21.9.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 238/65


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1263

2018 m. rugsėjo 20 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/644 nustatomos siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų teikiamos informacijos formos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/644 dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų (1), ypač į jo 4 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2018/644 nustatytos konkrečios nuostatos, kuriomis siekiama skatinti teikti geresnes tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugas, papildančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 97/67/EB (2) išdėstytas nuostatas. Šios nuostatos visų pirma yra susijusios su teisės aktais nustatyta priežiūra, taikytina siuntinių pristatymo paslaugoms ir tam tikrų tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų tarifų skaidrumui;

(2)

Reglamente (ES) 2018/644 reikalaujama, kad siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę, nacionalinei reguliavimo institucijai teiktų informaciją apie save, naudodami Komisijos nustatytą formą;

(3)

Reglamento (ES) 2018/644 4 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad informacija apie siuntinių pristatymo paslaugų teikėją būtų pateikta tik vieną kartą ir kad siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai per 30 dienų informuotų nacionalinę reguliavimo instituciją apie visus tos informacijos pasikeitimus. Reglamento (ES) 2018/644 4 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad informacija apie siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų veiklą būtų teikiama kasmet. Todėl tikslinga nustatyti dvi atskiras tokios informacijos teikimo formas;

(4)

siekiant išvengti dvigubos siuntinių apskaitos, siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai, teikdami informaciją apie ankstesniais kalendoriniais metais pristatytų siuntinių skaičių ir apyvartą, turėtų nurodyti, ar siuntinių pristatymo paslaugas užsakė siuntėjas ar paslauga buvo teikiama kito siuntinių pristatymo paslaugų teikėjo vardu. Taip pat turėtų būti pateikta informacija apie tai, ar siuntiniai siunčiami į paskirties vietas ar gaunami iš kilmės vietų, esančių Sąjungoje ar už jos ribų, nes tai turi įtakos pašto siuntų pristatymo grandinės veiksmams, kuriuos vykdo tas paslaugų teikėjas;

(5)

atsižvelgiant į tai, kad informaciją tvarkys valstybių narių nacionalinės reguliavimo institucijos, ir į tų institucijų ekspertines žinias, formos parengtos glaudžiai bendradarbiaujant su Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupe;

(6)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/67/EB 21 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2018/644 4 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytos informacijos teikimo formos pateiktos šio reglamento I ir II prieduose.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugsėjo 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 112, 2018 5 2, p. 19.

(2)  1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo (OL L 15, 1998 1 21, p. 14).


I PRIEDAS

Image Tekstas paveikslėlio

II PRIEDAS

Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio