvelgiant į prudencinės užskaitos taisykles

Nurodomos grynųjų įsipareigojimų pozicijos, susijusios su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, atsižvelgiant į prudencinės užskaitos taisykles, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnyje (susijusias su sverto koeficiento bendro pozicijų mato apskaičiavimu).

0340

Įkaitu neužtikrinti užtikrintieji įsipareigojimai

Užtikrintųjų įsipareigojimų arba įsipareigojimų, kurie garantuojami įkeista užtikrinimo priemone, suma, kuri viršija turto, įkaito, sulaikymo teisės ar užtikrinimo priemonės, kuriais jie užtikrinami, vertę. Nurodoma vertė atitinka įkaitu neužtikrintą užtikrintųjų įsipareigojimų dalį, pavyzdžiui, įkaitu neužtikrintą padengtųjų obligacijų arba atpirkimo operacijų dalį.

0350

Struktūrizuoti vertybiniai popieriai

Struktūrizuoti vertybiniai popieriai šioje ataskaitoje apibrėžiami kaip skolos įsipareigojimai su įterptu išvestinių finansinių priemonių elementu, kurių grąža yra susijusi su pagrindinio vertybinio popieriaus kaina arba indeksu (vieši ar individualizuoti, pavyzdžiui, akcijos arba obligacijos, fiksuotųjų pajamų normos arba kredito priemonės, valiutos, biržos prekės ir kt.). Struktūrizuoti vertybiniai popieriai neapima skolos priemonių, kurios apima tik pasirinkimo pirkti arba pasirinkimo parduoti sandorius, t. y. priemonės vertė nepriklauso nuo įterpto išvestinių finansinių priemonių elemento.

0360

Pirmaeiliai neužtikrinti įsipareigojimai

Jie apima visas pirmaeiles neužtikrintas priemones, kurios neįtrauktos į struktūrizuotų vertybinių popierių kategoriją.

0365

Pirmaeiliai nepirmenybiniai įsipareigojimai

Bet kurių iš toliau nurodytų įsipareigojimų suma:

neužtikrintų reikalavimų, atsirandančių dėl skolos priemonių, kurios atitinka Direktyvos 2014/59/ES 108 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose ir 3 dalyje išdėstytas sąlygas;

neužtikrintų reikalavimų, atsirandančių dėl Direktyvos 2014/59/ES 108 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytų skolos priemonių, arba

skolos priemonių, kurių prioritetas yra mažiausias tarp įprastų neužtikrintų reikalavimų, atsirandančių dėl Direktyvos 2014/59/ES 108 straipsnio 7 dalyje nurodytų skolos priemonių, dėl kurių valstybės narės pagal tą dalį nustatė, kad joms suteikiamas tas pats prioritetas kaip reikalavimams, kurie atitinka Direktyvos 2014/59/ES 108 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose ir 3 dalyje išdėstytas sąlygas.

0370

Subordinuotieji įsipareigojimai

Įsipareigojimai, kurie pagal nacionalinę bankroto teisę bus įvykdyti tik visiškai atsiskaičius su visų klasių paprastaisiais kreditoriais ir privilegijuotaisiais nepirmenybiniais kreditoriais. Tai apima tiek pagal sutartis, tiek pagal teisės aktus subordinuotus įsipareigojimus. Kontroliuojančiųjų bendrovių atveju prie šios kategorijos gali būti priskiriami ir nesubordinuotosios skolos vertybiniai popieriai (t. y. struktūrinis subordinavimas).

Į šią kategoriją įtraukiamos tik subordinuotosios priemonės, nepripažintos kaip nuosavos lėšos.

Šioje eilutėje taip pat nurodoma ta subordinuotųjų įsipareigojimų dalis, kurią iš principo galima laikyti nuosavomis lėšomis, tačiau kuri nėra įtraukta į nuosavas lėšas dėl laipsniško panaikinimo nuostatų, pavyzdžiui, dėl Reglamento (ES) Nr. 575/2013 64 straipsnio (likusio termino) arba Reglamento (ES) Nr. 575/2013 10 dalies (tęstinumo poveikio).

0380

Kiti MREL reikalavimus atitinkantys įsipareigojimai

Visos MREL reikalavimus atitinkančios, tačiau į 0320 ir 0340–0370 eilutes neįtrauktos priemonės.

0390

Nefinansiniai įsipareigojimai

Šioje eilutėje nurodomi nefinansiniai įsipareigojimai, kurie nėra susiję su skolos priemonėmis, kurių turėtojams gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė gali būti taikoma dėl praktinių priežasčių, pavyzdžiui, su bylinėjimusi, kuriame dalyvauja subjektas, susiję atidėjiniai.

0400

Likutiniai įsipareigojimai

Visi 0100–0390 eilutėse nenurodyti įsipareigojimai.

0500

Nuosavos lėšos

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 118 punktas ir 72 straipsnis.

Ta pati apibrėžtis kaip COREP (OF): {C 01.00;010;010}.

0510

Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 50 straipsnis.

Ta pati apibrėžtis kaip COREP (OF): {C 01.00;020;010}.

0511

Iš jo: kapitalo priemonės/akcinis kapitalas

Teisinės priemonės, sudarančios CET1 kapitalą (jo dalį), kapitalo priemonių/akcinio kapitalo pavidalu.

0512

Iš jo: priemonės, kurių prioritetas toks pats (pari passu) kaip paprastųjų akcijų

Teisinės priemonės, sudarančios CET1 nuosavas lėšas (jų dalį), kurios yra kito pavidalo nei kapitalo priemonės/akcinis kapitalas, tačiau kurių prioritetas toks pats (pari passu) kaip šios kategorijos priemonių.

0520

Papildomas 1 lygio kapitalas

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 61 straipsnis.

Ta pati apibrėžtis kaip COREP (OF): {C 01.00;530;010}.

0521

Iš jo: subordinuotieji įsipareigojimai, pripažįstami kaip nuosavos lėšos (jų dalis)

Teisinės priemonės, sudarančios papildomą 1 lygio kapitalą (jo dalį).

0530

2 lygio kapitalas

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 71 straipsnis.

Ta pati apibrėžtis kaip COREP (OF): {C 01.00;750;010}.

0531

Iš jo: subordinuotieji įsipareigojimai, pripažįstami kaip nuosavos lėšos (jų dalis)

Čia nurodomos teisinės priemonės, sudarančios 2 lygio nuosavas lėšas (jų dalį).

0600

Iš viso įsipareigojimų ir nuosavų lėšų, įskaitant išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimus

Visų šiame šablone nurodytų įsipareigojimų suma ir reguliuojamų nuosavų lėšų suma. Šiuo tikslu sudedamos visos pirmesnių eilučių sumos. Kiek tai susiję su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, naudojama 0334 eilutės „Grynųjų įsipareigojimų pozicijų suma, atsižvelgiant į prudencinės užskaitos taisykles“ vertė.

II.3   Z 03.00. Nuosavų lėšų reikalavimai (OWN)

II.3.1   Bendrosios pastabos

19.

Šiame šablone pateikiama informacija apie subjektui arba grupei taikomus nuosavų lėšų reikalavimus.

20.

Visa pateikiama informacija parodo ataskaitinę datą taikomus nuosavų lėšų reikalavimus.

21.

Šiame šablone nurodoma informacija apie II ramsčio reikalavimus grindžiama naujausiu turimu oficialiu kompetentingos institucijos pateiktu raštu dėl SREP.

22.

Jeigu ataskaitoje nurodytam subjektui netaikomi kapitalo reikalavimai individualiu pagrindu, jis informaciją pateikia tik 0110 eilutėje.

II.3.2   Nurodymai dėl konkrečių pozicijų

Eilutės

Nurodymai

0100

Bendra rizikos pozicijos suma

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalis.

Žr. Z 01.00 šablono 0100 skiltį.

Bendra rizikos pozicijos suma, kaip apibrėžta COREP (OF): {C 02.00;010;010}.

0110

Indėlis į bendrą konsoliduotąją rizikos pozicijos sumą

Žr. Z 01.00 šablono 0140 skiltį.

Bendra sverto koeficiento pozicija, kaip apibrėžta COREP (LR): {C 47.00;290;010}.

Šis straipsnis nurodomas tik dėl subjektų, kuriems netaikomi kapitalo reikalavimai individualiu pagrindu.

0210–0250

Pradinio kapitalo ir sverto koeficiento reikalavimai

0210

Pradinis kapitalas

Direktyvos 2013/36/ES 12, 28–31 straipsniai ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 93 straipsnis.

Pradinio kapitalo suma, kurios reikia, kad įstaiga galėtų gauti leidimą pradėti veiklą.

0220

Sverto koeficiento reikalavimas

Sverto koeficiento reikalavimas, taikomas subjektui arba grupei, išreikštas kaip bendros sverto koeficiento pozicijos procentinė dalis. Jei jokių formalių reikalavimų nėra, subjektai šio laukelio nepildo.

Bendra sverto koeficiento pozicija, apibrėžiama taip kaip COREP (LR): {C 47.00;290;010}.

0300

Bendro SREP kapitalo reikalavimo (TSCR) koeficientas

COREP (OF): {C 03.00;130;010}.

i ir ii papunkčių suma, apskaičiuojama taip:

i)

bendras kapitalo pakankamumo koeficientas (8 %), kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies c punkte;

ii)

papildomų nuosavų lėšų reikalavimų (II ramsčio reikalavimai, P2R) koeficientas, nustatytas pagal kriterijus, nurodytus EBI gairėse dėl priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendros tvarkos bei metodikos ir priežiūrinio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis (EBA SREP GL).

Šiame straipsnyje atsižvelgiama į bendros SREP kapitalo reikalavimo sumos (TSCR) koeficientą, kurį įstaigai pateikė kompetentinga institucija. TSCR yra apibrėžtas EBA SREP GL 1.2 skirsnyje.

Jei kompetentinga institucija nėra pateikusi papildomų nuosavų lėšų reikalavimų, nurodomas tik i papunktis.

0310

TSCR: sudarytinas iš CET1 kapitalo

COREP (OF): {C 03.00;140;010}.

i ir ii papunkčių suma, apskaičiuojama taip:

i)

CET1 kapitalo pakankamumo koeficientas (4,5 %) pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies a punktą;

ii)

P2R koeficiento, nurodyto 300 eilutės ii papunktyje, dalis, kuri pagal kompetentingos institucijos reikalavimą turi būti laikoma CET1 kapitalo pavidalu.

Jei kompetentinga institucija nėra pateikusi papildomų nuosavų lėšų, kurios turi būti laikomos CET1 kapitalo pavidalu, reikalavimų, nurodomas tik i papunktis.

0320

TSCR: sudarytinas iš 1 lygio kapitalo

COREP (OF): {C 03.00;150;010}.

i ir ii papunkčių suma, apskaičiuojama taip:

i)

1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientas (6 %) pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies b punktą;

ii)

P2R koeficiento, nurodyto 300 eilutės ii papunktyje, dalis, kuri pagal kompetentingos institucijos reikalavimą turi būti laikoma 1 lygio kapitalo pavidalu.

Jei kompetentinga institucija nėra pateikusi papildomų nuosavų lėšų, kurios turi būti laikomos 1 lygio kapitalo pavidalu, reikalavimų, nurodomas tik i papunktis.

0400

Jungtinio rezervo reikalavimai

Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 6 punktas.

COREP (OF): {C 04.00;740;010}.

0410

Kapitalo apsaugos rezervas

Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 1 punktas ir 129 straipsnis.

COREP (OF): {C 04.00;750;010}.

Pagal 129 straipsnio 1 dalį kapitalo apsaugos rezervas yra papildoma bendro 1 lygio nuosavo kapitalo suma. Kadangi kapitalo apsaugos rezervo 2,5 % norma yra pastovi, suma nurodoma šiame laukelyje.

0420

Apsaugos rezervas, sudarytas dėl valstybės narės lygmeniu nustatytos makroprudencinės rizikos arba sisteminės rizikos

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 2 dalies d punkto iv papunktis.

COREP (OF): {C 04.00;760;010}.

Šiame laukelyje nurodoma apsaugos rezervo, sudaryto dėl valstybės narės lygmeniu nustatytos makroprudencinės rizikos arba sisteminės rizikos, kurį pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnį gali būti reikalaujama turėti kartu su kapitalo apsaugos rezervu, suma.

Nurodoma suma atitinka nuosavų lėšų sumą, reikalingą atitinkamiems kapitalo rezervo reikalavimams ataskaitinę dieną įvykdyti.

0430

Įstaigos specialus anticiklinis rezervas

Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 2 punktas, 130 ir 135–140 straipsniai.

(Žr. COREP (OF): {C 04.00;770;010}).

Nurodoma suma atitinka nuosavų lėšų sumą, reikalingą atitinkamiems kapitalo rezervo reikalavimams ataskaitinę dieną įvykdyti.

0440

Sisteminės rizikos rezervas

Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 5 punktas, 133 ir 134 straipsniai.

(Žr. COREP (OF): {C 04.00;780;010}).

Nurodoma suma atitinka nuosavų lėšų sumą, reikalingą atitinkamiems kapitalo rezervo reikalavimams ataskaitinę dieną įvykdyti.

0450

Pasaulinės sisteminės svarbos įstaigos rezervas

Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 3 punktas ir 131 straipsnis.

COREP (OF): {C 04.00;800;010}.

Nurodoma suma atitinka nuosavų lėšų sumą, reikalingą atitinkamiems kapitalo rezervo reikalavimams ataskaitinę dieną įvykdyti.

0460

Kitos sisteminės svarbos įstaigos rezervas

Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 4 punktas ir 131 straipsnis.

COREP (OF): {C 04.00;810;010}.

Nurodoma suma atitinka nuosavų lėšų sumą, reikalingą atitinkamiems kapitalo rezervo reikalavimams ataskaitinę dieną įvykdyti.

0500

Bendro kapitalo reikalavimo (OCR) koeficientas

COREP (OF): {C 03.00;160;010}.

i ir ii papunkčių suma, apskaičiuojama taip:

i)

0300 eilutėje nurodytas TSCR koeficientas;

ii)

kiek tai teisiniu požiūriu taikytina, jungtinio rezervo reikalavimo koeficientas, nurodytas Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 6 punkte.

Šiame straipsnyje atsižvelgiama į bendro kapitalo reikalavimo (OCR) koeficientą, apibrėžtą EBA SREP gairių 1.2 skirsnyje.

Jei rezervo reikalavimas nėra taikomas, nurodomas tik i papunktis.

0510

OCR: sudarytinas iš CET1 kapitalo

COREP (OF): {C 03.00;170;010}.

i ir ii papunkčių suma, apskaičiuojama taip:

i)

TSCR koeficientas, sudarytinas iš CET1 kapitalo, nurodytas 0310 eilutėje;

ii)

kiek tai teisiniu požiūriu taikytina, jungtinio rezervo reikalavimo koeficientas, nurodytas Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 6 punkte.

Jei rezervo reikalavimas nėra taikomas, nurodomas tik i papunktis.

0520

OCR: sudarytinas iš 1 lygio kapitalo

COREP (OF): {C 03.00;180;010}.

i ir ii papunkčių suma, apskaičiuojama taip:

i)

TSCR koeficientas, sudarytinas iš 1 lygio kapitalo, nurodytas 0320 eilutėje;

ii)

kiek tai teisiniu požiūriu taikytina, jungtinio rezervo reikalavimo koeficientas, nurodytas Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 6 punkte.

Jei rezervo reikalavimas nėra taikomas, nurodomas tik i papunktis.

0600

OCR ir II ramsčio gairės (P2G)

COREP (OF): {C 03.00;190;010}.

i ir ii papunkčių suma, apskaičiuojama taip:

i)

0500 eilutėje nurodytas OCR koeficientas;

ii)

atitinkamais atvejais II ramsčio gairių (P2G) koeficientas, apibrėžtas EBA SREP GL. P2G įtraukiamas tik tuo atveju, jei kompetentinga institucija jį yra pateikusi įstaigai.

Jei kompetentinga institucija nėra pateikusi P2G, nurodomas tik i papunktis.

0610

OCR: sudarytinas iš CET1 kapitalo

COREP (OF): {C 03.00;200;010}.

i ir ii papunkčių suma, apskaičiuojama taip:

i)

OCR koeficientas, sudarytinas iš CET1 kapitalo, nurodytas 0520 eilutėje;

ii)

atitinkamais atvejais P2G koeficiento, nurodyto 0600 eilutės ii papunktyje, dalis, kuri pagal kompetentingos institucijos reikalavimą turi būti laikoma CET1 kapitalo pavidalu. P2G įtraukiamas tik tuo atveju, jei kompetentinga institucija jį yra pateikusi įstaigai.

Jei kompetentinga institucija nėra pateikusi P2G, nurodomas tik i papunktis.

0620

OCR ir P2G: sudarytini iš 1 lygio kapitalo

COREP (OF): {C 03.00;210;010}.

i ir ii papunkčių suma, apskaičiuojama taip:

i)

OCR koeficientas, sudarytinas iš 1 lygio kapitalo, nurodytas 0520 eilutėje;

ii)

atitinkamais atvejais P2G koeficiento, nurodyto 600 eilutės ii papunktyje, dalis, kuri pagal kompetentingos institucijos reikalavimą turi būti laikoma 1 lygio kapitalo pavidalu. P2G įtraukiamas tik tuo atveju, jei kompetentinga institucija jį yra pateikusi įstaigai.

Jei kompetentinga institucija nėra pateikusi P2G, nurodomas tik i papunktis.

II.4   Z 04.00. Grupės vidaus finansiniai tarpusavio ryšiai (IFC)

II.4.1   Bendrosios pastabos

23.

Šiame šablone reikia pateikti informaciją apie grupės vidaus įsipareigojimus, kuriems taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, kapitalo priemones ir garantijas.

24.

Nurodomi visi į konsoliduotąsias finansines ataskaitas įtrauktų atitinkamų juridinių asmenų finansiniai tarpusavio ryšiai. Tais atvejais, kai nurodomos sumos yra susijusios su tomis pačiomis sandorio šalimis (tiek su emitentu ar garantiją gaunančiu subjektu, tiek su kreditoriumi, priemonės turėtoju ar garantijos teikėju) ir su tos pačios rūšies įsipareigojimais, kapitalo priemonėmis ar garantijomis, jos yra sudedamos.

25.

Šio šablono 0020, 0040 ir 0050 skiltyse nurodytų verčių derinys yra pirminis raktas, kuris turi būti unikalus kiekvienai šablono eilutei.

II.4.2   Nurodymai dėl konkrečių pozicijų

Skiltys

Nurodymai

0010–0020

Emitentas arba garantiją gaunantis subjektas

Juridinis asmuo, kuris išleidžia įsipareigojimus arba kapitalo priemonę, arba garantiją gaunantis subjektas.

0010

Subjekto pavadinimas

Turi skirtis nuo 0030 skiltyje nurodyto subjekto pavadinimo.

0020

Kodas

Emitento arba garantiją gaunančio subjekto kodas. Įstaigų kodas yra 20-ies raidinių skaitinių ženklų LEI kodas. Kitų subjektų kodas yra 20-ies raidinių skaitinių ženklų LEI kodas arba, jei jo nėra, pagal Sąjungoje taikomą vienodą kodų sistemą sudarytas kodas, arba, jei jo nėra – nacionalinis kodas.

Kodas yra unikalus ir nuosekliai naudojamas visuose šablonuose.

Kodas turi skirtis nuo 0040 skiltyje nurodyto kodo.

0030–0040

Kreditorius, priemonės turėtojas arba garantijos teikėjas

Juridinis asmuo, kuris yra įsipareigojimo kreditorius, turi kapitalo priemonę arba teikia garantiją.

0030

Subjekto pavadinimas

Turi skirtis nuo 0010 skiltyje nurodyto subjekto pavadinimo.

0040

Kodas

Kreditoriaus, priemonės turėtojo arba garantijos teikėjo kodas. Įstaigų kodas yra 20-ies raidinių skaitinių ženklų LEI kodas. Kitų subjektų kodas yra 20-ies raidinių skaitinių ženklų LEI kodas arba, jei jo nėra, pagal Sąjungoje taikomą vienodą kodų sistemą sudarytas kodas, arba, jei jo nėra – nacionalinis kodas.

Kodas yra unikalus ir nuosekliai naudojamas visuose šablonuose.

Turi skirtis nuo 0020 skiltyje nurodyto kodo.

0050–0070

Finansinis tarpusavio ryšys

Šiame laukelyje aprašomi atitinkamų juridinių asmenų finansiniai tarpusavio ryšiai.

0050

Rūšis

Pasirenkama iš šio sąrašo:

 

Grupės vidaus įsipareigojimai

L.1.

Neapdrausti pirmenybiniai indėliai

Ta pati apibrėžtis kaip Z 02.00 (LIAB) šablono 0310 eilutėje.

L.2.

Neapdrausti nepirmenybiniai indėliai

Ta pati apibrėžtis kaip Z 02.00 (LIAB) šablono 0320 eilutėje.

L.3.

Įsipareigojimai, atsirandantys dėl išvestinių finansinių priemonių (užbaigimo sumos)

Ta pati apibrėžtis kaip Z 02.00 (LIAB) šablono 0330 eilutėje.

L.4.

Įkaitu neužtikrinti užtikrintieji įsipareigojimai

Ta pati apibrėžtis kaip Z 02.00 (LIAB) šablono 0340 eilutėje.

L.5.

Struktūrizuoti vertybiniai popieriai

Ta pati apibrėžtis kaip Z 02.00 (LIAB) šablono 0350 eilutėje.

L.6.

Pirmaeiliai neužtikrinti įsipareigojimai

Ta pati apibrėžtis kaip Z 02.00 (LIAB) šablono 0360 eilutėje.

L.7.

Pirmaeiliai nepirmenybiniai įsipareigojimai

Ta pati apibrėžtis kaip Z 02.00 (LIAB) šablono 0365 eilutėje.

L.8.

Subordinuotieji įsipareigojimai

Ta pati apibrėžtis kaip Z 02.00 (LIAB) šablono 0370 eilutėje.

L.9.

Kiti MREL reikalavimus atitinkantys įsipareigojimai

Ta pati apibrėžtis kaip Z 02.00 (LIAB) šablono 0380 eilutėje.

L.10.

Nefinansiniai įsipareigojimai

Ta pati apibrėžtis kaip Z 02.00 (LIAB) šablono 0390 eilutėje.

L.11.

Likutiniai įsipareigojimai

Ta pati apibrėžtis kaip Z 02.00 (LIAB) šablono 0400 eilutėje. Visi į ankstesnius straipsnius neįtraukti įsipareigojimai.

L.12.

2 lygio kapitalas

Ta pati apibrėžtis kaip Z 02.00 (LIAB) šablono 0530 eilutėje.

L.13.

Papildomas 1 lygio kapitalas

Ta pati apibrėžtis kaip Z 02.00 (LIAB) šablono 0520 eilutėje.

L.14.

Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas

Ta pati apibrėžtis kaip Z 02.00 (LIAB) šablono 0510 eilutėje.

 

Grupės vidaus garantijos

G.1.

Emisija

Išleistos su konkrečiomis priemonėmis/įsipareigojimais susijusios garantijos.

G.2.

Sandorio šalis

Konkrečiai įstaigos sandorio šaliai suteiktos garantijos.

G.3.

Neribotos

Bendrosios garantijos, neapribotos fiksuota suma.

G.4.

Kita

Visų kitų rūšių garantijos.

0060

Neapmokėta suma

Įsipareigojimų atveju (0050 skiltis, L.1, L.2 ir L.4–L.14 rūšys) – neapmokėta grupės vidaus įsipareigojimų suma; įsipareigojimų, atsirandančių dėl išvestinių finansinių priemonių, atveju (L.3 rūšis) – užbaigimo sumos, kaip apibrėžta Z 02.00 (LIAB) šablono 0333 eilutėje.

Garantijų atveju (0050 skiltis, G.1–G.4 vertės), didžiausia galima būsimų mokėjimų pagal garantiją suma.

0070

Iš jos išleista pagal trečiosios valstybės įstatymus

Pinigų suma išreikšta neapmokėtos sumos dalis, reglamentuojama trečiosios valstybės teisės.

0080

Iš jos atitinka MREL reikalavimus

Neapmokėta MREL reikalavimus atitinkančių įsipareigojimų suma, apskaičiuota pagal Direktyvos 2014/59/ES 45 straipsnio 4 dalies a ir c–f punktus. Šiuo tikslu apskaičiuojant sumą įsipareigojimai nėra neįtraukiami tik todėl, kad jie yra išleisti grupės subjektui arba jis juos turi.

II.5   Z 05.01 ir Z 05.02. Didžiausios sandorio šalys (MCP)

II.5.1   Bendrosios pastabos

26.

Šiuose šablonuose pateikiama informacija apie įsipareigojimus didžiausioms sandorio šalims (Z 05.01) ir nebalansinius straipsnius, gautus iš didžiausių sandorio šalių (Z 05.02). Tais atvejais, kai nurodomos sumos yra susijusios su tomis pačiomis sandorio šalimis ir su tos pačios rūšies įsipareigojimais arba nebalansiniais straipsniais, jos yra sudedamos.

27.

Įsipareigojimai ir nebalansiniai straipsniai, kurių sandorio šalies neįmanoma identifikuoti, šiuose šablonuose nenurodomi. Įsipareigojimai ir nebalansiniai straipsniai, kurių sandorio šalis yra subjektas, įtrauktas į konsoliduotąsias finansines ataskaitas, nenurodomi.

II.5.2   Z 05.01. Didžiausios su įsipareigojimais susijusios sandorio šalys. Nurodymai dėl konkrečių pozicijų.

28.

Šio šablono 0020 ir 0060 eilutėse nurodytų verčių derinys yra pirminis raktas, kuris turi būti unikalus kiekvienai šablono eilutei.

Skiltys

Nurodymai

0010–0050

Sandorio šalis

Informacija apie didžiausią sandorio šalį, kurios atžvilgiu atsiranda įsipareigojimas.

Didžiausios sandorio šalys identifikuojamos sudedant visų subjekto ar grupės, apie kuriuos teikiama informacija šablone, įsipareigojimų kiekvienai sandorio šaliai ar susijusių klientų grupei, išskyrus įsipareigojimus į konsoliduotąsias finansines ataskaitas įtrauktiems subjektams, neapmokėtas sumas.

Paskui pagal bendrą neapmokėtą sumą nustatomas sandorio šalių ir susijusių sandorio šalių grupių eiliškumas ir taip identifikuojamos 10 didžiausių sandorio šalių, apie kurias reikia pateikti informaciją šablone.

Susijusių sandorio šalių grupės apibrėžtis atitinka Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 39 punkte pateiktą susijusių klientų grupės apibrėžtį.

Šiame šablone nurodomos sandorio šalys gali nebūti į konsoliduotąsias finansines ataskaitas įtraukti subjektai.

0010

Subjekto pavadinimas

Didžiausios sandorio šalies pavadinimas arba, tam tikrais atvejais, susijusių klientų grupės pavadinimas.

Susijusių klientų grupės pavadinimas yra patronuojančiosios įmonės pavadinimas arba, jei susijusių klientų grupė patronuojančiosios įmonės neturi, grupės komercinis pavadinimas.

0020

Kodas

Didžiausios sandorio šalies arba susijusių klientų grupės kodas. Įstaigų kodas yra 20-ies raidinių skaitinių ženklų LEI kodas. Kitų subjektų kodas yra 20-ies raidinių skaitinių ženklų LEI kodas arba, jei jo nėra, pagal Sąjungoje taikomą vienodą kodų sistemą sudarytas kodas, arba, jei jo nėra – nacionalinis kodas.

Kodas yra unikalus ir nuosekliai naudojamas visuose šablonuose.

0030

Grupė ar atskiras klientas

Atskiras didžiausias sandorio šalis įstaiga pažymi skaičiumi „1“, susijusių klientų grupes – „2“.

0040

Šalis

Nurodomas sandorio šalies įsisteigimo šalies ISO 3166–1 dviraidis kodas. Tai apima paskutiniame Eurostato „Mokėjimų balanso vadovo“ leidime nurodytus tarptautinių organizacijų ISO pseudokodus.

Šalis nustatoma pagal sandorio šalies registruotą buveinę. Jei tai susijusių klientų grupė, nurodoma patronuojančiosios įmonės įsisteigimo šalis.

0050

Sektorius

Atsižvelgiant į finansinės informacijos teikimo sistemos FINREP ekonomikos sektorių klases (FINREP V priedo 1 dalies 6 skyrius), kiekviena sandorio šalis priskiriama prie vieno sektoriaus:

centriniai bankai;

valdžios sektoriaus institucijos;

kredito įstaigos;

kitos finansų bendrovės;

ne finansų bendrovės;

namų ūkiai.

Jei tai yra susijusių klientų grupė, sektorius nenurodomas.

0060

Rūšis

Įsipareigojimo rūšis yra viena iš šablone „Z 02.00. Įsipareigojimų struktūra (LIAB)“ nurodytų įsipareigojimų rūšių, konkrečiai:

L.0.

Įsipareigojimai, kuriems netaikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė

L.1.

Neapdrausti pirmenybiniai indėliai

L.2.

Neapdrausti nepirmenybiniai indėliai

L.3.

Įsipareigojimai, atsirandantys dėl išvestinių finansinių priemonių

L.4.

Įkaitu neužtikrinti užtikrintieji įsipareigojimai

L.5.

Struktūrizuoti vertybiniai popieriai

L.6.

Pirmaeiliai neužtikrinti įsipareigojimai

L.7.

Pirmaeiliai nepirmenybiniai įsipareigojimai

L.8.

Subordinuotieji įsipareigojimai (nepripažįstami kaip nuosavos lėšos)

L.9.

Kiti MREL reikalavimus atitinkantys įsipareigojimai

L.10.

Nefinansiniai įsipareigojimai

L.11.

Likutiniai įsipareigojimai

Jeigu įsipareigojimus didžiausiai sandorio šaliai sudaro daugiau nei vienos rūšies pirmiau nurodyti įsipareigojimai, kiekvienos rūšies įsipareigojimai nurodomi atskiroje eilutėje.

0070

Suma

Suma atitinka neapmokėtos sumos apibrėžtį, taikomą šablonui „Z 02.00. Įsipareigojimų struktūra“. Įsipareigojimų, atsirandančių dėl išvestinių finansinių priemonių (L.3), atveju nurodomos užbaigimo sumos, kaip apibrėžta Z 02.00 šablono 0333 eilutėje.

II.5.3   Z 05.02. Didžiausios į balansą neįtrauktos sandorio šalys. Nurodymai dėl konkrečių pozicijų

29.

Šio šablono 0020 ir 0060 eilutėse nurodytų verčių derinys yra pirminis raktas, kuris turi būti unikalus kiekvienai šablono eilutei.

Skiltys

Nurodymai

0010–0050

Sandorio šalys

Pateikiama informacija apie didžiausias į balansą neįtrauktas sandorio šalis.

Didžiausios į balansą neįtrauktos sandorio šalys nustatomos sudedant subjekto arba grupės subjektų, apie kuriuos teikiama informacija šablone, iš sandorio šalių arba susijusių klientų grupės gautų įsipareigojimų ir finansinių garantijų (kaip apibrėžta FINREP F 09 formos tikslais) bendrą nominaliąją vertę. Prie didžiausių į balansą neįtrauktų sandorio šalių nepriskiriami į grupės konsoliduotąsias finansines ataskaitas įtraukti subjektai. Paskui pagal bendrą sumą nustatomas sandorio šalių ir susijusių klientų grupių eiliškumas ir taip identifikuojamos 10 didžiausių į balansą neįtrauktų sandorio šalių, apie kurias reikia pateikti informaciją šablone.

Šiame šablone nurodomos tik į konsoliduotąsias finansines ataskaitas neįtrauktos sandorio šalys.

0010

Subjekto pavadinimas

Žr. nurodymus dėl Z 05.01 šablono 0010 skilties.

0020

Kodas

Žr. nurodymus dėl Z 05.01 šablono 0020 skilties.

0030

Grupė ar atskiras klientas

Žr. nurodymus dėl Z 05.01 šablono 0030 skilties.

0040

Šalis

Žr. nurodymus dėl Z 05.01 šablono 0040 skilties.

0050

Sektorius

Žr. nurodymus dėl Z 05.01 šablono 0050 skilties.

0060

Rūšis

Nebalansinės pozicijos rūšis yra viena iš toliau nurodytų rūšių, kaip apibrėžta FINREP F 09.02 formoje:

OBS.1.

Gauti kreditavimo įsipareigojimai

OBS.2.

Gautos finansinės garantijos

OBS.3.

Kiti gauti įsipareigojimai

Jeigu iš didžiausios sandorio šalies gautą nebalansinį straipsnį sudaro daugiau nei vienos pirmiau nurodytos rūšies įsipareigojimai, kiekvienos rūšies nebalansiniai straipsniai nurodomi atskirose eilutėse.

0070

Suma

II.6   Z 06.00. Indėlių draudimas (DIS)

II.6.1   Bendrosios pastabos

30.

Šiame šablone apžvelgiamas grupės indėlių draudimas ir indėlių garantijų sistemos, kurių narės yra kredito įstaigos, kurios yra atitinkami juridiniai asmenys.

31.

Kiekviena grupei priklausanti kredito įstaiga nurodoma atskiroje eilutėje.

II.6.2   Nurodymai dėl konkrečių pozicijų

Skiltys

Nurodymai

0010–0020

Subjektas

0010

Subjekto pavadinimas

Subjekto pavadinimas, nurodytas šablone „Z 01.00. Organizacinė struktūra (ORG)“.

0020

Kodas

Subjekto kodas, nurodytas šablone „Z 01.00. Organizacinė struktūra (ORG)“.

Kiekvienai šablono eilutei suteikiamas unikalus eilutės identifikatorius.

0030

IGS

Direktyvos 2014/49/ES 4 straipsnio 3 dalis.

Oficialiai pripažintos IGS, kurios narys subjektas yra taikant Direktyvą 2014/49/ES, pavadinimas. Tai yra subjekto įsisteigimo valstybės narės IGS, neįskaitant kitų IGS, kurios kitose valstybėse narėse gali teikti papildomą apsaugą (papildomą draudimą) subjekto klientams per toje valstybėje narėje esantį subjekto filialą. Jeigu įstaiga yra institucinės užtikrinimo sistemos, kuri pagal Direktyvos 2014/49/ES 4 straipsnio 2 dalį taip pat yra oficialiai pripažinta kaip IGS, narė, IGS pavadinimas yra identiškas 050 eilutėje nurodytam institucinės užtikrinimo sistemos pavadinimui.

Kiekvienos subjekto įsisteigimo šalies IGS pasirenkama iš toliau pateikto sąrašo.

 

Austrija

„Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH“

„Sparkassen-Haftungs AG“

„Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung eGen“

„Volksbank Einlagensicherung eG“

„Hypo Haftungs-Gesellschaft m.b.H.“

 

Belgija

„Garantiefonds voor financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers“

 

Bulgarija

„Фондът за гарантиране на влоговете в банките“

 

Kroatija

„Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka“

 

Kipras

„Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων“

 

Čekija

„Garanční systém finančního trhu“

 

Danija

„Garantiformuen“

 

Estija

„Tagastisfond“

 

Suomija

„Talletussuojarahasto“

 

Prancūzija

„Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution“

 

Vokietija

„Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH“

„Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH“

„Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsverbund)“

„BVR Institutssicherung GmbH“

 

Gibraltaras

„Gibraltar Deposit Guarantee Scheme“

 

Graikija

„Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων“

 

Vengrija

„Országos Betétbiztosítási Alap“

 

Islandija

„Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta“

 

Airija

„Irish Deposit Protection Scheme“

 

Italija

„Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi“

„Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo“

 

Latvija

„Latvijas Noguldījumu garantiju fonds“

 

Lichtenšteinas

„Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV“

 

Lietuva

„Indėlių ir investicijų draudimas“

 

Liuksemburgas

„Fond de garantie des Dépôts Luxembourg“

 

Malta

„Depositor Compensation Scheme“

 

Nyderlandai

„De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel“

 

Norvegija

„Bankenes sikringsfond“

 

Lenkija

„Bankowy Fundusz Gwarancyjny“

 

Portugalija

„Fundo de Garantia de Depósitos“

„Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo“

 

Rumunija

„Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar“

 

Slovakija

„Fond ochrany vkladov“

 

Slovėnija

„Banka Slovenije“

 

Ispanija

„Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito“

 

Švedija

„Riksgälden“

 

JK

„Financial Services Compensation Scheme“

Jeigu oficialiai pripažintos IGS, kurios narys yra subjektas, pirmiau pateiktame sąraše nėra, nurodoma „kita“.

0040

Apdraustųjų indėlių suma

Direktyvos 2014/49/ES 2 straipsnio 1 dalies 5 punktas ir 6 straipsnio 2 dalis.

Apdraustųjų indėlių suma, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/49/ES 2 straipsnio 1 dalies 5 punkte kartu su 6 straipsniu, draudžiama 00030 eilutėje nurodytos IGS, išskyrus laikinas dideles sumas sąskaitoje, kaip nurodyta Direktyvos 2014/49/ES 6 straipsnio 2 dalyje.

0050

Institucinė užtikrinimo sistema

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 7 dalis.

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 7 dalyje nurodytos institucinės užtikrinimo sistemos, kurios narys yra subjektas, pavadinimas. Jeigu subjektas nėra institucinės užtikrinimo sistemos narys, informacijos pateikti nereikia. Jeigu subjektas yra institucinės užtikrinimo sistemos, kuri pagal Direktyvos 2014/49/ES 4 straipsnio 2 dalį taip pat yra oficialiai pripažinta kaip IGS, narys, institucinės užtikrinimo sistemos pavadinimas yra identiškas 030 eilutėje nurodytam IGS pavadinimui.

0060

Papildoma apsauga pagal sutartinę sistemą

Direktyvos 2014/49/ES 1 straipsnio 3 dalies a punktas.

Indėlių suma, subjekto apdrausta pagal sutartinę sistemą.

II.7   Ypatingos svarbos funkcijos ir pagrindinės verslo linijos

II.7.1   Bendrosios pastabos

32.

Keturiuose šio skirsnio šablonuose pateikiami grupės atliekamų ekonominių funkcijų ir jų poveikio, pakeičiamumo ir ypatingos svarbos pagrindiniai duomenys ir kokybiniai vertinimai, kartu nurodant, kaip tos ypatingos svarbos funkcijos yra susietos su pagrindinėmis verslo linijomis ir juridiniais asmenimis.

33.

Kalbant konkrečiau, šablonai skirti šioms temoms:

34.

šablone „Z 07.01. Ekonominių funkcijų ypatingos svarbos vertinimas (FUNC 1)“ pagal kiekybinius ir kokybinius rodiklius nurodomos kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje grupė vykdo veiklą, grupės atliekamos ne ypatingos ir ypatingos svarbos funkcijos;

35.

šablone „Z 07.02. Ypatingos svarbos funkcijų susiejimas su juridiniais asmenimis (FUNC 2)“ nurodytos ypatingos svarbos funkcijos susiejamos su juridiniais asmenimis ir įvertinama, ar kiekvienas juridinis asmuo laikomas reikšmingu vykdant ypatingos svarbos funkciją, ar ne;

36.

šablone „Z 07.03. Pagrindinių verslo linijų susiejimas su juridiniais asmenimis (FUNC 3)“ pateikiamas išsamus pagrindinių verslo linijų sąrašas ir jos susiejamos su juridiniais asmenimis;

37.

šablone „Z 07.04. Ypatingos svarbos funkcijų susiejimas su pagrindinėmis verslo linijomis (FUNC 4)“ nurodytos ypatingos svarbos funkcijos susiejamos su verslo linijomis.

38.

Pagal Direktyvos 2014/59/ES 2 straipsnio 1 dalies 35 punktą ypatingos svarbos funkcijos yra veikla, paslaugos ar operacijos, kurias nutraukus, tikėtina, vienoje ar daugiau valstybių narių dėl atitinkamos įstaigos arba grupės dydžio, jos kontroliuojamos rinkos dalies, išorės ar vidaus tarpusavio sąsajų, sudėtingumo ar tarpvalstybinės veiklos sutriktų itin svarbios realiajai ekonomikai teikiamos paslaugos arba sutriktų finansinis stabilumas, visų pirma atsižvelgiant į tos veiklos, paslaugų ar operacijų pakeičiamumą.

39.

Pagal Komisijos reglamento (ES) 2016/778 (15) 6 straipsnio 1 dalį funkcija laikoma ypatingos svarbos, kai ji atitinka abi šias sąlygas:

1.

funkcija yra įstaigos teikiama trečiosioms šalims, nesusijusioms su įstaiga arba grupe, ir

2.

staigus tos funkcijos sutrikimas greičiausiai turėtų reikšmingą neigiamą poveikį trečiosioms šalims, sukeltų plintantį neigiamą poveikį arba pakirstų rinkos dalyvių pasitikėjimą dėl funkcijos sisteminės svarbos trečiosioms šalims ir įstaigos arba grupės sisteminės svarbos teikiant funkciją.

40.

Pagal Direktyvos 2014/59/ES 2 straipsnio 1 dalies 36 punktą „pagrindinės verslo linijos – verslo linijos ir susijusios paslaugos, kurios yra reikšmingi įstaigos arba grupės, kuriai ji priklauso, pajamų, pelno ar franšizės vertės šaltiniai“.

41.

Šiame šablone ekonominės funkcijos nurodo toliau lentelėje išvardytas funkcijas.

42.

Kiekvienos kategorijos funkcijai galima parinkti ekonominę funkciją arba nurodyti „kita“, jeigu funkcija neįtraukta į kitas jau apibrėžtas funkcijas.

43.

0010–0070 ir 0080–0150 eilutėse nurodytos sandorio šalys yra apibrėžiamos taip pat kaip sandorio šalių sektoriai, nurodyti FINREP V priedo 1 dalies 6 skyriuje. MVĮ – mažosios ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta FINREP V priedo 1 dalies 5 punkto i papunktyje.

Identifikatorius

Ekonominė funkcija

Indėliai

Indėlių priėmimas reiškia indėlių priėmimą iš nefinansinių tarpininkų. Tai neapima skolinimosi iš kitų finansinių tarpininkų; šios rūšies veikla nurodoma atskirai didmeniniam finansavimui skirtame skirsnyje.

Indėliai apima: i) einamąsias sąskaitas/vienos nakties indėlius, ii) sutarto termino indėlius ir iii) įspėjamojo laikotarpio indėlius ir neapima atpirkimo sandorių.

Nuorodos: Finansinio stabilumo tarybos gairės dėl ypatingos svarbos funkcijų ir ypatingos svarbos bendrų paslaugų nustatymo („FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services“, 2013 m.), p. 14; Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 II priedo 2 dalies 9.1, 9.2 ir 9.3 punktai.

1.1

Namų ūkiai

1.2

Ne finansų bendrovės (MVĮ)

1.3

Ne finansų bendrovės (ne MVĮ)

1.4

Valdžios sektoriaus institucijos

1.5, 1.6, 1.7

Kiti sektoriai/sandorio šalys (1), (2) ir (3)

Skolinimas

Skolinimas yra lėšų teikimas ne finansų sandorio šalims, pavyzdžiui, įmonėms arba mažmeniniams klientams. Skolinimas finansų sandorio šalims yra atskira veiklos rūšis, vertinama didmeniniam finansavimui skirtame skirsnyje. Paskolos apima įstaigų laikomas skolos priemones, bet neapima skolos priemonių, kurias sudaro vertybiniai popieriai, nepriklausomai nuo to, kaip jie klasifikuojami apskaitoje (pvz., laikomi iki termino ar laikomi parduoti).

Nuorodos: Finansinio stabilumo tarybos gairės dėl ypatingos svarbos funkcijų ir ypatingos svarbos bendrų paslaugų nustatymo (2013 m.), p. 17; Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 II priedo 2 dalies 2 punktas.

2.1

Namų ūkiai: paskolos būstui pirkti

„Paskolos būstui pirkti“ yra namų ūkiams suteikti kreditai, siekiant investuoti į būstą savo naudojimui arba nuomai, įskaitant statybą ir remontą.

2.2

Namų ūkiai: kitos paskolos

2.3

Ne finansų bendrovės: MVĮ

2.4

Ne finansų bendrovės: ne MVĮ

2.5

Valdžios sektoriaus institucijos;

2.6, 2.7, 2.8

Kiti sektoriai/sandorio šalys (1), (2) ir (3)

Mokėjimų, grynųjų pinigų, atsiskaitymo, tarpuskaitos, saugojimo paslaugos

Nuoroda: Finansinio stabilumo tarybos gairės dėl ypatingos svarbos funkcijų ir ypatingos svarbos bendrų paslaugų nustatymo (2013 m.), p. 20.

Prie šios kategorijos priskiriamos ekonominės funkcijos apima mokėjimų, grynųjų pinigų, atsiskaitymo, tarpuskaitos ir saugojimo paslaugas, kredito įstaigos teikiamas jai tarpininkaujant tarp savo klientų arba tarp kliento ir vienos ar kelių atitinkamų finansų rinkos infrastruktūrų, arba (netiesioginės) prieigos prie finansų rinkos infrastruktūrų teikimą kitiems bankams. Pagal Finansinio stabilumo tarybos gaires dėl ypatingos svarbos funkcijų ir ypatingos svarbos bendrų paslaugų nustatymo mokėjimų, tarpuskaitos ir atsiskaitymo funkciją sudaro tik bankų klientams teikiamos paslaugos. Ši kategorija neapima paslaugų, kurias teikia (tikrieji) finansų rinkos infrastruktūros teikėjai. Šiame šablone finansų rinkos infrastruktūros apima mokėjimo sistemas, vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas, centrinius vertybinių popierių depozitoriumus ir pagrindines sandorio šalis (ir neapima sandorių duomenų saugyklų).

Mokėjimo paslauga, mokėjimo operacija ir mokėjimo sistema turi tą pačią reikšmę, kaip apibrėžta Direktyvos 2015/2366 (16) dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje 4 straipsnio 3, 5 ir 7 punktuose.

3.1

Mokėjimo paslaugos PFĮ

Į šią eilutę įtraukiamos mokėjimo paslaugos, teikiamos pinigų finansų įstaigoms (PFĮ) naudojant išorės mokėjimo sistemas arba jų nenaudojant. Tai taip pat apima korespondentinės bankininkystės paslaugas (t. y. su jomis susijusius mokėjimus). PFĮ apima visus institucinius vienetus, įtrauktus į šiuos subsektorius: i) centrinį banką; ii) indėlių bendroves, išskyrus centrinį banką, ir iii) pinigų fondus.

3.2

Mokėjimo paslaugos ne PFĮ

Mokėjimo paslaugos, teikiamos klientams naudojant išorės mokėjimo sistemas arba jų nenaudojant. Tai apima tik fizinius arba juridinius asmenis, nepriklausančius PFĮ sektoriui. Į ne PFĮ sektorių taip pat neįtraukiamo mokėjimo paslaugų teikėjai.

3.3

Grynųjų pinigų paslaugos

Grynųjų pinigų paslaugų teikimas klientams (tiek fiziniams asmenims, tiek bendrovėms, tik ne PFĮ). Šios paslaugos apima grynųjų pinigų išėmimą bankomatuose ir filialuose ir neapima kitų grynųjų pinigų paslaugų (pavyzdžiui, mažmeninės prekybos subjektams teikiamų grynųjų pinigų pervežimo paslaugų). Taip pat įtraukiamas grynųjų pinigų išėmimas naudojant čekius ir pinigų išėmimas filialuose naudojant banko blankus (kai kortelės gali būti naudojamos kaip tapatybės nustatymo priemonės).

3.4

Vertybinių popierių atsiskaitymo paslaugos

Klientams teikiamos paslaugos, susijusios su vertybinių popierių operacijų patvirtinimu, tarpuskaita ir atsiskaitymu už juos, naudojant vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas arba jų nenaudojant. Atsiskaitymas yra vertybinių popierių operacijos, vykdomos siekiant įvykdyti to sandorio šalių įsipareigojimus pervedant pinigus ir (arba) pateikiant vertybinius popierius, užbaigimas.

3.5

PSŠ tarpuskaitos paslaugos

Klientams teikiamos vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitos paslaugos. Tai taip pat apima galimybės naudotis pagrindinės sandorio šalies (PSŠ) paslaugomis netiesioginį suteikimą.

3.6

Saugojimo paslaugos

Finansinių priemonių saugojimas ir tvarkymas klientų vardu ir su tuo susijusios paslaugos, pavyzdžiui, grynųjų pinigų ir užtikrinimo priemonių valdymas.

3.7, 3.8, 3.9

Kitos paslaugos/veikla/funkcijos (1), (2) ir (3)

Kapitalo rinkos

Kapitalo rinkų veikla yra vertybinių popierių išleidimas ir prekyba jais, susijusios konsultavimo paslaugos ir susijusios paslaugos, pavyzdžiui, pagrindinio finansų tarpininko paslaugos ir rinkos formavimo veikla.

4.1

Prekybai laikomos išvestinės finansinės priemonės: nebiržinės

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 (17) 2 straipsnio 5 ir 7 punktai.

Išvestinė finansinė priemonė arba išvestinių finansinių priemonių sutartis yra finansinė priemonė, kaip nustatyta Direktyvos 20147/65/ES (18) I priedo C skirsnio 4–10 punktuose, kaip įgyvendinta Reglamento (EB) 1287/2006 38 ir 39 straipsniais.

Nebiržinė išvestinė priemonė arba nebiržinių išvestinių priemonių sutartis yra išvestinių finansinių priemonių sutartis, kuri nevykdoma nei reguliuojamoje rinkoje, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 21 punkte, nei trečiosios valstybės rinkoje, laikomoje lygiaverte reguliuojamai rinkai pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2a straipsnį.

Nurodoma suma apima tik išvestines finansines priemones, kuriomis prekiaujama nebiržinėje rinkoje.

4.2

Prekybai laikomos išvestinės finansinės priemonės, kurios nėra nebiržinės

Visos prekybai laikomos išvestinės finansinės priemonės, išskyrus prekybai laikomas nebiržines išvestines finansines priemones.

4.3

Antrinės rinkos/prekyba

Antrinė rinka yra rinka, kurioje investuotojai perka ir parduoda vertybinius popierius. Ši funkcija taikoma bendram prekybos portfeliui (t. y. nuosavam kapitalui, įmonių kreditui, valstybės kreditui).

Nurodoma suma apima vertybinių popierių vertę, įvertintą kaip prekybai laikomų vertybinių popierių bendra suma. Vertybiniai popieriai nurodomi tikrąja verte ataskaitinę datą.

Į sumą neįtraukiamos paskolos, išvestinės finansinės priemonės ir turtas, kuriuo negalima prekiauti (pvz., gautinos sumos).

4.4

Pirminės rinkos/platinimas

Pirminės rinkos yra rinkos, kuriose įmonės, Vyriausybės ir kitos grupės išleidžia prekybai skirtus vertybinius popierius, kad gautų finansavimo per skola arba nuosavu kapitalu grindžiamus vertybinius popierius (pavyzdžiui, paprastąsias ir privilegijuotąsias akcijas, įmonių obligacijas, skolinius įsipareigojimus, vekselius, Vyriausybės obligacijas). Pirminėse rinkose veiklą pagalbinę funkciją atlieka platinimo grupės.

4.5, 4.6, 4.7

Kitos paslaugos/veikla/funkcijos (1), (2) ir (3)

Didmeninis finansavimas

Skolinimo finansų sandorio šalims (kredito įstaigoms ir kitoms finansų bendrovėms) ir skolinimosi iš jų veikla didmeninėse rinkose.

5.1

Skolinimasis

Skolinimasis iš finansų sandorio šalių didmeninėse rinkose (įskaitant atpirkimo sandorių, tarpbankinio skolinimosi, komercinių vekselių, indėlių sertifikatų, pinigų rinkos fondų, kredito linijų, turtu padengtų komercinių vekselių ir patikėtų indėlių naudojimą).

5.2

Išvestinės finansinės priemonės (turtas)

Visos išvestinių finansinių priemonių sutartys su finansų sandorio šalimis, įtrauktos į balanso turto dalį. Priešingai nei skirsnyje „Kapitalo rinkos“, skirsnyje „Didmeninis finansavimas“ išvestinės finansinės priemonės apima visas išvestinių finansinių priemonių sutartis su finansų sandorio šalimis (neapsiribojant laikomomis prekybai).

5.3

Skolinimas

Skolinimas finansų sandorio šalims didmeninėse rinkose (įskaitant atvirkštinio atpirkimo paskolų, komercinių vekselių, indėlių sertifikatų, pinigų rinkos fondų, kredito linijų, turtu padengtų komercinių vekselių ir patikėtų indėlių naudojimą).

5.4

Išvestinės finansinės priemonės (įsipareigojimai)

Visos išvestinių finansinių priemonių sutartys su finansų sandorio šalimis, įtrauktos į balanso įsipareigojimų dalį.

5.5, 5.6, 5.7

Kitų rūšių produktai (1), (2) ir (3)

Visos pirmiau nenurodytos funkcijos, susijusios su ekonomine funkcija „Didmeninis finansavimas“.

II.7.2   Z 07.01. Ekonominių funkcijų ypatingos svarbos vertinimas (FUNC 1). Nurodymai dėl konkrečių pozicijų

44.

Šiame šablone vieną kartą pateikiama informacija apie kiekvieną valstybę narę (nurodytą kaip „šalis“), kurioje grupė vykdo veiklą.

45.

Jis apima visas ekonomines funkcijas, kurias grupės subjektas vykdo toje valstybėje narėje, nepriklausomai nuo to, ar ta funkcija yra ypatingos svarbos, ar ne.

Eilutės

Nurodymai

0010–0380

Ekonominės funkcijos

Ekonominės funkcijos, kaip apibrėžta pirmiau.


Skiltys

Nurodymai

0010

Ekonominės funkcijos aprašymas

Jeigu ekonominė funkcija priskiriama prie rūšies „Kita“ (1.5–1.7, 2.6–2.8, 3.7–3.9, 4.5–4.7, 5.5–5.7 funkcijos), pateikiamas tos funkcijos aprašymas.

0020

Rinkos dalis

Rinkos dalies, kurią įstaiga arba grupė atitinkamoje šalyje užima vykdydama ekonominę funkciją, įvertis. Nurodoma kaip visos rinkos, išreikštos pinigų suma, procentinė dalis.

0030

Pinigų suma

Šios skilties turinys priklauso nuo vykdomos ekonominės funkcijos:

1.

Indėliai

Priimtų indėlių balansinė vertė (įskaitant sukauptas palūkanas)

Nuorodos: FINREP III ir IV priedai, F 08.01 forma ir V priedo 2 dalies 97 punktas.

2.

Skolinimas

Nenuvertėjusių ir nuvertėjusių paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų bendroji balansinė vertė (įskaitant sukauptas palūkanas). Esamų paskolų vertė naudojama kaip pakaitinis rodiklis tikėtino būsimo skolinimo vertei nustatyti.

Nuorodos: FINREP III ir IV priedai, F 04.04.01 forma ir V priedo 1 dalies 34 punkto b papunktis.

3.

Mokėjimų, grynųjų pinigų, atsiskaitymo, tarpuskaitos, saugojimo paslaugos

Paprastai nurodomas operacijų dienos vidurkis per metus. Jeigu šių duomenų neturima, gali būti nurodomas vidurkis per trumpesnį laikotarpį (pvz., per kelis mėnesius).

Konkrečiai, kiek tai susiję su skirtingomis funkcijomis, atsižvelgiama į šiuos matus:

Mokėjimo paslaugos (3.1–3.2): išsiųstų operacijų vertė.

(Nuorodos: Direktyvos 2015/2366/ES 4 straipsnio 5 dalis; ECB/2013/43).

Grynųjų pinigų paslaugos (3.3): bankomato operacijų vertė, kaip apibrėžta ECB/2013/43 5a lentelėje, taip pat nebiržinis pinigų išėmimas, kaip apibrėžta ECB/2014/15 4 lentelėje.

Vertybinių popierių atsiskaitymo paslaugos (3.4): vertybinių popierių pervedimų, atliktų klientų vardu, vertė. Tai apima sandorius, už kuriuos atsiskaityta naudojant vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą arba už kuriuos informaciją teikiančios įstaigos atsiskaitė tarpusavyje, ir atsiskaitymo be mokėjimo operacijos.

PSŠ tarpuskaitos paslaugos (3.5): pozicijos, kurias PSŠ, kurių narė yra įstaiga, klientų vardu prisiima įstaigos atžvilgiu. Reikia nurodyti atvirųjų pozicijų, susijusių su klientų veikla PSŠ, vidutinę dienos vertę. Jeigu šių duomenų neturima, galima nurodyti trumpesnio laikotarpio (pvz., kelių mėnesių) vidurkį.

Saugojimo paslaugos (3.6): saugomo turto vertė, išreikšta tikrąja verte. Jeigu tikrosios vertės duomenų nėra, gali būti naudojamas kitas vertinimo pagrindas, įskaitant nominaliąją vertę. Tais atvejais, kai įstaiga teikia paslaugas tokiems subjektams kaip kolektyvinio investavimo subjektai ir pensijų fondai, gali būti nurodoma tokia susijusio turto vertė, kokią šie subjektai nurodo savo balanse. Prireikus į nurodomas sumas įtraukiamos sukauptos palūkanos.

(Nuoroda: FINREP III ir IV priedai, F 22.02 formos 010 skiltis).

4.

Kapitalo rinkos

Tariamoji suma, nurodoma tik išvestinių finansinių priemonių atveju (4.1–4.2), – bendroji nominalioji visų sudarytų ir ataskaitinę datą dar neapmokėtų sandorių suma.

Nuorodos: apibrėžtis – FINREP V priedo 2 dalies 133 punktas; duomenys – FINREP III priedas; IV ir V priedai:

Bendra išvestinių finansinių priemonių vertė (4.1–4.2): F 10.00 formos 030 skilties 290 eilutė.

Nebiržinės išvestinės finansinės priemonės (4.1): F 10.00 formos 030 skilties 300 + 310 + 320 eilutės.

Antrinės rinkos veikla (4.3). Turto balansinė vertė – balansinė vertė, nurodoma balanso turto dalyje, įskaitant sukauptas palūkanas [FINREP V priedo 1 dalies 27 punktas] pagal nuosavybės priemones ir skolos vertybinius popierius [FINREP V priedo 1 dalies 31 punktas], priskiriamus prie „laikomų prekybai“ [FINREP V priedo 1 dalies 15 punkto a papunktis ir 16 punkto a papunktis].

Nuoroda: FINREP III priedo F 04.01 formos 010 skilties 010 + 060 + 120 eilutės.

Pirminės rinkos (4.4): paslaugų pajamos – mokesčiai už paslaugas ir komisiniai, gauti už dalyvavimą inicijuojant arba išleidžiant vertybinius popierius, kuriuos inicijavo arba išleido ne įstaiga.

Nuoroda: FINREP III, IV priedai, F 22.01 formos 010 skilties 030 + 180 eilutės.

5.

Didmeninis finansavimas

Naudoti bendrąją balansinę vertę, kaip apibrėžta FINREP.

Nuorodos: FINREP V priedo 1 dalies 34 punktas, FINREP III, IV priedai, formos:

Skolinimasis (5.1): F 20.06 formos 010 skilties 100 + 110 eilutės, visos šalys.

Išvestinės finansinės priemonės (turtas) (5.2): F 20.04 formos 010 skilties 010 eilutė, visos šalys.

Skolinimas (5.3): F 20.04 formos 010 skilties 170 + 180 eilutės, visos šalys.

Išvestinės finansinės priemonės (įsipareigojimai) (5.4): F 20.06 formos 010 skilties 010 eilutė, visos šalys.

0040

Skaitinis rodiklis

Šios skilties turinys priklauso nuo teikiamos ekonominės funkcijos.

1.

Indėliai

Bendras klientų, kurie turi indėlių, kurių vertės išreikštos pinigų suma, skaičius. Jeigu vienas klientas naudoja daugiau nei vieną indėlių produktą/sąskaitą, klientas į apskaičiavimą įtraukiamas tik kartą.

2.

Skolinimas

Bendras klientų skaičius. Jeigu klientas naudoja kelis paskolų produktus/sąskaitas, klientas į apskaičiavimą įtraukiamas tik kartą.

3.

Mokėjimų, grynųjų pinigų, atsiskaitymo, tarpuskaitos, saugojimo paslaugos

Paprastai nurodomas operacijų dienos vidurkis per metus. Jeigu šių duomenų neturima, gali būti nurodomi vidurkiai per trumpesnį laikotarpį (pvz., per kelis mėnesius).

Konkrečiai, kiek tai susiję su skirtingomis funkcijomis, naudojami šie matai:

Mokėjimo paslaugos (3.1–3.2): atliktų operacijų skaičius.

Nuorodos: Direktyvos 2015/2366/ES 4 straipsnio 5 dalis; ECB/2013/43.

Grynųjų pinigų paslaugos (3.3): bankomato operacijų skaičius, kaip apibrėžta ECB/2013/43 5a lentelėje, taip pat nebiržinis pinigų išėmimas, kaip apibrėžta ECB/2014/15 4 lentelėje.

Vertybinių popierių atsiskaitymo paslaugos (3.4): vertybinių popierių pervedimo operacijų, atliktų klientų vardu, skaičius. Tai apima operacijas, kai atsiskaitoma naudojant vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą arba informaciją teikiančios įstaigos arba grupės viduje, ir atsiskaitymo be mokėjimo operacijos.

4.

Kapitalo rinkos

Sandorio šalių ARBA operacijų skaičius. Išvestinių finansinių priemonių (4.1–4.2) ir antrinės rinkos priemonių (4.3) atveju nurodomas bendras sandorio šalių skaičius. Pirminių rinkų (4.4) atveju – bendras pasirašytų operacijų skaičius.

5.

Didmeninis finansavimas

Bendras sandorio šalių skaičius. Jeigu viena sandorio šalis turi daugiau nei vieną sąskaitą ir (arba) daugiau nei vieną sandorį, sandorio šalis į apskaičiavimą įtraukiama tik kartą.

0050

Poveikis rinkai

Apskaičiuotas staigaus funkcijos vykdymo nutraukimo poveikis trečiosioms šalims, finansų rinkoms ir realiajai ekonomikai, atsižvelgiant į įstaigos dydį, šalyje užimamą rinkos dalį, išorės ir vidaus tarpusavio sąsajas, sudėtingumą ir tarpvalstybinę veiklą.

Poveikis įvertinamas kokybiškai, nurodant, ar jis yra didelis („High“, H)“, gana didelis („Medium-High“, MH)“, gana mažas („Medium-Low“, ML) ar mažas („Low“, L).

„H“ nurodoma, jeigu funkcijos vykdymo nutraukimas turėtų labai didelį poveikį nacionalinei rinkai; „MH“ – jei poveikis būtų reikšmingas; „ML“ – jei poveikis reikšmingas, tačiau ribotas, ir „L“ – jei poveikis mažas.

0060

Pakeičiamumas

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/778 6 straipsnio 3 dalis.

Funkcija laikoma pakeičiama, kai ją galima priimtinu būdu pakeisti per protingą laiko tarpą ir taip išvengti realiosios ekonomikos ir finansų rinkų sisteminių problemų. Atsižvelgiama į šiuos kriterijus:

a)

tos funkcijos rinkos struktūrą ir pakaitinių paslaugos teikėjų egzistavimą;

b)

kitų paslaugos teikėjų galimybes pajėgumo, funkcijos vykdymo reikalavimų ir galimų kliūčių patekti į rinką ar plėstis požiūriais;

c)

kitų paslaugos teikėjų paskatas perimti šią veiklą;

d)

laikotarpį, kurio reikia, kad paslaugos naudotojai pradėtų naudotis naujo paslaugų teikėjo paslaugomis, ir to paslaugų teikėjo pakeitimo išlaidas, laiką, kurio reikia, kad kiti konkurentai perimtų funkcijas, ir tai, ar tas laikotarpis pakankamai trumpas, kad būtų išvengta reikšmingo sutrikdymo atsižvelgiant į paslaugos rūšį.

Poveikis įvertinamas kokybiškai, nurodant, ar jis yra didelis („High“, H)“, gana didelis („Medium-High“, MH)“, gana mažas („Medium-Low“, ML) ar mažas („Low“, L).

„H“ nurodoma, jeigu funkciją gali lengvai teikti kitas bankas panašiomis sąlygomis ir per protingą laiko tarpą;

„L“ – jei funkcijos negalima lengvai ar greitai pakeisti;

„MH“ ir „ML“ nurodoma tarpiniams atvejams, atsižvelgiant į skirtingus aspektus (pvz., rinkos dalį, rinkos koncentraciją, pakeitimo laiko tarpą, taip pat teisines patekimo į rinką ar plėtimosi joje kliūtis ir veiklos reikalavimus).

0070

Ypatingos svarbos funkcija

Šioje skiltyje nurodoma, ar, atsižvelgiant į kiekybinius duomenis ir ypatingos svarbos rodiklius šiame šablone, ekonominė funkcija atitinkamos šalies rinkoje yra laikoma ypatingos svarbos.

Nurodoma „Taip“ arba „Ne“.

II.7.3   Z 07.02. Ypatingos svarbos funkcijų susiejimas su juridiniais asmenimis (FUNC 2) Nurodymai dėl konkrečių pozicijų

46.

Šiame šablone teikiama informacija apie visą grupę. Šiame šablone nurodomos tik ypatingos svarbos funkcijos, nurodytos {Z 07.01;070}(pagal valstybes nares).

47.

Šio šablono 0010, 0020 ir 0040 skiltyse nurodytų verčių derinys yra pirminis raktas, kuris turi būti unikalus kiekvienai šablono eilutei.

Skiltys

Nurodymai

0010

Šalis

Šalis, kurioje funkcija yra ypatingos svarbos, kaip nurodyta Z 07.01 (FUNC 1) šablone.

0020

Identifikatorius

Ypatingos svarbos funkcijų, kaip apibrėžta 2.7.1.4 skyriuje ir nurodyta Z 07.01 (FUNC 1) šablone, identifikatorius.

0030

Subjekto pavadinimas

Subjekto, vykdančio ypatingos svarbos funkciją, pavadinimas, nurodytas Z 01.00 (ORG) šablone.

Jeigu tas pačias ypatingos svarbos funkcijas toje pačioje šalyje vykdo keli subjektai, kiekvienas subjektas nurodomas atskiroje eilutėje.

0040

Kodas

Subjekto, vykdančio ypatingos svarbos funkciją, kodas, nurodytas šablone „Z 01.00. Organizacinė struktūra (ORG)“.

0050

Pinigų suma

Juridinio asmens indėlis, išreikštas pinigų suma, į pinigų sumą, nurodytą Z 07.01 (FUNC 1) šablono 0030 skiltyje.

II.7.4   Z 07.03. Pagrindinių verslo linijų susiejimas su juridiniais asmenimis (FUNC 3). Nurodymai dėl konkrečių pozicijų

48.

Šio šablono 0020 ir 0040 skiltyse nurodytų verčių derinys yra pirminis raktas, kuris turi būti unikalus kiekvienai šablono eilutei.

49.

Šiame šablone nurodomi tik reikšmingi subjektai, nurodyti {Z 07.02;0060}.

Skiltys

Nurodymai

0010

Pagrindinė verslo linija

Pagrindinė verslo linija, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/59/ES 2 straipsnio 1 dalies 36 punkte ir 2 straipsnio 2 dalyje.

0020

Verslo linijos identifikatorius

Unikalus įstaigos pateiktinas verslo linijos identifikatorius.

0030

Aprašymas

Pagrindinės verslo linijos aprašymas.

0040

Subjekto pavadinimas

Subjekto, turinčio pagrindinę verslo liniją arba jai priklausančio, pavadinimas, nurodytas Z 01.00 (ORG) šablone.

Jeigu tą pačią pagrindinę verslo liniją turi arba jai priklauso keli subjektai, kiekvienas subjektas nurodomas atskiroje eilutėje.

0050

Kodas

Subjekto, turinčio pagrindinę verslo liniją arba jai priklausančio, kodas, nurodytas Z 01.00 (ORG) šablone.

II.7.5   Z 07.04. Ypatingos svarbos funkcijų susiejimas su pagrindinėmis verslo linijomis (FUNC 4). Nurodymai dėl konkrečių pozicijų

50.

Šio šablono 0010, 0020 ir 0040 skiltyse nurodytų verčių derinys yra pirminis raktas, kuris turi būti unikalus kiekvienai šablono eilutei.

51.

Šiame šablone nurodomos tik ypatingos svarbos funkcijos, nurodytos {Z 07.01;0070}.

Skiltys

Nurodymai

0010

Šalis

Šalis, kurioje funkcija yra ypatingos svarbos, kaip nurodyta Z 07.01 (FUNC 1) šablone.

0020

Funkcijos identifikatorius

Ypatingos svarbos funkcijų, kaip apibrėžta 2.7.1.2 skyriuje ir nurodyta Z 07.01 (FUNC 1) šablone, identifikatorius.

0030

Pagrindinė verslo linija

Pagrindinė verslo linija, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/59/ES 2 straipsnio 1 dalies 36 punkte ir 2 straipsnio 2 dalyje ir nurodyta Z 07.03 (FUNC 3) šablone.

0040

Verslo linijos identifikatorius

Unikalus įstaigos pateiktinas verslo linijos identifikatorius; tas pats identifikatorius, koks nurodytas Z 07.03 (FUNC 3) šablone.

II.8   Z 08.00. Ypatingos svarbos paslaugos (SERV)

II.8.1   Bendrieji nurodymai

52.

Šiame šablone vieną kartą pateikiama informacija apie visą grupę, jame grupės subjekto gautos ypatingos svarbos paslaugos išvardijamos ir susiejamos su grupės atliekamomis ypatingos svarbos funkcijomis.

53.

Ypatingos svarbos paslaugos yra pagrindinės operacijos, veikla ir paslaugos, vykdomos vienam (specializuotos paslaugos) ar keliems verslo padaliniams ar grupės juridiniams subjektams (bendrosios paslaugos), kurių reikia vienai ar kelioms ypatingos svarbos funkcijoms vykdyti. Ypatingos svarbos paslaugas gali teikti grupės subjektai (vidaus paslauga) arba pagal užsakomųjų paslaugų sutartį išorės paslaugų teikėjas (išorės paslauga). Paslauga laikytina ypatingos svarbos, kai nustojus ją teikti gali atsirasti didelių kliūčių arba būti visiškai sutrikdytas ypatingos svarbos funkcijų vykdymas, nes šios paslaugos yra neatsiejamai susijusios su ypatingos svarbos funkcijomis, kurias įstaiga vykdo trečiųjų šalių vardu.

54.

Tik viduje juridiniam asmeniui teikiamos paslaugos šiame šablone nenurodomos.

55.

Reikšmingo poveikio ypatingos svarbos funkcijoms neturinčios paslaugos šiame šablone nenurodomos.

56.

Šio šablono 0010, 0030, 0050, 0070 ir 0080 skiltyse nurodytų verčių derinys yra pirminis raktas, kuris turi būti unikalus kiekvienai šablono eilutei.

II.8.2   Nurodymai dėl konkrečių pozicijų

Skiltys

Nurodymai

0005

Identifikatorius

0010

Paslaugos rūšis

Paslauga priskiriama prie vienos iš toliau nurodytų paslaugų rūšių.

Kai įmanoma, nurodoma pakategorė (du skaitmenys). Jeigu pakategorės nėra arba nė viena pakategorė tinkamai neapibūdina įstaigos teikiamos paslaugos, nurodoma pagrindinė kategorija (vienas skaitmuo).

1.

Parama žmogiškiesiems ištekliams

1.1.

Personalo administravimas, įskaitant sutarčių ir atlyginimų tvarkymą

1.2.

Vidaus komunikacija

2.

Informacinės technologijos

2.1.

IT ir komunikacijų techninė įranga

2.2.

Duomenų saugojimas ir tvarkymas

2.3.

Kita IT infrastruktūra, kompiuterizuotos darbo vietos, telekomunikacijos, serveriai, duomenų centrai ir susijusios paslaugos

2.4.

Programinės įrangos licencijų ir taikomosios programinės įrangos tvarkymas

2.5.

Prieiga prie išorės tiekėjų, visų pirma duomenų ir infrastruktūros tiekėjų

2.6.

Taikomųjų programų priežiūra, įskaitant taikomosios programinės įrangos priežiūrą ir susijusius duomenų srautus

2.7.

Ataskaitų kūrimas, vidaus informacijos srautai ir duomenų bazės

2.8.

Parama naudotojams

2.9.

Veiklos atkūrimas avariniais atvejais ir po ekstremalių įvykių

3.

Operacijų tvarkymas, įskaitant teisinius su operacijomis susijusius klausimus, visų pirma pinigų plovimo

4.

Nekilnojamojo turto ir infrastruktūros tiekimas ar valdymas ir susijusi infrastruktūra

4.1.

Biurų patalpos ir saugyklos

4.2.

Vidaus infrastruktūros priežiūra

4.3.

Apsauga ir patekimo kontrolė

4.4.

Nekilnojamojo turto portfelio valdymas

4.5.

Kita (nurodyti)

5.

Teisinės paslaugos ir atitikties užtikrinimo funkcija:

5.1.

Teisinė pagalba įmonėms

5.2.

Teisinės paslaugos verslo ir operacijų klausimais

5.3.

Atitikties užtikrinimo parama

6.

Su iždu susijusios paslaugos

6.1.

Iždo veiklos koordinavimas, administravimas ir valdymas

6.2.

Subjektų refinansavimo koordinavimas, administravimas ir valdymas, įskaitant užtikrinimo priemonių valdymą

6.3.

Ataskaitų teikimo funkcija, visu pirma susijusi su reguliuojamaisiais likvidumo rodikliais

6.4.

Vidutinės trukmės ir ilgalaikio finansavimo programų koordinavimas, administravimas ir valdymas, taip pat grupės subjektų refinansavimas

6.5.

Refinansavimo, visų pirma trumpalaikių emisijų, koordinavimas, administravimas ir valdymas

7.

Prekybos/turto valdymas

7.1.

Operacijų tvarkymas: prekybos sandorių nustatymas, koncepcija, realizavimas, prekybos produktų aptarnavimas

7.2.

Patvirtinimas, atsiskaitymas, mokėjimas

7.3.

Pozicijų ir sandorio šalių valdymas, kiek tai susiję su duomenų teikimu ir sandorio šalių santykiais

7.4.

Pozicijų valdymas (rizika ir suderinimas)

8.

Rizikos valdymas ir vertinimas

8.1.

Centrinės rizikos arba su verslo linija ar su rizikos rūšimi susijusios rizikos valdymas

8.2.

Rizikos ataskaitų kūrimas

9.

Apskaita

9.1.

Teisės aktuose numatytų ir reguliavimo ataskaitų teikimas

9.2.

Vertinimas, visų pirma rinkos pozicijų

9.3.

Valdymo ataskaitų kūrimas

10.

Grynųjų pinigų tvarkymas

0020–0030

Paslaugos gavėjas

Grupės subjektas, kuriam kitas grupės subjektas arba išorės teikėjas, nurodyti 0040–-0050 skiltyse, teikia 0010 skiltyje nurodytą ypatingos svarbos paslaugą.

0020.

Subjekto pavadinimas

Turi skirtis nuo 0040 skiltyje nurodyto pavadinimo.

0030

Kodas

Unikalus 0020 skiltyje nurodyto juridinio asmens identifikatorius, nurodytas Z 01.00 (ORG) šablone.

Turi skirtis nuo 0050 skiltyje nurodyto identifikatoriaus.

0040–0050

Paslaugos teikėjas

Juridinis asmuo (vidaus ar išorės), kuris grupės subjektui teikia 0010 skiltyje nurodytą ypatingos svarbos paslaugą.

0040

Subjekto pavadinimas

Turi skirtis nuo 0020 skiltyje nurodyto pavadinimo.

0050

Kodas

Unikalus 0020 skiltyje nurodyto juridinio asmens identifikatorius. Turi skirtis nuo 0030 skiltyje nurodyto identifikatoriaus.

Jeigu paslaugos teikėjas yra grupės subjektas, nurodomas tas pats kodas, koks nurodytas Z 01.00 (ORG) šablone.

Jeigu paslaugos teikėjas nėra grupės subjektas, subjekto kodas yra:

įstaigų atveju – 20-ies raidinių skaitinių ženklų LEI kodas;

kitų subjektų atveju – 20-ies raidinių skaitinių ženklų LEI kodas arba, jei jo nėra, pagal Sąjungoje taikomą vienodą kodų sistemą sudarytas kodas, arba, jei jo nėra – nacionalinis kodas.

Kodas yra unikalus ir nuosekliai naudojamas visuose šablonuose.

0060

Grupės dalis

„Taip“, jeigu paslaugą teikia grupės (vidaus) subjektas.

„Ne“, jeigu paslaugą teikia grupei nepriklausantis (išorės) subjektas.

0070–0080

Ypatingos svarbos funkcija

Ypatingos svarbos funkcija, kurios vykdymas būtų labai sukliudytas arba visiškai sutrikdytas tuo atveju, jei būtų nustota teikti ypatingos svarbos paslaugą. Tai yra viena iš funkcijų, Z 07.01 (FUNC 1) šablone įvertintų kaip ypatingos svarbos.

0070

Šalis

Valstybė narė, kurioje funkcija yra ypatingos svarbos, kaip nurodyta Z 07.01 (FUNC 1) šablone.

0080

Identifikatorius

Ypatingos svarbos funkcijų, kaip apibrėžta 2.7.1.4 skyriuje ir nurodyta Z 07.01 (FUNC 1) šablone, identifikatorius.

0090

Apytikris pakeitimo laikas

Apytikris laikas, kurio reikia, kad paslaugos teikėjas būtų pakeistas kitu, kad gaunamos paslaugos objektas, kokybė ir kaina būtų panaši.

Nurodyti vieną iš šių verčių:

„1 diena – 1 savaitė“ – jeigu pakeitimo laikas yra ne ilgesnis nei savaitė;

„1 savaitė – 1 mėn.“ – jeigu pakeitimo laikas yra ilgesnis nei savaitė, bet ne ilgesnis nei mėnuo;

„1–6 mėn.“ – jeigu pakeitimo laikas yra ilgesnis nei mėnuo, bet ne ilgesnis nei 6 mėnesiai;

„6–12 mėn.“ – jeigu pakeitimo laikas yra ilgesnis nei 6 mėnesiai, bet ne ilgesnis nei metai;

„daugiau nei 1 metai“ – jeigu pakeitimo laikas yra ilgesnis nei metai.

0100

Apytikris prieigos prie sutarčių laikas

Apytikris laikas, kurio reikia, kad, gavus pertvarkymo institucijos prašymą, būtų galima gauti šią informaciją apie sutartį, reglamentuojančią paslaugos teikimą:

sutarties trukmė,

sutarties šalys (užsakovas ir tiekėjas, asmenys ryšiams) ir jurisdikcija, kurioms jos priklauso,

paslaugos pobūdis (t. y. trumpas šalių sudaryto sandorio aprašymas, įskaitant kainas),

ar tą pačią paslaugą gali teikti kuris nors kitas vidaus/išorės teikėjas (ir nurodyti potencialius kandidatus),

sutarčiai taikoma jurisdikcija,

skyriaus, atsakingo už sutartyje numatytų pagrindinių operacijų tvarkymą, pavadinimas,

pagrindinės nuobaudos, numatytos sutartyje mokėjimų sustabdymo ar vėlavimo atvejais,

ankstyvo sutarties nutraukimo veiksnys ir sutarčiai nutraukti numatytas laikas,

veiklos parama nutraukus sutartį,

svarba ypatingos svarbos funkcijoms ir verslo linijoms.

Nurodyti vieną iš šių verčių:

1 diena

1 diena – 1 savaitė

daugiau nei 1 savaitė

paslauga nėra reglamentuojama sutarties

0110

Taikoma teisė

Šalies, kurios teisė taikoma sutarčiai, ISO kodas.

0120

Pertvarkant nekeičiama sutartis

Įvertinama, ar pertvarkymo atveju sutartį galima tęsti ir perduoti.

Atliekant vertinimą, be kitų dalykų, atsižvelgiama į:

visas sąlygas, dėl kurių sandorio šalis galėtų nutraukti sutartį vien dėl pertvarkymo, ankstyvosios intervencijos priemonių arba priešpriešinių įsipareigojimų neįvykdymo scenarijų, nepaisant to, kad esminės pareigos vykdomos toliau;

visas sąlygas, dėl kurių sandorio šalis galėtų pakeisti paslaugos sąlygas arba kainą vien dėl pertvarkymo, ankstyvosios intervencijos priemonių arba priešpriešinių įsipareigojimų neįvykdymo scenarijų, nepaisydama to, kad esminės pareigos vykdomos toliau;

pertvarkymo institucijų turimų sustabdymo teisių pripažinimą sutartyje.

Nurodyti vieną iš šių verčių:

 

„Taip“ – jeigu padaroma išvada, kad sutartis pertvarkymo atveju yra nekeičiama;

 

„Ne“ – jeigu nepadaroma išvada, kad sutartis pertvarkymo atveju yra nekeičiama;

 

„Neįvertinta“ – jeigu įvertinimas neatliktas.

II.9   Z 09.00. Finansų rinkos infrastruktūros paslaugos: teikėjai ir naudotojai. Susiejimas su ypatingos svarbos funkcijomis

II.9.1   Bendrosios pastabos

57.

Šiame šablone nurodoma tarpuskaitos, mokėjimų, vertybinių popierių atsiskaitymo ir saugojimo veikla, funkcijos ar paslaugos, kurias nustojus teikti gali būti labai sukliudytas arba visiškai sutrikdytas vienos ar daugiau ypatingos svarbos funkcijų atlikimas.

58.

Šiame šablone vieną kartą pateikiama informacija apie visą įstaigą arba grupę.

59.

Nurodomos tik tos finansų rinkos infrastruktūros, kurių veiklai sutrikus būtų labai sukliudytas arba sutrikdytas ypatingos svarbos funkcijos atlikimas.

II.9.2   Nurodymai dėl konkrečių pozicijų

Skiltys

Nurodymai

0010–0020

Naudotojas

Grupės subjektas, kuris naudojasi mokėjimų, saugojimo, atsiskaitymo, tarpuskaitos arba sandorių duomenų saugyklos paslaugomis, nurodytas šablone „Z 01.00. Organizacinė struktūra (ORG)“.

0010

Subjekto pavadinimas

Subjekto, kuris naudojasi mokėjimų, saugojimo, atsiskaitymo, tarpuskaitos arba sandorių duomenų saugyklos paslaugomis, pavadinimas, nurodytas šablone „Z 01.00. Organizacinė struktūra (ORG)“.

Nurodomi tik tie subjektai, kurie Z 07.02 šablone identifikuoti kaip teikiantys ypatingos svarbos funkcijas.

0020

Kodas

Subjekto, kuris naudojasi mokėjimų, saugojimo, atsiskaitymo, tarpuskaitos arba sandorių duomenų saugyklos paslaugomis, kodas, nurodytas šablone „Z 01.00. Organizacinė struktūra (ORG)“.

0030–0040

Ypatingos svarbos funkcija

Subjekto vykdoma ypatingos svarbos funkcija, kurios atlikimas būtų sukliudytas arba sutrikdytas, jeigu būtų panaikinta galimybė naudotis mokėjimų, saugojimo, atsiskaitymo tarpuskaitos arba sandorių duomenų saugyklos paslaugomis.

0030

Šalis

Šalis, kurioje funkcija yra ypatingos svarbos, kaip nurodyta Z 07.01 (FUNC 1) šablone.

0040

Identifikatorius

Ypatingos svarbos funkcijų, kaip apibrėžta 2.7.1.4 skyriuje ir nurodyta Z 07.01 (FUNC 1) šablone, identifikatorius.

0050–0080

Finansų rinkos infrastruktūra (FMI)

Nuoroda: Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komitetas (CPMI), Finansų rinkos infrastruktūrų principai („Principles for financial market infrastructures“).

Daugiašalė sistema, kuria naudojasi dalyvaujančios finansų įstaigos, įskaitant sistemos operatorių, naudojama mokėjimams, vertybiniams popieriams, išvestinėms finansinėms priemonėms ar kitiems finansiniams sandoriams registruoti, jų tarpuskaitai atlikti ar atsiskaityti už juos.

0050

Sistemos rūšis

Nurodoma viena iš šių verčių:

„PS“

mokėjimo sistema

„I) CSD“

(tarptautinis) centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, įskaitant tuos (tarptautinius) centrinius vertybinių popierių depozitoriumus, kurie teikia tarpuskaitos paslaugas (viduje arba perduoda trečiosioms šalims pagal rangos sutartis)

„SSS“

vertybinių popierių atsiskaitymo sistema be saugojimo

„CCP-Securities“

pagrindinė sandorio šalis vertybinių popierių tarpuskaitai atlikti

„CCP-Derivatives“

pagrindinė sandorio šalis išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitai atlikti

„TR“

sandorių duomenų saugykla

„Kita“

kai finansų rinkos infrastruktūros sistemos rūšis neatitinka nė vienos pirmiau nurodytos rūšies

„Netaikoma“

kai ypatingos svarbos mokėjimų, tarpuskaitos, atsiskaitymo ar saugojimo paslaugas teikia subjektas, kuris nėra pirmiau nurodyta finansų rinkos infrastruktūra, pavyzdžiui, bankas saugotojas.

0060

Pavadinimas

Finansų rinkos infrastruktūros komercinis pavadinimas.

Jeigu 0050 skiltyje nurodyta „Netaikoma“, ši skiltis nepildoma.

0070

Finansų rinkos infrastruktūros kodas

Finansų rinkos infrastruktūros kodas. Jei turima, nurodomas 20-ies raidinių skaitinių ženklų LEI kodas. Jei LEI kodo nėra, nurodomas pagal Sąjungoje taikomą vienodą kodų sistemą sudarytas kodas, arba, jei jo nėra – nacionalinis kodas.

Jeigu 0050 skiltyje nurodyta „Netaikoma“, ši skiltis nepildoma.

0080

Dalyvavimo būdas

Nurodyti vieną iš šių verčių:

„Tiesioginis“

tiesioginės narystės arba tiesioginio dalyvavimo atveju

„Netiesioginis“

netiesioginės narystės arba netiesioginio dalyvavimo atveju

„Netaikoma“

kai 0050 skiltyje nurodyta „Netaikoma“.

0090

Pavadinimas

Komercinis tarpininko pavadinimas, kai 0080 skiltyje nurodyta „Netiesioginis“ arba „Netaikoma“.

Kai 0080 skiltyje nurodyta „Tiesioginis“, nurodoma „Netaikoma“.

Tarpininkas gali arba priklausyti grupei, kuriai priklauso informaciją teikiantis subjektas, arba būti kita, su ta grupe nesusijusi kredito įstaiga.

Tarpininkas gali būti įmonė, kitoms įmonėms teikianti tarpuskaitos, mokėjimų, vertybinių popierių atsiskaitymo ir (arba) saugojimo paslaugas (ypač tais atvejais, kai 0050 skiltyje nurodyta „Netaikoma“; jis gali būti tiesioginis vienos ar kelių finansų rinkos infrastruktūrų narys, netiesiogiai teikiantis galimybę naudotis tokių finansų rinkos infrastruktūrų paslaugomis (ypač tais atvejais, kai 0080 skiltyje nurodyta „Netiesioginis“).

0100

Kodas

Tarpininko kodas. Jei turima, nurodomas 20-ies raidinių skaitinių ženklų LEI kodas. Jei LEI kodo nėra, nurodomas pagal Sąjungoje taikomą vienodą kodų sistemą sudarytas kodas, arba, jei jo nėra – nacionalinis kodas.

Kai 0090 skiltyje nurodyta „Tiesioginis“, nurodoma „Netaikoma“.

0110

Paslaugos aprašymas

Paslaugos aprašymas, jeigu 050 nurodyta sistemos rūšis yra „Kita“ arba nurodyta „Netaikoma“.

0120

Taikoma teisė

Šalies, kurios teisė reglamentuoja prieigą prie finansų rinkos infrastruktūros, ISO 3166–1 dviraidis kodas.

Tiesioginės narystės ar tiesioginio dalyvavimo atveju reikia nurodyti teisę, taikomą finansų rinkos infrastruktūros ir naudotojo sutarčiai. Netiesioginės narystės ar netiesioginio dalyvavimo atveju reikia nurodyti teisę, taikomą atstovaujančios įstaigos ir naudotojo sutarčiai.

II.10   Ypatingos svarbos informacinės sistemos

II.10.1   Bendrosios pastabos

60.

Šį skirsnį sudaro šie šablonai:

„Z 10.01. Ypatingos svarbos informacinės sistemos (bendroji informacija) (CIS 1)“ – jame nurodomos visos grupės ypatingos svarbos informacinės sistemos;

„Z 10.02. Ypatingos svarbos informacinių sistemų susiejimas (CIS 2)“ – jame ypatingos svarbos informacinės sistemos susiejamos su jas naudojančiais grupės subjektais ir ypatingos svarbos funkcijomis.

61.

Ypatingos svarbos informacinė sistema – IT taikomoji programa arba programinė įranga, palaikanti ypatingos svarbos paslaugą, kurią nustojus teikti būtų labai sukliudytas arba sutrikdytas ypatingos svarbos funkcijos atlikimas.

62.

Šiuose šablonuose teikiama informacija apie visą grupę.

II.10.2   Z 10.01. Ypatingos svarbos informacinės sistemos (bendroji informacija) (CIS 1) Nurodymai dėl konkrečių pozicijų

63.

Šio šablono 0010 skiltyje nurodyta vertė yra pirminis raktas, kuris turi būti unikalus kiekvienai šablono eilutei.

Skiltys

Nurodymai

0010–0040

Ypatingos svarbos informacinė sistema

0010

Sistemos identifikavimo kodas

Sistemos identifikavimo kodas yra įstaigos nustatyta santrumpa, kuria aiškiai identifikuojama ypatingos svarbos informacinė sistema.

Šiuo unikaliu identifikatoriumi identifikuojama kiekviena šablono eilutė.

0020

Sistemos pavadinimas

Komercinis arba vidinis sistemos pavadinimas.

0030

Sistemos rūšis

Nurodyti vieną iš šių verčių:

„Pagal užsakymą sukurta verslo paramos programinė įranga“

Taikomosios programos, sukurtos pagal išsamias veiklos specifikacijas. Ji gali būti sukurta viduje arba naudojantis išorės rangovų paslaugomis, tačiau jos paskirtis visuomet yra verslo parama.

„Standartinė programinė įranga“

Rinkoje įsigytos taikomosios programos, kurias paprastai parduoda arba kurioms licenciją suteikia pardavėjas ir kurios nebuvo specialiai pritaikytos prie organizacijos veiklos. Prie šios kategorijos priskiriamos taikomosios programos, kurioms taikyti įprasti konfigūravimo mechanizmai.

„Specialiai pritaikyta įsigyta programinė įranga“

Rinkoje įsigytos taikomosios programos, kai pardavėjas (arba jo atstovas) sukūrė specialią tos programos versiją, pritaikytą jos įdiegimo aplinkybėms. Tokioje specialioje versijoje paprastai pakeičiamas taikomosios programos veikimas, įdiegiamos naujos savybės arba nestandartiniai papildiniai, sukurti atsižvelgiant į organizacijos veiklą.

„Taikomoji programa/išorės portalas“

Išorės portalai arba taikomosios programos, kurias tiekia trečiosios šalys, paprastai partneriai, kad būtų galima naudotis jų teikiamomis paslaugomis. Paprastai jos nepatenka į organizacijos informacinių sistemų valdymo aprėptį, jas įdiegia, prižiūri ir valdo pats partneris. Tokios taikomosios programos dažnai yra portalai (į kuriuos galima patekti per internetą arba privačius tinklus) ir nepaisant to, kad jos nepatenka į organizacijos informacinių sistemų valdymo paslaugų aprėptį, jos yra svarbios (arba ypatingos svarbos) tam tikroms veiklos funkcijoms.

0040

Aprašymas

Informacinės sistemos pagrindinės paskirties atsižvelgiant į veiklos aplinkybes aprašymas.

0050–0060

Už sistemą atsakingas grupės subjektas

0050

Subjekto pavadinimas

Juridinio asmens, grupėje atsakingo už sistemą, pavadinimas.

Tai yra subjektas, apskritai atsakingas už informacinės sistemos pirkimą, plėtojimą, integravimą, adaptavimą, veikimą, priežiūrą ir naudojimo nutraukimą, kuris daugiausiai prisideda prie sistemos struktūros specifikacijų kūrimo, siekdamas užtikrinti, kad reikalingos saugumo ir naudotojų operacinės funkcijos būtų patvirtintos dokumentais, išbandytos ir įdiegtos.

0060

Kodas

Subjekto, grupėje atsakingo už sistemą, kodas, nurodytas šablone „Z 01.00. Organizacinė struktūra (ORG)“.

II.10.3   Z 10. 02. Informacinių sistemų susiejimas (CIS 2). Nurodymai dėl konkrečių pozicijų

64.

Šio šablono 0010, 0030, 0040 ir 0050 skiltyse nurodytų verčių derinys yra pirminis raktas, kuris turi būti unikalus kiekvienai šablono eilutei.

Skiltys

Nurodymai

0010

Sistemos identifikavimo kodas

Informacinės sistemos identifikavimo kodas, nurodytas Z 10.01 (CIS 1) šablono 010 skiltyje.

0020–0030

Sistemą naudojantis grupės subjektas

Sistemą naudojantis grupės subjektas (naudotojas). Jeigu naudotojų yra keli, informacija apie tą pačią sistemą pateikiama keliose eilutėse.

0020

Subjekto pavadinimas

Naudotojo subjekto pavadinimas, nurodytas Z 01.00 (ORG) šablone.

0030

Kodas

Naudotojo subjekto kodas, nurodytas Z 01.00 (ORG) šablone.

0040

Ypatingos svarbos paslauga

Ypatingos svarbos paslaugos, nurodytos Z 08.00 šablone (0005 skiltyje), kurią sistema palaiko, identifikatorius. Ypatingos svarbos paslauga pati gali būti IT paslauga arba kitos rūšies paslauga (pavyzdžiui, operacijų tvarkymas), kurią palaiko informacinė sistema.

0050–0060

Ypatingos svarbos funkcija

Ypatingos svarbos funkcija, kurios atlikimas būtų labai sukliudytas arba visiškai sutrikdytas, jeigu sutriktų paslaugų, kurias palaiko informacinė sistema, teikimas. Jeigu ypatingos svarbos funkcijų yra kelios, informacija apie tą pačią sistemą pateikiama keliose eilutėse.

0050

Šalis

Šalis, kurioje funkcija yra ypatingos svarbos, kaip nurodyta Z 07.01 (FUNC 1) šablone.

0060

Identifikatorius

Ypatingos svarbos funkcijų, kaip apibrėžta 2.7.1.4 skyriuje ir nurodyta Z 07.01 (FUNC 1) šablone, identifikatorius.


(1)  2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1).

(2)  2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL L 243, 2002 9 11, p. 1).

(3)  1986 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 86/635/EEB dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (OL L 372, 1986 12 31, p. 1).

(4)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(5)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(6)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (Tekstas svarbus EEE) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

(7)  2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija dėl labai mažų įmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 1422) (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

(8)  Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1071/2013 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (OL L 297, 2013 11 7, p. 1).

(9)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 190).

(10)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/49/ES dėl indėlių garantijų sistemų (OL L 173, 2014 6 12, p. 149).

(11)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

(12)  2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

(13)  1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (OL L 166, 1998 6 11, p. 45).

(14)  2016 m. gegužės 23 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1401, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema, papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su įsipareigojimų, kurių atsiranda dėl išvestinių finansinių priemonių, vertinimo metodikomis ir principais (OL L 228, 2016 8 23, p. 7).

(15)  2016 m. vasario 2 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/778, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES papildoma nuostatomis dėl aplinkybių ir sąlygų, kuriomis papildomų ex post įnašų mokėjimas gali būti iš dalies ar visiškai atidėtas, nuostatomis dėl nustatymo, kuri veikla, paslaugos ir operacijos yra ypatingos svarbos funkcijos, kriterijų ir nuostatomis dėl nustatymo, kurios verslo linijos ir susijusios paslaugos yra pagrindinės verslo linijos, kriterijų (OL L 131, 2016 5 20, p. 41).

(16)  2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35).

(17)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

(18)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).


III PRIEDAS

Bendras duomenų vienetų modelis

Visi I priede nustatyti duomenų straipsniai yra pakeičiami bendru duomenų vienetų modeliu, kuris yra įstaigų ir pertvarkymo institucijų vienodų IT sistemų pagrindas.

Bendras duomenų vienetų modelis atitinka šiuos kriterijus:

a)

jame visi I priede nustatyti duomenų straipsniai yra pateikiami struktūriškai;

b)

jame yra identifikuojami visi I priede nustatyti veiklos aspektai;

c)

jame yra pateikiamas duomenų žodynas, kuriame identifikuojamos lentelių žymos, ordinačių žymos, ašių žymos, sričių žymos, aspektų žymos ir narių žymos;

d)

jame yra pateikiami matai, kuriais apibrėžiamas duomenų vienetų pobūdis arba kiekis;

e)

jame yra pateikiamos duomenų vienetų apibrėžtys, kurios išreikštos kaip ypatybių, pagal kurias vienareikšmiškai identifikuojama finansinė sąvoka, rinkinys;

f)

jame yra pateikiamos visos atitinkamos techninės specifikacijos, būtinos informacijos teikimo IT sprendimams, pagal kuriuos gaunami vienodi pertvarkymo planavimo duomenys, sukurti.


IV PRIEDAS

Patvirtinimo taisyklės

I priede nustatytiems duomenų straipsniams taikomos patvirtinimo taisyklės, kuriomis užtikrinama duomenų kokybė ir nuoseklumas. Patvirtinimo taisyklės atitinka šiuos kriterijus:

a)

jomis apibrėžiami loginiai atitinkamų duomenų vienetų ryšiai;

b)

jos apima filtrus ir prielaidas, kuriais apibrėžiamas duomenų rinkinys, kuriam taikoma patvirtinimo taisyklė;

c)

jomis patikrinamas pateiktų duomenų nuoseklumas;

d)

jomis patikrinamas pateiktų duomenų tikslumas;

e)

jomis nustatomos standartinės vertės, kurios taikomos, kai atitinkama informacija nepateikta.