13.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 204/11


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/1118

2018 m. birželio 7 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios garantijos dydžio sumažinimo ir atleidimo nuo pareigos pateikti garantiją sąlygų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 99 straipsnio c punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 95 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos, kurias turi atitikti ekonominės veiklos vykdytojas, kad jam būtų leista pateikti bendrąją garantiją, užtikrinančią skolos muitinei ir kitų privalomųjų mokėjimų sumokėjimą. Reglamento (ES) Nr. 952/2013 95 straipsnio 2 dalyje nustatyti papildomi kriterijai, kuriuos turi atitikti ekonominės veiklos vykdytojai, kad jiems būtų leista pateikti tokią sumažinto dydžio bendrąją garantiją arba naudotis atleidimu nuo pareigos pateikti garantiją dėl galinčių atsirasti skolų muitinei ir kitų privalomųjų mokėjimų. Vienas iš tų kriterijų yra finansinio mokumo kriterijus (2). Šis kriterijus laikomas įvykdytu, jeigu pareiškėjo finansinė padėtis yra gera, ir dėl to jis gali įvykdyti savo įsipareigojimus, deramai atsižvelgus į atitinkamos verslo veiklos rūšies ypatumus;

(2)

nagrinėdamos prašymą dėl bendrosios garantijos dydžio sumažinimo arba atleidimo nuo pareigos pateikti garantiją, muitinės administracijos turi įvertinti, ar pareiškėjas yra pajėgus sumokėti skolą muitinei ir kitus privalomuosius mokėjimus sudarančią sumą, jei to prireiktų;

(3)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 84 straipsnyje nustatytos sąlygos, kurias turi atitikti ekonominės veiklos vykdytojas (3), kad jam būtų leista naudotis sumažinto dydžio bendrąja garantija arba kad jis būtų atleistas nuo pareigos pateikti garantiją. Be kitų sąlygų, nustatytų pagal finansinio mokumo kriterijų, reikalaujama, kad pareiškėjas pagrįstų turįs pakankamai finansinių išteklių savo pareigoms, susijusioms su galinčia atsirasti skola muitinei ir kitais privalomaisiais mokėjimais, kurių sumokėjimo garantija neužtikrina, įvykdyti. Tačiau iš praktinės Reglamento (ES) Nr. 952/2013 ir Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 įgyvendinimo patirties matyti, kad ši sąlyga yra per daug ribojanti, nes suprantama tik kaip reikalingo likvidaus turto turėjimas. Likvidus turtas ne vienintelis rodiklis, liudijantis, kad ekonominės veiklos vykdytojas gali sumokėti skolą muitinei arba kitus privalomuosius mokėjimus, kurių sumokėjimo garantija neužtikrina. Taip pat būtų galima atsižvelgti į kitus elementus, pavyzdžiui, lengvai konvertuojamą turtą. Todėl būtina atsisakyti likvidumo elemento, kaip atskiros sąlygos, ir pateikti paaiškinimą, kad neatskiriama pareiškėjo finansinės padėties vertinimo dalis yra pareiškėjo pajėgumo vykdyti savo pareigas sumokėti skolą muitinei ir kitus privalomuosius mokėjimus, kurių sumokėjimo garantija neužtikrina, vertinimas;

(4)

kartu, siekiant užtikrinti vienodą šių taisyklių taikymą, būtina paaiškinti, kad vertinimas, ar įvykdyta pakankamai geros finansinės padėties sąlyga, susijusi su ekonominės veiklos vykdytojo pajėgumu sumokėti galinčią atsirasti skolą muitinei ir kitus privalomuosius mokėjimus, kurių sumokėjimo garantija neužtikrina, atliekamas tik nagrinėjant prašymus leisti naudotis supaprastinimais – sumažinto dydžio bendrąja garantija arba atleidimu nuo pareigos pateikti garantiją. Tai yra būtina siekiant nustatyti šio vertinimo ribas, atsižvelgiant į visų sumažinimo lygių bendrąsias garantijas;

(5)

tais atvejais, kai referencinis dydis, nustatytas pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/24473 155 straipsnį, būtų neproporcingas galinčioms atsirasti skoloms muitinei, būtina numatyti galimybę (4), kad priimdama sprendimą dėl garantijos dydžio sumažinimo lygio muitinė galėtų savo nuožiūra atsižvelgti į skolos muitinei atsiradimo riziką;

(6)

taip pat būtina paaiškinti, kad vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 38 straipsnio 5 dalimi įgaliotiesiems ekonominės veiklos vykdytojams taikomos vertinimo procedūros neturėtų būti dubliuojamos, o muitinė, prieš leisdama taikyti konkrečius supaprastinimus, kuriais gali norėti pasinaudoti įgaliotieji ekonominės veiklos vykdytojai, tebeturėtų galimybę patikrinti, ar įgaliotieji ekonominės veiklos vykdytojai laikosi konkrečių to supaprastinimo reikalavimų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 84 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1)

1 dalies f punktas išbraukiamas;

2)

2 dalies g punktas išbraukiamas;

3)

3 dalies l punktas išbraukiamas;

4)

įterpiamos 3a ir 3b dalys:

„3a.   Tikrindama, ar pareiškėjo finansinė padėtis pakankamai gera, kad būtų galima suteikti leidimą naudotis sumažinto dydžio bendrąja garantija arba atleisti nuo pareigos pateikti garantiją, kaip reikalaujama 1 dalies e punkte, 2 dalies f punkte ir 3 dalies k punkte, muitinė atsižvelgia į tai, ar pareiškėjas gali vykdyti savo pareigas sumokėti galinčias atsirasti skolas muitinei ir kitus privalomuosius mokėjimus, kurių sumokėjimo ta garantija neužtikrina.

Pagrįstais atvejais muitinė gali atsižvelgti į tų skolų muitinei ir kitų privalomųjų mokėjimų atsiradimo riziką, įvertindama pareiškėjo muitinės prižiūrimos verslo veiklos rūšį ir apimtį, taip pat prekių, dėl kurių reikalaujama garantijos, rūšį.

3b.   Kai pakankamai geros finansinės padėties sąlyga jau yra įvertinta kaip sąlyga taikyti kodekso 39 straipsnio c punkte nurodytą kriterijų, muitinė tik patikrina, ar pareiškėjo finansinė padėtis suteikia pagrindą leisti naudoti sumažinto dydžio bendrąją garantiją arba atleisti nuo pareigos pateikti garantiją.“;

5)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Jei pareiškėjas yra įsisteigęs trumpiau nei trejus metus, 1 dalies d ir e punktuose, 2 dalies e ir f punktuose bei 3 dalies j ir k punktuose nustatytų sąlygų įvykdymas tikrinamas remiantis turimais apskaitos registrais ir informacija.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. birželio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  Reglamento (ES) Nr. 952/2013 39 straipsnio c punktas.

(3)  2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1).

(4)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).