16.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 259/12


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1542

2018 m. spalio 15 d.

dėl ribojamųjų kovos su cheminio ginklo platinimu ir naudojimu priemonių

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2018 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/1544 dėl ribojamųjų kovos su cheminio ginklo platinimu ir naudojimu priemonių (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2018 m. kovo 22 d. Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad cheminių ginklų naudojimas, įskaitant bet kokių nuodingųjų cheminių ginklų naudojimą, yra visiškai nepriimtinas bet kokiomis aplinkybėmis, privalo būti sistemingai ir griežtai pasmerktas ir yra grėsmė mūsų visų saugumui. 2018 m. birželio 28 d. Europos Vadovų Taryba paragino kuo greičiau priimti naują Sąjungos ribojamųjų priemonių režimą, kad būtų sprendžiamas cheminio ginklo naudojimo ir platinimo klausimas.

(2)

2018 m. spalio 15 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2018/1544 dėl ribojamųjų kovos su cheminio ginklo platinimu ir naudojimu priemonių. Sprendime (BUSP) 2018/1544 numatyti tam tikrų už cheminio ginklo gamybą ar naudojimą arba rengimąsi jį naudoti atsakingų, teikiančių reikalingą finansinę, techninę ar materialinę paramą arba kitaip prie to prisidedančių, taip pat padedančių ar skatinančių asmenų, subjektų arba organizacijų kelionių apribojimai ir lėšų bei ekonominių išteklių įšaldymas. Tie asmenys, subjektai ir organizacijos išvardyti Sprendimo (BUSP) 2018/1544 priede;

(3)

tam tikroms Sprendimo (BUSP) 2018/1544 nuostatoms įgyvendinti Sąjunga turi imtis tolesnių veiksmų;

(4)

Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl reglamento dėl ribojamųjų kovos su cheminio ginklo platinimu ir naudojimu priemonių;

(5)

Šiuo reglamentu remiama 2003 m. ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategija, taip pat tarptautinė kovos su cheminio ginklo platinimu sistema – Konvencija dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo bei jo sunaikinimo (toliau – CWC), 2018 m. birželio 27 d. CWC Šalių konferencijos sprendimas dėl kovos su cheminio ginklo naudojimo grėsme, Australijos grupė, Platinimo saugumo iniciatyva ir Tarptautinė partnerystė prieš nebaudžiamumą už cheminio ginklo naudojimą. Reglamentu taip pat remiamas JT ST rezoliucijų, visų pirma rezoliucijų 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015) ir 2325 (2016), įgyvendinimas;

(6)

šiuo reglamentu prisidedama prie Sąjungos kovos su cheminio ginklo platinimu ir naudojimu pastangų ir prie Sąjungos pastangų remti Cheminio ginklo uždraudimo organizaciją (CGUO) ir jos techninį sekretoriatą. Šiame reglamente nurodyta cheminio ginklo aprėptis grindžiama Cheminio ginklo uždraudimo konvencijoje nustatyta taikymo sritimi ir apibrėžtimi;

(7)

šiuo reglamentu paisoma pagrindinių teisių ir principų, visų pirma pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą ir teisės į asmens duomenų apsaugą. Šį reglamentą reikėtų taikyti atsižvelgiant į tas teises;

(8)

Siekdama užtikrinti suderinamumą su Sprendimo (BUSP) 2018/1544 priedo sudarymo, dalinio keitimo ir peržiūros procesu, Taryba turėtų naudotis įgaliojimais sudaryti ir iš dalies pakeisti šio reglamento I priede pateiktą sąrašą;

(9)

įgyvendinant šį reglamentą ir siekiant užtikrinti kuo didesnį teisinį tikrumą Sąjungoje, fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal šį reglamentą turi būti įšaldyti, vardai, pavardės, pavadinimai ir kiti su jais susiję duomenys turėtų būti skelbiami viešai. Tvarkant asmens duomenis turėtų būti laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (2) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (3);

(10)

valstybės narės ir Komisija turėtų informuoti viena kitą apie priemones, kurių imtasi pagal šį reglamentą, ir turėtų informuoti viena kitą apie kitą turimą su šiuo reglamentu susijusią svarbią informaciją;

(11)

valstybės narės turėtų nustatyti už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikytinų sankcijų taisykles ir užtikrinti jų įgyvendinimą. Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos;

(12)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente nustatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti nedelsiant po jo paskelbimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   cheminiis ginklas– cheminis ginklas, kaip apibrėžta Cheminio ginklo uždraudimo konvencijos (CWC) II straipsnyje;

b)   reikalavimas– kiekvienas procesiniais veiksmais patvirtintas arba nepatvirtintas reikalavimas, pateiktas iki šio reglamento įsigaliojimo dienos arba po jos, susijęs su sutarties ar sandorio vykdymu arba pateiktas dėl sutarties ar sandorio ir visų pirma apimantis:

i)

reikalavimą vykdyti įsipareigojimą pagal sutartį ar sandorį arba su jais susijusį įsipareigojimą;

ii)

reikalavimą pratęsti bet kokios formos obligacijos, finansinės garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti;

iii)

reikalavimą dėl kompensacijos, susijusios su sutartimi ar sandoriu;

iv)

priešieškinį;

v)

reikalavimą pripažinti, be kita ko, taikant egzekvatūros procedūrą, bet kur priimtą teismo, arbitražo ar lygiavertį sprendimą arba užtikrinti jų vykdymą;

c)   sutartis arba sandoris– neatsižvelgiant į taikytiną teisę sudaryti visų formų sandoriai, susidedantys iš vienos arba daugiau tarp tų pačių ar skirtingų šalių sudarytų sutarčių arba panašių įsipareigojimų; šiuo atveju sąvoka „sutartis“ apima teisiškai nepriklausomą arba priklausomą įsipareigojimą, garantiją arba žalos atlyginimo įsipareigojimą, pirmiausia – finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, ir kreditą, taip pat visas susijusias nuostatas, taikytinas pagal sandorį ar susijusias su juo;

d)   kompetentingos institucijos– valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos II priede išvardytose interneto svetainėse;

e)   ekonominiai ištekliai– bet kokios rūšies materialusis arba nematerialusis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms ar paslaugoms įsigyti;

f)   ekonominių išteklių įšaldymas– draudimas naudoti ekonominius išteklius lėšoms gauti arba prekėms ar paslaugoms įsigyti bet kokiu būdu, įskaitant (tačiau ne tik) jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą;

g)   lėšų įšaldymas– bet kokio lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo ar naudojimo, galimybės jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

h)   lėšos– finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant (tačiau ne tik):

i)

grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, įsakomuosius čekius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

ii)

indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų balansus, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

iii)

viešai arba privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, pažymėjimus akcijoms įsigyti nustatytu laiku ir nustatyta kaina, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

iv)

palūkanas, dividendus arba kitas pajamas iš turto arba turto vertės prieaugio;

v)

paskolą, užskaitos teisę, garantijas, sutarties vykdymo garantijas arba kitus finansinius įsipareigojimus;

vi)

akredityvus, važtaraščius, pardavimo sąskaitas ir

vii)

dokumentus, kuriais patvirtinama lėšų ar kitų finansinių išteklių nuosavybės teisė;

i)   Sąjungos teritorija– valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę.

2 straipsnis

1.   Įšaldomos visos I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.   I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms arba jų naudai nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesudaroma galimybė naudotis jokiomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.   I priede išvardijami fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos, kuriuos Taryba, vadovaudamasi Tarybos sprendimo (BUSP) 2018/1544 3 straipsnio 1 dalimi, nustatė kaip:

a)

fizinius ar juridinius asmenis, subjektus ar organizacijas, kurie yra atsakingi, teikia reikalingą finansinę, techninę ar materialinę paramą arba kitaip prisideda prie šių veiksmų:

i)

cheminio ginklo gamybos, įsigijimo, laikymo, kūrimo, gabenimo, kaupimo arba perkėlimo;

ii)

cheminio ginklo naudojimo arba

iii)

dalyvavimo rengiantis naudoti cheminį ginklą;

b)

fizinius ar juridinius asmenis, subjektus ar organizacijas, kurie padeda, skatina arba kursto bet kurį fizinį ar juridinį asmenį, subjektą ar organizaciją dalyvauti bet kokioje veikloje, nurodytoje a punkte, ir taip sukelia pavojų ar prie jo prisideda, kad tokia veikla gali būti vykdoma ir

c)

fizinius ar juridinius asmenis, subjektus ar organizacijas, susijusius su a ir b punktuose nurodytais fiziniais ar juridiniais asmenimis, subjektais ar organizacijomis.

3 straipsnis

1.   Nukrypdamos nuo 2 straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis įšaldytomis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jeigu jos nustato, kad atitinkamos lėšos arba ekonominiai ištekliai yra:

a)

reikalingi I priede išvardytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų ir nuo tokių fizinių asmenų priklausomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas, tenkinti;

b)

skirti tik pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti arba patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c)

skirti tik mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdienį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti;

d)

reikalingi ypatingoms išlaidoms, jei atitinkama kompetentinga institucija kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai bent prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo yra pranešusi priežastis, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas, arba

e)

mokėtini į diplomatinės ar konsulinės atstovybės arba tarptautinės organizacijos, kuri pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, sąskaitą arba iš jos, tiek, kiek tie mokėjimai skirti naudoti oficialiais diplomatinės arba konsulinės atstovybės arba tarptautinės organizacijos tikslais.

2.   Atitinkama valstybė narė per dvi savaites informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį pagal 1 dalį suteiktą leidimą.

4 straipsnis

1.   Nukrypdamos nuo 2 straipsnio 1 dalies, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

dėl lėšų ar ekonominių išteklių yra arbitražo sprendimas, priimtas iki tos dienos, kurią 2 straipsnyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtraukti į I priede pateiktą sąrašą, arba iki tos dienos arba vėliau dėl tų lėšų ar ekonominių išteklių Sąjungoje priimtas teismo arba administracinis sprendimas, arba priimtas teismo sprendimas, vykdytinas atitinkamoje valstybėje narėje;

b)

lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurių vykdymas užtikrintas tokiu sprendimu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus turinčių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c)

sprendimas nėra I priede pateiktame sąraše nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba organizacijos naudai ir

d)

sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

2.   Atitinkama valstybė narė per dvi savaites informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 dalį suteiktus leidimus.

5 straipsnis

1.   Nukrypdamos nuo 2 straipsnio 1 dalies ir su sąlyga, kad I priede išvardyti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos privalo atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį sudarė atitinkamas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, arba pagal prievolę, kuri atitinkamam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai buvo nustatyta anksčiau nei tą dieną, kurią tas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtraukti į I priedą, valstybių narių kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad:

a)

lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami I priede nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba organizacijos mokėjimui atlikti ir

b)

mokėjimu nepažeidžiama 2 straipsnio 2 dalis.

2.   Atitinkama valstybė narė per dvi savaites informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 dalį suteiktus leidimus.

6 straipsnis

1.   2 straipsnio 2 dalimi finansų arba kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti įšaldytų sąskaitų, gavus lėšų, kurias trečiosios šalys pervedė į sąraše nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos sąskaitą, jei visi tokių sąskaitų papildymai taip pat bus įšaldomi. Finansų ar kredito įstaiga apie visas tokias operacijas nedelsdama praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.

2.   2 straipsnio 2 dalis netaikoma, kai įšaldytos sąskaitos papildomos:

a)

palūkanomis arba kitomis dėl šių sąskaitų atsirandančiomis pajamomis;

b)

mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba nustatyti anksčiau nei tą dieną, kurią 2 straipsnyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtraukti į I priedą, arba

c)

mokėjimais pagal valstybėje narėje priimtus ar atitinkamoje valstybėje narėje vykdytinus teismo, administracinius ar arbitražo sprendimus.

7 straipsnis

1.   Nedarant poveikio taikomoms ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklėms, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos:

a)

nedelsdami pateikia valstybės narės, kurioje yra jų buveinė arba kurioje jie įsikūrę, kompetentingai institucijai visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento nuostatų, pavyzdžiui, informaciją apie pagal 2 straipsnį įšaldytas sąskaitas bei sumas, ir tiesiogiai arba per valstybę narę perduoda šią informaciją Komisijai, ir

b)

bendradarbiauja su kompetentinga institucija, kai ši informacija tikrinama.

2.   Visa Komisijos tiesiogiai gauta papildoma informacija pateikiama valstybėms narėms.

3.   Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

8 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir tyčia dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra išvengti 2 straipsnyje nurodytų priemonių.

9 straipsnis

1.   Dėl lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo arba atsisakymo leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, kai šie veiksmai vykdomi sąžiningai ir vadovaujantis tuo, kad jais laikomasi šio reglamento, neatsiranda jokia jį įgyvendinančio fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos arba jų direktorių ar darbuotojų atsakomybė, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.

2.   Fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos nelaikomi atsakingais už savo veiksmus, jeigu jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais jie pažeistų šiame reglamente nustatytas priemones.

10 straipsnis

1.   Netenkinami jokie su sutartimi arba sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo reglamentu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai dėl žalos atlyginimo arba kiti šios rūšies reikalavimai, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos ar dėl garantijos suteikimo, visų pirma reikalavimai pratęsti arba apmokėti obligaciją, garantiją ar žalos atlyginimo įsipareigojimą, ypač finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, kad ir kokia būtų jų forma, kuriuos pateikė:

a)

I priedo sąraše išvardyti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos;

b)

fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, veikiantys per a punkte nurodytus asmenis, subjektus ar organizacijas arba jų vardu.

2.   Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo vykdymo pareiga įrodyti, kad 1 dalimi nedraudžiama tenkinti reikalavimo, tenka to reikalavimo vykdymo siekiančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai.

3.   Šiuo straipsniu nedaromas poveikis 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų teisei į sutartinių prievolių nesilaikymo pagal šį reglamentą teisėtumo teisminę peržiūrą.

11 straipsnis

1.   Komisija ir valstybės narės viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir viena kitai teikia bet kokią kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie:

a)

lėšas, įšaldytas pagal 2 straipsnį, ir leidimus, suteiktus pagal 3, 4 ir 5 straipsnius;

b)

pažeidimus, vykdymo užtikrinimo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

2.   Valstybės narės nedelsdamos teikia viena kitai ir Komisijai bet kokią kitą turimą svarbią informaciją, kuri gali trukdyti veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.

12 straipsnis

1.   Jeigu Taryba nusprendžia fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai taikyti 2 straipsnyje nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies pakeičia I priedą.

2.   Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, 1 dalyje nurodytam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai praneša apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą motyvus, suteikdama tokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai galimybę pateikti pastabas.

3.   Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai informuoja susijusį fizinį ar juridinį asmenį, subjektą ar organizaciją.

4.   I priede pateiktas sąrašas peržiūrimas reguliariai ir bent kartą per 12 mėnesių.

5.   Komisija įgaliojama iš dalies keisti II priedą, remdamasi valstybių narių pateikta informacija.

13 straipsnis

1.   I priede pateikiami atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų įtraukimo į sąrašą motyvai.

2.   I priede pateikiama informacija, jei jos turima, būtina atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų tapatybei nustatyti. Tokia apie fizinius asmenis teikiama informacija gali apimti vardą ir pavardę, įskaitant slapyvardžius, gimimo datą ir vietą, pilietybę, paso bei asmens tapatybės kortelės numerius, lytį, adresą, jei žinomas, ir pareigas arba profesiją. Tokia apie juridinius asmenis, subjektus ar organizacijas teikiama informacija gali apimti pavadinimą, registracijos vietą ir datą, registracijos numerį ir veiklos vykdymo vietą.

14 straipsnis

1.   Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamos už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikytinos sankcijos, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie šias taisykles ir apie bet kokius vėlesnius pakeitimus.

15 straipsnis

1.   Komisija, vykdydama užduotis pagal šį reglamentą, tvarko asmens duomenis. Šios užduotys yra:

a)

įtraukti I priedo turinį į elektroninį konsoliduotą asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomos ES finansinės sankcijos, sąrašą, ir interaktyvų sankcijų žemėlapį, kurie abu skelbiami viešai;

b)

tvarkyti informaciją apie šio reglamento priemonių poveikį, pavyzdžiui, įšaldytų lėšų vertę ir informaciją apie kompetentingų institucijų išduotus leidimus.

2.   1 dalies tikslais II priede nurodyta Komisijos tarnyba paskiriama Komisijos duomenų valdytoju, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 45/2001 2 straipsnio d punkte, siekiant užtikrinti, kad atitinkami fiziniai asmenys galėtų naudotis savo teisėmis pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001.

16 straipsnis

1.   Valstybės narės paskiria šiame reglamente nurodytas kompetentingas institucijas ir nurodo jas II priede išvardytose interneto svetainėse. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus II priede išvardytų jų interneto svetainių adresų pasikeitimus.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie savo kompetentingas institucijas, įskaitant tų kompetentingų institucijų kontaktinius duomenis, ir apie bet kokius vėlesnius pakeitimus.

3.   Jeigu šiame reglamente nustatytas reikalavimas teikti Komisijai pranešimus, ją informuoti arba kitaip palaikyti su ja ryšius, tai daroma naudojantis II priede pateiktu adresu ir kitais kontaktiniais duomenimis.

17 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a)

Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b)

visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c)

visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems fiziniams asmenims, kurie yra valstybių narių piliečiai;

d)

visiems Sąjungos teritorijoje ar už jos ribų esantiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybių narių teisę;

e)

visiems Sąjungoje visą verslo veiklą arba jos dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms.

18 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2018 m. spalio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 25.

(2)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(3)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).


I PRIEDAS

2 STRAIPSNYJE NURODYTŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ IR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS


II PRIEDAS

INTERNETO SVETAINĖS, KURIOSE PATEIKIAMA INFORMACIJA APIE KOMPETENTINGAS INSTITUCIJAS, IR ADRESAS, KURIUO SIUNČIAMI PRANEŠIMAI KOMISIJAI

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIJA

https://www.mfa.bg/en/101

ČEKIJA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIJA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

VENGRIJA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NYDERLANDAI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/foreign-policy/europe/eu-sanctions-national-authorities/

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI) (Užsienio politikos priemonių tarnyba (FPI))

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

E. paštas relex-sanctions@ec.europa.eu