9.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 253/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1495

2018 m. spalio 8 d.

kuriuo dėl veikliosios medžiagos malationo patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalyje numatytą antrą galimybę ir 78 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos direktyva 2010/17/ES (2) veiklioji medžiaga malationas buvo įtrauktas į Tarybos direktyvos 91/414/EEB (3) dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką I priedą su sąlyga, kad susijusios valstybės narės užtikrins, kad pareiškėjas, kurio prašymu malationas buvo patvirtintas, pateiks, inter alia, papildomos patvirtinamosios informacijos apie ūmią ir ilgalaikę riziką vabzdžialesiams paukščiams;

(2)

į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtrauktos veikliosios medžiagos laikomos patvirtintomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 ir yra išvardytos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (4) priedo A dalyje;

(3)

2012 m. balandžio 25 d. pareiškėjas, vykdydamas patvirtinamųjų duomenų teikimo reikalavimus, per šiuo tikslu nustatytą laikotarpį pateikė valstybei narei ataskaitos rengėjai Jungtinei Karalystei papildomos informacijos apie rizikos vartotojams vertinimą ir ūmios ir ilgalaikės rizikos vabzdžialesiams paukščiams vertinimą bei skirtingo malaoksono ir malationo stiprumo kiekybinį vertinimą;

(4)

Jungtinė Karalystė išnagrinėjo pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją ir jos vertinimas buvo pridėtas prie vertinimo ataskaitos projekto ir 2015 m. gegužės 11 d. pateiktas kitoms valstybėms narėms, Komisijai ir Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba);

(5)

buvo konsultuojamasi su kitomis valstybėmis narėmis, pareiškėju ir Tarnyba ir jų buvo prašoma pateikti pastabų dėl valstybės narės ataskaitos rengėjos vertinimo. Tarnyba paskelbė techninę ataskaitą, kurioje apibendrinami 2016 m. vasario 2 d. (5) surengtų konsultacijų dėl malationo rezultatai;

(6)

vertinimo ataskaitos projektą, jos priedėlį ir Tarnybos techninę ataskaitą valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniame komitete ir 2018 m. sausio mėn. pateikė kaip Komisijos malationo peržiūros ataskaitą;

(7)

Komisija paprašė pareiškėjo pateikti pastabų dėl malationo peržiūros ataskaitos. Pareiškėjas pateikė pastabas ir jos buvo atidžiai išnagrinėtos;

(8)

tačiau pareiškėjo pateikta informacija yra nepakankama ir dėl to Komisija negali daryti išvados, kad dėl malationo naudojimo kylančios ūmios ir ilgalaikės rizikos paukščiams lygis yra priimtinas. Be to, taikant rizikos mažinimo priemones, išskyrus naudojimą šiltnamiuose, šios rizikos praktiškai sumažinti neįmanoma;

(9)

todėl atsižvelgiant į nustatytą didelę riziką paukščiams tikslinga dar labiau sugriežtinti malationo naudojimo sąlygas ir visų pirma leisti jį naudoti tik nuolatinės konstrukcijos šiltnamiuose. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

valstybėms narėms turėtų būti skirta pakankamai laiko augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra malationo, registracijai iš dalies pakeisti arba panaikinti;

(11)

tais atvejais, kai valstybės narės augalų apsaugos produktams, kurių sudėtyje yra malationo, pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 46 straipsnį nustato kokį nors lengvatinį laikotarpį, šis laikotarpis turėtų baigtis ne vėliau kaip 2020 m. sausio 29 d.;

(12)

Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas nepateikė nuomonės per komiteto pirmininko nustatytą terminą. Buvo nuspręsta, kad reikia įgyvendinimo akto, taigi pirmininkas pateikė jo projektą toliau svarstyti apeliaciniame komitete. Apeliacinis komitetas nuomonės nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimas

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Vadovaudamosi Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009, valstybės narės prireikus ne vėliau kaip 2019 m. balandžio 29 d. iš dalies pakeičia arba panaikina galiojančią augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos malationo, registraciją.

3 straipsnis

Lengvatinis laikotarpis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 46 straipsnį valstybių narių nustatomas lengvatinis laikotarpis yra kuo trumpesnis ir baigiasi ne vėliau kaip 2020 m. sausio 29 d.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. spalio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  2010 m. kovo 9 d. Komisijos direktyva 2010/17/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga malationas (OL L 60, 2010 3 10, p. 17).

(3)  1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 230, 1991 8 19, p. 1).

(4)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).

(5)  EFSA, Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for malathion. EFSA Supporting publication 2016:EN-951., p. 61.


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalies 300 eilutėje, kurioje nurodytas malationas, skiltis „Konkrečios nuostatos“ pakeičiama taip:

„A DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą nuolatinės konstrukcijos šiltnamiuose. Registracija suteikiama tik profesionaliems naudotojams.

B DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į malationo peržiūros ataskaitos, kurią Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

a)

iš šiltnamių išleidžiamiems produktams, tokiems kaip kondensuotas vanduo, nuotekos, dirvožemis ar dirbtiniai substratai, kad būtų išvengta rizikos vandens organizmams;

b)

apdulkintojų kolonijų, specialiai patalpintų šiltnamyje, apsaugai;

c)

operatorių ir darbuotojų saugai siekiant užtikrinti, kad į naudojimo sąlygas prireikus būtų įtrauktas reikalavimas naudoti tinkamas asmenines apsaugos priemones;

d)

perdirbtų gaminių atveju, vartotojų apsaugai.

Valstybės narės užtikrina, kad prie malationo preparatų būtų pridėtos reikalingos instrukcijos, siekiant išvengti, kad saugant ar vežant susidarytų riziką keliantis didesnis nei didžiausias leidžiamas izomalationo kiekis.

Registracijos sąlygose nustatomos rizikos mažinimo priemonės ir numatomas tinkamas augalų apsaugos produktų ženklinimas.“