4.9.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 223/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1212

2018 m. rugsėjo 3 d.

kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/36/EB nuostatas, nustatomi būtinieji akcininkų identifikavimo, informacijos perdavimo ir akcininkų naudojimosi savo teisėmis palengvinimo reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/36/EB dėl naudojimosi tam tikromis akcininkų teisėmis bendrovėse, kurių akcijos įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje (1), ypač į jos 3a straipsnio 8 dalį, 3b straipsnio 6 dalį ir 3c straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2007/36/EB biržinėms bendrovėms suteikiama teisė identifikuoti savo akcininkus ir reikalaujama, kad vykstant šiam identifikavimo procesui tarpininkai bendradarbiautų. Šia direktyva taip pat siekiama gerinti biržinių bendrovių ryšių palaikymą su akcininkais, visų pirma informacijos perdavimą tarpininkų grandinėje, ir reikalaujama, kad tarpininkai padėtų akcininkams naudotis savo teisėmis. Šios teisės – teisė dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose susirinkimuose ir finansinės teisės, pvz., teisė gauti paskirstomą pelną ar dalyvauti kituose bendrovės įvykiuose, kuriuos inicijuoja emitentas arba trečiasis asmuo;

(2)

šiuo reglamentu siekiama neleisti skirtingai įgyvendinti Direktyvos 2007/36/EB nuostatas ir taip galbūt priimti nesuderinamus nacionalinius standartus, didinant tarpvalstybinių operacijų riziką ir sąnaudas ir taip keliant pavojų jų efektyvumui ir veiksmingumui, o tarpininkams sudarant papildomų sunkumų. Naudojant informacijai perduoti skirtus bendrus duomenų šablonus ir pranešimų formas, turėtų būti sudarytos sąlygos veiksmingai ir patikimai tvarkyti informaciją ir užtikrinti tarpininkų, emitento bei akcininkų pranešimų sąveikumą, taip užtikrinant veiksmingą Sąjungos akcijų kapitalo rinkų veikimą;

(3)

atsižvelgiant į įgaliojimų taikymo sritį ir proporcingumo principą, į šį reglamentą įtraukti tik būtinieji reikalavimai. Tarpininkai ir kiti rinkos dalyviai skatinami toliau savarankiškai reguliuoti šiuos šablonus atsižvelgiant į įvairių rinkų poreikius. Jie taip pat galėtų toliau standartizuoti šiame reglamente nurodytus ir bet kokius kitus pranešimus, reikalingus siekiant palengvinti akcininkų naudojimąsi savo teisėmis, taip pat diegti naujas technologijas, kuriomis būtų galima didinti skaidrumą ir pasitikėjimą;

(4)

siekiant palengvinti akcininkų naudojimąsi savo teisėmis ir didinti jo veiksmingumą, visų pirma tarpvalstybiniu lygiu, emitentai ir jų akcininkai, taip pat tarpininkai, įskaitant kitus šiuose procesuose dalyvaujančius paslaugų teikėjus, turėtų būti skatinami naudoti šiuolaikines technologijas, skirtas tarpusavio ryšiams palaikyti. Bet kokie tarpininkų vienas kitam siunčiami pranešimai, jei įmanoma, turėtų būti perduodami naudojant kompiuterio skaitomus ir standartizuotus šablonus, kurie būtų sąveikūs, nors ir naudojami skirtingų operatorių, ir kuriuos būtų galima apdoroti automatiniu būdu. Tačiau tarpininkai akcininkams, kurie nėra tarpininkai, turėtų suteikti informaciją ir galimybę reaguoti naudojantis plačiai prieinamomis priemonėmis, kad tarpininkai gaunamą informaciją galėtų apdoroti automatiniu būdu;

(5)

siekiant užtikrinti vienodą, automatizuotą ir sklandų naudojimąsi emitento teise žinoti savo akcininkus, turėtų būti nustatyti būtinieji reikalavimai dėl prašymo atskleisti informaciją apie akcininkus ir atsakymo pateikimo;

(6)

nedarant poveikio visuotinio susirinkimo sušaukimui ir siekiant užtikrinti automatinį informacijos apdorojimą, reikia nustatyti būtinuosius reikalavimus, susijusius su tuo, kokią informaciją ir kokiu formatu reikia teikti standartizuotame pranešime apie susirinkimą, kuris per tarpininkų grandinę prireikus perduodamas akcininkams. Be to, siekiama sudaryti geresnes sąlygas akcininkams pateikti emitentui elektroninio balsavimo nurodymus;

(7)

šiame reglamente pateikiami skirtingose valstybėse narėse taikomi įvairūs akcijų apskaitos modeliai, tačiau nė vienam iš jų neteikiama pirmenybė;

(8)

pagal emitento registruotos buveinės nacionalinę teisę bus nustatyta, kokių konkrečių įsipareigojimų tarpininkai turi laikytis, kad palengvintų akcininkų naudojimąsi savo teisėmis. Šie įsipareigojimai prireikus gali apimti įsipareigojimą patvirtinti akcininko teisę dalyvauti visuotiniame susirinkime ir įsipareigojimą perduoti emitentui pranešimą apie dalyvavimą. Šiuo tikslu reikia nustatyti būtiniausią informaciją, kurią reikia įtraukti į tokį pranešimą apie dalyvavimą;

(9)

vis dar reikia standartizuoti teisės dalyvauti visuotiniame susirinkime patvirtinimą, nes tiksli informacija apie teisėmis grindžiamas pozicijas emitentui gali būti nežinoma arba nebūti veiksmingai jam perduota, visų pirma dėl to, kad ryšiai palaikomi tarpvalstybiniu lygiu. Apie teisės patvirtinimą pranešama įvairiai, pvz., pranešama elektroniniu būdu per tarpininkų grandinę, paskutinis tarpininkas tiesiogiai praneša emitentui arba paskutinis tarpininkas popierine arba elektronine forma praneša akcininkui arba klientui, atsižvelgiant į atitinkamoje rinkoje taikomą vertybinių popierių apskaitos modelį. Šiuo reglamentu nustatoma būtiniausia informacija, įtrauktina į informaciją apie gautų balsų patvirtinimą ir į balsų registravimo bei skaičiavimo dokumentus;

(10)

siekiant užtikrinti, kad užsienio akcininkai gautų informaciją ir galėtų sureaguoti per pagrįstą laiką, laikydamiesi emitentų ir tarpininkų nustatytų terminų, taikomų bendrovės įvykiams, labai svarbu greitai apdoroti tarpininkų grandinėje perduodamą informaciją, ypač tada, kai ši grandinė yra kelių lygmenų, sudaryta iš investicijų saugotojų ar kitų veiklos vykdytojų ir jei naudojamos bendrosios klientų sąskaitos. Siekiant apsaugoti pagrįstus akcininkų interesus ir juos suderinti su emitentų bei tarpininkų interesais, svarbu nustatyti terminus, kurių būtų laikomasi perduodant informaciją apie bendrovės įvykius ir akcininkų ieškinius;

(11)

kadangi iš esmės laikomasi savanoriškų rinkos standartų, taikomų informacijos apie bendrovės įvykius, įskaitant finansinio pobūdžio emitento įvykius, kaip antai pelno paskirstymą ir bendrovės reorganizaciją, turinčią poveikio pagrindinei akcijai, tvarkymui, šiuo reglamentu nustatomi tik pagrindiniai elementai ir principai, kurių reikia laikytis vykstant šiems procesams;

(12)

labai svarbu, kad gaunami duomenys būtų patikimi ir kad konfidencialūs duomenys būtų perduodami saugiai. Tarpininkai, emitentai ir emitentų paslaugų teikėjai turėtų būti nustatę atitinkamas procedūras, kuriomis, visų pirma, užtikrintų minėtų procesų, pagal kuriuos Direktyvoje 2007/36/EB nustatytais tikslais tvarkomi asmens duomenys, patikimumą ir saugumą;

(13)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos vertybinių popierių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   emitentas– bendrovė, kurios registruota buveinė yra valstybėje narėje ir kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, esančioje arba veikiančioje valstybėje narėje, arba trečiasis asmuo, kurį bendrovė paskyrė vykdyti šiame reglamente nustatytas užduotis;

2)   emitento CVPD– centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, teikiantis su akcijomis, kuriomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, susijusias pagrindines paslaugas, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 909/2014 (2) priedo A skirsnio 1 arba 2 punktuose;

3)   bendrovės įvykis– emitento arba trečiojo asmens inicijuotas veiksmas, kuris apima naudojimąsi akcijų suteikiamomis teisėmis ir gali, nors ir nebūtinai, padaryti poveikį pagrindinei akcijai, pvz., pelno paskirstymas arba visuotinis susirinkimas;

4)   tarpininkas– asmuo, apibrėžtas Direktyvos 2007/36/EB 2 straipsnio d punkte, ir trečiosios valstybės tarpininkas remiantis Direktyvos 2007/36/EB 3e straipsniu;

5)   akcininko veiksmas– atsakymas, nurodymas ar kita akcininko arba akcininko paskirto trečiojo asmens reakcija siekiant taikytinų teisės aktų numatytais atvejais per bendrovės įvykį pasinaudoti akcijų suteikiamomis akcininko teisėmis;

6)   paskutinis tarpininkas– bet kuris tarpininkas iš tarpininkų grandinės, kuris akcininkui yra atidaręs vertybinių popierių sąskaitą;

7)   apskaitos diena– emitento nustatyta data, kurią, darbo dienai baigiantis, remiantis emitento CVPD arba kito pirmojo tarpininko apskaitos sistemoje įrašytomis sureguliuotomis pozicijomis, nustatomos akcijų suteikiamos teisės, įskaitant teisę dalyvauti ir balsuoti visuotiniame susirinkime, taip pat akcininko tapatybė;

8)   teisėmis grindžiama pozicija– nuo apskaitos dienos valdomų akcijų pozicija, prie kurios priskiriamos akcijų suteikiamos teisės, įskaitant teisę dalyvauti ir balsuoti visuotiniame susirinkime;

9)   pirmasis tarpininkas– emitento CVPD arba kitas emitento paskirtas tarpininkas, kuris aukščiausiu lygiu tvarko emitento akcijų, t. y. akcijų, kuriomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, apskaitą darydamas įrašus apskaitos sistemoje arba emitento akcininkų vardu laiko tas akcijas aukščiausiu lygiu. Pirmasis tarpininkas taip pat gali atlikti paskutinio tarpininko vaidmenį;

10)   mokėjimo diena– diena, kurią, jeigu taikytina, akcininkui turi būti sumokėtos pajamos, susijusios su bendrovės įvykiu;

11)   pasirinkimo laikotarpis– laikotarpis, kuriuo akcininkas gali apsispręsti, kurį pasirinkimo sandorį sudarys bendrovės įvykio metu;

12)   paskutinė dalyvavimo diena– paskutinė diena, kurią galima pirkti arba perduoti akcijas su teise dalyvauti bendrovės įvykyje, išskyrus teisę dalyvauti visuotiniame susirinkime;

13)   pirkėjo apsaugos terminas– paskutinė diena ir laikas, iki kurio pirkėjas, kuris dar negavo su bendrovės įvykiu, per kurį akcininkas turi galimybę sudaryti pasirinkimo sandorius, susijusios pagrindinės akcijos, turi pateikti pardavėjui nurodymus dėl pasirinkimo sandorio sudarymo;

14)   emitento nustatytas terminas– emitento nustatyta paskutinė diena ir laikas, kai galima emitentui, emitento paskirtam trečiajam asmeniui arba emitento CVPD pranešti apie akcininkų veiksmus, susijusius su bendrovės įvykiu; trečiojo asmens inicijuoto bendrovės įvykio atveju tai yra bet kuris terminas, iki kurio trečiajam asmeniui arba tokio trečiojo asmens paskirtam trečiajam asmeniui galima pranešti apie akcininkų veiksmus, susijusius su jo inicijuotu bendrovės įvykiu;

15)    ex diena– pirma diena, nuo kurios akcijomis prekiaujama be jų suteikiamų teisių, taip pat be teisės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame susirinkime;

16)   ISIN kodas– tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris, priskiriamas vertybiniams popieriams pagal ISO 6166 arba kitą suderinamą metodiką;

17)   LEI– Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1247/2012 (3) nurodytas juridinio asmens identifikatorius pagal ISO 17442 standartą.

2 straipsnis

Standartizuoti šablonai, sąveikumas ir kalba

1.   Šio reglamento 3–8 straipsniuose pateiktą informaciją tarpininkai perduoda naudodami priede pateiktus standartizuotus šablonus, į kuriuos įtraukia būtiniausią informaciją, ir laikosi priede nustatytų reikalavimų.

2.   Informacija, kurią emitentai turi pateikti tarpininkams ir kuri per visą tarpininkų grandinę turi būti perduota akcininkams, pateikiama naudojantis tokiu šablonu, kad ją būtų galima tvarkyti pagal 3 dalies nuostatas.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/109/EB (4) informaciją emitentas pateikia ta kalba, kuria jis skelbia finansinę informaciją, išskyrus atvejus, kai tai nėra pateisinama atsižvelgiant į emitento akcininkų bazę, taip pat ta kalba, kuri įprastai vartojama tarptautinių finansų srityje.

3.   Tarpininkai informaciją vienas kitam perduoda naudodamiesi elektroniniais ir kompiuterio skaitomais šablonais, kuriais užtikrinamas tarpusavio sąveikumas bei automatinis informacijos apdorojimas ir tarptautiniu mastu taikomi pramonės standartai, pvz., ISO, arba su ISO suderinama metodika.

4.   Tarpininkai suteikia galimybę akcininkams, kurie nėra tarpininkai, susipažinti su visa informacija, taip pat naudotis visomis įprastai prieinamomis priemonėmis ir infrastruktūra, kad šie galėtų imtis reikiamų veiksmų, nebent su akcininku susitarta kitaip. Tarpininkai užtikrina, kad tokiomis priemonėmis ir infrastruktūra jiems būtų sudarytos sąlygos sutvarkyti akcininkų veiksmus pagal 3 dalies nuostatas.

3 straipsnis

Prašymas atskleisti informaciją apie akcininko tapatybę ir atsakymas

1.   Būtinieji reikalavimai dėl prašymui atskleisti informaciją apie akcininko tapatybę pagal Direktyvos 2007/36/EB 3a straipsnio 1 dalį taikomo formato nustatyti priedo 1 lentelėje.

2.   Būtinieji reikalavimai dėl tarpininkų atsakymui į šio straipsnio 1 dalyje nurodytą prašymą taikomo formato nustatyti priedo 2 lentelėje.

3.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti būtinieji reikalavimai, jei įmanoma, taip pat taikomi teikiant su tokiais prašymais arba atsakymais susijusią naują informaciją arba juos atsiimant.

4 straipsnis

Pranešimo apie susirinkimą perdavimas

1.   Būtinieji reikalavimai dėl informacijos, kurią pagal Direktyvos 2007/36/EB 3b straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalis reikia perduoti siekiant sušaukti visuotinį susirinkimą, rūšių ir formato, nustatyti priedo 3 lentelėje.

2.   Pirmoje dalyje nurodyti reikalavimai, jei įmanoma, taip pat taikomi teikiant su tokiais pranešimais apie susirinkimą susijusią naują informaciją arba juos atsiimant.

5 straipsnis

Teisės naudotis akcininko teisėmis per visuotinį susirinkimą patvirtinimas

1.   Siekdamas padėti akcininkui naudotis savo teisėmis per visuotinį susirinkimą, įskaitant teisę dalyvauti ir balsuoti, kaip nurodyta Direktyvos 2007/36/EB 3c straipsnio 1 dalyje, paskutinis tarpininkas, gavęs prašymą, akcininkui arba akcininko paskirtam trečiajam asmeniui patvirtina į tarpininko apskaitos dokumentus įtrauktą teisėmis grindžiamą poziciją. Jeigu tarpininkų grandinėje yra daugiau kaip vienas tarpininkas, paskutinis tarpininkas užtikrina, kad į jo apskaitos dokumentus įtrauktos teisėmis grindžiamos pozicijos būtų suderintos su atitinkamomis į pirmojo tarpininko apskaitos dokumentus įtrauktomis pozicijomis.

Tokio patvirtinimo akcininkui paskutinis tarpininkas suteikti neprivalo, jeigu teisėmis grindžiama pozicija atitinkamai emitentui arba pirmajam tarpininkui yra žinoma arba bus jam perduota.

2.   Būtiniausia informacija ir duomenų elementai, įtraukiami į teisės patvirtinimą atsižvelgiant į perduodamos informacijos rūšį, nustatyti priedo 4 lentelėje.

3.   Reikalavimai pateikti šio straipsnio antroje pastraipoje nurodytą būtiniausią informaciją ir duomenų elementus, jei įmanoma, taip pat taikomi teikiant su teisių patvirtinimais susijusią naują informaciją arba juos atšaukiant.

6 straipsnis

Akcininko pranešimas apie dalyvavimą visuotiniame susirinkime

1.   Siekdamas padėti akcininkui naudotis savo teisėmis per visuotinį susirinkimą, įskaitant teisę dalyvauti ir balsuoti, kaip nurodyta Direktyvos 2007/36/EB 3c straipsnio 1 dalyje, tarpininkai, emitentui pareikalavus ir akcininkui paprašius, perduoda emitentui pranešimą apie dalyvavimą, kad akcininkas galėtų pats naudotis savo teisėmis arba paskirti trečiąjį asmenį, kuris, gavęs iš akcininko aiškius įgaliojimus ir nurodymus, galėtų naudotis tomis teisėmis akcininko vardu.

2.   Jeigu į pranešimą apie dalyvavimą yra įtraukta informacija apie balsavimą, paskutinis tarpininkas užtikrina, kad informacija apie akcijų, kuriomis remiantis buvo balsuojama, skaičių atitiktų teisėmis grindžiamą poziciją. Jeigu pranešimas apie dalyvavimą tarpininkų vienas kitam perduodamas iki apskaitos dienos, paskutinis tarpininkas prireikus atnaujina pranešimą, kad suderintų informaciją.

3.   Būtiniausia informacija ir duomenų elementai, įtraukiami į akcininko pranešimą apie dalyvavimą visuotiniame susirinkime, nustatyti priedo 5 lentelėje.

Reikalavimai pateikti šio straipsnio pirmojoje pastraipoje nurodytą būtiniausią informaciją ir duomenų elementus, jei įmanoma, taip pat taikomi pranešimams, kuriais teikiama su pranešimais apie dalyvavimą susijusi nauja informacija arba jie atšaukiami.

7 straipsnis

Balsavimo rezultatų gavimo, registravimo ir įskaitymo patvirtinimo formatas

1.   Būtiniausia informacija ir duomenų elementai, kuriuos apima elektroninio balsavimo rezultatų gavimo patvirtinimas, kaip numatyta Direktyvos 2007/36/EB 3c straipsnio 2 dalies pirmojoje pastraipoje, nustatyti priedo 6 lentelėje.

2.   Būtiniausia informacija ir duomenų elementai, kuriuos apima emitento akcininkui arba akcininko paskirtam trečiajam asmeniui suteikiamas balsų registravimo ir skaičiavimo patvirtinimas, kaip numatyta Direktyvos 2007/36/EB 3c straipsnio 2 dalies antrojoje pastraipoje, nustatyti priedo 7 lentelėje.

8 straipsnis

Informacijos apie bendrovės įvykius, išskyrus visuotinius susirinkimus, perdavimas

1.   Informacija, kurią emitentas teikia pirmajam arba kitiems tarpininkams, taip pat pranešimai, perduodami tarpininkų grandinėje, apima visą svarbiausią informaciją apie bendrovės įvykį (išskyrus visuotinį susirinkimą), kuri reikalinga tarpininkui, kad jis galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus akcininkui pagal Direktyvą 2007/36/EB, arba kuri reikalinga akcininkui, kad jis galėtų naudotis savo kaip akcininko teisėmis.

2.   Turi būti taikomi toliau nurodyti būtinieji reikalavimai dėl informacijos perdavimo sekos, datų ir terminų, susijusių su bendrovės įvykiu:

a)

emitentas pirmajam tarpininkui ir, jei įmanoma, kitiems tarpininkams informaciją apie bendrovės įvykį pateikia pakankamai anksti, kad rinkos dalyviai galėtų sureaguoti bei perduoti informaciją ir kad dar neįvykdytas operacijas ar rinkos pretenzijas būtų galima deramai išnagrinėti iki nustatytų terminų arba, jei taikytina, iki pasirinkimo laikotarpio pradžios;

b)

mokėjimo diena nustatoma atitinkamai kuo arčiau apskaitos dienos, emitento nustatyto termino arba bendrovės įvykį inicijuojančio trečiojo asmens nustatyto termino, kad mokėjimai akcininkams būtų atlikti kuo greičiau;

c)

bendrovės įvykio metu, kai akcininkas turi galimybę sudaryti pasirinkimo sandorius, pasirinkimo laikotarpis turi būti pakankamai ilgas, kad akcininkai ir tarpininkai turėtų pakankamai laiko sureaguoti;

d)

bendrovės įvykio metu, kai akcininkas turi galimybę sudaryti pasirinkimo sandorius, paskutinė dalyvavimo data ir pirkėjo apsaugos terminas, tokia eilės tvarka, turėtų sueiti anksčiau nei emitento nustatytas terminas, kad iki pasirinkimo laikotarpio pabaigos būtų galima tinkamai išnagrinėti pirkėjų pretenzijas;

e)

per bendrovės įvykį, kuriam taikomos tam tikros sąlygos, emitentas pirmajam tarpininkui informaciją apie bendrovės įvykio rezultatus pateikia kuo greičiau po emitento nustatyto termino pabaigos, dar prieš atliekant su bendrovės įvykiu susijusius mokėjimus.

3.   Po bendrovės įvykio mokėjimo dienos pirmasis tarpininkas arba, jeigu grandinėje yra daugiau kaip vienas tarpininkas, visi tarpininkai vienas po kito perduoda informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi, arba apie sandorius, kuriuos sudarė naudodamiesi akcininko sąskaita. Informacija, kurią turi pateikti tarpininkas, kiek tai yra aktualu akcininkui, apima bent jau akcininko veiksmų per bendrovės įvykį, kurio metu buvo galima sudaryti pasirinkimo sandorius, rezultatus, teisėmis grindžiamas pozicijas ir sureguliuotas pozicijas, gautas pajamas, taip pat rinkos pretenzijų, jeigu jų buvo pateikta, nagrinėjimo rezultatus.

4.   Su bendrovės įvykiais, išskyrus visuotinius susirinkimus, susijusi būtiniausia informacija ir duomenų elementai, kuriuos reikia pateikti pagal Direktyvos 2007/36/EB 3b straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalis ir perduoti jų tiek, kiek būtina atsižvelgiant į emitento įvykį, nustatyti priedo 8 lentelėje.

Pirmoje pastraipoje nustatyti reikalavimai, jei įmanoma, taip pat taikomi atšaukiant tokius pranešimus arba teikiant su jais susijusią naują informaciją.

9 straipsnis

Terminai, kurių emitentai ir tarpininkai turi laikytis bendrovės įvykių metu ir vykstant akcininkų tapatybės nustatymo procesui

1.   Bendrovės įvykį inicijuojantis emitentas informaciją apie bendrovės įvykį tarpininkams pateikia laiku, t. y. ne vėliau kaip tą pačią darbo dieną, kurią jis pagal taikytinus teisės aktus paskelbia apie bendrovės įvykį.

2.   Tvarkydamas ir perduodamas informaciją apie bendrovės įvykius, tarpininkas prireikus užtikrina, kad akcininkai turėtų pakankamai laiko sureaguoti į gautą informaciją iki emitento nustatyto termino arba apskaitos dienos.

Pirmasis tarpininkas ir bet kuris kitas informaciją apie bendrovės įvykį gaunantis tarpininkas tokią informaciją nedelsdamas ir ne vėliau kaip iki tos pačios darbo dienos, kai gavo informaciją, pabaigos perduoda kitam toliau grandinėje esančiam tarpininkui. Jeigu tarpininkas informaciją gauna savo darbo dieną po 16.00 val., jis tą informaciją perduoda nedelsdamas ir ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 10.00 val.

Jeigu pirmąsyk perdavus informaciją atitinkamos akcijos pozicija pasikeičia, pirmasis tarpininkas ir bet kuris kitas grandinėje esantis tarpininkas, remdamiesi kiekvienos darbo dienos pabaigos pozicijomis, iki apskaitos dienos šią informaciją dar perduoda į savo apskaitos dokumentus įtrauktiems naujiems akcininkams.

3.   Paskutinis tarpininkas informaciją apie bendrovės įvykį akcininkui perduoda nedelsdamas ir ne vėliau kaip iki tos pačios darbo dienos, kai ją gavo, pabaigos. Jeigu tarpininkas informaciją gauna savo darbo dieną po 16.00 val., jis tą informaciją perduoda nedelsdamas ir ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 10.00 val. Be to, jis nepagrįstai nedelsdamas ir atitinkamai iki emitento nustatyto termino arba apskaitos dienos patvirtina akcininko teisę dalyvauti bendrovės įvykyje.

4.   Kiekvienas tarpininkas, gavęs informaciją apie akcininkų veiksmus, nedelsdamas ją perduoda emitentui tokia tvarka, kuri leistų tai padaryti iki emitento nustatyto termino arba apskaitos dienos.

Tarpininkas nedelsdamas perduoda bet kokius papildomus reikalavimus, susijusius su akcininko veiksmu, apie kurį akcininkas pagal taikytinus teisės aktus privalo pranešti emitentui ir kurio negalima sutvarkyti naudojantis kompiuterio skaitoma priemone arba automatiniu būdu, kaip numatyta 2 straipsnio 3 dalyje, kad būtų įmanoma juos įvykdyti laiku, dar iki emitento nustatyto termino arba apskaitos dienos.

Paskutinis tarpininkas negali nustatyti tokio termino, kuriuo vadovaudamasis bet kokį akcininko veiksmą reikalautų atlikti anksčiau nei prieš tris darbo dienas iki emitento nustatyto termino arba apskaitos dienos. Paskutinis tarpininkas gali įspėti akcininką apie riziką, susijusią su akcijos pozicijos pokyčiais artėjant apskaitos dienai.

5.   7 straipsnio 1 dalyje nurodytas elektroninio balsavimo rezultatų gavimo patvirtinimas po balsavimo nedelsiant pateikiamas balsavusiam asmeniui.

7 straipsnio 2 dalyje nurodytą balsų registravimo ir skaičiavimo patvirtinimą emitentas pateikia laiku ir ne vėliau kaip po 15 dienų nuo prašymo gavimo arba visuotinio susirinkimo, nelygu, kuri data yra vėlesnė, nebent ši informacija jau yra paskelbta.

6.   Emitento ar emitento paskirto trečiojo asmens prašymą atskleisti akcininko tapatybę tarpininkai, atsižvelgdami į prašymo aprėptį, nedelsdami ir ne vėliau kaip iki tos pačios darbo dienos, kurią jį gavo, pabaigos perduoda paskesniam grandinėje esančiam tarpininkui. Jeigu tarpininkas prašymą gauna savo darbo dieną po 16.00 val., jis tą informaciją perduoda nedelsdamas ir ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 10.00 val.

Tarpininkai atsakymą į prašymą atskleisti akcininko tapatybę prašyme nurodytam gavėjui pateikia nedelsdami, perduodami jį ne vėliau kaip kitą darbo dieną po apskaitos dienos arba dienos, kurią atsakymą teikiantis tarpininkas gavo prašymą, nelygu, kuri data yra vėlesnė.

Antroje pastraipoje nurodytas terminas netaikomas tiems atsakymams į prašymus arba atitinkamai toms prašymo dalims, kurių negalima apdoroti naudojantis kompiuterio skaitoma priemone arba automatiniu būdu, kaip numatyta 2 straipsnio 3 dalyje. Jis taip pat netaikomas atsakymams į prašymus, kuriuos tarpininkas gauna nuo apskaitos dienos praėjus daugiau kaip septynioms darbo dienoms. Tokiais atvejais atsakymą tarpininkas pateikia nedelsdamas, perduodamas jį bet kuriuo atveju iki emitento nustatyto termino.

7.   Šio straipsnio 1–6 dalyse nurodyti terminai tiek, kiek reikia, taikomi atšaukiant atitinkamą informaciją arba ją atnaujinant.

8.   Tarpininkas visus šiame straipsnyje nurodytus informacinius pranešimus pažymi laiko žyma.

10 straipsnis

Būtinieji saugumo reikalavimai

1.   Perduodami informaciją tarpininkams, akcininkams ar akcininkų paskirtiems tretiesiems asmenims pagal Direktyvos 2007/36/EB 3a, 3b ir 3c straipsnius, emitentas ir tarpininkas taiko atitinkamas technines ir organizacines priemones, kuriomis siekiama užtikrinti bendrovės įvykį inicijuojančio emitento ar trečiojo asmens parengtos informacijos saugumą, vientisumą ir autentiškumo patvirtinimą. Tarpininkai tokias priemones taip pat taiko perduodami informaciją emitentui arba emitento paskirtam trečiajam asmeniui.

2.   Tarpininkas, iš emitento arba emitento paskirto trečiojo asmens gavęs prašymą atskleisti akcininko tapatybę arba bet kurį kitą šiame reglamente nurodytą pranešimą, kurį reikia perduoti per tarpininkų grandinę arba akcininkams, patikrina, ar prašymas arba perduodama informacija iš tiesų gauta iš emitento.

11 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis pradedamas taikyti 2020 m. rugsėjo 3 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugsėjo 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 184, 2007 7 14, p. 17.

(2)  2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 (OL L 257, 2014 8 28, p. 1).

(3)  2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1247/2012, kuriuo nustatomi pranešimų apie sandorius, teikiamų sandorių duomenų saugykloms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų, formato ir dažnumo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 352, 2012 12 21, p. 20).

(4)  2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 390, 2004 12 31, p. 38).


PRIEDAS

1 lentelė

Prašymas atskleisti informaciją apie akcininko tapatybę

Informacijos rūšis

Aprašymas

Formatas

Duomenų rengėjas

A.   Išsami informacija apie prašymą (dėl kiekvieno ISIN kodo turi būti siunčiamas atskiras prašymas)

1.

Prašymo unikalus identifikatorius

Unikalus numeris, priskiriamas kiekvienam prašymui atskleisti informaciją

[24 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas arba jo paskirtas trečiasis asmuo

2.

Prašymo rūšis

Prašymo rūšis (prašymas atskleisti akcininko tapatybę)

[4 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas arba jo paskirtas trečiasis asmuo

3.

Prašymo aprėptis

Nurodoma, ar prašymą reikia persiųsti kitiems toliau tarpininkų grandinėje esantiems tarpininkams, kad jie į jį atsakytų. Jeigu ne, lauką reikia palikti tuščią.

[Pasirinktinai pildomas laukas. Užpildomas, jeigu taikytina: TAIP]

Emitentas arba jo paskirtas trečiasis asmuo

4.

ISIN kodas

Apibrėžtis

[12 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas

5.

Apskaitos data

Apibrėžtis

[Data (MMMMmmdd)]

Emitentas

6.

Emitento nustatytas terminas

Apibrėžtis Emitento terminas nustatomas pagal šio reglamento 9 straipsnį.

[Data (MMMMmmdd); UTC (suderintasis pasaulinis laikas)]

Emitentas

7.

Ribinis kiekis, kuriuo ribojama galimybė teikti prašymą

Jeigu taikytina. Ribinis kiekis išreiškiamas absoliučiu akcijų skaičiumi.

[Pasirinktinai pildomas laukas. Užpildomas, jeigu taikytina:

15 skaitmeninių ženklų]

Emitentas

8.

Data, nuo kurios akcijos yra laikomos

Jeigu taikytina. Jeigu emitentas nusprendžia į savo prašymą įtraukti datą, nuo kurios yra laikomos akcijos, jis savo prašyme nurodo, kaip ši data buvo nustatyta.

Toks prašymas gali turėti poveikio automatizuotam prašymo apdorojimui.

[Pasirinktinai pildomas laukas. Užpildomas, jeigu taikytina: TAIP]

Emitentas

B.   Išsami informacija apie gavėją, kuriam turi būti nusiųstas atsakymas

1.

Atsakymo gavėjo unikalus identifikatorius

Unikalus nacionalinis registracijos numeris, prieš kurį pateikiamas šalies kodas – šiuo nurodoma gavėjo registruotos buveinės šalis, arba emitento ar emitento paskirto trečiojo asmens, emitento CVPD, kito tarpininko ar paslaugų teikėjo, kuriam tarpininkas persiunčia atsakymą, LEI.

[20 raidinių skaitmeninių ženklų.

Šalies kodas turi būti sudarytas iš dviejų raidžių, kaip nustatyta pagal ISO 3166–1 dviraidžio kodo standartą arba suderinamą metodiką].

Emitentas

2.

Atsakymo gavėjo pavadinimas (vardas ir pavardė)

 

[140 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas

3.

Atsakymo gavėjo adresas

BIC adresas, saugus arba patvirtintas el. pašto adresas, saugaus interneto portalo URL ar kiti išsamūs adreso duomenys, kuriais užtikrinama, kad informacija bus gauta, o perdavimas bus saugus

[raidinių skaitmeninių ženklų laukas]

Emitentas


2 lentelė

Atsakymas į prašymą atskleisti informaciją apie akcininko tapatybę

Informacijos rūšis

Aprašymas

Formatas

Duomenų rengėjas

A.   Išsami informacija apie pirminį emitento prašymą

1.

Prašymo unikalus identifikatorius

Žr. 1 lentelės A.1 lauką.

[24 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas arba jo paskirtas trečiasis asmuo

2.

Atsakymo unikalus identifikatorius

Unikalus numeris, kuriuo identifikuojamas kiekvienas atsakymas

[24 raidinių skaitmeninių ženklų]

Atsakantysis tarpininkas

3.

Prašymo rūšis

Žr. 1 lentelės A.2 lauką.

[4 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas arba jo paskirtas trečiasis asmuo

4.

ISIN kodas

Žr. 1 lentelės A.4 lauką.

[12 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas

5.

Apskaitos data

Žr. 1 lentelės A.5 lauką.

[Data (MMMMmmdd)]

Emitentas

B.   Informacija apie atsakančiojo tarpininko turimas akcijas

1.

Atsakančiojo tarpininko unikalus identifikatorius

Unikalus nacionalinis registracijos numeris, prieš kurį pateikiamas šalies kodas – šiuo nurodoma atsakančiojo tarpininko registruotos buveinės šalis, arba LEI

[20 raidinių skaitmeninių ženklų.

Šalies kodas turi būti nurodytas 1 lentelės B.1 lauke nustatyta forma].

Atsakantysis tarpininkas

2.

Atsakančiojo tarpininko pavadinimas (vardas ir pavardė)

 

[140 raidinių skaitmeninių ženklų]

Atsakantysis tarpininkas

3.

Bendras atsakančiojo tarpininko turimų akcijų skaičius

Bendras skaičius – tai B.4 ir B.5 laukuose nurodytų skaičių suma.

[15 skaitmeninių ženklų, jeigu taikytina, su dešimtainės trupmenos skyrikliu]

Atsakantysis tarpininkas

4.

Atsakančiojo tarpininko laikomų akcijų skaičius nuosavoje sąskaitoje

 

[15 skaitmeninių ženklų, jeigu taikytina, su dešimtainės trupmenos skyrikliu]

Atsakantysis tarpininkas

5.

Atsakančiojo tarpininko laikomų akcijų skaičius kito asmens sąskaitoje

 

[15 skaitmeninių ženklų, jeigu taikytina, su dešimtainės trupmenos skyrikliu]

Atsakantysis tarpininkas

6.

Vertybinių popierių sąskaitos tvarkytojo unikalus identifikatorius

Vertybinių popierių sąskaitos tvarkytojo, t. y. pirmesnėje grandinės dalyje esančio tarpininko, pas kurį atsakantysis tarpininkas yra atidaręs vertybinių popierių sąskaitą, LEI

[20 raidinių skaitmeninių ženklų]

Atsakantysis tarpininkas

7.

Vertybinių popierių sąskaitos numeris

Atsakančiojo tarpininko vertybinių popierių sąskaitos, kurią jis yra atidaręs pas pirmesnėje grandinės dalyje esantį tarpininką, numeris

[20 raidinių skaitmeninių ženklų]

Atsakantysis tarpininkas

C.   Atsakančiojo tarpininko turima informacija apie akcininko tapatybę (pasikartojantis blokas, kurį reikia atskirai užpildyti dėl kiekvieno akcininko, kurį žino atsakantysis tarpininkas, įskaitant, jeigu taikytina, dėl atsakančiojo tarpininko nuosavoje sąskaitoje turimos pozicijos)

1a).

Akcininko, kuris yra juridinis asmuo, unikalus identifikatorius

1)

Unikalus nacionalinis registracijos numeris, prieš kurį pateikiamas šalies kodas – šiuo nurodoma akcininko registracijos šalis, arba LEI;

[20 raidinių skaitmeninių ženklų]

Atsakantysis tarpininkas

2)

jeigu nėra nei LEI, nei registracijos numerio, identifikacinis įmonės kodas (BIC), prieš kurį pateikiamas šalies kodas – šiuo nurodoma akcininko registracijos šalis, ARBA

[11 raidinių skaitmeninių ženklų]

3)

kliento kodas, kuriuo bet kurioje jurisdikcijoje unikaliai identifikuojamas kiekvienas juridinis asmuo arba struktūra, – prieš jį pateikiamas akcininko registracijos šalies kodas

[50 raidinių skaitmeninių ženklų.

Šalies kodas turi būti nurodytas 1 lentelės B.1 lauke nustatyta forma

1b).

Akcininko, kuris yra fizinis asmuo, unikalus identifikatorius

Nacionalinis identifikatorius, kaip apibrėžta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 (*1) 6 straipsnyje

[35 raidinių skaitmeninių ženklų]

Atsakantysis tarpininkas

2a).

Akcininko, kuris yra juridinis asmuo, pavadinimas

 

[140 raidinių skaitmeninių ženklų]

Atsakantysis tarpininkas

2b).

Akcininko, kuris yra fizinis asmuo, vardas ir pavardė

1)

Akcininko vardas (-ai). Jeigu akcininkas turi daugiau kaip vieną vardą, visi vardai atskiriami kableliu.

[140 raidinių skaitmeninių ženklų]

Atsakantysis tarpininkas

2)

Akcininko pavardė(s). Jeigu akcininkas turi daugiau kaip vieną pavardę, visos pavardės atskiriamos kableliu.

[140 raidinių skaitmeninių ženklų]

Atsakantysis tarpininkas

3.

Adresas (gatvė)

 

[140 raidinių skaitmeninių ženklų]

Atsakantysis tarpininkas

4.

Pašto kodas

 

[10 raidinių skaitmeninių ženklų]

Atsakantysis tarpininkas

5.

Miestas

 

[35 raidinių skaitmeninių ženklų]

Atsakantysis tarpininkas

6.

Šalis

Šalies kodas

[Dviraidis šalies kodas, nurodytas 1 lentelės B.1 lauke nustatyta forma]

Atsakantysis tarpininkas

7.

Pašto kodo pašto dėžutė

 

[10 raidinių skaitmeninių ženklų]

Atsakantysis tarpininkas

8.

Pašto dėžutės numeris

 

[10 raidinių skaitmeninių ženklų]

Atsakantysis tarpininkas

9.

El. paštas

El. paštas. Jeigu nėra, lauką reikia palikti tuščią.

[255 raidinių skaitmeninių ženklų]

Atsakantysis tarpininkas

Pasikartojantis blokas (dėl skirtingų tipų akcijų paketų ar skirtingų akcijų laikymo datų pildyti atskirai)

10.

Akcijų paketo tipas

Nurodomas akcijų paketo tipas.

Pasirinkti tinkamą: O = nuosavoje sąskaitoje laikomas akcijų paketas; N = paskirtojo asmens įsigytas akcijų paketas; B = netiesiogiai laikomas akcijų paketas; U = nežinoma

[1 raidinis skaitmeninis ženklas]

Atsakantysis tarpininkas

11.

Atsakančiojo tarpininko sąskaitoje akcininko laikomų akcijų skaičius

Akcininko laikomų akcijų skaičius, kurį nurodo atsakantysis tarpininkas

[15 skaitmeninių ženklų, jeigu taikytina, su dešimtainės trupmenos skyrikliu]

Atsakantysis tarpininkas

12.

Pradinė akcijų laikymo data

Jeigu taikytina.

[Data (MMMMmmdd)]

Atsakantysis tarpininkas

13.

Akcininko paskirto trečiojo asmens pavadinimas (vardas ir pavardė)

Jeigu taikytina, šiame lauke nurodomas trečiasis asmuo, įgaliotas priimti investicinius sprendimus akcininko vardu.

[Pasirinktinai pildomas laukas.

Jeigu taikytina, informacija pateikiama C.2a) ar C.2b) lauke nurodytu formatu].

Atsakantysis tarpininkas

14.

Akcininko paskirto trečiojo asmens unikalus identifikatorius

Jeigu taikytina, šiame lauke nurodomas trečiasis asmuo, įgaliotas priimti investicinius sprendimus akcininko vardu.

[Pasirinktinai pildomi laukai.

Jeigu taikytina, unikalus identifikatorius nurodomas C.1a) ar C.1b) lauke nurodytu formatu].

Atsakantysis tarpininkas


3 lentelė

Pranešimas apie susirinkimą

Pagal Direktyvos 2007/36/EB 3b straipsnio 1 dalies b punktą ir 3b straipsnio 2 dalį, jeigu šioje lentelėje pateikta su visuotinio susirinkimo sušaukimu susijusi informacija akcininkams pateikiama emitento svetainėje, į pranešimą apie susirinkimą, kurį turi parengti emitentas ir kurį turi perduoti tarpininkai, turi būti įtraukti tik A, B ir C blokai, įskaitant URL nuorodą į svetainę, kurioje galima rasti informaciją.


Informacijos rūšis

Aprašymas

Formatas

Duomenų rengėjas

A.   Išsami informacija apie pranešimą

1.

Įvykio unikalus identifikatorius

Unikalus numeris

[raidinių skaitmeninių ženklų laukas]

Emitentas arba jo paskirtas trečiasis asmuo

2.

Pranešimo tipas

Pranešimo tipas (kaip antai pranešimas apie susirinkimą, atšaukimas arba naujos informacijos paskelbimas)

[4 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas arba jo paskirtas trečiasis asmuo

B.   Išsami informacija apie emitentą

1.

ISIN kodas

Apibrėžtis Akcijos, dėl kurios skelbiamas pranešimas, ISIN kodas

Pasikartojantis laukas: jeigu akcijos yra skirtingų klasių, nurodykite visus ISIN kodus

[12 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas

2.

Emitento pavadinimas

 

[140 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas

C.   Išsami informacija apie susirinkimą

1.

Visuotinio susirinkimo data

 

[Data (MMMMmmdd)]

Emitentas

2.

Visuotinio susirinkimo laikas

Nurodomas visuotinio susirinkimo pradžios laikas, įskaitant atitinkamą laiko juostą.

[UTC (suderintasis pasaulinis laikas)]

Emitentas

3.

Visuotinio susirinkimo rūšis

Nurodoma šaukiamo visuotinio susirinkimo rūšis.

[4 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas

4.

Visuotinio susirinkimo vieta

Nurodomas visuotinio susirinkimo vietos adresas, įskaitant, jeigu taikytina, virtualios susirinkimo vietos URL.

Jeigu susirinkimas vyksta keliose vietose, pateikiamas kiekvienos iš jų adresas.

[255 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas

5.

Apskaitos data

Apibrėžtis

[Data (MMMMmmdd)]

Emitentas

6.

Universalusis ištekliaus adresas (URL)

URL nuoroda į svetainę, kurioje galima rasti išsamią informaciją, kurią reikia pateikti akcininkams prieš visuotinį susirinkimą, įskaitant dalyvavimo, balsavimo ir naudojimosi kitomis akcininkų teisėmis, pvz., klausimų įtraukimo į darbotvarkę, procedūras.

[255 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas

D.   Dalyvavimas visuotiniame susirinkime (pasikartojantis blokas; dėl kiekvieno galimo alternatyvaus dalyvavimo būdo pildyti atskirai)

1.

Akcininko dalyvavimo metodas

Dalyvavimo būdas, pvz.: VI = virtualus dalyvavimas; PH = dalyvavimas asmeniškai; PX = dalyvavimas per įgaliotinį; EV = balsavimas raštu.

Bet koks kitas galimas dalyvavimo būdas taip pat turėtų būti standartizuotai nurodytas.

2 raidiniai skaitiniai ženklai

Emitentas

2.

Emitento nustatytas pranešimo apie dalyvavimą pateikimo terminas

Paskutinė diena ir laikas, kai akcininkas gali emitentui pranešti apie savo dalyvavimą.

[Data (MMMMmmdd); UTC (suderintasis pasaulinis laikas)]

Emitentas

3.

Emitento nustatytas balsavimo terminas

Paskutinė diena ir laikas, kai akcininkas gali kiekvienu dalyvavimo būdu, kiek taikytina, pateikti emitentui savo balsus.

[Data (MMMMmmdd); UTC (suderintasis pasaulinis laikas)]

Emitentas

E.   Darbotvarkė (pasikartojantis blokas; dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo pildyti atskirai)

1.

Darbotvarkės klausimo unikalus identifikatorius

Unikalus numeris

[4 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas

2.

Darbotvarkės klausimo pavadinimas

Darbotvarkės klausimo antraštė arba trumpa santrauka

[100 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas

3.

Medžiagos universalusis ištekliaus adresas (URL)

Jeigu taikytina. Konkretus su darbotvarkės klausimu susijusios medžiagos URL.

Jeigu atitinkamos medžiagos nėra, lauką reikia palikti tuščią.

[Jeigu laukas pildomas: 255 raidiniai skaitmeniniai ženklai]

Emitentas

4.

Balsavimas

Jeigu taikytina. Nurodoma, ar balsavimas dėl darbotvarkės klausimo yra privalomas (BV), ar patariamasis (AV).

Jeigu dėl darbotvarkės klausimo balsuoti nereikia, lauką reikia palikti tuščią.

[Jeigu laukas pildomas: 2 raidiniai skaitmeniniai ženklai]

Emitentas

5.

Alternatyvios balsavimo galimybės

Jeigu taikytina. Nurodomos visos alternatyvios balsavimo dėl darbotvarkės klausimo galimybės, kuriomis gali naudotis akcininkas, pvz., balsavimas „už“ (VF); balsavimas „prieš“ (VA); susilaikymas (AB); balsavimo biuletenio nepildymas (BL) ar kita (OT).

Jeigu dėl darbotvarkės klausimo balsuoti nereikia, lauką reikia palikti tuščią.

[Jeigu laukas pildomas: 2 raidiniai skaitmeniniai ženklai]

Emitentas

F.   Išsami informacija apie terminus, susijusius su naudojimusi kitomis akcininkų teisėmis (pasikartojantis blokas; dėl kiekvieno taikomo termino pildyti atskirai)

1.

Termino objektas

Nurodoma akcininkų teisė, kuriai taikomas terminas (pvz., nutarimų projektų teikimas ar klausimų įtraukimas į darbotvarkę).

[100 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas

2.

Taikytinas emitento nustatytas terminas

Nurodomas terminas, susijęs su naudojimusi pirmiau pateiktame lauke nurodyta akcininkų teise.

[Data (MMMMmmdd); UTC (suderintasis pasaulinis laikas)]

Emitentas


4 lentelė

Teisės patvirtinimas

Informacijos rūšis

Aprašymas

Formatas

Duomenų rengėjas

A.   Išsami informacija apie visuotinį susirinkimą ir pranešimą

1.

Patvirtinimo unikalus identifikatorius

Unikalus numeris

[12 raidinių skaitmeninių ženklų]

Paskutinis tarpininkas

2.

Emitento pavadinimas

 

[140 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas

3.

Įvykio unikalus identifikatorius

Emitento ar emitento paskirto trečiojo asmens paskelbto visuotinio susirinkimo unikalus identifikatorius

[4 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas arba jo paskirtas trečiasis asmuo

4.

Pranešimo tipas

Pranešimo tipas (teisės patvirtinimas)

[4 raidinių skaitmeninių ženklų]

Paskutinis tarpininkas

5.

ISIN kodas

Apibrėžtis

[12 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas

B.   Išsami informacija apie teisėmis grindžiamą akcijų poziciją (pasikartojantis blokas; dėl kiekvienos akcininko vertybinių popierių sąskaitos pildyti atskirai)

1.

Apskaitos data

Apibrėžtis

[Data (MMMMmmdd)]

Emitentas

2.

Teisėmis grindžiama pozicija

Apibrėžtis

[24 skaitmeninių ženklų]

Paskutinis tarpininkas

3.

Vertybinių popierių sąskaitos numeris

 

[20 raidinių skaitmeninių ženklų]

Paskutinis tarpininkas

4.

Sąskaitos turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė)

 

[140 raidinių skaitmeninių ženklų. Informacija pateikiama 2 lentelės C.2a) ar C.2b) lauke nurodytu formatu]

Paskutinis tarpininkas

C.   Išsami informacija apie akcininką – juridinį arba fizinį asmenį

1.

Akcininko pavadinimas (vardas ir pavardė)

Juridiniams ar fiziniams asmenims

[Informacija pateikiama 2 lentelės C.2a) ar C.2b) lauke nurodytu formatu]

Paskutinis tarpininkas

2.

Akcininko unikalus identifikatorius

Juridiniams ar fiziniams asmenims

[Informacija pateikiama 2 lentelės C.1a) ar C.1b) lauke nurodytu formatu]

Paskutinis tarpininkas

3.

Įgaliotinio ar kito akcininko paskirto trečiojo asmens pavadinimas (vardas ir pavardė)

Jeigu taikytina

[Informacija pateikiama 2 lentelės C.2a) ar C.2b) lauke nurodytu formatu]

Paskutinis tarpininkas

4.

Įgaliotinio ar kito akcininko paskirto trečiojo asmens unikalus identifikatorius

Jeigu taikytina

[Informacija pateikiama 2 lentelės C.1a) ar C.1b) lauke nurodytu formatu]

Paskutinis tarpininkas


5 lentelė

Pranešimas apie dalyvavimą

Informacijos rūšis

Aprašymas

Formatas

Duomenų rengėjas

A.   Išsami informacija apie pranešimą

1.

Pranešimo apie dalyvavimą unikalus identifikatorius

Unikalus identifikatorius

[raidinių skaitmeninių ženklų laukas]

Paskutinis tarpininkas

2.

Pranešimo tipas

Nurodomas pranešimo tipas.

[4 raidinių skaitmeninių ženklų]

Paskutinis tarpininkas

3.

Įvykio unikalus identifikatorius

Emitento ar emitento paskirto trečiojo asmens paskelbto visuotinio susirinkimo unikalus identifikatorius

[4 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas arba jo paskirtas trečiasis asmuo

4.

ISIN

Apibrėžtis

[12 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas

B.   Pranešimas apie dalyvavimą kiekvienu iš galimų būdų

1.

Dalyvavimo būdas

Akcininkas, kiek taikytina, nurodo, kokiu būdu dalyvaus bendrovės įvykyje.

Jeigu dalyvauti galima skirtingais būdais, nurodomas kiekvienas su 3 lentelės D skirsnyje pateiktomis alternatyvomis suderinamas būdas, pvz., dalyvavimas asmeniškai, per įgaliotinį arba elektroninis balsavimas.

 

Atitinkamai paskutinis tarpininkas arba akcininkas

2.

Akcininko pavadinimas (vardas ir pavardė)

 

[Informacija pateikiama 2 lentelės C.2a) ar C.2b) lauke nurodytu formatu]

Paskutinis tarpininkas arba akcininkas

3a).

Akcininko, kuris yra juridinis asmuo, unikalus identifikatorius

Žr. 2 lentelės C.1a) lauką.

[Informacija pateikiama 2 lentelės C.1a) lauke nurodytu formatu]

Paskutinis tarpininkas arba akcininkas

3b).

Akcininko, kuris yra fizinis asmuo, unikalus identifikatorius

Žr. 2 lentelės C.1b) lauką.

[Informacija pateikiama 2 lentelės C.1b) lauke nurodytu formatu]

Paskutinis tarpininkas arba akcininkas

4.

Įgaliotinio ar kito akcininko paskirto trečiojo asmens pavadinimas (vardas ir pavardė)

Jeigu taikytina

[Pasirinktinai pildomas laukas. Jeigu laukas pildomas: informacija pateikiama 2 lentelės C.2a) ar C.2b) lauke nurodytu formatu]

Paskutinis tarpininkas arba akcininkas

5.

Įgaliotinio ar kito akcininko paskirto trečiojo asmens unikalus identifikatorius

Jeigu taikytina

[Pasirinktinai pildomas laukas. Jeigu laukas pildomas: informacija pateikiama 2 lentelės C.1a) ar C.1b) lauke nurodytu formatu]

Paskutinis tarpininkas arba akcininkas

C.   Balsavimas, jeigu taikytina (pasikartojantis blokas; dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo pildyti atskirai)

1.

Darbotvarkės klausimas

Darbotvarkės klausimo unikalus identifikatorius, 3 lentelė

[Informacija pateikiama 3 lentelės E.1 lauke nurodytu formatu]

 

Pasikartojantis blokas; dėl kiekvienos balsavimo pozicijos pildyti atskirai

2.

Balsavimo pozicija

Nurodoma balsavimo pozicija.

[Informacija pateikiama 3 lentelės E.5 lauke nurodytu formatu]

Paskutinis tarpininkas arba akcininkas

3.

Akcijų, kuriomis balsuota, skaičius

Akcijų, kuriomis balsuota dėl darbotvarkės klausimo, skaičius kiekvienai balsavimo pozicijai

Jeigu balsavimo pozicija taikoma visoms akcijoms, šį lauką reikia palikti tuščią.

[Jeigu laukas pildomas: 15 skaitmeninių ženklų, jeigu taikytina, su dešimtainės trupmenos skyrikliu]

Paskutinis tarpininkas arba akcininkas


6 lentelė

Balsavimo rezultatų gavimas

Informacijos rūšis

Aprašymas

Formatas

Duomenų rengėjas

1.

Gavimo fakto unikalus identifikatorius

Unikalus numeris

[12 raidinių skaitmeninių ženklų]

Tarpininkas arba patvirtinantysis asmuo

2.

Pranešimo tipas

Nurodomas patvirtinimo tipas.

[4 raidinių skaitmeninių ženklų]

Tarpininkas

3.

Įvykio unikalus identifikatorius

Visuotinio susirinkimo unikalus identifikatorius

[12 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas/tarpininkas

4.

ISIN kodas

Apibrėžtis

[12 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas

5.

Visuotinio susirinkimo data

 

[Data (MMMMmmdd)]

Emitentas

6.

Emitento pavadinimas

 

[140 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas

7.

Patvirtinančiojo asmens pavadinimas (vardas ir pavardė)

 

[140 raidinių skaitmeninių ženklų. Informacija pateikiama 2 lentelės C.2a) ar C.2b) lauke nurodytu formatu]

Gavimą patvirtinantis asmuo

8.

Balsavusio asmens pavadinimas (vardas ir pavardė)

 

[140 raidinių skaitmeninių ženklų. Informacija pateikiama 2 lentelės C.2a) ar C.2b) lauke nurodytu formatu]

Patvirtinantysis asmuo

9.

Akcininko pavadinimas (vardas ir pavardė)

 

[Pasirinktinai pildomas laukas. Užpildomas, jeigu taikytina:

[140 raidinių skaitmeninių ženklų. Informacija pateikiama 2 lentelės C.2a) ar C.2b) lauke nurodytu formatu]

Tarpininkas arba patvirtinantysis asmuo


7 lentelė

Balsavimo rezultatų registravimo ir skaičiavimo patvirtinimas

Informacijos rūšis

Aprašymas

Formatas

Duomenų rengėjas

1.

Patvirtinimo unikalus identifikatorius

Unikalus numeris

[12 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas/tarpininkas

2.

Pranešimo tipas

Nurodomas patvirtinimo tipas.

[4 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas/tarpininkas

3.

Įvykio unikalus identifikatorius

Visuotinio susirinkimo unikalus identifikatorius

[12 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas/tarpininkas

4.

ISIN kodas

Apibrėžtis

[12 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas

5.

Visuotinio susirinkimo data

 

[Data (MMMMmmdd)]

Emitentas

6.

Emitento pavadinimas

 

[140 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas

7.

Akcininko pavadinimas (vardas ir pavardė)

[Pasirinktinai pildomas laukas, jeigu nurodomas akcininko pavadinimas (vardas ir pavardė).]

[140 raidinių skaitmeninių ženklų. Informacija pateikiama 2 lentelės C.2a) ar C.2b) lauke nurodytu formatu]

Emitentas

8.

Akcininko paskirto trečiojo asmens pavadinimas (vardas ir pavardė)

[Pasirinktinai pildomas laukas, jeigu nurodomas akcininko paskirto trečiojo asmens pavadinimas (vardas ir pavardė).]

[140 raidinių skaitmeninių ženklų. Informacija pateikiama 2 lentelės C.2a) ar C.2b) lauke nurodytu formatu]

 

9.

Būdas

Nurodomas būdas, kuriuo emitentas gavo įregistruotus ir suskaičiuotus balsavimo rezultatus, taip pat nurodoma, ar tai įvyko iki susirinkimo, ar per jį.

[70 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas

10.

Gavimo data ir laikas

[Pasirinktinai pildomas laukas, tik jeigu balsuota iki susirinkimo]. Nurodoma data ir, jeigu žinoma, laikas, kada buvo gauti įregistruoti ir suskaičiuoti balsavimo rezultatai.

[Data (MMMMmmdd); UTC (suderintasis pasaulinis laikas)]

Emitentas

11.

Balsavimo rezultatų unikalus identifikatorius

Jeigu yra, pranešimo, į kurį įtraukti emitento įregistruoti ir suskaičiuoti balsavimo rezultatai, unikalus identifikatorius

[12 raidinių skaitmeninių ženklų]

Akcininkas arba akcininko paskirtas trečiasis asmuo


8 lentelė

Pranešimas apie bendrovės įvykius, išskyrus visuotinius susirinkimus

Pagal Direktyvos 2007/36/EB 3b straipsnio 1 dalies b punktą ir 3b straipsnio 2 dalį, jeigu emitentas savo svetainėje akcininkams pateikė informaciją apie bendrovės įvykius (išskyrus visuotinius susirinkimus), įskaitant į toliau pateiktą lentelę įtrauktą informaciją ir duomenų elementus tiek, kiek jie yra susiję su emitento įvykiu, į pranešimą apie bendrovės įvykį turi būti reikalaujama įtraukti tik A bloką, taip pat URL nuorodą į svetainę, kurioje galima rasti informaciją.


Informacijos rūšis

Aprašymas

Formatas

Duomenų rengėjas

A.   Išsami informacija apie bendrovės įvykį

1.

Bendrovės įvykio unikalus identifikatorius

Unikalus numeris

[12 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas arba jo paskirtas trečiasis asmuo

2.

Bendrovės įvykio tipas

Nurodomas bendrovės įvykio tipas, pvz., pelno paskirstymas, emitento akcijų reorganizacija

[42 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas arba jo paskirtas trečiasis asmuo

3.

ISIN kodas

Apibrėžtis Pagrindinės akcijos ISIN kodas

[12 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas

4.

ISIN kodas

Jeigu taikytina, laikinosios akcijos ar vertybinio popieriaus ISIN kodas

[12 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas

5.

URL

URL nuoroda į svetainę, kurioje akcininkams pateikta išsami informacija apie bendrovės įvykį

[255 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas

B.   Bendrovės įvykiui taikytinos pagrindinės datos (įtraukti tik tas, kurios yra taikytinos konkrečiam bendrovės įvykiui)

1.

Paskutinio dalyvavimo data

Apibrėžtis

[Data (MMMMmmdd)]

Pirmasis tarpininkas

2.

Ex data

Apibrėžtis

[Data (MMMMmmdd)]

Pirmasis tarpininkas

3.

Apskaitos data

Apibrėžtis

[Data (MMMMmmdd)]

Emitentas

4.

Pasirinkimo laikotarpio pradžia

Apibrėžtis

[Data (MMMMmmdd)]

Emitentas

5.

Paskutinė pasirinkimo laikotarpio diena

Apibrėžtis

[Data (MMMMmmdd)]

Emitentas

6.

Emitento nustatytas terminas

Apibrėžtis

[Data (MMMMmmdd); UTC (suderintasis pasaulinis laikas)]

Emitentas

7.

Mokėjimo data

Apibrėžtis

[Data (MMMMmmdd)]

Emitentas

8.

Pirkėjo apsaugos terminas

Apibrėžtis

[Data (MMMMmmdd)]

Tarpininkas

C.   Išsami informacija apie akcininko galimybes sudaryti pasirinkimo sandorius (pasikartojantis blokas; dėl kiekvieno ISIN kodo, jeigu taikytina, pildyti atskirai)

1.

Alternatyvūs pasirinkimo sandoriai, kuriuos gali sudaryti akcininkas

Nurodomi pasirinkimo sandoriai.

[100 raidinių skaitmeninių ženklų]

Emitentas


(*1)  2016 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/590, kuriuo Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas pranešimo apie sandorius kompetentingoms institucijoms techniniais reguliavimo standartais (OL L 87, 2017 3 31, p. 449).