19.9.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 235/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1246

2018 m. rugsėjo 18 d.

kuriuo dėl medžio acto distiliato įtraukimo į Sąjungos kvapiųjų medžiagų sąrašą iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, reglamentus (EB) Nr. 2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 bei Direktyvą 2000/13/EB (1), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1331/2008, nustatantį maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (2), ypač į jo 7 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priede pateiktas Sąjungos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų, patvirtintų naudoti maisto produktuose ir ant jų, sąrašas ir nurodytos jų naudojimo sąlygos;

(2)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 872/2012 (3) patvirtintas kvapiųjų medžiagų sąrašas ir įtrauktas į Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalį. Reglamentu (ES) Nr. 872/2012 į Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedą taip pat įtraukta B dalis (Kvapiųjų medžiagų preparatai), C dalis (Termiškai apdorotos kvapiosios medžiagos), D dalis (Kvapiųjų medžiagų pirmtakai), E dalis (Kitos kvapiosios medžiagos) ir F dalis (Žaliavos). I priedo B–F dalys atitinka Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 9 straipsnio b–f dalių kvapiųjų medžiagų ir žaliavų kategorijas. B–F dalyse nėra jokių įrašų;

(3)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 873/2012 (4) nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, susijusios su Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priede pateiktu Sąjungos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų sąrašu;

(4)

Reglamento (ES) Nr. 873/2012 4 straipsnyje nustatytas pereinamasis laikotarpis maisto produktams, į kuriuos dedama Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo B–F dalyse išvardytų kvapiųjų medžiagų, dėl kurių paraiškos buvo pateiktos iki 2015 m. spalio 22 d. pagal to reglamento 3 straipsnį. 4 straipsnyje nustatyta, kad pereinamasis laikotarpis, per kurį tokius maisto produktus galima pateikti rinkai, baigiasi 2018 m. balandžio 22 d.;

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas gali būti atnaujintas pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą bendrą procedūrą Komisijos iniciatyva arba gavus valstybės narės ar suinteresuotosios šalies paraišką;

(6)

2012 m. spalio 16 d. Komisijai buvo pateikta paraiška leisti naudoti produktą „medžio acto distiliatas“ [FL Nr. 21.001] pavadinimu „romo eteris“, priskiriamą kategorijai „Kitos kvapiosios medžiagos“. Pareiškėjas paprašė leisti šią kvapiąją medžiagą naudoti valgomuosiuose leduose, konditerijos gaminiuose, kramtomojoje gumoje, grūduose ir grūdų produktuose, pagamintuose iš grūdų, šaknyse, šakniagumbiuose, pupose ir ankštiniuose, kepiniuose, mėsoje ir mėsos produktuose, druskoje, prieskoniuose, sriubose, padažuose, salotose, nealkoholiniuose gėrimuose ir alkoholiniuose gėrimuose neviršijant tam tikros koncentracijos;

(7)

paraiška buvo pateikta Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba), siekiant gauti jos nuomonę. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 4 straipsnį apie paraišką taip pat pranešta valstybėms narėms;

(8)

2017 m. rugpjūčio 24 d. Tarnyba priėmė mokslinę nuomonę „Kvapiųjų medžiagų grupės vertinimas 500 (FGE 500): romo eteris“ dėl medžio acto distiliato [FL Nr. 21.001], kai jis naudojamas kaip kvapioji medžiaga, priskiriama kategorijai „Kitos kvapiosios medžiagos“ (5), saugos vertinimo. Šis produktas yra sudėtinis mišinys, sudarytas iš daugiau nei aštuoniasdešimties atskirų sudedamųjų dalių. Tarnyba padarė išvadą, kad, remiantis bendra kvapiųjų medžiagų vertinimo strategija, tai, kad tarp romo eterio sudedamųjų dalių yra genotoksinių medžiagų, kelia susirūpinimą dėl saugos. Tarnyba nurodė, kad didelį susirūpinimą kelia tam tikros sudedamosios dalys, kaip, pvz., furanai ir dariniai, ir kitos sudedamosios dalys, siejamos su genotoksiškumu ir kancerogeniškumu, taip pat paminėjo kancerogeniškumo riziką dėl etanolio buvimo;

(9)

Čekija ir Slovakija pranešė Komisijai apie medžio acto distiliato [FL Nr. 21.001] naudojimą tradiciniuose spiritiniuose gėrimuose tuzemák ir tuzemský ir paprašė leisti jį toliau naudoti šiems specifiniams spiritiniams gėrimams;

(10)

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 7 konstatuojamojoje dalyje nustatyta, kad tvirtinant kvapiąsias medžiagas taip pat turėtų būti atsižvelgiama į kitus su svarstomu klausimu susijusius veiksnius, įskaitant socialinius ir tradicinius veiksnius. Kadangi ši kvapioji medžiaga naudojama siekiant išlaikyti specifines tradicines juslines spiritinių gėrimų tuzemák ir tuzemský savybes Čekijoje ir Slovakijoje, yra tikslinga leisti naudoti šią medžiagą laikantis tam tikrų šio reglamento priede nustatytų sąlygų;

(11)

šie spiritiniai gėrimai, kaip visi kiti spiritiniai gėrimai ir apskritai alkoholiniai gėrimai, yra neskirti vartoti vaikams ar kitoms pažeidžiamoms visuomenės grupėms. Be jau esamų ženklinimo reikalavimų, valstybės narės turėtų prašyti pateikti papildomos informacijos apie specifinę riziką, susijusią su medžio acto distiliato [FL Nr. 21.001] buvimu tuose tradiciniuose alkoholiniuose gėrimuose;

(12)

spiritiniai gėrimai, į kuriuos dedama medžio acto distiliato [FL Nr. 21.001], neturėtų būti naudojami gaminant kitus maisto produktus;

(13)

kai spiritinių gėrimų tuzemák ir tuzemský etiketėse daroma nuoroda į minėtą kvapiąją medžiagą, turėtų būti nurodomas jos pavadinimas arba FL numeris;

(14)

be Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 15 straipsnyje nustatytų reikalavimų, kai medžio acto distiliatas [FL Nr. 21.001] yra parduodamas kaip galutiniam vartotojui neskirta parduoti kvapioji medžiaga, etiketėje dar turėtų būti nurodyta, kad šią kvapiąją medžiagą galima naudoti tik spiritiniams gėrimams tuzemák ir tuzemský gaminti;

(15)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2018 m. balandžio 23 d.;

(16)

šis reglamentas turėtų galioti 5 metų laikotarpį, siekiant sudaryti sąlygas sukurti medžio acto distiliatui [FL Nr. 21.001] alternatyvias medžiagas, kurias būtų galima naudoti tradiciniuose spiritiniuose gėrimuose tuzemák ir tuzemský;

(17)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo E dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(18)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo E dalis iš dalies keičiama pagal šio reglamento priedą.

Produktą „medžio acto distiliatą“ [FL Nr. 21.001] leidžiama naudoti tradiciniuose spiritiniuose gėrimuose tuzemák ir tuzemský, laikantis šio reglamento priede nustatytų apribojimų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. balandžio 23 d. iki 2023 m. rugsėjo 19 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugsėjo 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 34.

(2)  OL L 354, 2008 12 31, p. 1.

(3)  2012 m. spalio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 872/2012, kuriuo patvirtinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2232/96 numatytas kvapiųjų medžiagų sąrašas, jis įtraukiamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedą, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1565/2000 ir Komisijos sprendimas 1999/217/EB (OL L 267, 2012 10 2, p. 1).

(4)  2012 m. spalio 1 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 873/2012 dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priede pateiktu Sąjungos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų sąrašu (OL L 267, 2012 10 2, p. 162).

(5)  EFSA Journal 2017;15(8):4897.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo E dalyje įterpiamas toks medžio acto distiliatui [FL Nr. 21.001] skirtas įrašas:

FL Nr.

Pavadinimas

CAS Nr.

JECFA Nr.

CoE Nr.

Nurodytos kvapiosios medžiagos grynumas

Naudojimo apribojimai

Išnaša

Nuoroda

„21.001

Medžio acto distiliatas

Sudėtinis medžiagų mišinys, gautas distiliuojant medžio acto ir etanolio reakcijos produktus. Romo kvapo ir skonio skystis.

Sudedamosios dalys:

etanolis (taikant dujų chromatografiją/liepsnos jonizacijos detektorių): daugiau kaip 40 % (m/m)

etilacetatas: mažiau kaip 25 % (m/m)

etilformiatas: mažiau kaip 2 % (m/m)

etilpropionatas: mažiau kaip 4 % (m/m)

etilbutiratas: mažiau kaip 1,5 % (m/m)

metilacetatas: mažiau kaip 3,5 % (m/m)

furano ekvivalentai (furanas ir 2-metilfuranas), išreikšti furanu: mažiau kaip 8 mg/l

metanolis ir metanolio dariniai, išreikšti metanolio ekvivalentais: mažiau kaip 2 % (m/m)

benzopirenas: mažiau kaip 1 μg/l

benz[a]antracenas: mažiau kaip 2 μg/l

rūgštys (išreikštos acto rūgštimi): mažiau kaip 1,00 g/l

Tik šiuose spiritiniuose gėrimuose:

tuzemák ir tuzemský, kuriems taikomas Reglamentas (EB) 110/2008, kai jie parduodami galutinėje pakuotėje tik kaip galutiniam vartotojui skirtas produktas, 3 800 mg/l.

1.

Jei spiritinių gėrimų tuzemák ir tuzemský etiketėse daroma nuoroda į kvapiąją medžiagą medžio acto distiliatą [FL Nr. 21.001], nurodomas tos medžiagos pavadinimas arba FL numeris.

2.

Tuzemák ir tuzemský į kuriuos dedama medžio acto distiliato [FL. Nr. 21.001], negali būti naudojami gaminant kitus maisto produktus.

3.

Be Reglamento (ES) Nr. 1334/2008 15 straipsnyje nustatytų reikalavimų, kai ši kvapioji medžiaga yra parduodama kaip kvapioji medžiaga, etiketėje dar turi būti nurodyta, kad šią kvapiąją medžiagą galima naudoti tik spiritiniams gėrimams tuzemák ir tuzemský gaminti.

Valstybės narės turi reikalauti, kad būtų naudojamas papildomas ženklinimas, kuriuo vartotojai informuojami apie specifinę riziką, susijusią su medžio acto distiliato [FL Nr. 21.001] buvimu spiritiniuose gėrimuose tuzemák ir tuzemský.

 

EFSA“