18.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 182/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/986

2018 m. balandžio 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/504 nuostatos dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros administracinių nuostatų priderinimo prie V etapo išmetamųjų teršalų ribinių verčių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (1), visų pirma į jo 22 straipsnio 4 dalį, 25 straipsnio 2, 3 ir 6 dalis, 27 straipsnio 1 dalį, 33 straipsnio 2 dalį ir 34 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/504 (2), be kita ko, nustatomi tam tikrų dokumentų, rengiamų tvirtinant žemės ir miškų ūkio transporto priemones ir vykdant jų rinkos priežiūrą, šablonai;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1628 (3) panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/68/EB (4) ir nustatomos naujos ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinės vertės (V etapas);

(3)

pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 19 straipsnį Reglamento (ES) 2016/1628 II priede nustatytos V etapo išmetamųjų teršalų ribinės vertės taip pat bus taikomos žemės ir miškų ūkio transporto priemonėms. Tų ribinių verčių taikymas atidedamas tiek, kiek nustatyta Reglamento (ES) 2016/1628 III priede pateiktame tvarkaraštyje;

(4)

Todėl būtina iš dalies pakeisti Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/504 nustatytus šablonus, siekiant juos priderinti ir suderinti su nustatytaisiais Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/656 (5);

(5)

siekiant patobulinti administracinius reikalavimus, dar reikėtų nežymiai iš dalies pakeisti Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/504 siekiant sudaryti sąlygas patvirtinti elektrinius ir (arba) elektroninius mazgus kaip sudedamąsias dalis ir reikalauti išsamesnės informacijos, kad būtų galima patvirtinti velkamųjų transporto priemonių transmisijos ir stabdymo įtaisų tipą;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Reglamento (ES) Nr. 167/2013 69 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/504 iš dalies keičiamas taip:

1)

Įterpiamas šis 12a straipsnis:

„12a straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymas varikliams

Varikliams, kurių tipas patvirtintas iki 2018 m. sausio 1 d. arba iki 2019 m. sausio 1 d., jei tai NRE-v-5 ir NRE-v-5 pakategorių varikliai, toliau taikomos šio reglamento nuostatos, įtrauktos į jo redakciją, galiojančią 2018 m. rugpjūčio 6 d.:

I priedo A dalis;

I priedo B dalies 4.2 punktas;

I priedo B dalies 5 punkto 2.2.2, 2.5–2.5.4.2, 5.2–5.5 ir 6–8.22.4.2 įrašai;

I priedo 1–9 priedėliai;

I priedo 10 priedėlio 2.2.2 įrašas;

I priedo 11–14 priedėliai;

I priedo 15 priedėlio 2.2.2 įrašas;

I priedo 16–23 priedėliai;

I priedo aiškinamosios pastabos, susijusios su 6, 7, 9, 12, 24, 26, 29, 39, 40, 49 ir 56 informaciniais dokumentais;

II priedo 2.1.1 punktas;

II priedo 4 aiškinamoji pastaba, susijusi su II priedu;

III priedo 1 priedėlio 2 skirsnio 1 pavyzdžio antraštinės dalies „Bendrosios galios pavaros charakteristikos“ įrašai;

III priedo 1 priedėlio 2 skirsnio 1 pavyzdžio antraštinės dalies „Variklis“ įrašai;

III priedo 1 priedėlio 2 skirsnio 1 pavyzdžio teksto po antraštine dalimi „Išmetamųjų teršalų bandymų rezultatai (įskaitant dėvėjimosi koeficientą)“ pirmos pastraipos antra ir ketvirta įtraukos;

III priedo 1 priedėlio 2 skirsnio 1 pavyzdžio teksto po antraštine dalimi „Išmetamųjų teršalų bandymų rezultatai (įskaitant dėvėjimosi koeficientą)“ lentelė;

III priedo 1 priedėlio aiškinamosios pastabos, susijusios su 1 priedėliu, išskyrus 32 aiškinamąją pastabą;

IV priedas;

V priedo 2 priedėlio aiškinamosios pastabos, susijusios su 2 priedėliu;

V priedo 4 priedėlis;

V priedo 5 priedėlis;

VII priedo 1 priedėlis, išskyrus 1 punktą ir pirmą įtrauką tekste po 2 punktu;

VIII priedas, išskyrus 3.2 punkto 8–1 lentelės antrą eilutę.“;

2)

I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

3)

II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą;

4)

III priedo 1 priedėlis iš dalies keičiamas pagal šio reglamento III priedą;

5)

IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento IV priedą;

6)

V priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento V priedą;

7)

VI priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento VI priedą;

8)

VII priedo 1 priedėlis iš dalies keičiamas pagal šio reglamento VII priedą;

9)

VIII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento VIII priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 60, 2013 3 2, p. 1.

(2)  2015 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/504, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 167/2013 nuostatos dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros administracinių reikalavimų (OL L 85, 2015 3 28, p. 1).

(3)  2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB (OL L 252, 2016 9 16, p. 53).

(4)  1997 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/68/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su priemonėmis, mažinančiomis vidaus degimo variklių, įrengiamų ne kelių mobiliosiose mašinose, dujinių ir kietųjų dalelių teršalų kiekį, suderinimo (OL L 59, 1998 2 27, p. 1).

(5)  2016 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/656, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 nustatomi su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu susiję administraciniai reikalavimai (OL L 102, 2017 4 13, p. 364).


I PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/504 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

priedėlių sąraše 10 priedėliui skirta eilutė pakeičiama taip:

„10

Informacinio dokumento, susijusio su elektrinių / elektroninių surenkamųjų mazgų, kaip sudedamosios dalies / atskiro techninio mazgo, elektromagnetinio suderinamumo ES tipo patvirtinimu, pavyzdys“

 

2)

A dalis iš dalies keičiama taip:

a)

įterpiamas šis 1.4 punktas:

„1.4

Variklių atveju pateikiamas informacinis paketas ir informacinis dokumentas, kuriuos privaloma parengti pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/656 (*1) I priedą.

(*1)  2016 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/656, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 nustatomi su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu susiję administraciniai reikalavimai (OL L 102, 2017 4 13, p. 364).“;"

b)

2 punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

informacinio paketo lapo šablone išbraukiamas 2.5.2 įrašas;

ii)

informacinio paketo lapo aiškinamosiose pastabose 5 aiškinamoji pastaba pakeičiama taip:

„5)

Nurodyti variklių tipo žymenį arba, jei variklių tipai priklauso vienai variklių šeimai, šeimos tipą pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/656 I priedo B dalies 4 punktą.“;

3)

B dalis iš dalies keičiama taip:

a)

3.1 punkto 1–1 lentelė iš dalies keičiama taip:

i)

I sąrašas pakeičiamas taip:

I sąrašas. Aplinkosauginio ir varymo sistemos veiksmingumo reikalavimai

Priedėlis

Sistema ar sudedamoji dalis ir (arba) atskiras techninis mazgas (ATM)

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/985 (*2)

Priedo numeris

Iš dalies pakeista ir (arba) įgyvendinama

1

Sistema: variklio / variklių šeimos montavimas

I

 

2

Sistema: keliamo triukšmo lygis

II

 

3

Sudedamoji dalis / ATM: variklis / variklių šeima

I

 

ii)

II sąrašo 10 eilutė pakeičiama taip:

„10

Sudedamoji dalis / ATM: elektrinių / elektroninių surenkamųjų mazgų elektromagnetinis suderinamumas

XV“

 

b)

4.2 punktas pakeičiamas taip:

„4.2

Jeigu tai Reglamento (ES) Nr. 167/2013 I priede nurodyti dalykai, dėl kurių patvirtinimas buvo suteiktas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 (*3), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 595/2009 (*4) arba JT EEK taisykles, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 167/2013 49 straipsnyje (JT EEK patvirtinimai), arba remiantis išsamiomis bandymų ataskaitomis, kurios parengiamos pagal EBPO standartines normas vietoj bandymų ataskaitų, rengiamų pagal šį reglamentą ir pagal jį priimtus deleguotuosius aktus, gamintojas 5 punkte nustatytą informaciją pateikia tik jei ji dar nėra pateikta atitinkamame patvirtinimo sertifikate ir (arba) bandymų ataskaitoje. Tačiau bet kuriuo atveju reikia pateikti atitikties sertifikate nurodytą informaciją (šio reglamento III priedas).

(*3)  2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB (OL L 252, 2016 9 16, p. 53)."

(*4)  2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (euro VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB bei panaikinantis Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB (OL L 188, 2009 7 18, p. 1).“"

c)

5 punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

2.2 įrašas pakeičiamas taip:

„2.2

Tipas (6): …“;

ii)

2.5–2.5.4.2 įrašai išbraukiami;

iii)

5.2–5.5 įrašai išbraukiami;

iv)

6–8.22.4.2 įrašai pakeičiami taip:

„6   VARIKLIŲ PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS

6.1.7.   Variklio kategorija ir pakategorė (7): …

6.2.1.   Degimo ciklas: keturių taktų ciklas / dviejų taktų ciklas / rotorinis / kita (nurodyti) (4): …

6.2.2.   Uždegimo tipas: slėginis uždegimas / kibirkštinis uždegimas (4)

6.2.3.1.   Cilindrų skaičius: … ir konfigūracija (26):

6.2.8.   Degalai

6.2.8.1.   Degalų rūšis (9): …

6.2.8.3.   Papildomų degalų, degalų mišinių ar emulsijų, kuriuos galima naudoti variklyje, kaip deklaravo gamintojas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 I priedo 1.4 punktą, sąrašas (pateikti pripažinto standarto ar specifikacijos nuorodą): …

6.3.2.1.   Deklaruotas vardinis sūkių dažnis: … min– 1

6.3.2.1.2.   Deklaruota vardinė naudingoji galia: … kW

6.3.2.2.   Didžiausiosios galios sukimosi dažnis: … min– 1

6.3.2.2.2.   Didžiausia naudingoji galia: … kW

6.3.6.4.   Bendras variklio cilindrų darbinis tūris: … cm3“;

v)

10.4.2 įrašas pakeičiamas taip:

„10.4.2.

Išmetimo sistemos sudedamųjų dalių, kurios nėra variklio dalis, aprašymas ir (arba) brėžinys: …“;

vi)

11.1–11.2.3 įrašai pakeičiami taip:

11.1.   Trumpas transporto priemonės transmisijos ir jos valdymo sistemos (bendrojo perdavimo skaičiaus keitimo įtaiso, sankabos valdymo arba bet kurių kitų transmisijos elementų) aprašas ir schema: …

11.2.   Pavara

11.2.1.   Trumpas bendrojo perdavimo skaičiaus keitimo įtaiso (-ų) ir jo valdymo aprašas ir schema: …

11.2.2.   Galios pavaros schema ir (arba) brėžinys: …

11.2.3.   Galios pavaros tipas: Pavara (įskaitant planetines pavarų dėžes) / diržinė / hidrostatinė / elektrinė / kita (4) (patikslinti, jei kita: …)“;

vii)

11.2.8 įrašas pakeičiamas taip:

„11.2.8.

Bendrojo perdavimo skaičiaus keitimo įtaiso tipas: Mechaninis (pavarų perjungimas) / dviejų sankabų (pavarų perjungimas) / pusiau automatinis (pavarų perjungimas) / automatinis (pavarų perjungimas) / nepertraukiamos belaipsnės pavaros / hidrostatinis / netaikoma / kita (4) (patikslinti, jei kita: …)“;

viii)

43.2 įrašas pakeičiamas taip:

„43.2.

Transporto priemonės specifikacijos, atsižvelgiant į stabdžių sistemos (-ų) pneumatinių, hidraulinių ir (arba) elektrinių valdymo linijų valdymo grandines ir suderintų pranešimų bei parametrų sąrašas: …“;

ix)

43.5 ir 43.5.1 įrašai pakeičiami taip:

„43.5.   Stabdžių pavara (velkančiosios transporto priemonės)

43.5.1.   Velkančiosios transporto priemonės darbinės stabdžių sistemos stabdžių pavara: mechaninė / pneumatinė / hidraulinė / hidrostatinė / be stiprintuvo / su stiprintuvu / automatizuota pavara (4)“;

x)

43.5.3 įrašas pakeičiamas taip:

„43.5.3.

Kairiojo ir dešiniojo stabdžių valdymo įtaisų blokavimas: yra / nėra (4)“;

xi)

43.6 įrašas pakeičiamas taip:

„43.6.

Velkamosios transporto priemonės stabdžių valdymo įtaisai (velkamojoje transporto priemonėje)“;

xii)

43.6.2–43.6.5 įrašai išbraukiami;

xiii)

įterpiami šie 43.6.2–43.7.3.2.1 įrašai:

43.6.2.   Jungčių, sukabintuvų ir saugos įtaisų aprašas (su brėžiniais, schemomis ir nurodytomis visomis elektroninėmis dalimis): …

43.6.2.1.   Pneumatinės jungties tipas: Dviejų linijų / nėra (4)

43.6.2.1.1.   Slėgis pneumatinėje sistemoje (dviejų linijų): … kPa

43.6.2.1.2.   Elektrinė valdymo linija: yra / nėra (4)

43.6.2.2.   Hidraulinės jungties tipas: Vienos linijos / dviejų linijų / nėra (4)

43.6.2.2.1.   Slėgis hidraulinėje sistemoje: Vienos linijos: … kPa Dviejų linijų: … kPa

43.6.2.2.2.   Standartą ISO 7638:2003 atitinkanti jungtis (15): yra / nėra (4)

43.7.   Velkamosios transporto priemonės stabdymo įtaisai (velkamojoje transporto priemonėje);

43.7.1.   Velkamosios transporto priemonės stabdžių valdymo sistemos technologija: hidraulinė / pneumatinė / elektrinė / inercinė / nėra (4)

43.7.2.   Velkamosios transporto priemonės stabdžius įjungiantis įtaisas: Būgninis / diskinis / kita (4)

43.7.2.1.   Aprašas ir charakteristikos: …

43.7.3.   Jungčių, sukabintuvų ir saugos įtaisų aprašas (su brėžiniais, schemomis ir nurodytomis visomis elektroninėmis dalimis): …

43.7.3.1.   Pneumatinės jungties tipas: Dviejų linijų / nėra (4)

43.7.3.1.1.   Elektrinė valdymo linija: yra / nėra (4)

43.7.3.2.   Hidraulinės jungties tipas: Dviejų linijų / nėra (4)

43.7.3.2.1.   Standartą ISO 7638:2003 atitinkanti jungtis (15): yra / nėra (4)“;

4)

1 priedėlis iš dalies keičiamas taip:

a)

2.2 įrašas pakeičiamas taip:

„2.2.

Tipas (6): …“;

b)

2.5–2.5.4.2 įrašai išbraukiami;

c)

5.2–5.5 įrašai išbraukiami;

d)

6–8.22.4.2 įrašai pakeičiami taip:

„6.   VARIKLIŲ PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS

6.1.7.   Variklio kategorija ir pakategorė (7):

6.2.1.   Degimo ciklas: keturių taktų ciklas / dviejų taktų ciklas / rotorinis / kita (nurodyti) (4): …

6.2.2.   Uždegimo tipas: slėginis uždegimas / kibirkštinis uždegimas (4)

6.2.3.1.   Cilindrų skaičius: … ir konfigūracija (26):

6.2.8.   Degalai

6.2.8.1.   Degalų rūšis (9):

6.2.8.3.   Papildomų degalų, degalų mišinių ar emulsijų, kuriuos galima naudoti variklyje, kaip deklaravo gamintojas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 I priedo 1.4 punktą, sąrašas (pateikti pripažinto standarto ar specifikacijos nuorodą): …

6.3.2.1.   Deklaruotas vardinis sūkių dažnis: … min– 1

6.3.2.1.2.   Deklaruota vardinė naudingoji galia: … kW

6.3.2.2.   Didžiausiosios galios sukimosi dažnis: … min– 1

6.3.2.2.2.   Didžiausia naudingoji galia: … kW

6.3.6.4.   Bendras variklio cilindrų darbinis tūris: … cm3

5)

2 priedėlis iš dalies keičiamas taip:

a)

2.2 įrašas pakeičiamas taip:

„2.2.

Tipas (6): …“;

b)

2.5–2.5.4.2 įrašai išbraukiami;

c)

5.2–5.5 įrašai išbraukiami;

d)

prieš 10 įrašą įterpiami šie 6–6.3.6.4 įrašai:

„6.   VARIKLIŲ PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS

6.1.7.   Variklio kategorija ir pakategorė (7):

6.2.1.   Degimo ciklas: keturių taktų ciklas / dviejų taktų ciklas / rotorinis / kita (nurodyti) (4): …

6.2.2.   Uždegimo tipas: slėginis uždegimas / kibirkštinis uždegimas (4)

6.2.3.1.   Cilindrų skaičius: … ir konfigūracija (26):

6.3.2.1.   Deklaruotas vardinis sūkių dažnis: … min– 1

6.3.2.1.2.   Deklaruota vardinė naudingoji galia: … kW

6.3.2.2.   Didžiausiosios galios sukimosi dažnis: … min– 1

6.3.2.2.2.   Didžiausia naudingoji galia: … kW

6.3.6.4.   Bendras variklio cilindrų darbinis tūris: … cm3

e)

įterpiami 11–11.4 įrašai:

„11.   TRANSMISIJA IR VALDYMAS (13)

11.1.   Trumpas transporto priemonės transmisijos ir jos valdymo sistemos (bendrojo perdavimo skaičiaus keitimo įtaiso, sankabos valdymo arba bet kurių kitų transmisijos elementų) aprašas ir schema: …

11.2.   Pavara

11.2.1.   Trumpas bendrojo perdavimo skaičiaus keitimo įtaiso (-ų) ir jo valdymo aprašas ir schema: …

11.2.2.   Galios pavaros schema ir (arba) brėžinys: …

11.2.3.   Galios pavaros tipas: Pavara (įskaitant planetines pavarų dėžes) / diržinė / hidrostatinė / elektrinė / kita (4) (patikslinti, jei kita: …)

11.2.4.   Trumpas elektrinių / elektroninių sudedamųjų dalių (jeigu yra) aprašas: …

11.2.5.   Vieta variklio atžvilgiu: …

11.2.6.   Valdymo metodas: …

11.2.7.   Paskirstymo dėžė: yra / nėra (4)

11.2.8.   Bendrojo perdavimo skaičiaus keitimo įtaiso tipas: Mechaninis (pavarų perjungimas) / dviejų sankabų (pavarų perjungimas) / pusiau automatinis (pavarų perjungimas) / automatinis (pavarų perjungimas) / nepertraukiamos belaipsnės pavaros / hidrostatinis / netaikoma / kita (4) (patikslinti, jei kita: …)

11.3.   Sankaba (jei yra)

11.3.1.   Trumpas sankabos ir jos valdymo sistemos aprašas ir schema:

11.3.2.   Didžiausias sukimo momento perdavimas:

11.4.   Pavarų perdavimo skaičius

Pavara

Vidinis pavarų dėžės perdavimo skaičius (variklio ir pavarų dėžės išėjimo veleno sūkių santykis)

Vidinis paskirstymo dėžės perdavimo skaičius (variklio ir paskirstymo dėžės išėjimo veleno sūkių santykis)

Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius (-iai) (pavarų dėžės išėjimo veleno ir varomųjų ratų sūkių santykis)

Bendras pavarų perdavimo skaičius

Skaičius (variklio sūkių dažnis / transporto priemonės greitis), tik jei tai mechaninė pavara

Aukščiausioji CVT pavara (*5)

1

2

3

Mažiausioji CVT pavara (*5)

Atbulinė eiga

1

 

 

 

 

 

6)

3 priedėlis iš dalies keičiamas taip:

a)

2.2 įrašas pakeičiamas taip:

„2.2.

Tipas (6): …“;

b)

2.5–2.5.4.2 įrašai išbraukiami;

c)

5.2–5.5 įrašai išbraukiami;

d)

6–8.22.4.2 įrašai pakeičiami taip:

„6.   VARIKLIŲ PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS

6.1.7.   Variklio kategorija ir pakategorė (7):

6.2.1.   Degimo ciklas: keturių taktų ciklas / dviejų taktų ciklas / rotorinis / kita (nurodyti) (4): …

6.2.2.   Uždegimo tipas: slėginis uždegimas / kibirkštinis uždegimas (4)

6.2.3.1.   Cilindrų skaičius: … ir konfigūracija (26):

6.2.8.   Degalai

6.2.8.1.   Degalų rūšis (9): …

6.2.8.3.   Papildomų degalų, degalų mišinių ar emulsijų, kuriuos galima naudoti variklyje, kaip deklaravo gamintojas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 I priedo 1.4 punktą, sąrašas (pateikti pripažinto standarto ar specifikacijos nuorodą): …

6.3.2.1.   Deklaruotas vardinis sūkių dažnis: … min– 1

6.3.2.1.2.   Deklaruota vardinė naudingoji galia: … kW

6.3.2.2.   Didžiausiosios galios sukimosi dažnis: … min– 1

6.3.2.2.2.   Didžiausia naudingoji galia: … kW

6.3.6.4.   Bendras variklio cilindrų darbinis tūris: … cm3

7)

4 priedėlio 2.2 įrašas pakeičiamas taip:

„2.2.

Tipas (6): …“;

8)

5 priedėlio 2.2 įrašas pakeičiamas taip:

„2.2.

Tipas (6): …“;

9)

6 priedėlio 2.2 įrašas pakeičiamas taip:

„2.2.

Tipas (6): …“;

10)

7 priedėlio 2.2 įrašas pakeičiamas taip:

„2.2.

Tipas (6): …“;

11)

8 priedėlio 2.2 įrašas pakeičiamas taip:

„2.2.

Tipas (6): …“;

12)

9 priedėlio 2.2 įrašas pakeičiamas taip:

„2.2.

Tipas (6): …“;

13)

10 priedėlis iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

10 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su elektrinių / elektroninių surenkamųjų mazgų, kaip sudedamosios dalies / atskiro techninio mazgo, elektromagnetinio suderinamumo ES tipo patvirtinimu, pavyzdys“;

b)

2.2 įrašas pakeičiamas taip:

„2.2.

Tipas (6): …“;

14)

11 priedėlio 2.2 įrašas pakeičiamas taip:

„2.2.

Tipas (6): …“;

15)

12 priedėlio 2.2 įrašas pakeičiamas taip:

„2.2.

Tipas (6): …“;

16)

13 priedėlio 2.2 įrašas pakeičiamas taip:

„2.2.

Tipas (6): …“;

17)

14 priedėlio 2.2 įrašas pakeičiamas taip:

„2.2.

Tipas (6): …“;

18)

15 priedėlis iš dalies keičiamas taip:

a)

2.2 įrašas pakeičiamas taip:

„2.2.

Tipas (6): …“;

b)

5.2–5.4 įrašai išbraukiami;

c)

6–7.1.1 įrašai pakeičiami taip:

„6.   VARIKLIŲ PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS

6.1.7.   Variklio kategorija ir pakategorė (7): …

6.2.1.   Degimo ciklas: keturių taktų ciklas / dviejų taktų ciklas / rotorinis / kita (nurodyti) (4): …

6.2.2.   Uždegimo tipas: slėginis uždegimas / kibirkštinis uždegimas (4)

6.2.3.1.   Cilindrų skaičius: … ir konfigūracija (26):

6.3.2.1.   Deklaruotas vardinis sūkių dažnis: … min– 1

6.3.2.1.2.   Deklaruota vardinė naudingoji galia: … kW

6.3.2.2.   Didžiausiosios galios sukimosi dažnis: … min– 1

6.3.2.2.2.   Didžiausia naudingoji galia: … kW

6.3.6.4.   Bendras variklio cilindrų darbinis tūris: … cm3

d)

11.1–11.2.3 įrašai pakeičiami taip:

11.1.   Trumpas transporto priemonės transmisijos ir jos valdymo sistemos (bendrojo perdavimo skaičiaus keitimo įtaiso, sankabos valdymo arba bet kurių kitų transmisijos elementų) aprašas ir schema: …

11.2.   Pavara

11.2.1.   Trumpas bendrojo perdavimo skaičiaus keitimo įtaiso (-ų) ir jo valdymo aprašas ir schema: …

11.2.2.   Galios pavaros schema ir (arba) brėžinys: …

11.2.3.   Galios pavaros tipas: Pavara (įskaitant planetines pavarų dėžes) / diržinė / hidrostatinė / elektrinė / kita (4) (patikslinti, jei kita: …)“;

e)

11.2.8 įrašas pakeičiamas taip:

„11.2.8.

Bendrojo perdavimo skaičiaus keitimo įtaiso tipas: Mechaninis (pavarų perjungimas) / dviejų sankabų (pavarų perjungimas) / pusiau automatinis (pavarų perjungimas) / automatinis (pavarų perjungimas) / nepertraukiamos belaipsnės pavaros / hidrostatinis / netaikoma / kita (4) (patikslinti, jei kita: …)“;

f)

43.2 įrašas pakeičiamas taip:

„43.2.

Transporto priemonės specifikacijos, atsižvelgiant į stabdžių sistemos (-ų) pneumatinių, hidraulinių ir (arba) elektrinių valdymo linijų valdymo grandines ir suderintų pranešimų bei parametrų sąrašas: …“;

g)

43.5 ir 43.5.1 įrašai pakeičiami taip:

„43.5.   Stabdžių pavara (velkančiosios transporto priemonės)

43.5.1.   Velkančiosios transporto priemonės darbinės stabdžių sistemos stabdžių pavara: mechaninė / pneumatinė / hidraulinė / hidrostatinė / be stiprintuvo / su stiprintuvu / automatizuota pavara (4)“;

h)

43.5.3 ir 43.6 įrašai pakeičiami taip:

„43.5.3.

Kairiojo ir dešiniojo stabdžių valdymo įtaisų blokavimas: yra / nėra (4)

43.6.

Velkamosios transporto priemonės stabdžių valdymo įtaisai (velkamojoje transporto priemonėje)“;

i)

43.6.2–43.6.5 įrašai pakeičiami šiais 43.6.2–43.7.3.2.1 įrašais:

43.6.2.   Jungčių, sukabintuvų ir saugos įtaisų aprašas (su brėžiniais, schemomis ir nurodytomis visomis elektroninėmis dalimis): …

43.6.2.1.   Pneumatinės jungties tipas: Dviejų linijų / nėra (4)

43.6.2.1.1.   Slėgis pneumatinėje sistemoje (dviejų linijų): … kPa

43.6.2.1.2.   Elektrinė valdymo linija: yra / nėra (4)

43.6.2.2.   Hidraulinės jungties tipas: Vienos linijos / dviejų linijų / nėra (4)

43.6.2.2.1.   Slėgis hidraulinėje sistemoje: Vienos linijos: … kPa Dviejų linijų: … kPa

43.6.2.2.2.   Standartą ISO 7638:2003 atitinkanti jungtis (15): yra / nėra (4)

43.7.   Velkamosios transporto priemonės stabdymo įtaisai (velkamojoje transporto priemonėje);

43.7.1.   Velkamosios transporto priemonės stabdžių valdymo sistemos technologija: hidraulinė / pneumatinė / elektrinė / inercinė / nėra (4)

43.7.2.   Velkamosios transporto priemonės stabdžius įjungiantis įtaisas: Būgninis / diskinis / kita (4)

43.7.2.1.   Aprašas ir charakteristikos: …

43.7.3.   Jungčių, sukabintuvų ir saugos įtaisų aprašas (su brėžiniais, schemomis ir nurodytomis visomis elektroninėmis dalimis): …

43.7.3.1.   Pneumatinės jungties tipas: Dviejų linijų / nėra (4)

43.7.3.1.1.   Elektrinė valdymo linija: yra / nėra (4)

43.7.3.2.   Hidraulinės jungties tipas: Dviejų linijų / nėra (4)

43.7.3.2.1.   Standartą ISO 7638:2003 atitinkanti jungtis (15): yra / nėra (4)“;

19)

16 priedėlis iš dalies keičiamas taip:

a)

2.2 įrašas pakeičiamas taip:

„2.2.

Tipas (6): …“;

b)

prieš 48 įrašą įterpiami šie 6–6.3.6.4 įrašai:

„6.   VARIKLIŲ PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS

6.1.7.   Variklio kategorija ir pakategorė (7): …

6.2.1.   Degimo ciklas: keturių taktų ciklas / dviejų taktų ciklas / rotorinis / kita (nurodyti) (4): …

6.2.2.   Uždegimo tipas: slėginis uždegimas / kibirkštinis uždegimas (4)

6.2.3.1.   Cilindrų skaičius: … ir konfigūracija (26):

6.3.2.1.   Deklaruotas vardinis sūkių dažnis: … min– 1

6.3.2.1.2.   Deklaruota vardinė naudingoji galia: … kW

6.3.2.2.   Didžiausiosios galios sukimosi dažnis: … min– 1

6.3.2.2.2.   Didžiausia naudingoji galia: … kW

6.3.6.4.   Bendras variklio cilindrų darbinis tūris: … cm3“;

c)

prieš 48 įrašą įterpiami šie 11–11.4 įrašai:

„11.   TRANSMISIJA IR VALDYMAS (13)

11.1.   Trumpas transporto priemonės transmisijos ir jos valdymo sistemos (bendrojo perdavimo skaičiaus keitimo įtaiso, sankabos valdymo arba bet kurių kitų transmisijos elementų) aprašas ir schema: …

11.2.   Pavara

11.2.1.   Trumpas bendrojo perdavimo skaičiaus keitimo įtaiso (-ų) ir jo valdymo aprašas ir schema: …

11.2.2.   Galios pavaros schema ir (arba) brėžinys: …

11.2.3.   Galios pavaros tipas: Pavara (įskaitant planetines pavarų dėžes) / diržinė / hidrostatinė / elektrinė / kita (4) (patikslinti, jei kita: …)

11.2.4.   Trumpas elektrinių / elektroninių sudedamųjų dalių (jeigu yra) aprašas: …

11.2.5.   Vieta variklio atžvilgiu: …

11.2.6.   Valdymo metodas: …

11.2.7.   Paskirstymo dėžė: yra / nėra (4)

11.2.8.   Bendrojo perdavimo skaičiaus keitimo įtaiso tipas: Mechaninis (pavarų perjungimas) / dviejų sankabų (pavarų perjungimas) / pusiau automatinis (pavarų perjungimas) / automatinis (pavarų perjungimas) / nepertraukiamos belaipsnės pavaros / hidrostatinis / netaikoma / kita (4) (patikslinti, jei kita: …)

11.3.   Sankaba (jei yra)

11.3.1.   Trumpas sankabos ir jos valdymo sistemos aprašas ir schema:

11.3.2.   Didžiausias sukimo momento perdavimas:

11.4.   Pavarų perdavimo skaičius

Pavara

Vidinis pavarų dėžės perdavimo skaičius (variklio ir pavarų dėžės išėjimo veleno sūkių santykis)

Vidinis paskirstymo dėžės perdavimo skaičius (variklio ir paskirstymo dėžės išėjimo veleno sūkių santykis)

Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius (-iai) (pavarų dėžės išėjimo veleno ir varomųjų ratų sūkių santykis)

Bendras pavarų perdavimo skaičius

Skaičius (variklio sūkių dažnis / transporto priemonės greitis), tik jei tai mechaninė pavara

Aukščiausioji CVT pavara (*6)

1

2

3

Mažiausioji CVT pavara (*6)

Atbulinė eiga

1

 

 

 

 

 

20)

17 priedėlio 2.2 įrašas pakeičiamas taip:

„2.2.

Tipas (6): …“;

21)

18 priedėlio 2.2 įrašas pakeičiamas taip:

„2.2.

Tipas (6): …“;

22)

19 priedėlio 2.2 įrašas pakeičiamas taip:

„2.2.

Tipas (6): …“;

23)

20 priedėlio 2.2 įrašas pakeičiamas taip:

„2.2.

Tipas (6): …“;

24)

21 priedėlio 2.2 įrašas pakeičiamas taip:

„2.2.

Tipas (6): …“;

25)

22 priedėlio 2.2 įrašas pakeičiamas taip:

„2.2.

Tipas (6): …“;

26)

23 priedėlio 2.2 įrašas pakeičiamas taip:

„2.2.

Tipas (6): …“;

27)

informacinio dokumento aiškinamosios pastabos iš dalies keičiamos taip:

a)

(6) ir (7) aiškinamosios pastabos pakeičiamos taip:

„(6)

Nurodyti variklių tipo žymenį arba, jei variklių tipai priklauso vienai variklių šeimai, šeimos tipą pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/656 I priedo B dalies 4 punktą.

(7)

Nurodyti variklio kategoriją ir pakategorę pagal Reglamento (ES) 2016/1628 4 straipsnį ir I priedą“;

b)

(9) aiškinamoji pastaba pakeičiama taip:

„(9)

Nurodyti degalų tipą pagal šiuos kodus:

B5

dyzelinas (ne keliais judantiems mechanizmams skirtas gazolis);

E85

etanolis;

ED95

specialiems slėginio uždegimo varikliams skirtas etanolis;

E10

benzinas;

GD

gamtinės dujos / biometanas;

SND

suskystintos naftos dujos;

O (…)

kita (nurodyti).

Degalų porūšis (tik gamtinių dujų / biometano) pagal šiuos kodus:

U

universalūs degalai – didelio šilumingumo degalai (H dujos) ir mažo šilumingumo degalai (L dujos);

RH

riboto intervalo degalai – didelio šilumingumo degalai (H dujos);

RL

riboto intervalo degalai – mažo šilumingumo degalai (L dujos);

SGD

priklauso nuo degalų.

Nurodyti degalų naudojimo tipą pagal šiuos kodus:

L

tik skystieji degalai;

G

tik dujiniai degalai;

D1A

1A tipo dvejopų degalų vienalaikis naudojimas;

D1B

1B tipo dvejopų degalų vienalaikis naudojimas;

D2A

2A tipo dvejopų degalų vienalaikis naudojimas;

D2B

2B tipo dvejopų degalų vienalaikis naudojimas;

D3B

3B tipo dvejopų degalų vienalaikis naudojimas“;

c)

(26) aiškinamoji pastaba pakeičiama taip:

„(26)

Nurodyti cilindrų išdėstymą pagal šiuos kodus:

LI

vienoje linijoje;

V

V forma;

O

priešpriešinis;

S

vienas;

R

radialinis;

O (…)

kitas (nurodyti)“;

d)

(12), (24), (29), (39), (40) ir (56) aiškinamosios pastabos išbraukiamos.


(*2)  2018 m. vasario 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/985, kuriuo dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonėms ir varikliams taikomų aplinkosauginio veiksmingumo ir varymo sistemų veiksmingumo reikalavimų papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/96 (OL L 182, 2018 7 18, p. 1).“;

(*5)  Nepertraukiama belaipsnė pavara.“

(*6)  Nepertraukiama belaipsnė pavara.“


II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/504 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 papildymo šablono 2.1.1 punkte išbraukiami žodžiai „Papildoma informacija apie variklį (4):“ ir 2.5.2 įrašas;

2)

II priedo aiškinamosiose pastabose 4 aiškinamoji pastaba pakeičiama taip:

„(4)

Nurodyti variklių tipo žymenį arba, jei variklių tipai priklauso vienai variklių šeimai, šeimos tipą pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/656 I priedo B dalies 4 punktą.“.

III PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/504 III priedo 1 priedėlis iš dalies keičiamas taip:

1)

1 pavyzdžio 2 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

dalyje, kurios antraštė „Bendrosios pavaros galios charakteristikos“, išbraukiami 5.2, 5.3 ir 5.5 įrašai.

b)

dalies, kurios antraštė „Variklis“, įrašai iš dalies keičiami taip:

i)

2.2 įrašas pakeičiamas taip:

„2.2.

Tipas (37): …“;

ii)

2.5.2 įrašas išbraukiamas;

iii)

6.1–7.1.1 įrašai pakeičiami taip:

„6.1.7.

Variklio kategorija ir pakategorė (12): …

6.2.1.

Degimo ciklas: keturių taktų ciklas / dviejų taktų ciklas / rotorinis / kita (nurodyti) (1): …

6.2.2.

Uždegimo tipas: slėginis uždegimas / kibirkštinis uždegimas (1)

6.2.3.1.

Cilindrų skaičius: … ir konfigūracija (24):…

6.2.8.1.

Degalų rūšis (20): Degalų rūšis/ degalų porūšis / degalų naudojimo tipas

6.2.8.3.

Varikliui tinkamų papildomų degalų rūšių sąrašas (21):

6.3.2.1.2.

Deklaruota vardinė naudingoji galia: … kW

6.3.2.2.2.

Didžiausia naudingoji galia: … kW

6.3.6.4.

Bendras variklio cilindrų darbinis tūris: … cm3“;

c)

dalies, kurios antraštė „Pavarų dėžė“, 11.2.8 įrašas pakeičiamas taip:

„11.2.8.

Bendrojo perdavimo skaičiaus keitimo įtaiso tipas: Mechaninis (pavarų perjungimas) / dviejų sankabų (pavarų perjungimas) / pusiau automatinis (pavarų perjungimas) / automatinis (pavarų perjungimas) / nepertraukiamos belaipsnės pavaros / hidrostatinis / netaikoma / kita (1) (patikslinti, jei kita: …)“;

d)

dalyje, kurios antraštė „Stabdžiai“, įrašai iš dalies keičiami taip:

i)

43.5.1 įrašas pakeičiamas taip:

„43.5.1.

Stabdžių pavara: mechaninė / pneumatinė / hidraulinė / hidrostatinė / be stiprintuvo / su stiprintuvu / automatizuota pavara (1)“;

ii)

43.5.3 įrašas išbraukiamas;

e)

dalies, kurios antraštė „Triukšmo lygio bandymų rezultatai (išorė)“, tekste žodžiai „matuojama pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/96 III priedą“ pakeičiami žodžiais „matuojama pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/985 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) …/…, II priedą (1) (28)“;

f)

dalies, kurios antraštė „Išmetamųjų teršalų bandymų rezultatai (įskaitant dėvėjimosi koeficientą)“, tekstas iš dalies keičiamas taip:

i)

pirma ir antra įtraukos pakeičiamos taip:

„—

Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/985 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) …/… (1) (28): taip / ne (1); arba

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/1628 su paskutiniais pakeitimais, padarytais (Komisijos deleguotuoju) (1) (Europos Parlamento ir Tarybos) (1) reglamentu (ES) …/… (1) (29): taip / ne (1); arba“;

ii)

paskutinė įtrauka išbraukiama;

iii)

lentelė pakeičiama taip:

„Išmetamieji teršalai

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC + NOx

(g/kWh)

PM

(g/kWh)

PN

(g/kWh)

Bandymų ciklas (1)

NRSC (2) / ESC / WHSC (1)

 

 

 

 

 

 

 

NR pereinamųjų režimų bandymas (3) / ETC / WHTC (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 bandymas (4):

 

Aiškinamosios pastabos.

Jei varikliams taikomi sunkiųjų transporto priemonių bandymų ciklai, nurodomi galutiniai bandymų rezultatai (įskaitant dėvėjimosi koeficientą) ir ESC/WHSC arba ETC/WHTC bandymo pagal Reglamentą (EB) Nr. 595/2009 rezultatas – CO2 kiekis.

Jei varikliams taikomi ne keliais judančių mechanizmų bandymų ciklai, nurodoma Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/656 VI priedo 1 priedėlyje nustatytame ne keliais judančių mechanizmų variklių bandymų protokole pateikiama informacija, atsižvelgiant į šias aiškinamąsias pastabas:

g)

dalis, kurios antraštė „Pastabos (32)“, pakeičiama taip:

„Pastabos:“;

2)

2 pavyzdžio 2 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

visi dalies, kurios antraštė „Stabdžiai“, įrašai pakeičiami taip:

„43.4.6.

Elektroninė stabdžių sistema: taip / ne / neprivaloma (1)

43.7.1.

Velkamosios transporto priemonės stabdžių valdymo sistemos technologija: hidraulinė / pneumatinė / elektrinė / inercinė / nėra (1)

43.7.4.

Jungčių tipas: dviejų linijų / nėra (1)

43.7.5.

Elektrinė valdymo linija: yra / nėra (1)

43.7.6.

Standartą ISO 7638:2003 atitinkanti jungtis (33p): yra / nėra (1)“;

b)

dalis, kurios antraštė „Pastabos (32)“, pakeičiama taip:

„Pastabos:“;

3)

1 priedėlio aiškinamosios pastabos iš dalies keičiamos taip:

a)

įterpiama ši 12 aiškinamoji pastaba:

„(12)

Nurodyti variklio kategoriją ir pakategorę pagal Reglamento (ES) 2016/1628 4 straipsnį ir I priedą“;

b)

20 ir 21 aiškinamosios pastabos pakeičiamos taip:

„(20)

Nurodyti degalų tipą pagal šiuos kodus:

B5

dyzelinas (ne keliais judantiems mechanizmams skirtas gazolis);

E85

etanolis;

ED95

specialiems slėginio uždegimo varikliams skirtas etanolis;

E10

benzinas;

GD

gamtinės dujos / biometanas;

SND

suskystintos naftos dujos;

O (…)

kita (nurodyti).

Degalų porūšis (tik gamtinių dujų / biometano) pagal šiuos kodus:

U

universalūs degalai – didelio šilumingumo degalai (H dujos) ir mažo šilumingumo degalai (L dujos);

RH

riboto intervalo degalai – didelio šilumingumo degalai (H dujos);

RL

riboto intervalo degalai – mažo šilumingumo degalai (L dujos);

SGD

priklauso nuo degalų.

Nurodyti degalų naudojimo tipą pagal šiuos kodus:

L

tik skystieji degalai;

G

tik dujiniai degalai;

D1A

1A tipo dvejopų degalų vienalaikis naudojimas;

D1B

1B tipo dvejopų degalų vienalaikis naudojimas.

D2A

2A tipo dvejopų degalų vienalaikis naudojimas;

D2B

2B tipo dvejopų degalų vienalaikis naudojimas.

D3B

3B tipo dvejopų degalų vienalaikis naudojimas.

(21)

Kaip deklaravo gamintojas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 I priedo 1 punktą, (pateikti pripažinto standarto ar specifikacijos nuorodą)“;

c)

22 aiškinamoji pastaba išbraukiama;

d)

įterpiama ši 24 aiškinamoji pastaba:

„(24)

Nurodyti cilindrų išdėstymą pagal šiuos kodus:

LI

vienoje linijoje;

V

V forma;

O

priešpriešinis;

S

vienas;

R

radialinis;

O (…)

kitas (nurodyti)“;

e)

29 aiškinamoji pastaba pakeičiama taip:

„(29)

Nurodyti tik naujausią pakeitimą.“;

f)

31 aiškinamoji pastaba išbraukiama;

g)

32 aiškinamoji pastaba išbraukiama;

h)

įterpiama ši 37 aiškinamoji pastaba:

„(37)

Nurodyti variklių tipo žymenį arba, jei variklių tipai priklauso vienai variklių šeimai, šeimos tipą pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/656 I priedo B dalies 4 punktą.“

(1)  atliekant NRSC bandymus, pažymimas 9.1 punkte (4 lentelėje) nurodytas ciklas; atliekant pereinamųjų režimų bandymus, pažymimas 10.1 punkte (8 lentelėje) nurodytas ciklas;

(2)  nurašomas 6 lentelėje pateiktas galutinis bandymų rezultatas taikant NK;

(3)  nurašomas 9 lentelėje arba, kai taikoma, 10 lentelėje pateiktas galutinis bandymų rezultatas taikant NK;

(4)  jei variklio tipui arba variklių šeimai taikomas tiek NRSC, tiek ne keliais judančių mechanizmų pereinamųjų režimų ciklo bandymas, nurodomos per įšilusio variklio veikimo ciklą taikant NRTC išmesto CO2 kiekio vertės, kaip nurodyta 10.3.4 punkte, arba taikant LSI-NRTC išmesto CO2 kiekio vertės, kaip nurodyta 10.4.4 punkte. Jei tai variklis, su kuriuo atliekamas tik NRSC bandymas, nurodomos per tą ciklą išmesto CO2 kiekio vertes, pateiktos 9.3.3 punkte.“


IV PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/504 IV priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

4.2.1.7 punktas pakeičiamas taip:

„4.2.1.7.

jei tai C kategorijos transporto priemonės, nurodoma dar ir kiekvienam vikšrų eilių komplektui tenkanti didžiausia techniškai leidžiama masė ir (toje pačioje eilutėje) vidutinis sąlyčio su žeme slėgis; ši informacija turi būti pateikiama kartu su nurodytąja 4.2.1.6 punkte ir nurodoma pradedant priekine ir baigiant galine ašimi, tokia forma: „S-1 – … kg P: … kPa“„S-2: … kg P: … kPa“„S-…: … kg P: … kPa“. Kiekvienas įrašas atskiriamas vienu arba keliais tarpais.“;

2)

įterpiamas šis 2.1.1.10 punktas:

„2.1.1.10.

Jei transporto priemonėse įrengti pereinamojo laikotarpio varikliai, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/1628 3 straipsnio 32 dalyje, šio formato transporto priemonės pagaminimo data: „MM/YYYY“. Transporto priemonės pagaminimo data taip pat nurodoma papildomoje atskiroje identifikavimo plokštelėje, kurioje nurodytas ir VIN.“;

3)

įterpiamas šis 5.4 punktas:

„5.4.   Specialūs variklių ženklinimo reikalavimai

Nepaisant 5.2 punkto, įstatymais nustatytas ženklas ant variklio turi atitikti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/656 III priedo nuostatas, išskyrus tai, kad:

a)

jei variklių tipas patvirtintas pagal Reglamentą (ES) Nr. 167/2013, vietoj ES tipo patvirtinimo numerio, nustatyto Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/656 V priede, nurodomas ES tipo patvirtinimo numeris, nustatytas VI priedo 6–1 lentelėje;

b)

jei pakaitinių variklių tipas patvirtintas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/25/EB (*1), vietoj EB tipo patvirtinimo numerio, suteikto pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/68/EB (*2), nurodomas EB tipo patvirtinimo numeris, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/37/EB (*3) II priedo C skyriaus 1 priedėlyje.

(*1)  2000 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/25/EB dėl veiksmų, kurių būtina imtis dėl variklių, skirtų žemės ūkio ar miškų ūkio traktoriams, išmetamų dujinių teršalų ir kietųjų dalelių, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 74/150/EEB (OL L 173, 2000 7 12, p. 1)."

(*2)  1997 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/68/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su priemonėmis, mažinančiomis vidaus degimo variklių, įrengiamų ne kelių mobiliosiose mašinose, dujinių ir kietųjų dalelių teršalų kiekį, suderinimo (OL L 59, 1998 2 27, p. 1)."

(*3)  .2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinanti Direktyvą 74/150/EEB (OL L 171, 2003 7 9, p. 1).“"V PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/504 V priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

2 priedėlyje, su tuo priedėliu susijusiose aiškinamosiose pastabose 10 aiškinamoji pastaba pakeičiama taip:

„10)

Išvardijami tik Reglamento (ES) Nr. 167/2013 I priede nurodyti dalykai, kurių patvirtinimas suteiktas pagal Reglamentą (ES) 2016/1628 arba Reglamento (ES) Nr. 167/2013 49 straipsnyje nurodytas JT EEK taisykles (JT EEK patvirtinimai), arba remiantis išsamiomis bandymo ataskaitomis, kurios parengiamos pagal EBPO standartines normas vietoj bandymų ataskaitų, rengiamų pagal Reglamentą (ES) Nr. 167/2013 ir pagal jį priimtus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus.“;

2)

3 priedėlyje, norminių aktų, kurių reikalavimus atitinka transporto priemonės tipas, sąraše 75, 76 ir 77 eilutės pakeičiamos taip:

„75

Tam tikro tipo žemės ir miškų ūkio transporto priemonei skirto tam tikro tipo variklio arba variklių šeimos, kaip sudedamosios dalies / atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimas, atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/985, I priedas

 

 

76

Žemės ir miškų ūkio transporto priemonės, kurioje įrengtas tam tikro tipo arba šeimos variklis, ES tipo patvirtinimas, atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/985, I priedas

 

 

77

Keliamo triukšmo lygis

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/985, III priedas“

 

 

3)

4 priedėlis iš dalies keičiamas taip:

a)

I skirsnio 2.2 įrašas pakeičiamas taip:

„2.2.

Tipas (11): …“;

b)

4 priedėlio aiškinamosios pastabos papildomos šia 11 aiškinamąja pastaba:

„11)

Nurodyti variklių tipo žymenį arba, jei variklių tipai priklauso vienai variklių šeimai, šeimos tipą pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/656 I priedo B dalies 4 punktą.“;

4)

5 priedėlis iš dalies keičiamas taip:

a)

I skirsnio 2.2 įrašas pakeičiamas taip:

„2.2.

Tipas (7): …“;

b)

5 priedėlio aiškinamosios pastabos papildomos šia 7 aiškinamąja pastaba:

„(7)

Nurodyti variklių tipo žymenį arba, jei variklių tipai priklauso vienai variklių šeimai, šeimos tipą pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/656 I priedo B dalies 4 punktą.“.

VI PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/504 VI priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

2.2.3 punktas pakeičiamas taip:

„2.2.3.

Jei tai sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimas, nurodomas atitinkamo Reglamentą (ES) Nr. 167/2013 papildančio Komisijos deleguotojo reglamento numeris: nurodoma „2015/208“, „2015/68“, „1322/2014“, „2015/96“ arba „(ES) 2018/985“.“;

2)

4 punkto 6–1 lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

I sąrašas pakeičiamas taip:

I sąrašas. Aplinkosauginio ir varymo sistemos veiksmingumo reikalavimai

Sistema ar sudedamoji dalis ir (arba) atskiras techninis mazgas (ATM)

Komisijos deleguotojo reglamento (ES)

Raidinis skaitmeninis simbolis

Sistema: variklio / variklių šeimos montavimas

2015/96

A

Sistema: V etapo variklio / variklių šeimos montavimas

2018/985

A1

Sistema: keliamo triukšmo lygis

2015/96 arba 2018/985

B

Sudedamoji dalis / ATM: variklis / variklių šeima

2015/96

C

Sudedamoji dalis / ATM: V etapo variklis / variklių šeima

2018/985

C1“;

b)

II sąrašo septinta eilutė pakeičiama taip:

„Sudedamoji dalis / ATM: elektrinių / elektroninių surenkamųjų mazgų elektromagnetinis suderinamumas

2015/208

J“.


VII PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/504 VII priedo 1 priedėlis iš dalies keičiamas taip:

1)

1 punkte žodžiai „matuojama pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/96 III priedą“ pakeičiami žodžiais „matuojama pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/985 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) …/…, II priedą (1) (3)“;

2)

2 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

pirma ir antra įtraukos pakeičiamos taip:

„—

Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/985 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) …/… (1) (3): taip / ne (1); arba

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 su paskutiniais pakeitimais, padarytais (Komisijos deleguotuoju) (1) (Europos Parlamento ir Tarybos) (1) reglamentu (ES) …/… (1) (4): taip / ne (1); arba“;

b)

paskutinė įtrauka išbraukiama;

3)

2.1. ir 2.2. punktai pakeičiami taip:

„2.1.

NRSC (2): … / ESC / WHSC (1) galutinio bandymo rezultatai (nurodant dėvėjimosi koeficientą) (6):

Variantas / versija

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC + NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PN

… #/kWh

… #/kWh

… #/kWh

2.2.

Ne keliais judančių mechanizmų pereinamųjų režimų bandymų ciklas (7): … / ETC / WHTC (1) galutinio bandymo rezultatai (nurodant dėvėjimosi koeficientą) (8):

Variantas / versija

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC + NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PN

… #/kWh

… #/kWh

… #/kWh“;

4)

įterpiamas šis 2.3 punktas:

„2.3.   CO2 (9)

Variantas / versija

CO2

…“;

5)

1 priedėlio aiškinamosios pastabos iš dalies keičiamos taip:

a)

2 aiškinamoji pastaba pakeičiama taip:

„(2)

Jei transporto priemonėse įrengti varikliai, išbandyti taikant ne keliais judančių mechanizmų pastovios būsenos bandymų ciklą, nurodyti bandymų ciklą pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/656 VI priedo 1 priedėlyje nustatytos bendros bandymų protokolo formos šablono 9.1 punktą (4 lentelė).“;

b)

4 aiškinamoji pastaba pakeičiama taip:

„(4)

Nurodyti tik naujausią pakeitimą.“;

c)

6 aiškinamoji pastaba pakeičiama taip:

„(6)

Kiekviename variante / versijoje sumontuoto kiekvieno variklio tipo atveju nurodyti:

a)

jei tai varikliai, išbandyti taikant ne keliais judančių mechanizmų pastovios būsenos bandymų ciklą, nukopijuoti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/656 VI priedo 1 priedėlyje nustatytos bendros bandymų protokolo formos šablono 6 lentelės skiltyje „Galutinis bandymų rezultatas taikant NK“ pateiktus rezultatus;

b)

jei tai varikliai, išbandyti taikant sunkiųjų transporto priemonių bandymų ciklus, nurodyti ESC/WHSC bandymo galutinius rezultatus (įskaitant dėvėjimosi koeficientą) pagal Reglamentą (EB) Nr. 595/2009.“;

d)

įterpiamos šios 7 ir 9 aiškinamosios pastabos:

„(7)

Jei transporto priemonėse įrengti varikliai, išbandyti taikant ne keliais judančių mechanizmų pereinamųjų režimų bandymų ciklą, nurodyti bandymų ciklą pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/656 VI priedo 1 priedėlyje nustatytos bendros bandymų protokolo formos šablono 10.1 punktą (8 lentelė).

(8)

Kiekviename variante / versijoje sumontuoto kiekvieno variklio tipo atveju nurodyti:

a)

jei tai varikliai, išbandyti taikant ne keliais judančių mechanizmų pereinamųjų režimų bandymų ciklą, nukopijuoti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/656 VI priedo 1 priedėlyje nustatytos bendros bandymų protokolo formos šablono 9 lentelės arba, jei taikoma, 10 lentelės skiltyje „Galutinis bandymų rezultatas taikant NK“ pateiktus rezultatus;

b)

jei tai varikliai, išbandyti taikant sunkiųjų transporto priemonių bandymų ciklus, nurodyti ETC/WHTC bandymo galutinius rezultatus (įskaitant dėvėjimosi koeficientą) pagal Reglamentą (EB) Nr. 595/2009.

(9)

Kiekviename variante / versijoje sumontuoto kiekvieno variklio tipo atveju nurodyti:

a)

jei tai variklių tipas arba variklių šeimą, bandoma taikant ir NRSC, ir ne keliais judančių mechanizmų pereinamųjų režimų bandymų ciklą, nukopijuoti, jei taikoma, šias Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/656 VI priedo 1 priedėlyje nustatytos bendros bandymų protokolo formos šablono vertes: per įšilusio variklio veikimo ciklą taikant NRTC išmesto CO2 kiekio vertes, kaip nurodyta 10.3.4 punkte; taikant LSI-NRTC išmesto CO2 kiekio vertes, kaip nurodyta 10.4.4 punkte; arba, jei tai variklis, su kuriuo atliekamas tik NRSC bandymas, nurodomos per tą ciklą išmesto CO2 kiekio vertes, pateiktos 9.3.3 punkte.

b)

jei varikliams taikomi sunkiųjų transporto priemonių bandymų ciklai, nurodomas ESC/WHSC arba ETC/WHTC bandymo pagal Reglamentą (EB) Nr. 595/2009 rezultatas – CO2 kiekis.“.


VIII PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/504 VIII priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

3.2 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Bandymų ataskaitos, išduotos pagal Direktyvą 2003/37/EB, Reglamentą (ES) 2016/1628, Reglamentą (ES) Nr. 595/2009, Direktyvą 2007/46/EB arba Reglamento (ES) Nr. 167/2013 XIII skyriuje nurodytas tarptautines taisykles ir pagal tą reglamentą priimtus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, pripažįstamos toliau išvardytų sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo tikslais pagal Reglamentą (ES) Nr. 167/2013 toliau 8–1 lentelėje nurodytomis sąlygomis:“;

b)

8–1 lentelės pirma ir antra eilutės pakeičiamos taip:

„Sudedamoji dalis / ATM: variklis / variklių šeima

bandymų ataskaita išduota pagal Direktyvą 2000/25/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2014/43/ES,

bandymų ataskaita išduota pagal Reglamentą (ES) 2016/1628 ir

bandymų ataskaita išduota pagal Reglamentą (EB) Nr. 595/2009

Sudedamoji dalis / ATM: elektrinių / elektroninių surenkamųjų mazgų elektromagnetinis suderinamumas

bandymų ataskaita išduota pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/64/EB (*1), jeigu bandymų įranga buvo atnaujinta atsižvelgiant į šiuos aspektus:

transporto priemonių skleidžiamą plačiajuostę ir siaurajuostę elektromagnetinę spinduliuotę;

elektroninių surenkamųjų mazgų skleidžiamą plačiajuostę ir siaurajuostę elektromagnetinę spinduliuotę.

Matavimo įranga ir bandymo vieta turi atitikti Radijo trukdžių tarptautinio specialiojo komiteto (CISPR) leidinio Nr. 16–1 reikalavimus:

transporto priemonių skleidžiamą plačiajuostę ir siaurajuostę elektromagnetinę spinduliuotę;

antenos gali būti sukalibruotos taikant metodą, aprašytą CISPR leidinio Nr. 12 (6 leidimas) C priede, ir

bandymų ataskaita išduota pagal JT EEK taisyklės Nr. 10 04 serijos pakeitimų 1 papildymo 4 redakcijos 1 klaidų ištaisymą (OL L 254, 2012 9 20, p. 1).

2)

įterpiamas šis 3.5 punktas:

„3.5.   Variklių bandymų ataskaita

Variklių bandymų ataskaitos rengiamos vadovaujantis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/656 VI priede nustatyta bendra bandymų protokolo forma.“


(*1)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/64/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių keliamų radijo trukdžių slopinimo (elektromagnetinio suderinamumo) (OL L 216, 2009 8 20, p. 1).“