30.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/773

2018 m. gegužės 15 d.

dėl laivų įrenginių modelio, konstrukcijos ir veikimo charakteristikų reikalavimų ir bandymo standartų, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/306

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/90/ES dėl laivų įrenginių, kuria panaikinama Tarybos direktyva 96/98/EB (1), ypač į jos 35 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijai suteikti įgaliojimai įgyvendinimo aktais nurodyti laivų įrenginių, kuriems taikoma Direktyva 2014/90/ES, modelio, konstrukcijos ir veikimo charakteristikų reikalavimus ir bandymo standartus, taip pat bandymo standartų taikymo pradžios datas. Tie reikalavimai ir standartai nustatyti toje direktyvoje nurodytuose tarptautiniuose dokumentuose;

(2)

kad būtų atsižvelgta į naujausius pakeitimus, taikomų tarptautinių dokumentų sąrašas turėtų būti reguliariai atnaujinamas. Siekiant pateikti išsamų visų gaminių, kuriems taikoma Direktyva 2014/90/ES, sąrašą, šiuo reglamentu turėtų būti panaikintas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/306 (2);

(3)

laivų įrenginiai, kuriems pradedami taikyti darnieji Sąjungos reikalavimai pagal Direktyvą 2014/90/ES, šio reglamento priedo lentelės 1 skiltyje turėtų būti aiškiai nurodyti kaip nauji punktai;

(4)

pagrįsta ir proporcinga leisti, kad nauji įrenginiai, atitinkantys iki šio reglamento įsigaliojimo valstybėje narėje galiojusius nacionalinius tipo patvirtinimo reikalavimus, pereinamuoju laikotarpiu būtų tiekiami rinkai ir įmontuojami ES laivuose;

(5)

siekiant sudaryti palankesnes sąlygas suderintai, greitai ir paprastai įgyvendinti Direktyvą 2014/90/ES, pagal tą direktyvą priimti įgyvendinimo aktai turėtų būti įgyvendinimo reglamentai;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvoje 2014/90/ES nurodytuose tarptautiniuose dokumentuose pateikti modelio, konstrukcijos ir veikimo charakteristikų reikalavimai ir bandymo standartai taikomi kiekvienam šio reglamento priede nurodytam laivų įrenginiui.

2 straipsnis

1.   Laivų įrenginiai, šio reglamento priedo lentelės 1 skiltyje nurodyti kaip „naujas punktas, įtrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/306“, kurie atitiko iki 2017 m. kovo 16 d. valstybėje narėje galiojusius nacionalinius tipo patvirtinimo reikalavimus, gali būti ir toliau tiekiami rinkai ir įmontuojami ES laivuose iki 2020 m. kovo 16 d.

2.   Laivų įrenginiai, šio reglamento priedo lentelės 1 skiltyje nurodyti kaip „naujas punktas, įtrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/773“, kurie atitinka iki 2018 m. birželio 19 d. valstybėje narėje galiojusius nacionalinius tipo patvirtinimo reikalavimus, gali būti ir toliau tiekiami rinkai ir įmontuojami ES laivuose iki 2021 m. birželio 19 d.

3 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/306 panaikinamas.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gegužės 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 257, 2014 8 28, p. 146.

(2)  2017 m. vasario 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/306, kuriuo nurodomi laivų įrenginių modelio, konstrukcijos ir veikimo charakteristikų reikalavimai ir bandymo standartai (OL L 48, 2017 2 24, p. 1).


PRIEDAS

Bendra pastaba. Nuorodos į SOLAS taisykles nurodo Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje, su pakeitimais, nuostatas.

Vartojamų santrumpų sąrašas

A.1– 1 pakeitimas susijęs su kitais, nei Tarptautinės jūrų organizacijos, standartų dokumentais.

A.2– 2 pakeitimas susijęs su kitais, nei Tarptautinės jūrų organizacijos, standartų dokumentais.

AC– klaidų ištaisymas, susijęs su kitais, nei Tarptautinės jūrų organizacijos, standartų dokumentais.

CAT– radiolokacinės įrangos kategorija pagal IEC 62388 (2007) 1.3 skirsnį.

Circ.– aplinkraštis.

COLREG– Tarptautinės laivų susidūrimo jūroje prevencijos taisyklės.

COMSAR– Tarptautinės jūrų organizacijos Radijo ryšio, paieškos ir gelbėjimo pakomitetis.

EN– Europos standartas.

ETSI– Europos telekomunikacijų standartų institutas.

FSS– Tarptautinis apsaugos nuo gaisro sistemų kodeksas.

FTP– Tarptautinis atsparumo ugniai bandymo procedūrų taikymo kodeksas.

HSC– Greitaeigių plaukiojimo priemonių kodeksas.

IBC– Tarptautinis nesupakuotų cheminių medžiagų vežimo kodeksas.

ICAO– Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija.

IEC– Tarptautinė elektrotechnikos komisija.

IGC– Tarptautinis laivų, skirtų vežti suskystintas dujas, statybos ir įrangos kodeksas.

IMO– Tarptautinė jūrų organizacija.

ISO– Tarptautinė standartizacijos organizacija.

ITU– Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga.

LSA– gelbėjimo priemonė.

MARPOL– Tarptautinė teršimo iš laivų prevencijos konvencija.

MED– Laivų įrenginių direktyva.

MEPC– Jūros aplinkos apsaugos komitetas.

MSC– Saugios laivybos komitetas.

NOx – azoto oksidai.

O2/HC sistemos– deguonies ir angliavandenilių sistemos

SOLAS– Tarptautinė konvencija dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje.

SOx – sieros oksidai.

Reg.– taisyklė.

Res.– rezoliucija.

Visam šiam priedui taikomos pastabos

(a)

Bendra pastaba. Be konkrečiai šiame priede nurodytų bandymo standartų, tipo patikra (tipo patvirtinimas) turi atitikti reikalavimus, taikomus pagal susijusias tarptautines konvencijas ir atitinkamas IMO rezoliucijas bei aplinkraščius. Tokia nuoroda į atitiktį daroma Direktyvos 2014/90/ES atitikties vertinimo moduliuose.

(b)

3 skiltis. Jeigu dvi identifikuojančių standartų grupės sujungtos jungtuku „arba“, kiekviena grupė atitinka visus bandymo reikalavimus, kad būtų laikomasi IMO naudojimo charakteristikų standartų; todėl bandymo pagal vieną grupę pakanka, kad būtų įrodytas atitinkamų tarptautinių dokumentų reikalavimų laikymasis. Ir atvirkščiai, kai naudojami kiti skyrybos ženklai (pvz., kableliai), taikomos visos išvardytos nuorodos.

(c)

6 skiltis. Siekiant atsižvelgti į laivų statybos laiką ir priklausomai nuo konkrečių laivų įrenginių, įmontavimas laive aiškinamas taip (įrašas skliausteliuose po datos):

I.

Pirmasis įrenginio įmontavimas į jo funkcinę vietą ES laive.

II.

Pirmasis įrenginio įmontavimas į jo funkcinę vietą arba pritvirtinimas jo funkcinėje vietoje ES laive.

III.

Įrenginio atgabenimas į laivų statyklą, jeigu jis ten atgabenamas per 30 mėnesių laikotarpį iki jo pirmojo įmontavimo į jo funkcinę vietą.

(d)

Jei vieno laivų įrenginio įrašas iš dviejų eilučių (pvz., MED/3.12), antroje (apatinėje) eilutėje įrašyti tarptautinių dokumentų reikalavimai yra atnaujinti, palyginti su pirmoje (viršutinėje) eilutėje įrašytais reikalavimais.

(e)

D punkte nurodytais atvejais, jei 5 ir 6 skiltyse neįrašyta jokia data, tai reiškia, kad bandymo standartai nepasikeitę, o atitinkamas laivų įrenginys turi atitikti antroje (apatinėje) eilutėje įrašytus reikalavimus.

(f)

Jei vieno laivų įrenginio įrašas iš trijų eilučių (pvz., MED/3.51a), trečioje (apatinėje) eilutėje įrašyti tarptautinių dokumentų reikalavimai yra atnaujinti, palyginti su pirmose dviejose (viršutinėse) eilutėse įrašytais reikalavimais.

1.   Gelbėjimo priemonės

2 skiltis. Taikomas IMO MSC 980 aplinkraštis, išskyrus atvejus, kai vietoj jo taikomas specialus 2 skiltyje nurodytas dokumentas.

Numeris ir punkto pavadinimas

1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties vertinimo moduliai

Pirmas pateikimas rinkai

Paskutinis įmontavimas laive

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Gelbėjimo plūdurai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2a

Gelbėjimo priemonių vietos signalizavimo žiburiai:

a)

plūdriųjų gelbėjimo priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių)

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2a

Gelbėjimo priemonių vietos signalizavimo žiburiai:

a)

plūdriųjų gelbėjimo priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių)

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2b

Gelbėjimo priemonių vietos signalizavimo žiburiai:

b)

gelbėjimo plūdurų

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2c

Gelbėjimo priemonių vietos signalizavimo žiburiai:

c)

gelbėjimo liemenių

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.3

Automatiniai gelbėjimo plūdurų dūminiai signalai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.4

Gelbėjimo liemenės

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304,

IMO MSC.1/Circ.1470.

MED/1.5a

Apsauginiai vandens kombinezonai ir apsaugos nuo peršalimo kostiumai, dėvimi SU gelbėjimo liemene:

a)

apsauginis vandens kombinezonas be izoliacijos

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.5b

Apsauginiai vandens kombinezonai ir apsaugos nuo peršalimo kostiumai, dėvimi SU gelbėjimo liemene:

b)

apsauginis vandens kombinezonas su izoliacija

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.5c

Apsauginiai vandens kombinezonai ir apsaugos nuo peršalimo kostiumai, dėvimi SU gelbėjimo liemene:

c)

apsaugos nuo peršalimo kostiumai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6a

Apsauginiai vandens kombinezonai ir apsaugos nuo peršalimo kostiumai, dėvimi BE gelbėjimo liemenės:

a)

apsauginis vandens kombinezonas be izoliacijos

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6b

Apsauginiai vandens kombinezonai ir apsaugos nuo peršalimo kostiumai, dėvimi BE gelbėjimo liemenės:

b)

apsauginis vandens kombinezonas su izoliacija

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6c

Apsauginiai vandens kombinezonai ir apsaugos nuo peršalimo kostiumai, dėvimi BE gelbėjimo liemenės:

c)

apsaugos nuo peršalimo kostiumai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.7

Šiluminės apsaugos priemonės

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.8

Parašiutinės signalinės raketos (pirotechnika)

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/6,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.9

Rankiniai signaliniai deglai (pirotechnika)

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.10

Plūdrieji dūminiai signalai (pirotechnika)

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III.

MED/1.11

Lyno sviedžiamieji įtaisai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/18,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VII,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.12

Pripučiamieji gelbėjimo plaustai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.

Jei techninės priežiūros intervalas ilgesnis –

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.13

Standieji gelbėjimo plaustai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

MED/1.13

Standieji gelbėjimo plaustai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.14

Neapsiverčiantys gelbėjimo plaustai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.

Jei techninės priežiūros intervalas ilgesnis –

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.15

Dvipusiai gelbėjimo plaustai su tentais

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.

Jei techninės priežiūros intervalas ilgesnis –

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.16

Gelbėjimo plaustų iškilimą į paviršių užtikrinančios priemonės (hidrostatiniai paleidžiamieji įtaisai)

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

MED/1.17a

Gelbėjimosi valtys:

a)

nuleidžiamosios gelbėjimosi valtys:

iš dalies uždengtos

visiškai uždengtos

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.17b

Gelbėjimosi valtys:

b)

numetamosios gelbėjimosi valtys

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.17b

Gelbėjimosi valtys:

b)

numetamosios gelbėjimosi valtys

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.18

Standžiosios gelbėjimo valtys (kateriai)

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.19

Pripučiamosios gelbėjimo valtys (kateriai)

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.20a

Greitaeigės gelbėjimo valtys (kateriai):

a)

pripučiamosios

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20a

Greitaeigės gelbėjimo valtys (kateriai):

a)

pripučiamosios

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20b

Greitaeigės gelbėjimo valtys (kateriai):

b)

standžiosios

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20b

Greitaeigės gelbėjimo valtys (kateriai):

b)

standžiosios

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20c

Greitaeigės gelbėjimo valtys (kateriai):

c)

standžios (pripučiamos)

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.21

Nuleidimo įtaisai su lynais ir gerve (keltuvai)

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.23

Gelbėjimosi valčių numetimo iš laivo įrenginiai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.24

Gelbėjimo plaustų nuleistuvai

(keltuvai)

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/12,

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.25

Greitaeigių gelbėjimo valčių (katerių) nuleistuvai

(keltuvai)

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.26a

Paleidžiamasis mechanizmas:

a)

gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) (nuleidžiamų lynu arba lynais)

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26a

Paleidžiamasis mechanizmas:

a)

gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) (nuleidžiamų lynu arba lynais)

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26b

Paleidžiamasis mechanizmas:

b)

gelbėjimo plaustų (nuleidžiamų lynu arba lynais)

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26b

Paleidžiamasis mechanizmas:

b)

gelbėjimo plaustų (nuleidžiamų lynu arba lynais)

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.26c

Paleidžiamasis mechanizmas:

c)

numetamųjų gelbėjimosi valčių

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26c

Paleidžiamasis mechanizmas:

c)

numetamųjų gelbėjimosi valčių

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.27

Evakuacijos iš laivo sistemos

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+F

G

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/15,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.28

Gelbėjimo priemonės

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais,

IMO MSC/Circ.810.

B+D

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.29

Laipinimo kopėčios

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais,

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code),

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO MSC.1/Circ.1285.

MED/1.29

Laipinimo kopėčios

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais,

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO MSC.1/Circ.1285.

MED/1.30

Šviesogrąžės medžiagos

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. A.658(16).

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

Punktas MED/1.31 „Plūdriosios gelbėjimo priemonės dvipusio ryšio VHF radiotelefonas“ perkeltas į MED/5.17 ir MED/5.18.

Punktas MED/1.32 „9 GHz paieškos ir gelbėjimo radaro atsakiklis (SART)“ perkeltas į MED/4.18.

MED/1.33

Gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) radaro atšvaitas

(pasyvusis)

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN ISO 8729:1998,

EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008),

arba

EN ISO 8729:1998,

IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008),

arba

ISO 8729-1:2010,

EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008),

arba

ISO 8729-1:2010,

IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.A.384(X),

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.164(78).

MED/1.36

Gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) eigos varikliai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V.

MED/1.37

Gelbėjimo valties (katerio) pakabinamasis eigos variklis

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V.

MED/1.38

Gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) paieškos prožektoriai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.39

Dvipusiai atvirieji gelbėjimo plaustai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10 priedas,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 11 priedas,

Jei techninės priežiūros intervalas ilgesnis –

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10 priedas,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 1 priedas,

IMO MSC.1/Circ.1328.

Punktas MED/1.40 „Mechaninis locmano keltuvas“ perkeltas į MED/4.48.

MED/1.41a

Plūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių) kėlimo gervės:

a)

nuleidžiamųjų gelbėjimosi valčių

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41a

Plūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių) kėlimo gervės:

a)

nuleidžiamųjų gelbėjimosi valčių

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41b

Plūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių) kėlimo gervės:

b)

numetamųjų gelbėjimosi valčių

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.

HSC Code nuoroda: nes greitaeigiuose laivuose neturima numetamųjų gelbėjimosi valčių.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41b

Plūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių) kėlimo gervės:

b)

numetamųjų gelbėjimosi valčių

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.41c

Plūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių) kėlimo gervės:

c)

gelbėjimo plaustų

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41d

Plūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių) kėlimo gervės:

d)

gelbėjimo valčių (katerių)

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41d

Plūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių) kėlimo gervės:

d)

gelbėjimo valčių (katerių)

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41e

Plūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių) kėlimo gervės:

e)

greitaeigių gelbėjimo valčių (katerių)

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41e

Plūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių) kėlimo gervės:

e)

greitaeigių gelbėjimo valčių (katerių)

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

Punktas MED/1.42 „Locmano kopėčios“ perkeltas į MED/4.49.

MED/1.43

Standžiosios (pripučiamos) gelbėjimo valtys

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

2.   Jūrų taršos prevencija

Numeris ir punkto pavadinimas

1973/1978 m. MARPOL taisyklės su pakeitimais ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties vertinimo moduliai

Pirmas pateikimas rinkai

Paskutinis įmontavimas laive

1

2

3

4

5

6

MED/2.1

Alyvos filtravimo įranga (išvalytame vandenyje alyvos ne daugiau kaip 15 ppm)

Tipo patvirtinimo reikalavimai

MARPOL 73/78 I priedas, 14 taisyklė.

IMO Res.MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

MARPOL 73/78 I priedas, 14 taisyklė,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.1

Alyvos filtravimo įranga (išvalytame vandenyje alyvos ne daugiau kaip 15 ppm)

Tipo patvirtinimo reikalavimai

MARPOL 73/78 I priedas, 14 taisyklė.

IMO Res.MEPC.107(49) su pakeitimais,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

MARPOL 73/78 I priedas, 14 taisyklė,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.2

Alyvos ir vandens tarpfazinės ribos aptiktuvai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

MARPOL 73/78 I priedas, 32 taisyklė.

IMO Res.MEPC.5(XIII).

B+D

B+E

B+F

 

 

MED/2.3

Alyvos kiekio matuokliai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

MARPOL 73/78 I priedas, 14 taisyklė.

IMO Res.MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

MARPOL 73/78 I priedas, 14 taisyklė,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.3

Alyvos kiekio matuokliai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

MARPOL 73/78 I priedas, 14 taisyklė.

IMO Res.MEPC.107(49) su pakeitimais,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

MARPOL 73/78 I priedas, 14 taisyklė,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.5

Tanklaivio naftos išleidimo stebėjimo ir kontrolės sistema

Tipo patvirtinimo reikalavimai

MARPOL 73/78 I priedas, 31 taisyklė,

IMO MEPC.1/Circ.761 1 red.,

IMO MEPC.1/Circ.858.

IMO Res. MEPC.108(49) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

MARPOL 73/78 I priedas, 31 taisyklė.

MED/2.5

Tanklaivio naftos išleidimo stebėjimo ir kontrolės sistema

Tipo patvirtinimo reikalavimai

MARPOL 73/78 I priedas, 31 taisyklė,

IMO MEPC.1/Circ.858.

IMO Res. MEPC.108(49) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

MARPOL 73/78 I priedas, 31 taisyklė.

MED/2.6

Nuotekų valymo įrenginiai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

MARPOL 73/78 IV priedas, 9 taisyklė.

IMO Res.MEPC.227(64).

B+D

B+E

B+F

 

2018 1 1

(III)

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

MARPOL 73/78 IV priedas, 9 taisyklė.

MED/2.6

Nuotekų valymo įrenginiai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

MARPOL 73/78 IV priedas, 9 taisyklė.

IMO Res.MEPC.227(64) su pakeitimais:

a)

įskaitant 4.2 skirsnį (naudojimas keleiviniuose laivuose visose srityse, įskaitant MARPOL IV priedo specialiąją sritį),

b)

neįskaitant 4.2 skirsnio (naudojimas ne keleiviniuose laivuose visose srityse ir keleiviniuose laivuose už MARPOL IV priedo specialiųjų sričių ribų).

B+D

B+E

B+F

G

2017 3 16

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

MARPOL 73/78 IV priedas, 9 taisyklė.

MED /2.7

Laivų krosnys atliekoms deginti

Tipo patvirtinimo reikalavimai

MARPOL 73/78 VI priedas, 16 taisyklė.

IMO Res.MEPC.76(40).

B+D

B+E

B+F

G

 

2018 1 1

(III)

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

MARPOL 73/78 VI priedas, 16 taisyklė,

IMO MEPC.1/Circ.793.

MED/2.7

Laivų krosnys atliekoms deginti

(Atliekų deginimo įrenginiai, kurių pajėgumas didesnis kaip 1 500 kW ir ne didesnis kaip 4 000 kW)

Tipo patvirtinimo reikalavimai

MARPOL 73/78 VI priedas, 16 taisyklė.

IMO Res. MEPC.244(66).

B+D

B+E

B+F

G

2017 3 16

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

MARPOL 73/78 VI priedas, 16 taisyklė.

MED/2.8

Pagal NOx 2008 m. techninį kodeksą laive naudojamas NOx analizatorius

Tipo patvirtinimo reikalavimai

IMO Res. MEPC.176(58) – (persvarstytas MARPOL VI priedas, 13 taisyklė).

IMO Res. MEPC.177(58) – (NOx 2008 m. techninis kodeksas) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

IMO Res. MEPC.176(58) – (persvarstytas MARPOL VI priedas, 13 taisyklė),

IMO Res. MEPC.177(58) – (NOx 2008 m. techninis kodeksas),

IMO Res.MEPC.198(62),

IMO MEPC.1/Circ. 638.

MED/2.8

Pagal NOx 2008 m. techninį kodeksą laive naudojamas NOx analizatorius

Tipo patvirtinimo reikalavimai

IMO Res. MEPC.176(58) – (persvarstytas MARPOL VI priedas, 13 taisyklė).

IMO Res. MEPC.177(58) – (NOx 2008 m. techninis kodeksas) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

IMO Res. MEPC.176(58) – (persvarstytas MARPOL VI priedas, 13 taisyklė),

IMO Res. MEPC.177(58) – (NOx 2008 m. techninis kodeksas),

IMO Res.MEPC.198(62),

IMO MEPC.1/Circ. 638.

MED/2.10

Laivo išmetamųjų dujų valymo sistemos

Tipo patvirtinimo reikalavimai

MEPC.176(58) – (persvarstytas MARPOL VI priedas, 4 taisyklė),

IMO Res. MEPC.184(59).

IMO Res.MEPC.184(59).

B+D

B+E

B+F

G

 

2018 5 15

(III)

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

MEPC.176(58) – (persvarstytas MARPOL VI priedas, 4 taisyklė).

MED/2.10

Laivo išmetamųjų dujų valymo sistemos

Tipo patvirtinimo reikalavimai

MEPC.176(58) – (persvarstytas MARPOL VI priedas, 4 taisyklė),

IMO Res.MEPC.259 (68).

IMO Res.MEPC.259(68).

A schema

B+F

G

2018 6 19

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

IMO Res. MEPC.176(58) – (persvarstytas MARPOL VI priedas, 4 taisyklė).

B schema

G

3.   Priešgaisrinė apsauga

Numeris ir punkto pavadinimas

1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties vertinimo moduliai

Pirmas pateikimas rinkai

Paskutinis įmontavimas laive

1

2

3

4

5

6

MED/3.1

Sunkiai užsidegančios pagrindinės denio dangos medžiagos

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.2

Nešiojamieji ugnies gesintuvai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 3-7:2004, įskaitant A1:2007,

EN 3-8:2006, įskaitant AC:2007,

EN 3-9:2006, įskaitant AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/18,

SOLAS 74 Reg. II-2/19,

SOLAS 74 Reg. II-2/20,

IMO Res.A.951(23),

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4,

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

MED/3.2

Nešiojamieji ugnies gesintuvai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 3-7:2004, įskaitant A1:2007,

EN 3-8:2006, įskaitant AC:2007,

EN 3-9:2006, įskaitant AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/18,

SOLAS 74 Reg. II-2/19,

SOLAS 74 Reg. II-2/20,

IMO Res.A.951(23),

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4,

IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11,

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

MED/3.3

Ugniagesių apranga: apsauginiai drabužiai (apsaugos nuo karščio kostiumas)

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Apsauginė ugniagesių apranga:

EN 469:2005, įskaitant A1:2006 ir AC:2006,

arba

Apsauginė ugniagesių apranga. Specializuotų ugniagesių šviesą atspindinti apranga:

EN 1486:2007,

arba

Ugniagesių apsauginė apranga. Apsauginė apranga su šviesą atspindinčiu išoriniu paviršiumi:

ISO 15538:2001.

Pastaba. 2 lygis.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.4

Ugniagesių apranga: apsauginiai batai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 15090:2012.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.5

Ugniagesių apranga: apsauginės pirštinės

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 659:2003, įskaitant A1:2008 ir AC:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.6

Ugniagesių apranga: apsauginis šalmas

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 443:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.7

Autonominis suslėgto oro kvėpavimo aparatas

Pastaba. Naudojant avarijose, kuriose išsiskiria pavojingos medžiagos, reikalinga padidinto slėgio kaukė.

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 136:1998, įskaitant AC:2003,

EN 137:2006,

ir, kai aparatų naudojimas susijęs su krovinio avarija,

ISO 23269-3:2011.

B+D

B+E

B+F

 

2018 6 19

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3,

ir, kai aparatų naudojimas susijęs su krovinio avarija,

IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 14,

IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 14,

IMO MSC.1/Circ.1499.

MED/3.7

Autonominis suslėgto oro kvėpavimo aparatas

Pastaba. Naudojant avarijose, kuriose išsiskiria pavojingos medžiagos, reikalinga padidinto slėgio kaukė.

(Žr. 7.1 punktą)

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

ISO 23269-2:2011 (gaisro gesinimas, skirta tik jūrų laivininkystei).

1 tipo kaukė nenaudojama nei MED/3.7, nei MED/7.1.

B+D

B+E

B+F

2018 6 19

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.8

Dujokaukės arba respiratoriaus oro tiekimo aparatas

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.

Pastaba. Ši įranga skirta tik greitaeigiams laivams, pastatytiems pagal 1994 HSC Code nuostatas.

EN 14593-1:2005,

EN 14594:2005, įskaitant AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.

MED/3.8

Dujokaukės arba respiratoriaus oro tiekimo aparatas

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.

Pastaba. Ši įranga skirta tik greitaeigiams laivams, pastatytiems pagal 1994 HSC Code nuostatas.

EN 14593-1:2005,

arba

EN 14594:2005, įskaitant AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.

MED/3.9

1974 m. SOLAS Reg. II-2/12 nurodytosioms lygiavertės sprinklerinių gesinimo sistemų, įrengtų gyvenamosiose ir tarnybinėse patalpose ir valdymo postuose, sudedamosios dalys (taikoma antgaliams ir jų charakteristikoms).

(Prie šio punkto priskiriami greitaeigių laivų (HSC) stacionariųjų sprinklerinių sistemų antgaliai).

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

IMO Res. A.800(19) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.44(65),

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

IMO MSC/Circ.912,

IMO MSC/Circ. 1556.

MED/3.10

Mašinų patalpose įrengtų slėginių sprinklerinių gaisro gesinimo vandeniu sistemų antgaliai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC/Circ.1165, A priedėlis, su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313.

MED/3.10

Mašinų patalpose įrengtų slėginių sprinklerinių gaisro gesinimo vandeniu sistemų antgaliai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC/Circ.1165 su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code 11),

IMO MSC.1/Circ.1313.

MED/3.11 a

Gaisrui atsparios A ir B klasių pertvaros:

a)

A klasės pertvaros

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/3.2.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,

IMO MSC.1/Circ.1435.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/3.2.

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC.1/Circ.1434.

MED/3.11b

Gaisrui atsparios A ir B klasių pertvaros:

b)

B klasės pertvaros

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/3.4.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/3.4,

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

MED/3.12

Liepsnos plitimo į tanklaivio krovinių tankus stabdymo įtaisai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

a)

Apsauginiai (slėgio / vakuumo) vožtuvai:

IMO MSC/Circ.677 su pakeitimais,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

b)

Liepsnos stabdikliai:

IMO MSC/Circ.677 su pakeitimais,

EN ISO 16852:2010.

c)

Detonaciniai liepsnos stabdikliai:

IMO MSC/Circ.677 su pakeitimais,

EN ISO 16852:2010.

d)

Greitaveikiai išleidimo vožtuvai:

IMO MSC/Circ.677 su pakeitimais,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

Kiti įrenginiai, išskyrus vožtuvus:

 

B+D

 

B+E

 

B+F

Vožtuvai:

B+F

 

2019 5 23

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

MED/3.12

Liepsnos plitimo į tanklaivio krovinių tankus stabdymo įtaisai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

a)

Apsauginiai (slėgio / vakuumo) vožtuvai:

IMO MSC/Circ.677 su pakeitimais,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364: 2016.

b)

Liepsnos stabdikliai:

IMO MSC/Circ.677 su pakeitimais,

EN ISO 16852:2016.

c)

Detonaciniai liepsnos stabdikliai:

IMO MSC/Circ.677 su pakeitimais,

EN ISO 16852:2016.

d)

Greitaveikiai išleidimo vožtuvai:

IMO MSC/Circ.677 su pakeitimais,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364:2016.

Kiti įrenginiai, išskyrus vožtuvus:

 

B+D

 

B+E

 

B+F

Vožtuvai:

B+F

2018 6 19

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

MED/3.13

Nedegiosios medžiagos

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.15 a

Kitos medžiagos nei plienas naftos arba kuro tiekimo vamzdžiams:

a)

plastikiniai vamzdžiai ir jungiamosios detalės

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Vamzdžiai ir jungiamosios detalės:

IMO Res.A.753(18) su pakeitimais,

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15a

Kitos medžiagos nei plienas naftos arba kuro tiekimo vamzdžiams:

plastikiniai vamzdžiai ir jungiamosios detalės

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.A.753(18) su pakeitimais,

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15b

Kitos medžiagos nei plienas naftos arba kuro tiekimo vamzdžiams:

b)

vožtuvai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Vožtuvai:

EN ISO 10497:2010.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15b

Kitos medžiagos nei plienas naftos arba kuro tiekimo vamzdžiams:

vožtuvai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN ISO 10497:2010.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15c

Kitos medžiagos nei plienas naftos arba kuro tiekimo vamzdžiams:

c)

lankstieji vamzdžių junginiai ir kompensatoriai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Lankstieji vamzdžių junginiai:

EN ISO 15540:2001,

EN ISO 15541:2001.

B+D

B+E

B+F

 

2019 7 1

(III)

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15c

Kitos medžiagos nei plienas naftos arba kuro tiekimo vamzdžiams:

lankstieji vamzdžių junginiai ir kompensatoriai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

ISO 15540:2016,

ISO 15541:2016.

B+D

B+E

B+F

2018 6 19

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15d

Kitos medžiagos nei plienas naftos arba kuro tiekimo vamzdžiams:

d)

metalinės vamzdžių sudedamosios dalys su atspariu ir elastometriniu sandarinimu

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Metalinės vamzdžių sudedamosios dalys su atspariu ir elastometriniu sandarinimu.

ISO 19921:2005,

ISO 19922:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15d

Kitos medžiagos nei plienas naftos arba kuro tiekimo vamzdžiams:

metalinės vamzdžių sudedamosios dalys su atspariu ir elastometriniu sandarinimu

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

ISO 19921:2005,

ISO 19922:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC/Circ.1527.

MED/3.16

Gaisrinės durys

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,

IMO MSC.1/Circ.1319.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC.1/Circ.1511.

MED/3.17

Gaisrinių durų valdymo sistemų sudedamosios dalys

Pastaba. Kai vartojamas terminas „sistemos sudedamosios dalys“, tai gali reikšti, kad vieną sudedamąją dalį, tokių dalių grupę arba visą sistemą reikia išbandyti ir įsitikinti, kad jos atitinka tarptautinius reikalavimus.

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.18 a

Lėto liepsnos plitimo dengiamosios medžiagos ir grindų dangos:

dekoratyvinė fanera

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18b

Lėto liepsnos plitimo dengiamosios medžiagos ir grindų dangos:

dažų dangos

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18c

Lėto liepsnos plitimo dengiamosios medžiagos ir grindų dangos:

grindų dangos

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18d

Lėto liepsnos plitimo dengiamosios medžiagos ir grindų dangos:

izoliaciniai vamzdžių apgaubai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18e

Lėto liepsnos plitimo dengiamosios medžiagos ir grindų dangos:

e)

rengiant A, B ir C klasių pertvaras naudojami klijai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.18e

Lėto liepsnos plitimo dengiamosios medžiagos ir grindų dangos:

rengiant A, B ir C klasių pertvaras naudojami klijai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18f

Lėto liepsnos plitimo dengiamosios medžiagos ir grindų dangos:

degioji kanalų membrana

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.19

Portjeros, užuolaidos ir kitos kabamosios tekstilinės medžiagos ir plėvelės

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,

IMO MSC.1/Circ.1456 su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.20

Apmušti baldai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.21

Patalynė

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.22

Automatinės priešgaisrinės sklendės

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

Punktas MED/3.23 „Nedegiosios kanalų angos A klasės pertvarose“ specialiai paliktas tuščias.

Punktas MED/3.24 „Elektros kabelių pereigos A klasės pertvarose“ specialiai paliktas tuščias.

MED/3.25

Ugniai atsparūs A ir B klasės langai ir borto iliuminatoriai

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.26 a

Angos A klasės pertvarose

elektros kabelių pereigos

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,

MSC.1/Circ. 1488.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

MED/3.26b

Angos A klasės pertvarose:

vamzdžių, ventiliacinių kanalų, ortakių ir kt. angos

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,

IMO MSC.1/Circ. 1488.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC.1/Circ. 1276.

MED/3.27 a

Angos B klasės pertvarose:

elektros kabelių pereigos

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

MED/3.27b

Angos B klasės pertvarose:

vamzdžių, ventiliacinių kanalų, ortakių ir kt. angos

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

MED/3.28

Sprinklerinės sistemos (taikoma tik šių sistemų purkštukams).

(Prie šio punkto priskiriami greitaeigių laivų (HSC) stacionariųjų sprinklerinių sistemų antgaliai).

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3.

ISO 6182-1:2014.

arba

EN 12259-1:1999, įskaitant A1:2001, A2:2004 ir A3:2006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.44(65),

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

IMO MSC/Circ.912.

MED/3.28

Sprinklerinės sistemos (taikoma tik šių sistemų purkštukams).

(Prie šio punkto priskiriami greitaeigių laivų (HSC) stacionariųjų sprinklerinių sistemų antgaliai).

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3.

ISO 6182-1:2014

arba

EN 12259-1:1999, įskaitant A1:2001, A2:2004 ir A3:2006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.44(65),

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

IMO MSC/Circ.912,

MSC.1/Circ.1556.

MED/3.29

Gaisro gesinimo žarnos:

a)

plokščiai suvyniojamos gaisro gesinimo žarnos (25–52 mm vidinio skersmens) iš prasisunkimui atsparios medžiagos

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN 14540:2014.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.30

Nešiojamoji deguonies analizės ir dujų aptikimo įranga

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1:2008, arba IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008),

IEC 60092-504:2001, įskaitant IEC 60092,-504 klaidų ištaisymą Nr. 1:2011,

IEC 60533:1999

ir, kai taikoma:

a)

1 kategorijai (saugi zona):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2007,

b)

2 kategorijai (sprogių dujų aplinka):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2007,

EN 60079-0:2012, įskaitant A11:2013,

EN 60079-1:2014,

EN 60079-10-1:2015,

EN 60079-11:2012,

EN 60079-15:2010,

EN 60079-26:2015.

B+D

B+E

B+F

 

2019 6 1

(II)

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15,

IMO MSC.1/Circ.1477.

MED/3.30

Nešiojamoji deguonies analizės ir dujų aptikimo įranga

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1:2008, arba IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008),

IEC 60092-504:2016,

IEC 60533:2015

ir, kai taikoma:

a)

1 kategorijai (saugi zona):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2016,

b)

2 kategorijai (sprogių dujų aplinka):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2007,

EN 60079-0:2012, įskaitant A11:2013,

EN 60079-1:2014,

EN 60079-10-1:2015,

EN 60079-11:2012,

EN 60079-15:2010,

EN 60079-26:2015.

B+D

B+E

B+F

2017 3 16

2020 2 28

(II)

MED/3.30

Nešiojamoji deguonies analizės ir dujų aptikimo įranga

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1:2008, arba IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008),

IEC 60092-504:2016,

IEC 60533:2015

ir, kai taikoma:

a)

1 kategorijai (saugi zona):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2016;

b)

2 kategorijai (sprogių dujų aplinka):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2016,

EN 60079-0:2012, įskaitant A11:2013,

EN 60079-1:2014,

EN 60079-10-1:2015,

EN 60079-11:2012,

EN 60079-15:2010,

EN 60079-26:2015.

B+D

B+E

B+F

2018 6 19

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15,

IMO MSC.1/Circ.1477.

Punktas MED/3.31 „Greitaeigių laivų (HSC) stacionariųjų sprinklerinių sistemų antgaliai“ išbrauktas, nes jis įtrauktas į MED/3.9 ir MED/3.28.

MED/3.32

Ugnies plitimo ribojimo medžiagos (išskyrus baldų) greitaeigiuose laivuose

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1457.

MED/3.33

Ugnies plitimo ribojimo medžiagos greitaeigių laivų baldams

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.34

Greitaeigių laivų ugnies plitimo ribojimo pertvaros

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1457.

MED/3.35

Greitaeigių laivų gaisrinės durys

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.36

Greitaeigių laivų automatinės priešgaisrinės sklendės

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.37 a

Angos greitaeigių laivų ugnies plitimo ribojimo pertvarose:

elektros kabelių pereigos

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.

B+D

B+E

B+F

 

 

Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.37b

Angos greitaeigių laivų ugnies plitimo ribojimo pertvarose:

vamzdžių, ventiliacinių kanalų, ortakių ir kt. angos

Tipo patvirtinimo reikalavimai

SOLAS 74 Reg. X/3.