30.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 192/31


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1065

2018 m. liepos 27 d.

kuriuo dėl automatinio Sąjungos orlaivių įgulos narių licencijų patvirtinimo ir kilimo bei tūpimo mokymo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (1), ypač į jo 7 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 1178/2011 (2) nustatyti imituojamo skrydžio treniruoklių sertifikavimo, tam tikrais orlaiviais skraidančių pilotų sertifikavimo ir asmenų bei organizacijų, dalyvaujančių mokant, egzaminuojant ir tikrinant pilotus, sertifikavimo techniniai reikalavimai;

(2)

atlikus patikrinimus peronuose už valstybių narių teritorijos ribų ir nustačius, kad skrydžių įgulos nariai skraidė orlaiviais, registruotais kitoje valstybėje narėje, negu jų piloto licencijas išdavusi valstybė narė, Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO) iš dalies pakeitė Čikagos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 1 priedą, siekdama regioninių saugos priežiūros organizacijų susitarimais palengvinti automatinį licencijų patvirtinimą;

(3)

į šį pakeitimą turėtų būti atsižvelgta Reglamente (ES) Nr. 1178/2011, kad būtų galima vykdyti automatinį Sąjungos orlaivių įgulos narių licencijų patvirtinimą trečiosiose šalyse. Pagal ICAO 1 priedo 174-o pakeitimo 1.2.2.3.2.1 punktą turėtų būti numatytas pereinamasis laikotarpis, kad būtų galima atlikti būtinus galiojančių pilotų licencijų pakeitimus;

(4)

įsigaliojus Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedui (FCL daliai), kuris buvo parengtas remiantis dokumente „Joint Aviation Requirements Flight Crew Licensing 1“ (toliau – JAR-FCL 1) nustatytomis sąlygomis, Sąjunga laikosi požiūrio, kuris labiau pagrįstas kompetencija ir padeda užtikrinti, kad orlaivių įgulos nario licencijai gauti būtų laikomasi proporcingų ir rezultatais grindžiamų reikalavimų. Todėl kilimo ir tūpimo mokymo reikalavimas, taikomas per mokymo kursų daugianarės įgulos piloto licencijai gauti sudėtingų įgūdžių mokymo etapą, turėtų būti iš dalies pakeistas, kad atitiktų ICAO rekomendacijas, pateiktas dokumente Nr. 9868 „Procedures for Air Navigation Services - Training“ (toliau – PANS-TRG);

(5)

Europos aviacijos saugos agentūra Komisijai pateikė įgyvendinimo taisyklių projektą kartu su savo Nuomone Nr. 16/2016 ir Nuomone Nr. 03/2017;

(6)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 216/2008 65 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnis papildomas šia dalimi:

„9.   Licencijų, išduotų iki 2018 m. rugpjūčio 19 d., atžvilgiu valstybės narės įvykdo reikalavimus, nustatytus ARA.FCL.200 dalies a punkto antroje pastraipoje su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (ES) 2018/1065 (*1), ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.

(*1)  2018 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/1065, kuriuo dėl automatinio Sąjungos orlaivių įgulos narių licencijų patvirtinimo ir kilimo bei tūpimo mokymo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 (OL L 192, 2018 7 30, p. 31).“;"

2)

I priedas (FCL dalis) iš dalies keičiamas taip:

a)

FCL.045 dalis papildoma e punktu:

„e)

Pilotas, ketinantis skraidyti už Sąjungos teritorijos ribų orlaiviu, registruotu kitoje valstybėje narėje, negu orlaivių įgulos nario licenciją išdavusi valstybė narė, turi su savimi turėti atspausdintą arba elektroninio formato naujausią ICAO priedą, kuriame nurodytas susitarimo, kuriuo pripažįstamas automatinis licencijų patvirtinimas, ICAO registracijos numeris, ir pateiktas valstybių, kurios yra šio susitarimo šalys, sąrašas.“;

b)

5 priedėlio 11 punktas pakeičiamas taip:

„11.

Siekiant užtikrinti, kad būtų įgyta kompetencija, mokymo kursą sudaro bent 12 pakilimų ir nutūpimų. Šis pakilimų ir nutūpimų skaičius gali būti sumažintas iki ne mažiau kaip šešių, su sąlyga, kad ATO ir operatorius prieš mokymą užtikrina, kad:

a)

būtų nustatyta piloto mokinio reikiamo kompetencijos lygio vertinimo tvarka ir

b)

būtų numatyta procedūra, pagal kurią būtų imamasi taisomųjų veiksmų, jei mokymo metu atlikus vertinimą nustatomas toks poreikis.

Šie kilimo ir tūpimo veiksmai atliekami prižiūrint instruktoriui lėktuvu, kurio tipo kvalifikaciją siekiama gauti.“;

3)

VI priedas (ARA dalis) iš dalies keičiamas taip:

a)

ARA.GEN.105 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

įterpiami 3a ir 3b punktai:

„3a.   ARO.RAMP– Reglamento dėl skrydžių vykdymo II priedo RAMP skyrius.

3b.   Automatiškai patvirtinta– reiškia, kad ICAO susitariančioji valstybė, įtraukta į ICAO priedo sąrašą be formalumų priima pagal Čikagos konvencijos I priedą valstybės išduotos orlaivių įgulos nario licenciją.“;

ii)

12 punktas pakeičiamas taip:

„12.   ICAO priedas– automatiškai patvirtintos pagal Čikagos konvencijos I priedą išduotos orlaivių įgulos nario licencijos priedas, nurodytas orlaivių įgulos nario licencijos XIII punkte.“;

b)

ARA.FCL.200 dalis iš dalies keičiama taip:

ARA.FCL.200 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Licencijų išdavimas ir kvalifikacijų suteikimas. Kompetentinga institucija išduoda orlaivių įgulos nario licenciją ir suteikia atitinkamą kvalifikaciją naudodama šios dalies I priedėlyje nustatytą formą.

Jei pilotas ketina skraidyti už Sąjungos teritorijos ribų orlaiviu, registruotu kitoje valstybėje narėje, negu orlaivių įgulos nario licenciją išdavusi valstybė narė, kompetentinga institucija:

1)

įrašo tokią pastabą orlaivių įgulos nario licencijos XIII punkte: „Ši licencija automatiškai patvirtinama pagal šios licencijos ICAO priedą.“ ir

2)

suteikia galimybę pilotui gauti atspausdintą arba elektroninio formato ICAO priedą.“;

c)

I priedėlio a punkto 2 dalies XIII punktas pakeičiamas taip:

„XIII)

pastabos: t. y. specialūs su apribojimais susiję patvirtinimai ir teisių patvirtinimai, įskaitant kalbos įgūdžių patvirtinimus, pastabas apie automatinį licencijos patvirtinimą ir su II priede nurodytais orlaiviais susijusių kvalifikacijų patvirtinimus, kai šie orlaiviai naudojami komerciniams skrydžiams, ir“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(2)  2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 311, 2011 11 25, p. 1).