18.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 261/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1562

2018 m. spalio 18 d.

kuriuo 292-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida organizacijomis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida organizacijomis (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7a straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal tą reglamentą įšaldomi;

(2)

2018 m. spalio 15 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas nusprendė į asmenų, grupių ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašą įtraukti vieną įrašą. Todėl Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(3)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente nustatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovė


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedo antraštinė dalis „Fiziniai asmenys“ papildoma šiuo įrašu:

„ANJEM CHOUDARY (alias Abu Luqman). Gimimo data: 1967 1 18. Gimimo vieta: Welling, Londonas, Jungtinė Karalystė. Adresas: Frankland Prison, Jungtinė Karalystė. Pilietybė: Jungtinės Karalystės. Paso Nr. 516384722 (JK pasas, kurį 2013 5 6 išdavė Glazgo pasų tarnyba, ir kuris galioja iki 2023 6 6). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2018 10 15.“