7.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 199/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/1100

2018 m. birželio 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 2271/96, saugančio nuo trečiosios šalies priimtų teisės aktų eksteritorialaus taikymo poveikio ir tuo grindžiamų ar iš to kylančių veiksmų, priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. lapkričio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2271/96, saugantį nuo trečiosios šalies priimtų teisės aktų eksteritorialaus taikymo poveikio ir tuo grindžiamų ar iš to kylančių veiksmų (1), ypač į jo 1 straipsnio antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamentas (EB) Nr. 2271/96 panaikina trečiųjų šalių priimtų įstatymų, įskaitant teisės aktų ir kitų teisėkūros priemonių, ir jais grindžiamų ar iš to kylančių veiksmų ekstrateritorinio taikymo poveikį, jei toks taikymas turi įtakos Sąjungos fizinių asmenų arba Sąjungoje įsisteigusių juridinių asmenų, dalyvaujančių Sąjungos ir trečiųjų šalių tarptautinėje prekyboje ir (arba) kapitalo judėjime ir susijusioje komercinėje veikloje, interesams;

(2)

reglamentu pripažįstama, kad tokių priemonių ekstrateritoriniu taikymu pažeidžiama tarptautinė teisė;

(3)

trečiosios šalies priemonės, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 2271/96, nurodytos to reglamento priede;

(4)

2018 m. gegužės 8 d. Jungtinės Amerikos Valstijos paskelbė, kad jos nutrauks nacionalinių ribojamųjų priemonių, susijusių su Iranu, netaikymą. Kai kurios iš šių priemonių taikomos ekstrateritoriškai ir gali daryti neigiamą poveikį Sąjungos interesams ir fizinių bei juridinių asmenų, besinaudojančių teisėmis pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, interesams;

(5)

todėl šio reglamento priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas siekiant įtraukti tas ribojamąsias priemones,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2271/96 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. birželio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 309, 1996 11 29, p. 1.


PRIEDAS

ĮSTATYMAI, TEISĖS AKTAI IR KITOS TEISĖKŪROS PRIEMONĖS

Pastaba. Pagrindinių šiame priede nurodytų priemonių nuostatų santrauka pateikiama tik informavimo tikslais. Išsami nuostatų apžvalga ir tikslus jų turinys išdėstyti atitinkamose priemonėse.

VALSTYBĖ: JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

AKTAI

1.   „Nacionalinės gynybos įgaliojimo akto 1993 fiskaliniams metams“ XVII antraštinės dalies „1992 m. Kubos demokratijos aktas“ 1704 ir 1706 skirsniai

Atitikties reikalavimai

Reikalavimai pateikti „1996 m. Kubos laisvės ir demokratinio solidarumo akto“ I antraštinėje dalyje, žr. toliau.

Galima žala ES interesams

Patirti įsipareigojimai įtraukti į „1996 m. Kubos laisvės ir demokratinio solidarumo aktą“, žr. toliau.

2.   „1996 m. Kubos laisvės ir demokratinio solidarumo aktas“

I antraštinė dalis

Atitikties reikalavimai

Laikytis ekonominio ir finansinio JAV Kubai taikomo embargo, inter alia, neeksportuojant į JAV jokių Kubos kilmės prekių ar paslaugų, taip pat prekių, kurių sudėtyje yra Kubos kilmės sudedamųjų dalių, nei tiesiogiai, nei per trečiąsias šalis, neprekiaujant prekėmis, kurios yra Kuboje arba vežamos iš jos ar per ją, nereeksportuojant į JAV Kuboje pagaminto cukraus be kompetentingos nacionalinės institucijos pranešimo apie eksportuotoją ar neimportuojant į JAV cukraus gaminių, neįsitikinus, kad tie gaminiai nėra Kuboje pagaminti gaminiai, areštuojant Kubos turtą ir susilaikant nuo finansinių sandorių su Kuba.

Galima žala ES interesams

Draudimas pakrauti ar iškrauti krovinius iš laivo bet kokioje JAV vietoje arba įplaukti į JAV uostą; atsisakymas importuoti bet kokias Kubos kilmės prekes ar paslaugas arba importuoti į Kubą JAV kilmės prekes ar paslaugas, finansinių sandorių su Kuba blokavimas.

III ir IV antraštinės dalys:

Atitikties reikalavimai

Nutraukti „prekybą“ turtu, anksčiau priklausiusiu JAV asmenims (įskaitant JAV pilietybę gavusius kubiečius) ir konfiskuotu Kubos režimo (prekyba apima: naudojimą, pardavimą, perdavimą, kontrolę, valdymą ir kitą asmeniui naudos teikiančią veiklą).

Galima žala ES interesams

Teisminiai procesai JAV, grindžiami jau sukaupta atsakomybe, prieš ES piliečius ar bendroves, užsiimančius prekyba, dėl tokių procesų kylantys nuosprendžiai arba sprendimai sumokėti (įvairiarūšę) kompensaciją JAV šaliai. Atsisakymas įleisti į JAV prekyba užsiimančius asmenis, įskaitant jų sutuoktinius, nepilnamečius vaikus ar atstovus.

3.   „1996 m. Sankcijų Iranui aktas“

Atitikties reikalavimai

 

Sąmoningai:

i)

neinvestuoti į Iraną didesnės nei 20 mln. USD sumos per 12 mėnesių laikotarpį, kuria tiesiogiai ir reikšmingai būtų prisidedama prie Irano galimybių plėtoti naftos išteklius;

ii)

netiekti Iranui prekių, paslaugų ar kitokios paramos, kurių vertė ne mažesnė nei 1 mln. USD arba bendra vertė ne mažesnė nei 5 mln. USD, per 12 mėnesių laikotarpį, kuria tiesiogiai ir reikšmingai būtų galima palengvinti Irano vidaus rinkos rafinuotų naftos produktų gamybos priežiūrą arba plėtrą arba jos galimybes vystyti Irane esančius naftos išteklius;

iii)

netiekti Iranui prekių, paslaugų ar kitokios paramos, kurių vertė ne mažesnė nei 250 000 USD arba bendra vertė ne mažesnė nei 1 mln. USD, per 12 mėnesių laikotarpį, kuria tiesiogiai ir reikšmingai būtų galima prisidėti prie Irano vidaus rinkos naftos chemijos produktų gamybos priežiūros arba plėtros;

iv)

netiekti Iranui a) rafinuotų naftos produktų arba b) prekių, paslaugų ar kitokios paramos, kurių vertė ne mažesnė nei 1 mln. USD arba bendra vertė ne mažesnė nei 5 mln. USD, per 12 mėnesių laikotarpį, kuria tiesiogiai ir reikšmingai būtų galima padidinti Irano galimybes importuoti rafinuotus naftos produktus;

v)

nedalyvauti bendrojoje įmonėje, įsteigtoje 2002 m. sausio 1 d. arba vėliau, skirtoje vystyti naftos išteklius už Irano ribų ir kurioje Iranas arba jo Vyriausybė turi konkrečių interesų;

vi)

nedalyvauti žalios naftos vežime iš Irano arba neslėpti krovinio, kurį sudaro žalia nafta arba rafinuoti naftos produktai, Irano kilmės.

 

Galima žala ES interesams

Priemonės, skirtos riboti importą į JAV arba tiekimą į JAV, draudimas skirti JAV Vyriausybės fondų pirminiu prekiautoju ar patikėtiniu, draudimas gauti paskolą iš JAV finansų įstaigų arba pavedimus per tokias įstaigas, draudimas sudaryti sandorius užsienio valiuta, kuriems taikoma JAV jurisdikcija, JAV taikomi eksporto apribojimai, draudimas sudaryti su nuosavybe susijusius sandorius, kuriems taikoma JAV jurisdikcija, atsisakymas suteikti paramą „EXIM-Banke“, laivams taikomi iškrovimo ir įplaukimo į uostą ribojimai.

4.   „2012 m. Irano laisvės ir kovos su ginklų platinimu aktas“

Atitikties reikalavimai

 

Sąmoningai:

i)

neteikti reikšmingos pagalbos, įskaitant palankių sąlygų sudarymą reikšmingiems finansiniams sandoriams, arba prekių ir paslaugų tam tikriems asmenims, veikiantiems Irano uostuose, energijos, laivybos arba laivų statybos sektoriuose, arba šių asmenų vardu, arba Irano asmenims, įtrauktiems į specialiai paskirtųjų piliečių ir blokuotų asmenų sąrašą;

ii)

neprekiauti su Iranu svarbiomis prekėmis ir paslaugomis, naudojamomis Irano energijos, laivybos arba laivų statybos sektoriuose;

iii)

neįsigyti iš Irano naftos arba naftos produktų ir, esant ypatingoms aplinkybėms, nevykdyti su jais susijusių finansinių sandorių;

iv)

nevykdyti prekybos gamtinėmis dujomis parduodant į Iraną arba iš jo sandorių arba nesudaryti tokiems sandoriams palankesnių sąlygų (taikoma užsienio finansų įstaigoms);

v)

neprekiauti su Iranu tauriaisiais metalais, grafitu, metalo žaliavomis arba pusgaminiais bei programine įranga, kuri gali būti naudojama tam tikruose sektoriuose arba susijusi su tam tikrais asmenimis; nesudaryti palankesnių sąlygų reikšmingiems finansiniams sandoriams, susijusiems su tokia prekyba;

vi)

nesuteikti garantijų, draudimo ir perdraudimo paslaugų, susijusių su konkrečia veikla, įskaitant (tačiau ne tik) nurodytą i ir ii punktuose, arba konkrečių kategorijų asmenims;

Tam tikros išimtys taikomos priklausomai nuo prekybos ir sandorių pobūdžio bei nuo taikomo išsamaus patikrinimo lygio.

 

Galima žala ES interesams

Priemonės, skirtos riboti importą į JAV arba tiekimą į JAV, draudimas skirti JAV Vyriausybės fondų pirminiu prekiautoju ar patikėtiniu, draudimas gauti paskolą iš JAV finansų įstaigų arba pavedimus per tokias įstaigas, draudimas vykdyti sandorius užsienio valiuta, kuriems taikoma JAV jurisdikcija, JAV taikomi eksporto apribojimai, draudimas vykdyti su nuosavybe susijusius sandorius, kuriems taikoma JAV jurisdikcija, atsisakymas suteikti paramą „EXIM-Banke“, draudimai ir ribojimai atidaryti ir tvarkyti korespondentines sąskaitas JAV.

5.   „Nacionalinės gynybos įgaliojimo aktas 2012 fiskaliniams metams“

Atitikties reikalavimai

 

Sąmoningai nevykdyti jokių reikšmingų finansinių sandorių su Irano centriniu banku arba kita paskirtąja Irano finansų įstaiga arba nesudaryti tokiems sandoriams palankesnių sąlygų (taikoma užsienio finansų įstaigoms).

 

Taikomos išimtys su maistu arba medicina susijusiems sandoriams ir, esant ypatingoms aplinkybėms, su nafta susijusiems sandoriams.

Galima žala ES interesams

Civilinės ir baudžiamosios sankcijos; draudimai ir ribojimai atidaryti ir tvarkyti korespondentines sąskaitas JAV.

6.   „2012 m. Irano grėsmės mažinimo ir Sirijos žmogaus teisių aktas“

Atitikties reikalavimai

 

Sąmoningai:

i)

tam tikriems Irano asmenims nesuteikti garantijų, draudimo ir perdraudimo paslaugų;

ii)

nesudaryti palankesnių sąlygų Irano valstybės skolos vertybinių popierių arba Irano kontroliuojamų subjektų skolos vertybinių popierių leidimui;

iii)

tiesiogiai arba netiesiogiai nedalyvauti Irano Vyriausybės arba jos jurisdikcijoje esančio asmens sandoriuose, kurie draudžiami pagal JAV teisės aktus (taikoma užsienio patronuojamosioms įmonėms, kurios priklauso JAV asmenims arba yra jų valdomos);

iv)

neteikti specializuotų finansinių mokėjimų pranešimų paslaugų arba neleisti ir nesudaryti palankesnių sąlygų tiesiogiai arba netiesiogiai naudotis tokiomis pranešimų paslaugomis Irano centriniam bankui arba finansų įstaigai, kurios interesai turto atžvilgiu yra blokuojami dėl ryšio su Irano ginklų platinimo veikla.

Dėl i punkto, išimtys taikomos humanitarinei pagalbai, maisto ir vaistų tiekimui bei atsižvelgiama į taikomą išsamaus patikrinimo lygį.

 

Galima žala ES interesams

Priemonės, skirtos riboti importą į JAV arba tiekimą į JAV, draudimas skirti JAV Vyriausybės fondų pirminiu prekiautoju ar patikėtiniu, draudimas gauti paskolą iš JAV finansų įstaigų arba pavedimus per tokias įstaigas, draudimas vykdyti sandorius užsienio valiuta, kuriems taikoma JAV jurisdikcija, JAV taikomi eksporto apribojimai, draudimas vykdyti su nuosavybe susijusius sandorius, kuriems taikoma JAV jurisdikcija, atsisakymas suteikti paramą „EXIM-Banke“, draudimai ir ribojimai atidaryti ir tvarkyti korespondentines sąskaitas JAV.

TEISĖS AKTAI

„Teisės aktai dėl Irano sandorių ir sankcijų“

Atitikties reikalavimai

 

Nereeksportuoti prekių, technologijų arba paslaugų, kurios a) buvo eksportuotos iš JAV ir b) kurioms taikomos JAV eksporto kontrolės taisyklės, jei eksportuota žinant arba turint pagrindo numanyti, kad jos yra konkrečiai skirtos Iranui arba jo Vyriausybei.

 

Toks draudimas netaikomas prekėms, kurios už JAV ribų buvo iš esmės perdarytos į užsienyje pagamintą produktą, ir prekėms, kurios įtrauktos į tokį produktą ir sudaro mažiau nei 10 % jo vertės.

Galima žala ES interesams

 

Civilinių sankcijų, baudų ir laisvės atėmimo bausmės skyrimas.

 

►C1 1. 31 CFR ◄ (Federalinių teisės aktų kodeksas) V skyriaus (7-1-95 leidimas) 515 dalis. Kubos turto kontrolės teisės aktai, B (Draudimai), E (Licencijos, įgaliojimai ir licencijavimo politikos teiginiai) ir G (Baudos) skyriai

Atitikties reikalavimai

Reikalavimai pateikti „1996 m. Kubos laisvės ir demokratinio solidarumo akto“ I antraštinėje dalyje, žr. pirmiau. Be to, reikalaujama gauti licencijas ir (arba) įgaliojimus su Kuba susijusiai ekonominei veiklai.

Galima žala ES interesams

Baudos, nusavinimas, laisvės atėmimas pažeidimo atveju.