15.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 152/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/870

2018 m. birželio 14 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 21 straipsnio 1 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentą (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 (1), ypač į jo 21 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2016 m. sausio 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2016/44;

(2)

2018 m. birželio 7 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1970 (2011), įtraukė šešis asmenis į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(3)

todėl Reglamento (ES) 2016/44 II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2016/44 II priedas iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. birželio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. ZAHARIEVA


(1)  OL L 12, 2016 1 19, p. 1.


PRIEDAS

Į reglamento (ES) 2016/44 II priede pateiktą sąrašą įtraukiami šie asmenys:

21.

Vardas, pavardė: 1: Ermias 2: Ghermay 3: n. d. 4: n. d.

Laipsnis: n. d. Pareigos: Tarpvalstybinio prekybos žmonėmis tinklo vadas Gim. data: Apytikriai (35–45 metai) Gim. vieta: (galbūt Asmara, Eritrėja) Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): a) Ermies Ghermay b) Ermias Ghirmay Pilietybė: Eritrėjos Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo nr.: n. d. Adresas: (Žinomas adresas: Tripolis, Tarig sure no. 51, tikėtina, kad 2015 m. persikėlė į Sabratą) Įtraukimo į sąrašą data:2018 m. birželio 7 d.Kita informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 (2011) 22 punkto a papunktį; Rezoliucijos 2174 (2014) 4 punkto a papunktį; Rezoliucijos 2213 (2015) 11 punkto a papunktį.

Papildoma informacija

Yra daug informacijos iš patikimų šaltinių, įskaitant nusikalstamų veikų tyrimus, kuri nurodo Ermias Ghermay kaip vieną iš svarbiausių Užsachario regiono veikėjų, susijusių su neteisėta prekyba migrantais Libijoje. Ermias Ghermay yra tarpvalstybinio tinklo vadas, atsakingas už prekybą dešimtimis tūkstančių migrantų ir neteisėtą jų gabenimą daugiausia iš Somalio pusiasalio iki Libijos krantų ir toliau į kelionės tikslo šalis Europoje ir į Jungtines Amerikos Valstijas. Savo žinioje jis turi ginkluotų vyrų, taip pat sandėlių ir sulaikymo stovyklų, kuriose, kaip pranešama, daromi rimti migrantų žmogaus teisių pažeidimai. Jis veikia glaudžiai bendradarbiaudamas su Libijos neteisėto migrantų gabenimo tinklais, pavyzdžiui, Abu-Qarin, ir yra laikomas jų „rytinės dalies tiekimo grandine“. Jo tinklas driekiasi nuo Sudano iki Libijos krantų ir į Europą (Italiją, Prancūziją, Vokietiją, Nyderlandus, Švediją ir Jungtinę Karalystę) bei Jungtines Amerikos Valstijas. E. Ghermay kontroliuoja privačiais sulaikymo stovyklas netoli Libijos šiaurės vakarų pakrantės, kuriose migrantai laikomi ir kur migrantų atžvilgiu padaryta rimtų pažeidimų. Iš šių stovyklų migrantai gabenami į Sabratą ar Zaviją. Per pastaruosius kelerius metus E. Ghermay surengė daugybę pavojingų kelionių per jūrą, sukeldamas pavojų migrantų (įskaitant daugelį nepilnamečių) gyvybei. Palermo (Italija) teismas 2015 m. išdavė Ermias Ghermay arešto orderius dėl tūkstančių migrantų neteisėto gabenimo nežmoniškomis sąlygomis, įskaitant 2013 m. spalio 13 d. laivo sudužimą netoli Lampedūzos, kai žuvo 266 žmonių.

22.

Vardas, pavardė: 1: Fitiwi 2: Abdelrazak 3: n. d. 4: n. d.

Laipsnis: n. d. Pareigos: Tarpvalstybinio prekybos žmonėmis tinklo vadas Gim. data: Apytikriai (30–35 metai) Gim. vieta: Massaua, Eritrėja Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): Fitwi Esmail Abdelrazak Pilietybė: Eritrėjos Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2018 m. birželio 7 d.Kita informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 (2011) 22 punkto a papunktį; Rezoliucijos 2174 (2014) 4 punkto a papunktį; Rezoliucijos 2213 (2015) 11 punkto a papunktį.

Papildoma informacija

Fitiwi Abdelrazak yra tarpvalstybinio tinklo vadas, atsakingas už prekybą dešimtimis tūkstančių migrantų ir neteisėtą jų gabenimą daugiausia iš Somalio pusiasalio iki Libijos krantų ir toliau į kelionės tikslo šalis Europoje ir į Jungtines Amerikos Valstijas. Fitiwi Abdelrazak buvo identifikuotas atviruosiuose šaltiniuose ir keliuose baudžiamosios veikos tyrimuose kaip vienas iš aukščiausio lygmens veikėjų, atsakingų už didelio skaičiaus migrantų išnaudojimą ir smurtą prieš juos Libijoje. F. Abdelrazak palaiko plačius ryšius su neteisėto migrantų gabenimo tinklais Libijoje ir sukaupė didžiulį turtą neteisėtai prekiaudamas migrantais. Savo žinioje jis turi ginkluotų vyrų, taip pat sandėlių ir sulaikymo stovyklų, kuriuose daromi sunkūs žmogaus teisių pažeidimai. Jo tinklą sudaro grupuotės, kurios veikia nuo Sudano, Libijos, Italijos ir toliau – iki migrantų kelionės tikslo šalių. Jo stovyklose laikomi migrantai taip pat yra perkami iš kitų subjektų, pavyzdžiui, iš kitų vietinių sulaikymo centrų. Iš šių stovyklų migrantai gabenami į Libijos pakrantę. F. Abdelrazak yra surengęs daugybę pavojingų kelionių jūra, sukeldamas pavojų migrantų (be kita ko, nepilnamečių) gyvybei. F. Abdelrazak yra siejamas bent su dviem tarp 2014 m. balandžio mėn. ir 2014 m. liepos mėn. įvykusiais laivų sudužimais, turėjusiais mirtinų pasekmių.

23.

Vardas, pavardė: 1: Ahmad 2: Oumar 3: al-Dabbashi 4: n. d.

Laipsnis: n. d. Pareigos: Anas al-Dabbashi nereguliariųjų karinių pajėgų vadas, tarpvalstybinio prekybos žmonėmis tinklo vadas Gim. data: Apytikriai (30 metų) Gim. vieta: (galbūt Sabrata, šalia Talil) Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) Dėdė (angl. The Uncle) d) Al-Ahwal Pilietybė: Libijos Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: a) Garabulis, Libija b) Zavija, Libija Įtraukimo į sąrašą data:2018 m. birželio 7 d.Kita informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 (2011) 22 punkto a papunktį; Rezoliucijos 2174 (2014) 4 punkto a papunktį; Rezoliucijos 2213 (2015) 11 punkto a papunktį.

Papildoma informacija

Ahmad al-Dabbashi yra Anas al-Dabbashi nereguliariųjų karinių pajėgų, anksčiau veikusių pakrantės regione tarp Sabratos ir Melitos, vadas. A. al-Dabbashi gerai žinomas kaip vadovaujantis neteisėtai veiklai, susijusiai su prekyba migrantais. A. al-Dabbashi klanas ir nereguliariosios karinės pajėgos taip pat palaiko ryšius su teroristinėmis ir smurtinių ekstremistų grupėmis. A. al-Dabbashi dabar veikia Zavijos apylinkėse, kur persikėlė po to, kai 2017 m.spalio mėn. pakrantės regione įvyko smurtiniai susirėmimai su kitomis nereguliariosiomis karinėmis pajėgomis ir konkuruojančiomis neteisėtai migrantus gabenančiomis organizacijomis, pasibaigę virš 30 asmenų, be kita ko, civilių, mirtimi. Reaguodamas į išstūmimą iš šio regiono, 2017 m. gruodžio 4 d. Ahmad al-Dabbashi viešai prisiekė susigrąžinti Sabratą ginklu ir jėga. Yra daug įrodymų, kad A. al-Dabbashi nereguliariosios karinės pajėgos tiesiogiai dalyvavo prekybos migrantais ir neteisėto migrantų gabenimo veikloje ir kad jos kontroliuoja migrantų išvykimo vietas, stovyklas, prieglobsčio vietas ir laivus. Yra informacijos, pagrindžiančios išvadą, kad A. al-Dabbashi sudarė migrantams (be kita ko, nepilnamečiams) žiaurias sąlygas ir kartais sukeldavo mirtiną pavojų sausumoje ir jūroje. Po smurtinių susirėmimų tarp A. al-Dabbashi nereguliariųjų karinių pajėgų ir kitų nereguliariųjų karinių pajėgų Sabratoje, buvo rasta tūkstančiai migrantų (daugelis sunkios būklės), dauguma buvo laikomi Martyrs Anas al-Dabbashi brigados ir al-Ghul nereguliariųjų karinių pajėgų centruose. A. al-Dabbashi klanas ir susijusios Anas al-Dabbashi nereguliariosios karinės pajėgos ilgą laiką palaiko ryšius su grupuote „Islamo valstybė“ (ISIS) ir su ja susijusiomis grupuotėmis. Jų gretose buvo keletas ISIS kovotojų, įskaitant Abdallah al-Dabbashi, ISIS „kalifą“ Sabratoje. A. al-Dabbashi taip pat įtariamas dalyvavęs organizuojant Sami Khalifa al-Gharabli, kurį 2017 m. liepos mėn. Sabratos savivaldybės taryba paskyrė kovoti su neteisėto migrantų gabenimo operacijomis, nužudymą. A. al-Dabbashi savo veikla labai prisideda prie to, kad Vakarų Libijoje daugėja smurto ir didėja nesaugumas, ir kelia grėsmę taikai bei stabilumui Libijoje ir kaimyninėse šalyse.

24.

Vardas, pavardė: 1: MUS'AB 2: ABU-QARIN 3: n. d. 4: n. d.

Laipsnis: n. d. Pareigos: Tarpvalstybinio prekybos žmonėmis tinklo vadas Gim. data:1983 m. sausio 19 d.Gim. vieta: Sabrata, Libija Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): a) ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin b) Daktaras (angl. The Doctor) c) Al-Grein Pilietybė: Libijos Paso nr.: a) 782633, išduotas 2005 m. gegužės 31 d.b) 540794, išduotas 2008 m. sausio 12 d.Nacionalinis identifikavimo Nr: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2018 m. birželio 7 d.Kita informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 (2011) 22 punkto a papunktį; Rezoliucijos 2174 (2014) 4 punkto a papunktį; Rezoliucijos 2213 (2015) 11 punkto a papunktį.

Papildoma informacija

Mus'ab Abu-Qarin laikomas vienu iš pagrindinių veikėjų prekybos žmonėmis ir neteisėto migrantų gabenimo srityje Sabratos regione, bet taip pat veikia iš Zavijos ir Garibulio. Jo tarpvalstybinis tinklas apima Libiją, kelionės tikslo vietas Europoje, Užsachario šalis migrantų verbavimo tikslais ir arabų šalis finansų sektoriaus tikslais. Patikimi šaltiniai dokumentuose užfiksavo tai, kad jis susimokė prekybos žmonėmis ir neteisėto migrantų gabenimo srityje su Ermias Ghermay, kuris Abu-Qarin vardu rūpinasi „rytinės dalies tiekimo grandine“. Yra įrodymų, kad Abu-Qarin palaikė ryšius su kitais veikėjais prekybos žmonėmis versle, visų pirma Mohammed Kachlaf (pusbroliu ir Al-Nasr brigados vadovu, taip pat pasiūlytu įtraukti į sąrašą) Zavijoje. Buvęs Abu-Qarin bendrininkas, kuris šiuo metu bendradarbiauja su Libijos valdžios institucijomis, teigia, kad vien 2015 m. Abu-Qarin organizavo keliones jūra 45 000 asmenų, sukeldamas pavojų migrantų (įskaitant nepilnamečius) gyvybei. Abu-Qarin yra 2015 m. balandžio 18 d. įvykusios kelionės, pasibaigusios laivo sudužimu Sicilijos kanale, kai žuvo 800 žmonių, organizatorius. Įrodymais, be kita ko gautais iš JT ekspertų grupės, grindžiamais dokumentais nustatyta, kad jis yra atsakingas už migrantų laikymą žiauriomis sąlygomis, be kita ko, Tripolyje netoli Al-Wadi regiono ir pajūrio kurortuose netoli Sabratos, kur laikomi migrantai. Pranešama, kad Abu-Qarin buvo artimas al-Dabbashi klanui Sabratoje iki tol, kol prasidėjo konfliktas dėl „apsaugos mokesčio“. Šaltiniai pranešė, kad Abu-Qarin sumokėjo smurtiniams ekstremistams Sabratos regione artimiems asmenims, kad jie leistų neteisėtai gabenti migrantus smurtinių ekstremistų grupuočių, kurios gauna finansinę naudą iš neteisėtos imigracijos eksploatavimo, vardu. Abu-Qarin yra susijęs su neteisėtai migrantus gabenančių asmenų tinklu, kurį sudaro salafistų ginkluotos grupuotės Tripolyje, Seboje ir Kufroje.

25.

Vardas, pavardė: 1: Mohammed 2: Kachlaf 3: n. d. 4: n. d.

Laipsnis: n. d. Pareigos: Shuhada al-Nasr brigados vadas, Zavijos naftos naftos perdirbimo gamyklos apsaugos tarnybos vadovas Gim. data: n. d. Gim. vieta: Zavija, Libija Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab Pilietybė: Libijos Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Zavija, Libija Įtraukimo į sąrašą data:2018 m. birželio 7 d.Kita informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 (2011) 22 punkto a papunktį; Rezoliucijos 2174 (2014) 4 punkto a papunktį; Rezoliucijos 2213 (2015) 11 punkto a papunktį.

Papildoma informacija

Mohammed Kachlaf yra Shuhada al Nasr brigados Zavijoje, Vakarų Libija, vadas. Jo nereguliariosios karinės pajėgos kontroliuoja Zavijos naftos perdirbimo gamyklą, vieną iš neteisėto migrantų gabenimo operacijų centrų. M. Kachlaf taip pat kontroliuoja sulaikymo centrus, įskaitant Nasr sulaikymo centrą – oficialiai kontroliuojamą Kovos su neteisėta migracija centro (DCIM). Kaip užfiksuota įvairiuose šaltiniuose, M. Kachlaf tinklas yra vienas labiausiai dominuojančių tinklų neteisėto migrantų gabenimo ir migrantų išnaudojimo srityje Libijoje. M. Kachlaf turi plačius ryšius su Zavijos pakrančių apsaugos pajėgų vietos padalinio vadovu al-Rahman al-Milad, kurio padalinys sulaiko laivus su migrantais, dažnai – konkuruojančių neteisėto migrantų gabenimo tinklų. Tada migrantai gabenami į sulaikymo centrus kontroliuojant Al Nasr nereguliariosioms karinėms pajėgoms, kuriuose jie, turimomis žiniomis, laikomi kritinėmis sąlygomis. Ekspertų grupė Libijos klausimais surinko įrodymus apie migrantus, kurie dažnai buvo mušami, o kiti, ypač moterys iš Užsachario šalių ir Maroko, buvo parduodami vietos prekyvietėje kaip „sekso vergai“. Ši ekspertų grupė taip pat nustatė, kad M. Kachlaf bendradarbiauja su kitomis ginkluotomis grupuotėmis ir dalyvavo pasikartojančiuose smurtiniuose susirėmimuose 2016 ir 2017 m.

26.

Vardas, pavardė: 1: Abd 2: Al-Rahman 3: al-Milad 4: n. d.

Laipsnis: n. d. Pareigos: Zavijos pakrančių apsaugos pajėgų vadas Gim. data: Apytikriai (29 metai) Gim. vieta: Tripolis, Libija Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti: a) Rahman Salim Milad b) al-Bija Pilietybė: Libijos Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo nr.: n. d. Adresas: Zavija, Libija Įtraukimo į sąrašą data:2018 m. birželio 7 d.Kita informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 (2011) 22 punkto a papunktį; Rezoliucijos 2174 (2014) 4 punkto a papunktį; Rezoliucijos 2213 (2015) 11 punkto a papunktį.

Papildoma informacija

Abd al Rahman al-Milad vadovauja Zavijos pakrančių apsaugos pajėgų regioniniam padaliniui, kuris yra nuolat siejamas su smurtu prieš migrantus ir kitais neteisėtai žmones gabenančiais asmenimis. JT ekspertų grupė teigia, kad A. al-Milad, ir kiti pakrančių apsaugos pajėgų nariai, yra tiesiogiai susiję su migrantų laivų nuskandinimu naudojant šaunamuosius ginklus. A. al-Milad bendradarbiauja su kitais neteisėtai migrantus gabenančiais asmenimis tokiais kaip Mohammed Kachlaf (taip pat siūlomu įtraukti į sąrašą), kuris, kaip teigia šaltiniai, teikia apsaugą jam atlikti neteisėtas operacijas, susijusias su prekyba žmonėmis bei neteisėtu migrantų gabenimu. Keli liudytojai nusikalstamų veikų tyrimuose nurodė, kad juos jūroje ginkluoti vyrai įlaipino į pakrančių apsaugos pajėgų laivą „Tallil“ (kurį naudoja A. al-Milad) ir nugabeno į Al-Nasr sulaikymo centrą, kur jie, turimomis žiniomis, laikomi žiauriomis sąlygomis ir mušami.