6.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 140/38


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/832

2018 m. birželio 5 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios ciantraniliprolo, cimoksanilo, deltametrino, difenokonazolo, fenamidono, flubendiamido, fluopikolido, folpeto, fosetilo, mandestrobino, mepikvato, metazachloro, propamokarbo, propargito, pirimetanilo, sulfoksafloro ir trifloksistrobino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies a punktą ir 18 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

didžiausia leidžiamoji ciantraniliprolo, cimoksanilo, deltametrino, fenamidono, folpeto, mandestrobino, mepikvato, metazachloro, propamokarbo, pirimetanilo, sulfoksafloro ir trifloksistrobino koncentracija (toliau – DLK) nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede. Difenokonazolo, flubendiamido, fluopikolido ir fosetilo DLK nustatyta to reglamento III priedo A dalyje. Propargito DLK nustatyta to reglamento V priede;

(2)

2015 m. liepos 11 d. Maisto kodekso komisija patvirtino fenamidono (2) kodekso didžiausias leidžiamąsias koncentracijos vertes (toliau – CXL vertės);

(3)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 (3) 5 straipsnio 3 dalį, jei yra arba netrukus bus parengti tarptautiniai standartai, į juos atsižvelgiama tobulinant arba derinant maisto produktus reglamentuojančius teisės aktus, nebent minėti standartai arba tam tikros jų dalys būtų neveiksminga arba netinkama priemonė maisto produktus reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytiems teisėtiems tikslams įgyvendinti arba jie yra pagrįsti moksliškai, arba jie lemtų tokį apsaugos lygį, kuris skirtųsi nuo Sąjungoje tinkamu laikomo lygio. Be to, pagal to reglamento 13 straipsnio e punktą, Sąjunga turi užtikrinti tarptautinių techninių standartų ir maisto produktus reglamentuojančių teisės aktų nuoseklumą, kartu užtikrindama, kad Sąjungoje priimtas aukštas apsaugos lygis nesumažėtų;

(4)

Sąjunga Pesticidų liekanų kodekso komitetui išreiškė abejonę dėl CXL verčių, pasiūlytų šiems pesticidų ir produktų deriniams: fenamidonas (žiedinėms kopūstinėms daržovėms; vaisinėms daržovėms, išskyrus moliūginių šeimos daržoves);

(5)

todėl fenamidono CXL vertės, kurios nėra nurodytos 4 konstatuojamojoje dalyje, turėtų būti įtrauktos į Reglamentą (EB) Nr. 396/2005 kaip DLK, išskyrus atvejus, kai jos susijusios su produktais, kurie nėra nurodyti to reglamento I priede, arba kai jos nustatytos žemesnio lygio, palyginti su dabartinėmis DLK. Šios CXL vertės yra saugios Sąjungos vartotojams (4);

(6)

vykdant augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos cimoksanilo, naudojimo patvirtinimo procedūrą, pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 6 straipsnio 1 dalį buvo pateikta paraiška pakeisti nustatytą dabartinę DLK, kad šį produktą būtų galima naudoti pupelėms be ankščių apsaugoti;

(7)

pateikta paraiška leisti naudoti deltametriną lapiniams kopūstams apsaugoti; Pateikta paraiška leisti naudoti difenokonazolą kitoms žiedinėms brassica daržovėms, briuseliniams kopūstams, salotinėms trūkažolėms, sėjamosioms gražgarstėms, špinatams ir panašiems lapams, paprastosioms trūkažolėms ir rabarbarams apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti fluopikolidą burokėlių lapams apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti folpetą obuoliams ir kriaušėms apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti fosetilą sėklavaisiams, persikams ir bulvėms apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti mandestrobiną abrikosams, vyšnioms, persikams ir slyvoms apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti metazachlorą pekininiams kopūstams apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti propamokarbą burokėlių lapams apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti pirimetanilą moliūginių šeimos daržovėms valgoma luobele apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti sulfoksaflorą vynuogių lapams ir artišokams apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti trifloksistrobiną kitiems smulkiems vaisiams ir uogoms, salotoms ir salotiniams augalams, paprastosioms portulakoms, pupelėms be ankščių, žirniams ir ankštiniams augalams apsaugoti;

(8)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 6 straipsnio 2 ir 4 dalis pateiktos paraiškos leisti naudoti flubendiamidą Jungtinėse Valstijose abrikosams, persikams, slyvoms ir sojoms apsaugoti, dinatrio fosfonatą – Jungtinėse Valstijose medžių riešutams (išskyrus kokosus) apsaugoti ir propargitą – Brazilijoje apelsinams ir Indijoje arbatai apsaugoti. Pareiškėjai teigia, kad atitinkamose eksportuojančiose šalyse šių medžiagų, naudojamų tokiems kultūriniams augalams apsaugoti, liekanos yra didesnės negu Reglamente (EB) Nr. 396/2005 nustatyta DLK, todėl, siekiant išvengti prekybos kliūčių tų kultūrinių augalų importui, būtina nustatyti didesnę DLK;

(9)

2017 m. rugpjūčio 8 d. Jungtinė Karalystė pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (5) 53 straipsnį informavo Komisiją, kad dėl netikėto Drosophila suzukii protrūkio ji leido pateikti rinkai gervuogėms ir avietėms skirtą augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos ciantraniliprolo. 2017 m. rugsėjo 13 d. Jungtinė Karalystė pagal 53 straipsnį informavo Komisiją, kad dėl netikėto Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Delia antiqua ir Phytomyza gymnostoma protrūkio ji leido pateikti rinkai porams skirtą augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos ciantraniliprolo. Tokie leidimai buvo reikalingi, nes tokių kenksmingųjų organizmų protrūkio keliamo pavojaus nebuvo įmanoma pašalinti jokiomis kitomis pagrįstomis priemonėmis. Jungtinė Karalystė pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 18 straipsnio 4 dalį apie leidimą pranešė ir kitoms valstybėms narėms, Komisijai ir Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnybai) ir pateikė paraiškas nustatyti tiems kultūriniams augalams laikinąją DLK;

(10)

2017 m. rugsėjo 19 d. Graikija pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 53 straipsnį informavo Komisiją, kad ji leido pateikti rinkai vilnamedžiams skirtą augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos mepikvato, kaip augalų augimo reguliatorių. Toks leidimas buvo reikalingas siekiant neprarasti derliaus. Graikija pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 18 straipsnio 4 dalį apie leidimą pranešė ir kitoms valstybėms narėms, Komisijai ir Tarnybai ir pateikė paraišką nustatyti laikinąją DLK vilnamedžių sėkloms;

(11)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 8 straipsnį atitinkamos valstybės narės įvertino pateiktas paraiškas ir vertinimo ataskaitas pateikė Komisijai;

(12)

Tarnyba įvertino paraiškas ir vertinimo ataskaitas, visų pirma atsižvelgdama į galimą grėsmę vartotojams ir, jei reikia, gyvūnams, ir pateikė pagrįstas nuomones dėl siūlomų DLK (6). Šias nuomones Tarnyba pateikė Komisijai, valstybėms narėms ir visuomenei;

(13)

Tarnyba pagrįstoje nuomonėje padarė išvadą, kad dėl deltametrino naudojimo lapiniams kopūstams apsaugoti rizikos vertinimui daro poveikį tam tikri nestandartiniai neaiškumai. Vis dėlto, atsižvelgiant į mažą suvartojamų lapinių kopūstų kiekį, yra tikslinga nustatyti 0,15 mg/kg DLK;

(14)

dėl trifloksistrobino pareiškėjas pateikė trūkstamą informaciją apie gyvūninių produktų analizės metodus ir pateikė rinkai CGA321113 pamatinį etaloną;

(15)

dėl flubendiamido naudojimo sojoms apsaugoti eksportuojančioje šalyje dabar nustatyta 0,25 mg/kg DLK. Atsižvelgiant į tai, kad didžiausia nustatyta liekanų koncentracija yra šiek tiek didesnė nei minėtoji, tikslinga nustatyti suapvalintą 0,3 mg/kg DLK;

(16)

dėl ciantraniliprolo naudojimo gervuogėms, avietėms ir porams apsaugoti DLK turėtų būti laikina ir taikoma iki 2021 m. birželio 30 d.;

(17)

dėl mepikvato naudojimo vilnamedžiams apsaugoti vilnamedžių sėkloms nustatyta DLK turėtų būti laikina ir taikoma iki 2021 m. birželio 30 d.;

(18)

dėl visų kitų paraiškų Tarnyba padarė išvadą, kad, remiantis vartotojų patiriamos ekspozicijos vertinimu, atliktu tiriant 27 konkrečias Europos vartotojų grupes, visi duomenys atitinka reikalavimus, ir pareiškėjų prašomi DLK pakeitimai vartotojų saugos atžvilgiu yra priimtini. Tarnyba atsižvelgė į naujausią informaciją apie toksikologines medžiagų savybes. Nustatyta, kad nei visą gyvenimą trunkanti šių medžiagų, gaunamų vartojant visus maisto produktus, kuriuose gali būti šių medžiagų, ekspozicija, nei trumpalaikis labai didelio kiekio atitinkamų produktų vartojimas nekeltų rizikos, kad bus viršyta leidžiamoji paros dozė arba ūmaus poveikio etaloninė dozė;

(19)

remiantis Tarnybos pagrįstomis nuomonėmis ir atsižvelgiant į su svarstomu klausimu susijusius veiksnius, daroma išvada, kad tam tikri DLK pakeitimai atitinka Reglamento (EB) Nr. 396/2005 14 straipsnio 2 dalies reikalavimus;

(20)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(21)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. birželio 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

(2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf.

Jungtinė FAO ir PSO maisto standartų programa, Maisto kodekso komisija. III ir IV priedėliai. Trisdešimt aštuntoji sesija. Ženeva, Šveicarija, 2015 m. liepos 6–11 d.

(3)  2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

(4)  Scientific support for preparing an ES position for the 46th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2014;12(7):3737 [182 p.];

(5)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

(6)  EFSA mokslinės ataskaitos pateikiamos svetainėje http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in raspberries and blackberries. EFSA Journal 2017;15(11):5061 [24 p.];

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in leeks. EFSA Journal 2018;16(1):5124 [24 p.];

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cymoxanil in beans without pods. EFSA Journal 2017;15(11):5066 [19 p.];

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in kale. EFSA Journal 2018;16(1):4683 [28 p.];

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops. EFSA Journal, 2018; 16(1):5143 [p. 28].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for flubendiamide in apricots, peaches, nectarines, plums and soya beans. EFSA Journal 2018;16(1):5128 [31 p.];

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in chards. EFSA Journal 2018;16(1):5135 [21 p.];

 

Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for folpet in apples and pears. EFSA Journal 2017;15(10):5041 [21 p.];

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl-Al in tree nuts, pome fruit, peach and potato. EFSA Journal 2018;16(2):5161 [36 p.];

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines and plums. EFSA Journal 2018;16(1):5148 [22 p.];

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for mepiquat chloride in cotton. EFSA Journal 2018;16(2):5162 [25 p.];

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metazachlor in Chinese cabbage. EFSA Journal 2018;16(1):5127 [20 p.];

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for propamocarb in chards/beet leaves. EFSA Journal 2017;15(11):5055 [22 p.];

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for propargite in citrus fruits and tea. EFSA Journal 2018;16(2):5193 [25 p.];

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2018;16(2):5145 [20 p.];

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and globe artichokes. EFSA Journal 2017;15(11):5070 [23 p.];

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops. EFSA Journal 2018;16(1):5154 [33 p.];


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai iš dalies keičiami taip:

1.

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

ciantraniliprolui, cimoksanilui, deltametrinui, fenamidonui, folpetui, mandestrobinui, mepikvatui, metazachlorui, propamokarbui, pirimetanilui, sulfoksaflorui ir trifloksistrobinui skirtos skiltys pakeičiamos taip:

Pesticidų liekanos ir didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatoma DLK, grupės ir pavyzdžiai (1)

Ciantraniliprolas

Cimoksanilas

Deltametrinas (cis-deltametrinas) (F)

Fenamidonas

Folpetas (bendras folpeto ir ftalimido kiekis, išreikštas kaip folpetas (R)

Mandestrobinas

Mepikvatas (bendras mepikvato ir jo druskų kiekis, išreikštas kaip mepikvato chloridas)

Metazachloras (bendras metabolitų 479M04, 479M08 ir 479M16 kiekis, išreikštas kaip metazachloras) (R)

Propamokarbas (bendras propamokarbo ir jo druskų kiekis, išreikštas kaip propamokarbas) (R)

Pirimetanilas (R)

Sulfoksafloras (izomerų suma)

Trifloksistrobinas (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; MEDŽIŲ RIEŠUTAI

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0110000

Citrusiniai vaisiai

0,9

0,01 (*1)

0,04 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

8

 

0,5

0110010

Greipfrutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

0110020

Apelsinai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110030

Citrinos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

0110040

Žaliosios citrinos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0110050

Mandarinai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0120000

Medžių riešutai

0,04

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

Migdolai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120020

Bertoletijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120030

Anakardžiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120040

Kaštainiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120050

Kokosai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120060

Lazdyno riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120070

Makadamijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120080

Karijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120090

Pinijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120100

Pistacijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120110

Graikiniai riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0130000

Sėklavaisiai

0,8

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

15

 

0,7

0130010

Obuoliai

 

 

0,2

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130020

Kriaušės

 

 

0,1

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130030

Svarainiai

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130040

Šliandros

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130050

Lokvos / japoninės lokvos

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130990

Kita (2)

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0140000

Kaulavaisiai

 

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

3

0140010

Abrikosai

0,01 (*1)

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140020

Vyšnios (saldžiosios)

6

 

0,1

 

 

3

 

 

 

4

1,5

 

0140030

Persikai

1,5

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140040

Slyvos

0,7

 

0,07

 

 

0,5

 

 

 

2

0,5

 

0140990

Kita (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

 

(+)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0151000

a)

vynuogės

1,5

0,3 (+)

0,2

0,6

 

 

 

 

 

5

2

3

0151010

Valgomosios vynuogės

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Vynuogės vynui gaminti

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

braškės ir žemuogės

0,5

0,01 (*1)

0,2

0,04

5 (+)

 

 

 

 

5

0,5

1

0153000

c)

uogos, augančios ant dvimečių ūglių

 

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

0153010

Gervuogės

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153020

Paprastosios gervuogės

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0153030

Avietės (raudonosios ir geltonosios)

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153990

Kita (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154000

d)

kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

3

0154010

Mėlynės

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0,01 (*1)

 

0154020

Spanguolės

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154030

Serbentai (juodieji, raudonieji ir baltieji)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154040

Agrastai (žalieji, raudonieji ir geltonieji)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154050

Erškėtuogės

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154060

Šilkmedžio uogos (juodojo ir baltojo)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154070

Gudobelės vaisiai / pietinės gudobelės vaisiai

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0,3

 

0154080

Šeivamedžio uogos

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154990

Kita (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0160000

Kiti vaisiai su

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0161000

a)

valgoma luobele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Datulės

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Figos

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161030

Valgomosios alyvuogės

1,5

 

1 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0161040

Kinkanai

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161050

Karambolos

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Persimonai / rytiniai persimonai

0,8

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

15

0,3

0,01 (*1)

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Kita (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162000

b)

nevalgoma luobele, smulkūs

0,01 (*1)

 

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0162010

Kiviai (žalieji, raudonieji, geltonieji)

 

 

0,15 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162020

Ličiai

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

Valgomosios pasifloros

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (+)

0162040

Opuncijos

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

Gelčių sėklos

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

Virgininiai juodmedžiai (virgininiai persimonai)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

Kita (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

c)

nevalgoma luobele, stambūs

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163010

Avokadai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163020

Bananai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

0,05

0163030

Mangai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163040

Papajos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0163050

Granatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163060

Peruvinės anonos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163070

Gvajavos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163080

Ananasai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163090

Duonvaisiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163100

Durijai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163110

Dygliuotosios anonos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0200000

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0210000

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

0,05

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

bulvės

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

0,06 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,3

0,05 (*1)

0,03

0,02

0212000

b)

tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0212010

Manijokai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Valgomieji batatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Dioskorėjos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Bermudinės marantos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Burokėliai

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,02

0213020

Morkos

 

 

 

0,2

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

1

0,05

0,1

0213030

Gumbiniai salierai

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0,03

0,03

0213040

Krienai

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213050

Topinambai

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0213060

Pastarnokai

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213070

Petražolių šaknys / šakninės petražolės

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213080

Ridikai

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,4 (+)

3

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213090

Pūteniai

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213100

Griežčiai

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213110

Ropės

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213990

Kita (2)

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0220000

Svogūninės daržovės

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0220010

Valgomieji česnakai

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,06 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Valgomieji svogūnai

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220030

Valgomieji svogūnėliai

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220040

Svogūnlaiškiai / žalieji svogūnai ir tuščialaiškiai česnakai

8

 

0,3

3

 

 

 

0,02 (*1)

30

3

0,7

0,1

0220990

Kita (2)

0,05

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Vaisinės daržovės

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae ir Malvaceae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Pomidorai

1

0,4

0,07 (+)

1

5 (+)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231020

Paprikos

1,5

0,01 (*1)

0,2 (+)

1 (+)

0,03 (*1)

 

 

 

3

2

0,4

0,4 (+)

0231030

Baklažanai

1

0,3

0,4 (+)

1

0,03 (*1)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231040

Valgomosios ybiškės

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Kita (2)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

moliūginių šeimos (valgoma luobele)

0,4

0,08

0,2 (+)

0,2

0,03 (*1)

 

 

 

5

0,8

0,5

0,3

0232010

Agurkai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

Kornišonai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

Cukinijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

moliūginių šeimos (nevalgoma luobele)

0,3

0,4

(+)

0,2

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,5

0,3

0233010

Melionai

 

 

0,02 (*1)

 

0,4 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Moliūgai

 

 

0,2

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Arbūzai

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Kita (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

saldieji kukurūzai

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

kitos vaisinės daržovės

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Kopūstinės daržovės (išskyrus brassica rūšių šakniavaisius ir brassica rūšių jaunų lapų augalus)

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0241000

a)

žiedinės brassica daržovės

2

 

0,1

 

 

 

 

0,4 (+)

 

 

 

0,5

0241010

Brokoliniai kopūstai

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

3

 

0241020

Žiediniai kopūstai

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

10 (+)

 

0,04

 

0241990

Kita (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0242000

b)

gūžinės

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Briuseliniai kopūstai

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,6

0242020

Gūžiniai kopūstai

 

 

0,1

0,9

 

 

 

0,4 (+)

0,7

 

0,4

0,5

0242990

Kita (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

lapinės

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (+)

0243010

Pekininiai kopūstai

 

 

0,2

55

 

 

 

0,6

20

 

2

 

0243020

Lapiniai kopūstai

 

 

0,15

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

20

 

0,01 (*1)

 

0243990

Kita (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0244000

d)

ropiniai kopūstai

2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,3 (+)

0,3

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Lapinės daržovės, prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

salotos ir salotiniai augalai

 

 

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

15

0251010

Sultenės

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251020

Sėjamosios salotos

5

0,03 (+)

0,5

30

 

 

 

 

40

20

4

 

0251030

Salotinės trūkažolės / endivijos

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251040

Sėjamosios pipirnės, kiti daigai ir ūgliai

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251050

Ankstyvosios barborytės

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251060

Sėjamosios gražgarstės

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

30

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251080

Jaunų lapų augalai (įskaitant brassica rūšis)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251990

Kita (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252000

b)

špinatai ir panašūs lapai

0,01 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

60

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

40

0,01 (*1)

 

 

0252010

Daržiniai špinatai

 

1 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0,01 (*1)

0252020

Paprastosios portulakos

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

15

0252030

Burokėlių lapai

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252990

Kita (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0253000

c)

vynuogių ir panašių rūšių augalų lapai

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

0254000

d)

rėžiukai

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

paprastosios trūkažolės / cikorijos

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

0,02 (*1)

0,02 (*1)

2 (+)

60

0,06 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

30 (+)

20

 

15 (+)

0256010

Daržiniai builiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256020

Laiškiniai česnakai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256030

Salierų lapai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

0256040

Petražolės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256050

Vaistiniai šalavijai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256060

Kvapieji rozmarinai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256070

Čiobreliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256080

Bazilikai ir valgomosios gėlės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256090

Kilniojo lauramedžio lapai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256100

Vaistiniai kiečiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0260000

Ankštinės daržovės

 

 

0,2 (+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Pupelės (su ankštimis)

1,5

0,05 (*1)

 

0,8

 

 

 

 

0,1

3

 

1 (+)

0260020

Pupelės (be ankščių)

0,3

0,05  (*1)

 

0,15

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,09

0260030

Žirniai (su ankštimis)

2

0,15

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

1,5

0260040

Žirniai (be ankščių)

0,3

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,09

0260050

Lęšiai

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0260990

Kita (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270000

Stiebinės daržovės

 

 

 

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0270010

Smidrai

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0270020

Dygieji artišokai

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270030

Salierai

15

0,01 (*1)

0,3

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1,5

1

0270040

Paprastojo pankolio azorinis varietetas

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270050

Artišokai

0,1

0,01 (*1)

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,06

0,3

0270060

Porai

0,6 (+)

0,02

0,3 (+)

0,3

 

 

 

0,06 (*1)

20

4

0,01 (*1)

0,7

0270070

Rabarbarai

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270080

Bambukų ūgliai

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270090

Palmių šerdys

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270990

Kita (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280000

Grybai, samanos ir kerpės

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Auginamieji grybai

 

 

0,05 (+)

 

 

 

0,09 (+)

 

 

 

 

 

0280020

Miško grybai

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0280990

Samanos ir kerpės

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0290000

Dumbliai ir prokariotai

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

ANKŠTINIAI AUGALAI

 

0,05 (*1) (+)

(+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,2

0300010

Pupos

0,3

 

0,6

 

 

 

 

 

 

0,5

0,3

 

0300020

Lęšiai

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300030

Žirniai

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300040

Lubinai

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300990

Kita (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0400000

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINGI VAISIAI

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401000

Aliejinių augalų sėklos

 

 

 

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Sėmenys

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401020

Žemės riešutai

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,02

0401030

Aguonų sėklos

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401040

Sezamų sėklos

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

Saulėgrąžų sėklos

0,5

 

0,05 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401060

Rapsų sėklos

0,8

 

0,2

0,01 (*1)

 

 

4 (+)

0,06 (*1)

 

 

0,15

0,01 (*1)

0401070

Sojos

0,4

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,3

0,05

0401080

Garstyčių sėklos

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401090

Vilnamedžių sėklos

1,5

 

0,02 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

5 (+)

0,02 (*1)

 

 

0,4

0,01 (*1)

0401100

Moliūgų sėklos

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

Dažiniai dygminai

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

Agurklės

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

Sėjamosios judros

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401140

Kanapių sėklos

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

Kita (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Aliejiniai vaisiai

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

 

0402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

1,5

 

0,6 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

0,3

0402020

Alyvpalmių branduoliai

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402030

Alyvpalmių vaisiai

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402040

Tikrųjų kapokmedžių vaisiai

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402990

Kita (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0500000

GRŪDAI

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0500010

Miežiai

 

 

2

 

1 (+)

 

4

 

 

0,05 (*1) (+)

0,6

0,5

0500020

Grikiai ir kitos javams prilyginamos kultūros

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500030

Kukurūzai

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0500040

Tikrosios soros

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500050

Sėjamoji aviža

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,04

0,4 (+)

0500060

Ryžiai

 

 

1

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

5

0500070

Rugiai

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,015

0,3

0500080

Dvispalviai sorgai

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500090

Paprastieji kviečiai

 

 

1

 

0,4 (+)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,2

0,3

0500990

Kita (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0600000

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI, KAKAVA ir SALDŽIOSIOS CERATONIJOS

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0610000

Arbata

0,05 (*1)

 

5 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0620000

Kavos pupelės

0,05

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0630000

Žolelių užpilai (gauti iš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

žiedų

0,05 (*1)

(+)

15 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0631010

Vaistinės ramunės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Jamaikinės kinrožės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Rožės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jazminai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Liepa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

lapų ir prieskoninių žolių

0,05 (*1)

 

15 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0632010

Daržinės braškės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Siauralapis raibsteglis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Paragvajinis bugienis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

šaknų

0,2

 

0,3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633010

Valerijonas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0633020

Ženšenis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

0633990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0639000

d)

bet kurių kitų augalo dalių

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0640000

Kakavos pupelės

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0650000

Saldžiosios ceratonijos

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0700000

APYNIAI

0,05 (*1)

0,1 (*1) (+)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

400 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

40

0800000

PRIESKONIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Sėklos prieskoniai

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anyžinė ožiažolė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Persiniai gumbakmyniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Salierai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Blakinės kalendros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Kmyniniai kuminai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Krapai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Paprastieji pankoliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Vaistinės ožragės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Muskatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Vaisių prieskoniai

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Kvapieji pimentai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Pirulinės uosrūtės (pipirinės uosrūtės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Kmynai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardamonas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Kadagio uogos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Pipirai (juodieji, žalieji ir baltieji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanilė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarindas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Žievės prieskoniai

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Cinamonas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Šaknys ir šakniastiebiai prieskoniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Paprastasis saldymedis

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Imbieras (10)

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Daržinės ciberžolės

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Krienai (11)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Kita (2)

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Pumpurų prieskoniai

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Gvazdikėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Kaparėliai